37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Activitatea ISM în anul 2017

Activitatea ISM în anul 2017

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Inspectoratul de Stat al Muncii (ISM) întreprinde acţiuni în vederea prevenirii şi combaterii ilegalităţilor din domeniul muncii. În perioada ianuarie-octombrie 2017, sub aspectul respectării actelor legislative şi normative din domeniul relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă, au fost efectuate 3049 vizite de control.Au fost monitorizate 2706 unități (din care 443 din sectorul public) cu un număr de 96,9 mii salariaţi, din care 47,9 mii femei (inclusiv 10,8 mii din mediul rural) și 6 minori. Din numărul total de vizite de control 2456 constituie vizite de control planificate şi 593 vizite de control inopinate.

În urma acțiunilor de inspecție au fost întocmite procese-verbale de control, în care au fost consemnate 24598 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative din domeniul muncii. Din numărul total - 17374 încălcări în domeniul relaţiilor de muncă şi 7224 - în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Activităţile de inspecție întreprinse scot în evidenţă faptul, că angajatorii comit cel mai frecvent încălcări ale normelor legale referitoare la stabilirea salariului, adaptarea condiţiilor de muncă la cerinţele de securitate şi sănătate în muncă. Pe parcursul perioadei de gestiune au parvenit 2302 informații-răspuns de la unități, privind înlăturarea încălcărilor consemnate în procesele-verbale de control.

La ISM, de la începutul anului 2017, au fost comunicate 357 evenimente de accidentare a lucrătorilor în cîmpul muncii. Inspectorilor de muncă le-au fost dispuse spre cercetare 103 evenimente, din care 54 cu caracter mortal. În urma cercetării 21 cazuri au fost clasificate ca accidente de muncă mortale, în urma cărora și-au pierdut viața 21 persoane și 27 cazuri au fost clasificate ca accidente de muncă grave, unde au avut de suferit 28 persoane. 

În contextul monitorizării modului şi termenilor de achitare a salariilor în sectorul real al economiei, de către inspectorii de muncă în perioada de gestiune, au fost întreprinse vizite de control la 39 agenţi economici, care admit restanţe la plata salariilor (25,2 mil.lei - față de 1613 persoane, inclusiv 542 femei). De către inspectorii de muncă au fost stabiliţi termeni de lichidare a restanţelor salariale. Au fost încheiate 22 procese-verbale cu privire la contravenţie, care se înglobează în numărul total de procese-verbale cu privire la contravenție.

Pentru realizarea obiectivului „Intensificarea controlului în scopul depistării evaziunilor şi contracarării fenomenului „muncii la negru" din Planul de acţiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic" şi muncii nedeclarate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.477 din 28.06.2011, au fost întreprinse acţiuni în cadrul vizitelor de control la 44 unități şi 38 angajatori-persoane fizice, unde au fost depistate 149 persoane ce activau fără forme legale de angajare, inclusiv 27 femei și 1 minor. De către inspectorii de muncă au fost încheiate 75 procese-verbale cu privire la contravenţie, care se înglobează în numărul total de procese-verbale cu privire la contravenție. Ca rezultat al acţiunilor întreprinse - 24 persoane au fost repuse în drepturi, fiindu-le legalizate relaţiile de muncă cu angajatorii.

Au fost întreprinse vizite de control în comun cu colaboratorii altor autorități publice. Astfel, cu colaboratorii Companiilor teritoriale de asigurări sociale au fost efectuate în comun 5 controale planificate. Au fost întreprinse 6 vizite de control cu reprezentanții Serviciului Ecologic de Stat. Câte 4 vizite au fost efectuate cu colaboratorii Centrului de Sănătate Publică și Direcției Situații Excepționale. Cu funcționarii Serviciului Fiscal de Stat au fost efectuate 10 vizite de control cu examinarea a 2 petiții, fiind depistate 3 persoane, care prestau munca nedeclarată. În comun cu reprezentanții subdiviziunilor teritoriale ale sindicatelor (examinarea unei petiţii) au fost efectuate 2 vizite de lucru, cu reprezentantul Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Tehnică - 1 vizită de control.În baza sesizărilor Inspectoratului de Poliție au fost întreprinse 29 vizite de control, în cadrul cărora au fost consemnate 68 persoane, care prestau munca nedeclarată.

Potrivit prevederilor art.34 al Legii nr.60-XIX din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, au fost vizitate 958 unităţi cu un efectiv de 20 şi mai multe persoane. Pentru plasarea în câmpul muncii al persoanelor cu dizabilităţi la 107 unităţi au fost rezervate 364 locuri de muncă. La 121 unităţi activează 327 persoane cu dizabilităţi. La 68 unităţi există registrul de evidenţă a cererilor de angajare a persoanelor cu dizabilităţi. Au informat ANOFM despre locurile de muncă rezervate - 11 unități. Inspectorii de muncă au înaintat prescripţii, pentru conformarea unităților la prevederile legii nominalizate.

În aceeaşi perioadă au fost examinate şi întreprinse măsuri pentru soluţionarea a 2055 petiţii parvenite de la cetăţeni. Din numărul total de petiții examinate 44% - constituie probleme ce ţin de salarizare; 10% - cazuri de concediere/reducere a personalului; 6% - sesizează munca nedeclarată; câte 4% - constituie încălcări ce ţin de evidenţa şi completarea carnetelor de muncă și probleme ce ţin de neacordarea/neplata concediilor de odihnă și sociale; 3% - probleme privind crearea unor condiţii de muncă adecvate; câte 2% - sesizează cazuri de accidentare în câmpul muncii și încălcarea regimului de muncă, 1% - vizează abateri de la prevederile legale la încheierea contractelor individuale de muncă; 24% - invocă alte probleme. De asemenea au fost examinate 813 sesizări de la alte autorități publice și persoane juridice. Au fost repuse în drepturi 1292 persoane. Concomitent, de către inspectorii de muncă, a fost acordat ajutor metodologic şi consultativ la 968 cetăţeni.

Ca rezultat al neconformării unităţilor supuse controalelor la prevederile legislaţiei muncii, de către inspectorii de muncă au fost încheiate 159 procese-verbale cu privire la contravenţie şi înaintate spre examinare în instanța de judecată.

În vederea evaluării nivelului de sensibilizare a angajatorilor vizavi de necesitatea desfăşurării activităţilor de protecţie şi prevenire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la nivel de unitate, inspectorii de muncă au constatat că la 1080 unități monitorizate activitatea de protecţie şi prevenire este realizată de către conducător, la 345 - de către persoana desemnată, la 17 - de către serviciul intern, la 35 - de către serviciul extern. Comitete pentru securitate şi sănătate în muncă activează la 61 unităţi monitorizate. Condițiile de muncă au fost evaluate la 95 unități. Au fost evaluate riscurile profesionale şi întocmite planuri anuale de protecţie şi prevenire la 242 unităţi economice monitorizate.

La inspecţiile teritoriale de muncă, în baza art.33 alin.1 Codul Muncii, au fost luate la evidență 478 contracte colective de muncă.

Conform art.10 alin. (2) lit. c) din Codul muncii, în perioada respectivă la inspecţiile teritoriale de muncă, au fost prezentate spre înregistrare statele de personal de la 13435 unităţi cu un efectiv de 190990 unităţi de personal.

Pentru sensibilizarea, informarea şi consultarea celor interesaţi în aplicarea corectă şi eficientă a legislaţiei, precum şi pentru asigurarea transparenţei activităţii de inspecţie au fost realizate acţiuni de informare a populaţiei prin diferite mijloace mass-media privind cele mai eficiente metode de aplicare a Codului muncii, a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă. Despre activitatea ISM şi despre cele mai eficiente metode de respectare a prevederilor legislaţiei muncii în vigoare, au fost publicate 53 articole în presa locală, cu participarea colaboratorilor ISM la 19 emisiuni televizate și 20 radiofonice.

În vederea promovării muncii decente inspectorii de muncă în colaborare cu autoritățile publice locale au realizat 26 măsuri de informare și sensibilizare a întreprinzătorilor, în cadrul cărora au fost desemnate cele mai bune practici de dezvoltare a muncii decente și despre dezavantajele achitării salariilor „în plic" şi practicării muncii „la negru". În contextul promovării prevederilor legislației din domeniul relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă, colaboratorii ISM au participat în cadrul şedinţelor, meselor rotunde organizate de factorii de decizie din teritoriu, subdiviziunile teritoriale ale sindicatelor.

Pentru familiarizarea cu prevederile legislaţiei muncii de către inspectorii de muncă au fost organizate seminare instructiv-consultative pentru tineretul studios. În cadrul acestor seminare participanţii au fost informaţi detaliat despre modalităţile de aplicarea corectă a legislației muncii, securității şi sănătății în muncă. La seminarele în cauză au participat 1636 tineri din 58 instituţii de învăţământ preuniversitar din localităţi urbane şi rurale. Deasemenea o modalitate de a sensibiliza şi informa tinerii despre legislaţia muncii, a fost participarea inspectorilor de muncă la desfăşurarea Târgurilor locurilor de muncă, oferind vizitatorilor interesați informații și consultații privind legislația muncii și relațiile de muncă, aceasta fiind un avantaj angajatorilor și pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

În temeiul dispoziției nr.15 din 19 iulie 2017, privind acțiunile de sensibilizare a angajatorilor, care desfășoară activități pe teritoriul piețelor autorizate din țară. În perioada 28 iulie - 29 septembrie 2017 de către inspectorii de muncă au fost întreprinse acțiuni de sensibilizare a întreprinzătorilor din 149 piețe autorizate. Au participat la acțiunile de sensibilizare 1265 reprezentanți din partea agenților economici, 2533 deținători de patente și 1211 persoane fizice.

Din timpul total de lucru 69% a fost utilizat la activităţi pe teren (efectuarea vizitelor de control, cercetarea accidentelor, examinarea petiţiilor, acţiuni în instanţa de judecată, deplasări de serviciu, seminare de instruire). Restul timpului a fost utilizat în cadrul activităţilor la sediu (acordarea consultaţiilor agenţilor economici şi persoanelor fizice, întocmirea răspunsurilor la adresări şi planificarea activităţilor de inspecţie).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...