37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Activitatea Inspectoratului de Stat al Muncii în domeniul relațiilor de muncă

Activitatea Inspectoratului de Stat al Muncii în domeniul relațiilor de muncă

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

    Inspectoratul de Stat al Muncii (ISM) întreprinde acţiuni în vederea prevenirii şi combaterii ilegalităţilor din domeniul muncii.
În lunile ianuarie-martie ale anului 2017, sub aspectul respectării actelor legislative şi normative din domeniul relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă, au fost efectuate 1232 vizite de control. 

Au fost monitorizate 980 unități (din care 113 din sectorul public) cu un număr de 30,5 mii salariaţi, din care 14,5 mii femei (inclusiv 3014 din mediul rural) și 2 minori.

Activitatea de inspecție a fost axată pe două direcţii:
- în domeniul relaţiilor de muncă au fost efectuate 723 vizite de control;
- în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost efectuate 509 vizite de control.

Din numărul total de vizite de control 1061 constituie vizite de control planificate şi 171 vizite de control inopinate.

    În urma acțiunilor de inspecție au fost întocmite procese-verbale de control, în care au fost consemnate 11193 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative din domeniul muncii. Din numărul total - 6091 încălcări în domeniul relaţiilor de muncă şi 5102 - în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
Unui control, îi revine în mediu cîte 9 încălcări ale prevederilor legislaţiei muncii. Activităţile de inspecție întreprinse scot în evidenţă faptul, că angajatorii comit cel mai frecvent încălcări ale normelor legale referitoare la stabilirea salariului, adaptarea condiţiilor de muncă la cerinţele de securitate şi sănătate în muncă.
Pe parcursul perioadei de gestiune au parvenit 845 informații-răspuns de la unități, privind înlăturarea încălcărilor consemnate în procesele-verbale de control.

    La ISM, de la începutul anului 2017, au fost comunicate 105 evenimente de accidentare a lucrătorilor în cîmpul muncii, cu 14 cazuri mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Inspectorilor de muncă le-au fost dispuse spre cercetare 21 evenimente,  din care 12 cu caracter mortal. În urma cercetării 2 cazuri au fost clasificate ca accidente de muncă mortale, în urma cărora și-au pierdut viața 2 persoane și 2 cazuri au fost clasificate ca accidente de muncă grave, unde a avut de suferit 2 persoane. În proces de cercetare se află 10 cazuri de accidentare, inclusiv 4 mortale.

    În contextul monitorizării modului şi termenilor de achitare a salariilor în sectorul real al economiei, de către inspectorii de muncă în perioada de gestiune, au fost întreprinse vizite de control la 19 agenţi economici, care admit restanţe la plata salariilor (6,4 mil.lei - față de 594 persoane, inclusiv 171 femei). De către inspectorii de muncă au fost stabiliţi termeni de lichidare a restanţelor salariale. Au fost încheiate 12 procese-verbale cu privire la contravenţie, care se înglobează în numărul total de procese-verbale cu privire la contravenție.

    Pentru realizarea prevederilor Planului de acţiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic" şi muncii nedeclarate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.477 din 28.06.2011, au fost întreprinse acţiuni în cadrul vizitelor de control la 19 unități şi 8 angajatori-persoane fizice, unde au fost depistate 61 persoane ce activau fără forme legale de angajare, inclusiv 12 femei și 1 minor. De către inspectorii de muncă au fost încheiate 22 procese-verbale cu privire la contravenţie, care se înglobează în numărul total de procese-verbale cu privire la contravenție. Ca rezultat al acţiunilor întreprinse - 7 persoane au fost repuse în drepturi, fiindu-le legalizate relaţiile de muncă cu angajatorii.

    Au fost întrprinse vizite de control în comun cu colaboratorii altor autorități publice. Astfel, cu colaboratorii Companiilor teritoriale de asigurări sociale au fost efectuate în comun 5 controale planificate, câte 1 vizită de lucru în comun a fost efectuată cu reprezentantul subdiviziunii teritoriale ale sindicatelor cu examinarea a 1 petiţii, cu reprezentanții Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Tehnică a OIP, Serviciului Ecologic de Stat, Centrului de Sănătate Publică, Direcția Situații Excepționale.

    Potrivit prevederilor art.34 al Legii nr.60-XIX din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, au fost vizitate 265 unităţi cu un efectiv de 20 şi mai multe persoane. Pentru plasarea în cîmpul muncii al persoanelor cu dizabilităţi la 31 unităţi au fost rezervate 174 locuri de muncă. La 36 unităţi activează 155 persoane cu dizabilităţi. La 24 unităţi există registrul de evidenţă a cererilor de angajare a persoanelor cu dizabilităţi. Au informat ANOFM despre locurile de muncă rezervate - 4 unități. Inspectorii de muncă au înaintat prescripţii, pentru conformarea unităților la prevederile legii nominalizate.

    În aceeaşi perioadă au fost examinate şi întreprinse măsuri pentru soluţionarea a 621 petiţii parvenite de la cetăţeni. Din numărul total de petiții examinate 49% - constituie probleme ce ţin de salarizare; 7% - cazuri de concediere/reducere a personalului; câte 5% - sesizează munca nedeclarată și încălcări ce ţin de evidenţa şi completarea carnetelor de muncă; 3% - constituie probleme ce ţin de neacordarea/neplata concediilor de odihnă, sociale; câte 2% - vizează abateri de la prevederile legale la încheierea contractelor individuale de muncă și încălcarea regimului de muncă; câte 1% - constituie cazuri de accidentare în câmpul muncii și probleme privind crearea unor condiţii de muncă adecvate, 25% - invocă alte probleme. De asemenea au fost examinate 240 sesizări de la alte autorități publice și persoane juridice. Au fost repuse în drepturi 375 persoane. Concomitent, de către inspectorii de muncă, a fost acordat ajutor metodologic şi consultativ la 299 cetăţeni.

    Ca rezultat al neconformării unităţilor supuse controalelor la prevederile legislaţiei muncii, de către inspectorii de muncă au fost încheiate 49 procese-verbale cu privire la contravenţie şi înaintate spre examinare în instanța de judecată.

    În vederea evaluării nivelului de sensibilizare a angajatorilor vizavi de necesitatea desfăşurării activităţilor de protecţie şi prevenire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la nivel de unitate, inspectorii de muncă au constatat că la 601 unități monitorizate activitatea de protecţie şi prevenire este realizată de către conducător, la 206 - de către persoana desemnată, la 10 - de către serviciul intern, la 18 - de către serviciul extern. Comitete pentru securitate şi sănătate în muncă activează la 44 unităţi monitorizate. Condițiile de muncă au fost evaluate la 64 unități. Au fost evaluate riscurile profesionale şi întocmite planuri anuale de protecţie şi prevenire la 139 unităţi economice monitorizate.

    La inspecţiile teritoriale de muncă, în baza art.33 alin.1 Codul Muncii, au fost prezentate pentru înregistrare 211 contracte colective de muncă.
Conform art.10 alineatului (2) litera c) din Codul muncii, în perioada respectivă la inspecţiile teritoriale de muncă, au fost prezentate spre înregistrare statele de personal de la 11417 unităţi cu un efectiv de 166418 unităţi de personal.  

    Pentru sensibilizarea, informarea şi consultarea celor interesaţi în aplicarea corectă şi eficientă a legislaţiei, precum şi pentru asigurarea transparenţei activităţii de inspecţie au fost realizate acţiuni de informare a populaţiei prin diferite mijloace mass-media privind cele mai eficiente metode de aplicare a Codului muncii, a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă. Despre activitatea ISM şi despre cele mai eficiente metode de respectare a prevederilor legislaţiei muncii în vigoare au fost publicate 22 articole în presa locală, cu participarea colaboratorilor ISM la 10 emisiuni televizate și 10 radiofonice.

    Au fost realizate 13 măsuri de informare și sensibilizare în domeniul relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă în cadrul seminarelor inițiate de inspectorii de muncă. De asemenea colaboratorii ISM au participat în cadrul şedinţelor, meselor rotunde organizate de factorii de decizie din teritoriu, subdiviziunile teritoriale ale sindicatelor.

    De către inspectorii de muncă au fost organizate seminare pentru informarea tineretului studios despre legislaţia muncii, securitatea şi sănătatea în muncă. În cadrul întrunirilor, organizate cu colectivele de absolvenţi ai instituţiilor preuniversitare, despre prevederile legislaţiei muncii în vigoare au fost informaţi 611 tineri din 21 instituţii de învăţămînt preuniversitar.

    Din timpul total de lucru 69% a fost utilizat la activităţi pe teren (efectuarea vizitelor de control, cercetarea accidentelor, examinarea petiţiilor, acţiuni în instanţa de judecată, deplasări de serviciu, seminare de instruire). Restul timpului a fost utilizat în cadrul activităţilor la sediu (acordarea consultaţiilor agenţilor economici şi persoanelor fizice, întocmirea răspunsurilor la adresări şi planificarea activităţilor de inspecţie).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...