37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Activitatea ISM în anul 2018

Activitatea ISM în anul 2018

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Activitatea Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM) în lunile ianuarie-februarie ale anului 2018 a fost orientată spre realizarea obiectivelor ce-i revin din Programul său de activitate şi din prevederile actelor legislative şi normative. În aceată perioadă au fost întreprinse activități de inspecție în vederea prevenirii şi combaterii ilegalităţilor din domeniul muncii și desfășurate acţiuni de colaborare cu autoritățile competente în domeniul controlului siguranței ocupaționale.

Acțiuni în domeniul raporturilor de muncă

Sub aspectul respectării actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă, au fost efectuate 408 vizite de control, din care 69 în sectorul public și 339 - în sectorul privat. Au fost monitorizate unități cu un număr de 21015 salariaţi, din care 11306 femei (inclusiv 1835 din mediul rural) și 3 minori. Din numărul total de vizite de control 311 constituie vizite de control planificate şi 97 - inopinate.

În urma acțiunilor de inspecție au fost întocmite procese-verbale de control, în care au fost consemnate 2778 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă. Activităţile de inspecție întreprinse scot în evidenţă faptul, că angajatorii comit cel mai frecvent încălcări ale normelor legale referitoare la stabilirea și respectarea termenilor de plată a salariului. Pe parcursul perioadei de gestiune au parvenit 257 informații-răspuns de la unități, privind îndeplinirea prescripțiilor consemnate în procesele-verbale de control.

În contextul monitorizării modului şi termenilor de achitare a salariilor în sectorul real al economiei, de către inspectorii de muncă în perioada de gestiune, au fost întreprinse 14 vizite de control, din care 12 inopinate la agenţi economici, care au admis în perioada 2016-2017 restanţe la plata salariilor (5,55 mil.lei - față de 581 persoane, inclusiv 174 femei). Inspectorii de muncă au stabilit termeni de lichidare a restanţelor salariale și au încheiat 6 procese-verbale cu privire la contravenţie, care se înglobează în numărul total de procese-verbale cu privire la contravenție.

Pentru realizarea obiectivului „Intensificarea controlului în scopul depistării evaziunilor fiscale şi contracarării fenomenului „muncii la negru" din Planul de acţiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic" şi muncii nedeclarate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.477 din 28.06.2011, au fost întreprinse vizite de control la 8 unități şi 4 angajatori-persoane fizice, unde au fost depistate 13 persoane ce activau fără forme legale de angajare, inclusiv 3 femei și 1 minor. De către inspectorii de muncă au fost încheiate 11 procese-verbale cu privire la contravenţie, 3 persoane au fost repuse în drepturi, fiindu-le legalizate relaţiile de muncă cu angajatorii și minorul a fost retras din activitatea proscrisă persoanelor mai tinere de 18 ani.

Totodată, inspectorii de muncă au întreprins 19 vizite de control în comun cu colaboratori ai altor autorități publice. Astfel, cu colaboratorul Centrului de Sănătate Publică a fost efectuată 1 vizită de lucru în baza unei petiţii, în rezultatul căreia a fost depistată utilizarea muncii nedeclarate a 1 persoane. Cu funcționarii Serviciului Fiscal de Stat au fost efectuate 10 vizite de control planificate. În comun cu reprezentanții subdiviziunilor teritoriale ale sindicatelor au fost efectuate 3 vizite de lucru inopinate, cu examinarea a 3 petiţii. În baza sesizărilor Inspectoratului de Poliție au fost întreprinse 5 vizite de control, în cadrul cărora au fost consemnate 6 persoane, care prestau munca nedeclarată. În urma vizitelor întreprinse au fost încheiate 9 procese-verbale cu privire la contravenție, care au fost înaintate instanțelor de judecată pentru examinare.

Potrivit prevederilor art.34 al Legii nr.60-XIX din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, au fost vizitate 155 unităţi cu un efectiv de 20 şi mai multe persoane. Pentru plasarea în câmpul muncii al persoanelor cu dizabilităţi la 17 unităţi au fost rezervate 79 locuri de muncă. La 19 unităţi activează 102 persoane cu dizabilităţi. La 11 unităţi există registrul de evidenţă a cererilor de angajare a persoanelor cu dizabilităţi. Au informat Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă despre locurile de muncă rezervate - 6 unități. Inspectorii de muncă au înaintat conducătorilor unităților prescripţii pentru conformare la prevederile legii nominalizate.

În aceeaşi perioadă au fost examinate şi întreprinse măsuri pentru soluţionarea a 336 petiţii parvenite de la cetăţeni. Din numărul total de petiții examinate 51% - constituie probleme ce ţin de salarizare; 10% - cazuri de concediere/reducere a personalului; 3% - constituie încălcări ce ţin de evidenţa şi completarea carnetelor de muncă, câte 2% - constituie probleme ce ţin de neacordarea/neplata concediilor de odihnă și sociale; abateri de la prevederile legale la încheierea contractelor individuale de muncă; câte 1% - sesizează munca nedeclarată și încălcarea regimului de muncă; 30% - invocă alte probleme. De asemenea au fost examinate 177 sesizări de la alte autorități publice și persoane juridice. Au fost repuse în drepturi 285 persoane. Concomitent, de către inspectorii de muncă, a fost acordat ajutor metodologic şi consultativ la 353 cetăţeni.

Ca rezultat al neconformării unităţilor supuse controalelor la prevederile legislaţiei muncii, de către inspectorii de muncă au fost încheiate 53 procese-verbale cu privire la contravenţie şi înaintate spre examinare în instanța de judecată.

La inspecţiile teritoriale de muncă, în baza art.33 alin.1 Codul Muncii, au fost luate la evidență 106 contracte colective de muncă.

Acțiuni în domeniul securității și sănătății în muncă

În perioada ianuarie-februarie a anului 2018 au fost întreprinse mai multe acțiuni de colaborare între ISM și autoritățile competente în domeniul controlului siguranței ocupaționale.

În această ordine de idei la 25 ianuarie 2018 la Ministerul Economiei și Infrastructurii (MEI) a fost organizată o ședință de lucru referitor la punerea în aplicare a modificărilor operate în legislație privind transmiterea unor competențe ale ISM către 10 autorități competente în domeniul controlului siguranței ocupaționale. În cadrul ședinței a fost pusă în discuție modalitatea de repartizare și divizare a unităților (întreprinderi, instituții și organizații din sectorul privat și public) către autoritățile competente în domeniul controlului siguranței ocupaționale, privind efectuarea controlului de stat respectiv și cercetarea accidentelor de muncă. Concomitent a fost discutat modul de instruire inițială și continuă a inspectorilor de muncă, instruirea angajatorilor și salariaților.

Ulterior, la 26 ianuarie 2018 tot în cadrul MEI a avut loc ședința de lucru la care au participat reprezentanții MEI, ISM și Agenției pentru Supravegherea Tehnică (AST), în cadrul căreia a fost pus în discuție modul desfășurării activităților de control în domeniul siguranței ocupaționale de către AST. Totodată au fost abordate aspecte privind activitățile de control a altor autorități competente în domeniul controlului siguranței ocupaționale.

Ca urmare a ședințelor respective a fost organizată întrunirea cu reprezentanții autorităților competente în domeniul controlului siguranței ocupaționale, desfășurată în cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, unde au fost reiterate obiectivele de activitate pentru aplicarea coerentă a actelor legislative și normative din domeniul securității și sănătății în muncă.

De asemenea a fost efectuată instruirea primară în domeniul securității și sănătății în muncă a colaboratorilor cu atribuții în domeniul siguranței ocupaționale a Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației, Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică și Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței.

Toate autoritățile investite cu atribuții în domeniul siguranței ocupaționale au fost asigurate cu modele ale fișelor postului inspectorilor de muncă cu atrubuții în domeniul securității și sănătății în muncă și a regulamentului de activitate al inspecției teritoriale de muncă. De asemenea autorităților respective le-au fost repartizate și formularele de raportare a activității lunare în domeniul siguranței ocupaționale.

Din cele 10 autorități competente în domeniul controlului siguranței ocupaționale, 3 autorități dispun de regulamente de organizare și funcționare:

- prin Hotărârea Guvernului nr. 1088 din 18 decembrie 2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenției pentruSupraveghere Tehnică a fost create Direcția siguranța ocupațională;

- prin Hotărârea Guvernului nr. 1089 din 18 decembrie 2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței a fost creată Direcția asigurarea intereselor consumatorilor și siguranța ocupațională/,

- prin Hotărârea Guvernului nr. 1090 din 18 decembrie 2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, a fost prevăzută crearea în cadrul Inspectoratului de stat în sănătate (cu statut de direcție) a Secției management și metodologia controlului în domeniul siguranței ocupaționale.

Datorită faptului că în structura organizatorică a celorlalte autorități nu există subdiviziuni și personal responsabil de efectuarea controlului de stat în domeniul siguranței ocupaționale, activitatea în domeniul dat nu se desfășoară. Personalul transferat în cadrul autorităților menționate, desfășoară activități de control de bază proprii domeniilor de activitate a autorităților, iar atribuțiile de control în domeniul securității și sănătății în muncă sunt atribuite ca funcții suplimentare.

La ISM, de către autoritățile competente în domeniul controlului siguranței ocupaționale, nu au fost prezentate rapoartele pe lunile ianuarie și februarie ale anului 2018 privind activitatea în domeniul securității și sănătății în muncă.

De la începutul anului, la ISM, au fost comunicate 64 evenimente de accidentare a lucrătorilor în câmpul muncii, în urma cărora au avut de suferit 72 persoane. Din numărul total, 10 cazuri sunt cu caracter mortal în urma cărora și-au pierdut viața 13 persoane și 2 cazuri grave, unde au avut de suferit 3 persoane. Autoritățile cu atribuții în domeniul siguranței ocupaționale au fost informate despre toate evenimetele de accidentare, dar până în prezent nu a parvenit informație referitoare la cercetarea lor. De către comisiile întreprinderilor au fost cercetate 52 de cazuri cu incapacitate temporară de muncă.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...