37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Actualizări a bazei generalizate a practicii fiscale aferente impozitului pe venit, operate prin Ordinul nr.433 din 16.04.2013.

Actualizări a bazei generalizate a practicii fiscale aferente impozitului pe venit, operate prin Ordinul nr.433 din 16.04.2013.

29.04.2013
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Actualizări a bazei generalizate a practicii fiscale aferente impozitului pe venit, operate prin Ordinul nr.433 din 16.04.2013

Urmează de a reţine impozit pe venit la sursa de plată din cheltuielile de închiriere, diurne pentru deplasarea salariaţilor sau persoanelor care îndeplinesc lucrări şi servicii în conformitate cu contractul (acordul) încheiat, pe teritoriul Republicii Moldova suportate peste plafoanele stabilite prin Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 05.01.2012?

 În conformitate cu prevederile pct.45 din Hotărârea Guvernului nr. 10 din 05.01.2012, plata diurnelor salariaţilor delegaţi se efectuează conform normelor stabilite în anexa nr.2 la prezentul Regulament.

        Cheltuielile de locaţiune pe perioada delegării în interes de serviciu suportate de salariatul delegat peste plafoanele stabilite se restituie, la decizia conducătorului, în baza documentelor primare prezentate, cu atribuirea acestora la cheltuieli curente.         Totodată, potrivit prevederilor pct.2 din Hotărârea nominalizată, Regulamentul reglementează cheltuielile entităţilor din Republica Moldova  pentru deplasarea în interes de serviciu a salariaţilor încadraţi în statele lor de personal sau a persoanelor care îndeplinesc lucrări şi servicii în conformitate cu contractul (acordul) încheiat, pe teritoriul republicii şi peste hotarele ei.

        Prin urmare, diurnele achitate peste plafoanele stabilite prin Anexa nr.2 la Hotărârea dată, constituie sursele de venit impozabile cu impozitul pe venit, potrivit prevederilor art. 18 lit. o) din Codul fiscal, care se impozitează în modul general stabilit, conform cotelor stabilite prin art. 15 lit. a) din Codul fiscal.

        În ceia ce priveşte, cheltuielile de cazare suportate de salariat pe perioada delegării în interes de serviciu, peste plafoanele stabilite, menţionăm că acestea se restituie la decizia conducătorului în baza documentelor justificative prezentate.

        De asemenea, potrivit punctului 21 din Hotărârea nominalizată, în cazul în care nu sînt prezentate documentele primare a cheltuielilor de locaţiune, aceste cheltuieli se compensează salariatului la delegarea în hotarele Republicii Moldova în mărime de 25 lei.         Astfel, în cazul în care lipsesc documentele ce ar confirma cheltuielile aferent închirierii locuinţei, cheltuielile peste plafoanele stabilite la Hotărârea dată, urmează a fi impozitate în modul general stabilit de legislaţia fiscală.

Apare oare obligaţia de calculare a impozitului pe venit în mărime de 15%, potrivit art. 901alin.(31) lit. b) din Codul fiscal, în cazul micşorării capitalului statutar al întreprinderii din contul uzurii calculate pentru mijloacele fixe, introduse anterior ca aport la capitalul statutar?

        În conformitate, cu art. 901 alin.(31) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 din Codul Fiscal reţin şi achită la buget din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) în perioadele fiscale 2010–2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social.

        Prin urmare, dat fiind faptul că norma în cauză impune calcularea impozitului doar din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social, atunci la micşorarea capitalului social sub o altă formă nu apar obligaţii privind calcularea şi reţinerea impozitului în mărime de 15%.

Urmează de a reţine impozit pe venit la sursa de plată din mijloacele financiare alocate de către administraţia publică locală pentru alimentarea şi premierea unei echipe sportive, membrii căruia nu sunt salariaţi ai autorităţiipublice locale?

 În conformitate cu prevederile art. 90 din Codul fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18.

        Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91, precum şi din suma arendei terenurilor agricole.

        Astfel, mijloacele financiare (pentru alimentare, şi premiere) achitate în folosul membrilor echipei sportive, se consideră sursele de venit impozabile (art. 18 lit.o) din Codul fiscal), din care urmează de a reţine în prealabil impozit la sursa de plată în mărime de 7%.

        Totodată, menţionăm că potrivit prevederilor art. 92 alin. (4) din Codul fiscal, persoanele care sunt obligate să reţină impozitul în conformitate cu art. 90 din Codul fiscal, pînă la 1 martie al anului fiscal imediat următor celui în care au fost efectuate plăţile, urmează să prezinte beneficiarului acestor plăţi informaţii privind tipul venitului achitat, suma acestuia precum şi suma impozitului reţinut, în cazul reţinerii.

        De asemenea, ţinem să relatăm că numai în cazul în care, persoanele fizice nominalizate vor obţine venit care va depăşi suma scutirii personale, acordate conform art. 33 alin. (1), cu excepţia cazurilor în care obţin venituri impozabile doar din plăţile primite conform art.90, vor fi obligaţi să prezinte Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET08), potrivit art. 83 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

În ce mărime entitatea urmează de a reţine impozitul pe venit la sursa de plată pentru prestarea serviciilor de către persoana fizică ce nu desfăşoară activitatea de întreprinzător, dar care este angajat al acestei entităţi?

Conform prevederilor alin.(5) art. 88 din Codul fiscal, dacă o persoană fizică care nu desfăşoară activitate de întreprinzător prestează servicii şi/sau lucrări, venitul ei este considerat de patron drept salariu din care se reţine impozitul conform cotelor prevăzute la art.15 lit.a).

        De asemenea, din venitul achitat persoanei fizice menţionate pentru serviciile acordate urmează să se calculeze şi contribuţii de asigurări sociale, precum şi prime de asigurări obligatorii de asistenţă medicală, în modul general stabilit de legislaţia în vigoare.

Urmeaza de a retine impozitul pe venit la sursa de plata, în cazul în care persoana fizica nu-si onoreaza obligatiunile fata de persoana juridica privind restituirea împrumutului potrivit contractului de amanet?

 Conform prevederilor art.90 din Codul fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18.

        Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91, precum şi din suma arendei terenurilor agricole. Totodată, potrivit pct.3 din Regulamentul cu privire la modul de organizare şi funcţionare a caselor de amanet (lombardurilor), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.204 din 28.03.1995, lombardurile sunt instituţii creditare, care oferă populaţiei posibilitatea de a-şi păstra obiectele de uz personal şi casnic, precum şi de a primi împrumuturi cu amanetarea acestor obiecte. Respectiv, lombardurile, la momentul acordării persoanelor fizice a împrumuturilor cu amanetarea obiectelor de uz personal, nu cad sub incidenţa art.90 din Codul fiscal şi nu au obligaţia de a reţine la sursa de plată impozitul în mărime de 7 %.

Ce obligaţii fiscale revin fondatorilor, în cazul în care unul din fondatori a efectuat donaţia unei părţi din cota sa de participare în capitalul social altui fondator al entităţii date. Se aplică în cazul dat prevederile art. 901 alin. (31) din Codul fiscal?

   În conformitate cu prevederile art. 901 din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de 15% din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) în perioadele fiscale 2010–2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social.

        Astfel, ţinând cont de prevederile menţionate, faţă de entitate nu pot fi aplicate prevederile articolului nominalizat, dat fiind faptul că entitatea nu a efectuat reducerea capitalului social, cu înregistrarea de stat a modificărilor respective în actele de constituire.

        Cu referinţă la întrebarea ce ţine de obligaţiile fiscale la impozitul pe venit care apar în cazul efectuării donaţiilor a cotei părţi între fondatori, relatăm următoarele. În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Codul fiscal, persoana care face o donaţie se consideră că a vândut bunul donat la un preţ ce reprezintă mărimea maximă din baza lui valorică ajustată sau preţul lui de piaţă la momentul donării.

        Prin urmare, obligaţia fiscală la impozitul pe venit apare la fondatorul care a efectuat donaţia unei părţi din cota sa de participare în capitalul social.

        Venitul în scopuri fiscale urmează a fi evaluat conform prevederilor articolului nominalizat.

        De asemenea, luând în consideraţie că cota parte donată reprezintă activ de capital urmează de a determina creşterea de capital, care se va supune impozitării în mărime de 50% din suma excedentară a creşterii de capital recunoscute peste nivelul oricăror pierderi de capital suportate pe parcursul anului fiscal (art.37 alin. (7) din Codul fiscal).

        Astfel, fondatorul este obligat sa prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit (forma CET08), în conformitate cu prevederile art. 83 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal nu mai târziu de data de 31 martie a anului următor anului fiscal de gestiune.

        În ceia ce priveşte, impozitarea venitului obţinut ca donaţie, menţionam că, potrivit prevederilor art. 20 lit. i) din Codul fiscal, patrimoniul primit de către persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova cu titlul de donaţie sau de moştenire, se califică drept sursa de venit neimpozabilă, care nu se include în venitul brut.

        Prin urmare, ţinând cont de prevederile articolului dat, la fondatorul care a primit cota parte menţionata cu titlul de donaţie, obligaţii fiscale aferente venitului respectiv nu apar.

Urmeaza de a retine impozitul pe venit la sursa de plata în cazul în care persoana juridica achizitioneaza de la persoanele fizice radacini de hrean în forma naturala?

 Conform prevederilor art.90 din Codul fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18.

        Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91, precum şi din suma arendei terenurilor agricole.

        Totodată, potrivit prevederilor lit.у) art.20 din Codul fiscal, veniturile obţinute de persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali si gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), de la predarea materiei prime secundare, precum şi de la livrarea producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, sunt stabilite ca surse de venit neimpozabile.

        De asemenea, menţionăm că, potrivit explicaţiilor prezentate de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (nr.08/1-3-213 din 12.05.03 si nr.12-104/1294/885 din 17.03.04), la producţia din horticultura în formă naturală se atribuie şi legumele în stare proaspăta folosite pentru consum curent, export şi ca materie primă în industria alimentară.

        Totodată, hreanul în formă naturală, face parte din legume rădăcinoase, atribuită la cultura legumelor şi seminţelor, subclasa 01.12.1 din Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei, din 09.02.2000 (CAEM ).

        Prin urmare, în cazul în care, entitatea achiziţionează de la persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali si gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), rădăcini de hrean în formă naturală, din venitul achitat în folosul persoanelor date nu se va reţine în prealabil impozitul pe venit în mărime de 7 %, stabilit prin art.90 din Codul fiscal.

Urmeaza de a retine impozitul pe venit la sursa de plata în cazul arendarii de la persoana juridica a unui mijloc de transport?

        În conformitate cu modificările efectuate prin Legea nr. 267 din 23.12.2011, art. 90 din Codul fiscal, a fost aprobat în noua redacţie. Astfel, ţinând cont de modificările efectuate la articolul menţionat, la entitate nu apare obligaţia de a reţine impozit pe venit la sursa de plată în cazul în care arendează de la persoana juridică un mijloc de transport.

Urmează de a reţine impozitul pe venit la sursa de plată în cazul achitării plăţilor pentru prestarea serviciilor de către deţinătorii patentei de întreprinzător?

        În conformitate cu prevederile art. 90 din Codul fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18.

        Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91, precum şi din suma arendei terenurilor agricole. Totodată, potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea cu privire la patenta de întreprinzător, impunerea fiscală a titularului patentei se efectuează sub forma de taxă pentru patentă, care include impozitul pe venit, taxele pentru resursele naturale, taxa pentru unităţile comerciale şi/sau unităţile de deservire socială, taxa pentru amenajarea teritoriului.

        De asemenea, potrivit prevederilor art. 20 lit. x) din Codul fiscal, veniturile persoanelor fizice obţinute din activitatea în bază patentei de întreprinzător, sunt considerate surse de venit neimpozabile.

        Astfel, ţinând cont de prevederile legislaţiei fiscale,  nu urmează de a reţine impozitul pe venit la sursa de plată din plăţile achitate în favoarea titularului patentei de întreprinzător.

Cum se va efectua impozitarea la sursa de plata în cazul procurarii hîrtiilor de valoare de la persoanele fizice?

        În conformitate cu prevederile art. 90 din Codul fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18.

        Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91, precum şi din suma arendei terenurilor agricole. Articolul 18 din Codul fiscal prevede sursele de venit impozabile, care se includ în venitul brut si din care se retine impozitul pe venit.

        Modul de reţinere de la persoanele fizice a impozitului pe venit din plăţile efectuate în folosul acestora este prevăzut în Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată din alte plăţi decât salariul, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 77 din 30.01.2008 (Monitorul Oficial nr. 32-33 din 15.02.2008, art.174).

        Potrivit pct.4 al Regulamentului indicat, obiect al impunerii la sursa de plata este: pentru cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini şi apatrizii: a) venitul îndreptat spre achitare în folosul lor, altul decât cel sub formă de salariu, inclusiv în formă nemonetară, care reprezintă surse de venit impozabile, indicate în art.18 al Codului.

        Astfel, în cazul procurării de la persoanele fizice a hârtiilor de valoare impozitul pe venit la sursa de plata se reţine din suma îndreptată spre achitare. Suplimentar menţionam că potrivit art. 24 alin. (8) din Legea pentru punerea în aplicare ale titlurilor I si II ale Codul fiscal, nu se impozitează până la 1 ianuarie 2015 valorile mobiliare corporative sub forma de obligaţiuni emise pe un termen ce depăşeşte 3 ani.

Se va retine impozit pe venit la sursa de plata din veniturile achitate persoanelor fizice la achizitionarea fructelor citrice?

        Conform prevederilor art.90 din Codul fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18.

        Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91, precum şi din suma arendei terenurilor agricole.

        Totodată, potrivit prevederilor lit. у) art.20 din Codul fiscal, veniturile obţinute de persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), de la predarea materiei prime secundare, precum şi de la livrarea producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, sunt stabilite ca surse de venit neimpozabile.

        Dat fiind faptul că, livrările producţiei menţionate la lit.у) art.20 din Codul fiscal, presupune livrarea producţiei produse de către persoanele fizice, iar creşterea fructelor citrice nu este o activitate specifică pentru Republica Moldova, venitul achitat în folosul persoanelor fizice de la achiziţionarea producţiei nominalizate, se va impozita în modul general stabilit.

 Care este regimul fiscal al ajutoarelor materiale oferite persoanelor terte, care nu sunt angajati ai întreprinderii?

        În conformitate cu prevederile art. 90 din Codul fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18.

        Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91, precum şi din suma arendei terenurilor agricole.

        Respectiv, acordarea unui ajutor material persoanelor care nu sunt angajaţi ai entităţii, constituie în conformitate cu prevederilor art. 18 lit. o) din Codul fiscal, sursa de venit impozabilă, pentru care, entitatea reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice.

        De asemenea, menţionam că, art. 92 din Codul fiscal stabileşte obligaţiunea de achitare a impozitelor reţinute la sursa de plată şi prezentarea către organele fiscale şi contribuabili a documentelor privind plăţile şi/sau impozitele reţinute.

        Prin urmare, suma plăţii precum şi suma impozitului reţinut din acesta se vor reflecta în „Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta” (forma IRV09, în rîndul (codul 32) – codul sursei de venit “SER b)”), anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 10 din 19.01.2010, care se prezintă organului fiscal teritorial în termen de o lună de la încheierea lunii în care au fost efectuate plăţile.

Persoana fizica cetatean, transmite în arenda agentului economic, un bun imobil, la persoana fizica apare obligatia privind declararea venitului obtinut?

        În conformitate cu prevederile alin. (3) art. 901 din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 din Codul fiscal, reţin un impozit în mărime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie si/sau folosinţă (locaţiune, arenda, uzufruct) a proprietăţii mobiliare si imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole.

        Astfel, în cazul transmiterii în arendă a unui imobil de către o persoana fizică cetăţean unui agent economic, entitatea urmează să reţină impozitul pe venit la sursa de plată în mărime de 10 % din venitul achitat.

        Totodată, conform alin. (4) art. 901 din Codul fiscal, reţinerea finală a impozitului stabilit prin articolul dat scuteşte beneficiarul câştigurilor şi veniturilor specificate la alin. (3) art. 901 din Codul fiscal, de la includerea lor în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestora.

        Respectiv, pentru persoana fizică cetăţean, care transmite în arendă un bun imobil unui agent economic, în situaţia expusă în adresare, nu apar careva obligaţii fiscale privind achitarea şi declararea impozitului pe venit.

Care impozit urmeaza a fi retinut la sursa de plata, la acordarea cadourilor în legatura cu sarbatoare?

        În conformitate cu prevederile art. 88 alin. (1) din Codul fiscal, fiecare patron care plăteşte lucrătorului salariu (inclusiv primele şi facilităţile acordate) este obligat să calculeze, ţinând cont de scutirile solicitate de angajat şi de deduceri, şi să reţină din aceste plăţi un impozit, determinat conform modului stabilit de Guvern.

        De asemenea, potrivit prevederilor art.18 lit. o) din Codul fiscal, alte venituri care nu au fost specificate la celelalte litere al articolului menţionat, care se includ în venitul brut, constituie sursele de venit impozabile. În conformitate cu prevederile art. 15 lit. a) din Codul fiscal, suma totala a impozitului pe venit se determină pentru persoanele fizice, cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) si întreprinzătorilor individuali, în mărime de 7% din venitul anual impozabil şi 18% din venitul anual impozabil, stabilit la articolul dat.

        Astfel, în cazul în care de către patron sunt acordate cadouri de crăciun în favoarea lucrătorilor pentru copiii acestora, plăţile date urmează a fi impozitate în modul general stabilit, potrivit prevederilor art. 15 lit. a) din Codul fiscal.

        Concomitent, în cazul în care, de către entitate conform documentelor stabilite de legislaţia în vigoare sunt acordate cadouri de crăciun cu titlul de donaţie, acestea potrivit prevederilor art.20 lit. i), sunt considerate ca surse de venit neimpozabile.

În cazul daca întreprinderea ia în locatiune un transport de la persoana fizica, ce impozit urmeaza a fi retinut la sursa de plata?

        În conformitate cu prevederile alin. (3) art. 901 din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 din Codul fiscal, reţin un impozit în marime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfaşoara activitate de întreprinzator, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole.

        Astfel, în cazul locaţiunii a unui mijloc de transport de la o persoana fizică cetaţean, entitatea urmează să reţină impozitul pe venit în marime de 10 % din venitul achitat.

Contribuabilul efectueaza donatii a bunurilor în folosul persoanelor fizice în forma monetara si nemonetara, care nu sunt deductibile în scopuri fiscale, urmeaza în cazul dat de a retine impozitul la sursa de plata?

        Donarea unor bunuri în folosul persoanelor fizice se efectuează prin încheierea unui contract de donaţie, în conformitate cu prevederile art. 287 din Codul civil.

        Patrimoniul primit de către persoane fizice ai Republicii Moldova cu titlu de donaţie, potrivit prevederilor art. 20 lit. i) din Codul fiscal, reprezintă sursă de venit neimpozabila.  Totodată, potrivit prevederilor art. 42 din Codul fiscal,  persoana care face o donaţie se consideră că a vândut bunul donat la un preţ ce reprezintă mărimea maximă din baza lui valorică ajustată sau preţul lui de piaţă la momentul donării.

        Calcularea bazei valorice ajustate a proprietăţii la momentul donaţiei se efectuează ţinând cont de prevederile art.26 şi conform art.38 alin.(1) şi (2), separat pe fiecare obiect donat. 

        Baza valorică a proprietăţii donate se consideră, pentru destinatar, mărimea determinată în conformitate cu alin.(1). Persoana care face o donaţie sub formă de mijloace băneşti se consideră drept persoană care a obţinut venit în mărimea sumei mijloacelor băneşti donate. De asemenea,  potrivit prevederilor art. 15 lit. b) din Codul fiscal, suma totală a impozitului pe venit se determină pentru persoanele juridice – în mărime de 12% din venitul impozabi.

În cazul efectuării donaţiei (cadourilor) în formă nemonetară în folosul angajaţilor la locul de bază, cum se aplică regimul fiscal de către entitate?

        Potrivit prevederilor alin. (1) art.14 din Codul fiscal, obiectul impunerii cu impozitul pe venit pentru persoanele fizice - angajaţi constituie venitul brut, inclusiv facilităţile acordate de patron. Prin urmare, valoarea cadourilor care se vor acorda angajaţilor Companiei va fi stabilită în conformitate cu lit. o) art. 18 din Codul fiscal, ca sursă de venit impozabilă.

        De asemenea, menţionăm că conform alin. (1) art.88 din Codul fiscal, fiecare patron care plăteşte lucrătorului salariu (inclusiv primele şi facilităţile acordate) este obligat să calculeze, ţinând cont de scutirile solicitate de angajat şi de deduceri, şi să reţină din aceste plăţi un impozit, determinat conform modului stabilit de Guvern. Modul de calculare, reţinere şi achitare la buget a impozitului pe venit reţinut la sursa de plată din alte plăţi decât salariul de către contribuabilii care efectuează asemenea plăţi este prevăzut în Regulamentul privind reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată din alte plăţi decât salariul, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 77 din 30 ianuarie 2008.

        În contextul celor relatate menţionăm că, acordarea cadourilor angajaţilor cu prilejul unei sărbători nu poate fi calificată ca donarea acestor cadouri, deoarece donarea unor bunuri în folosul persoanelor fizice se efectuează prin încheierea unui contract de donaţie, respectiv în cazul dat impozitarea cadourilor menţionate va avea alt aspect. 

În cazul în care în favoarea persoanelor fizice sunt achitate plati în avans de la transmiterea în arenda a bunurilor imobiliare, urmeaza a fi retinut impozit la sursa de plata si care este modalitatea de completare a actului de achizitie a serviciilor de locatiune?

        În conformitate cu prevederile art.901 alin.(3) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin un impozit în mărime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arenda, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole. În cazul în care în favoarea persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător sunt achitate şi plăţi în avans, din veniturile nominalizate, de asemenea urmează a fi reţinut impozit pe venit în mărime de 10%.

        În ceia ce priveşte modalitatea de completare a actului de achiziţie, ţinem să informăm, că la completarea acestuia, urmează de condus de instrucţiunea privind completarea formularului tipizat cu regim special “Actul de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente”, aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova şi Biroului Naţional de Statistică nr.88/106 din 06.10.2008.

Care este modalitatea de impozitare a ajutorului banesc primit de persoanele fizice de la asociatiile obstesti?

     În cazul în care ajutoarele sunt oferite în conformitate cu statutul asociaţiei obşteşti filantropice, ele reprezintă venit neimpozabil, în conformitate cu art. 20 lit. l) din Codul fiscal. În cazul în care statutul organizaţiei nu prevede acordarea ajutoarelor, aceste venituri se califică drept impozabile, în conformitate cu art.18 din Codul fiscal şi potrivit prevederilor art. 90 din Codul fiscal entitatea reţine în prealabil 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice.

Se va retine la sursa de plata impozitul pe venit în cazul achizitionarii de la persoanele fizice a unui activ de capital?

        Capitolul 5 ,,Creşterea şi pierderile de capital” din Codul fiscal reglementează recunoaşterea şi determinarea creşterii si pierderilor de capital. Totodată, în conformitate cu art. 90 din Codul fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18.

        Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91, precum şi din suma arendei terenurilor agricole.

        Astfel, entitatea care procura de la persoane fizice active de capital urmează să retină la sursa de plată, în prealabil, un impozit în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice.

Cum se vor impozita dividendele achitate agentului economic rezident?

        Potrivit art. 901 alin. (31) din Codul fiscal,  persoanele specificate la art.90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de:

- 6% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, cu excepţia celor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;

- 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;

        Prevederile de la liniuţele întîi şi a doua ale prezentului alineat se aplică şi în cazul dividendelor achitate prealabil pe parcursul perioadei fiscale.

 Care este regimul fiscal al actiunilor de publicitate însotite de acordarea cadourilor, premiilor, câstigurilor, care nu cad sub incidenta notiunii de companie promotionala? Care este regimul fiscal al cadourilor, premiilor, câstigurilor, primite de catre persoanele fizice în cadrul desfasurarii de catre întreprindere a actiunilor de publicitate, care nu cad sub incidenta notiunii de companie promotionala? Care sunt criteriile dupa care o companie promotionala este calificata ca fiind anuntata public?

        În conformitate cu art. 5 pct. 38) al Codului fiscal, campania promoţională este modalitatea de promovare a vânzărilor prin organizarea de concursuri, jocuri, loterii anunţate public si desfăşurate pe o perioadă de timp limitată, cu acordarea de cadouri, premii, câştiguri.În cazul în care, acordarea cadourilor, premiilor şi câştigurilor în folosul persoanei fizice, ce nu practică activitate de întreprinzător, reprezintă rezultatul desfăşurării unei campanii promoţionale, acestea vor fi impozitate conform art. 901 alin. (1) din Codul fiscal, adică din fiecare câştig, plătitorul de câştig este obligat sa reţină şi să verse la buget un impozit în mărime de 10%.

        În cazul în care, acordarea cadourilor, premiilor şi câştigurilor în folosul persoanei fizice, ce nu practică activitate de întreprinzător, nu reprezintă rezultatul desfăşurării unei campanii promoţionale, acestea se vor impozita în conformitate cu art. 90 din Codul fiscal, care prevede că persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător, indicate la alin. (1) a aceluiaşi articol, reţin, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, exceptând întreprinzătorii individuali si gospodăriile ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către aceasta conform art. 18 din Codul fiscal.

        Totodată, ţinem sa menţionam că potrivit prevederilor cap. III din Legea cu privire la publicitate (nr. 1227 din 27 iunie 1997),accesul la publicitate se realizează prin intermediul mijloacelor de informare precum: radioul, televiziunea, presa periodica, în serviciile cinematografice, video, informaţionale, cu folosirea reţelelor telefonice, telegrafice, telex, publicităţii exterioare, amenajarea locurilor de comerţ si de prestări de servicii, publicitatea pe mijloacele de transport şi pe trimiterile poştale. Prin urmare, caracterul public al Campaniei promoţionale se va asigura pe una din sursele specificate la Legea nominalizată.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...