37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Activitatea de întreprinzător a persoanei fizice. Patenta de întreprinzător (partea I)

Activitatea de întreprinzător a persoanei fizice. Patenta de întreprinzător (partea I)

05.12.20176.388 views Irina Rabovilă, Contabil
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Pentru desfășurarea unei afaceri, aceasta trebuie să ia o formă juridică prevăzută de lege, altfel va fi considerată drept activitate ilegală, iar întreprinzătorul va fi sancţionat contravenţional sau penal.

Poate însă o persoană fizică să dezvolte o activitate de întreprinzător?

Conform art. 26 din Codul civil, o persoană fizică, are dreptul să practice activitate de întreprinzător, fără a constitui o persoană juridică, în condițiile în care ea, deține capacitate de exerciţiu, care se manifestă prin aptitudinea de a dobândi prin faptă proprie şi de a exercita drepturi civile, asumându-și personal obligaţii şi executându-le totodată.

În aceste condiții, întreprinzătorul persoană fizică, poate desfăşura o afacere, având una din următoarele patru forme:

 • titular al patentei de întreprinzător,
 • activitate independentă,
 • întreprinzător individual, sau
 • gospodărie ţărănească (de fermier).

Patenta de întreprinzător, este un certificat de stat nominativ, ce atestă dreptul de a desfăşura genul de activitate de întreprinzător indicat în ea în decursul unei anumite perioade de timp.

Persoana fizică, poate obține patenta de întreprinzător, de la subdiviziunea SFS în raza căreia este își are domiciliul contribuabilul, sau de la primăria localităţii unde se află acesta, (în cazul în care în localitatea respectivă nu este amplasată subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat, iar aceasta este valabilă numai pe teritoriul administrat de primăria care a eliberat-o), prin depunerea unei cereri, de către persoana care dorește să desfășoare activitate de întrerinzător. 

Patenta de întreprinzător, se va elibera deținătorului în decurs de 3 zile de la data depunerii cererii, documentelor perfectate în modul respectiv și după achitarea taxei stabilite pentru patentă. 

În baza patentei de întreprinzător pot fi practicate genurile de activitate specificate în anexa la Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998.

Patenta, se eliberează pentru unul din genurile de activitate și nu se permite ca acelaşi titular să dețină două sau mai multe patente valabile concomitent pentru acelaşi gen de activitate desfăşurată în acelaşi loc. Aceasta, este valabilă numai pentru titularul ei şi nu poate fi transmisă altei persoane.

Autentificarea Patentei se produce, prin aplicarea semnăturii conducătorului organului ce a eliberat patenta, şi aplicarea ştampilei.

Important! Desfăşurarea activităţii de întreprinzător în baza patentei, nu impune înregistrarea de stat a titularului acesteia şi primirea licenţei. Asupra titularului patentei, nu se extind cerinţele privind prezentarea dărilor de seamă financiare şi statistice, ţinerea evidenţei contabile şi financiare, efectuarea operaţiilor de casă şi decontărilor, precum şi prevederile art.90 din Codul fiscal, cu privire la reţinerile din alte plăţi efectuate în folosul rezidentului.

Activitatea de întreprinzător specificată în patentă, poate fi desfăşurată de către titularul patentei pe întreg teritoriul ţării, dacă în patentă nu este specificat altfel.

Este de menționat faptul că, titularul patentei nu are dreptul să angajeze lucrători pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător specificate în patentă și să încheie tranzacţii cu întreprinderea individuală al cărei fondator este el, sau careva dintre membrii familiei sale, cu societatea în nume colectiv ori în comandită, al cărei asociat cu răspundere deplină este el sau careva dintre membrii familiei sale.

Atunci când, se dorește desfăşurărea în comun a activităţii de întreprinzător, doi sau câţiva titulari de patente se pot asocia, în baza contractului de activitate în comun.

Relaţiile dintre titularul patentei şi organele de control, se reglementează prin Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998, Codul fiscal şi legislaţia civilă.

Rețineți! Patenta nu poate fi retrasă de la titularul ei, însă aceasta poate fi suspendată, ori își poate pierde valabilitatea în anumite condiții.

Pentru fiecare patentă eliberată, se întocmeşte duplicat, care se păstrează la autoritatea care a eliberat patenta.
Duplicatul patentei, conţine aceleaşi date ca şi originalul, precum şi cupoane care se utilizează ca dovadă a achitării taxei pentru patentă.
Cupoanele duplicatului patentei trebuie să fie de marcă specială, cu cel puţin 10 grade de protecţie contra falsificării, să conţină seria şi numărul patentei.

Patenta se eliberează sau se prelungeşte pe o durată de o lună sau, la dorinţa solicitantului, pe o durată mai mare.

Impozitarea patentei de întreprinzător

Impunerea fiscală a titularului patentei, se efectuează sub formă de taxă pentru patentă, care include impozitul pe venit, taxele pentru resursele naturale, taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii, taxa pentru amenajarea teritoriului.

Alte impozite, taxe şi încasări se plătesc de titularul patentei pe principii generale.

Puteți obține o reducere la taxa pentru patentă, dacă vă încadrați în una din categoriile următoare:

 • invalid de gradul I şi II - 20% din taxa stabilită;
 • sunteți la evidenţă, la oficiile forţei de muncă şi nu ați fost plasat în câmpul muncii în decursul a 6 luni - 15% din taxa stabilită;
 • întreţineți membri ai familiei inapţi pentru muncă pe motiv de vârstă sau de sănătate:
  a) 4-6 membri ai familiei - 20% din taxa stabilită;
  b) 7-9 membri ai familiei - 30% din taxa stabilită;
  c) 10 sau mai mulţi membri ai familiei - 40% din taxa stabilită;
 • sunteți student sau pensionar- 20 % din taxa stabilită.

Titularii patentei, achită în mod obligatoriu contribuţia de asigurare socială de stat, aceasta asigurându-i titularului patentei, dreptul la o pensie minimă şi la un ajutor de deces prevăzute în legislaţie. Deținătorii patentei de întreprinzător, achită personal contribuția de asigurare sociala de stat, la casele teritoriale de asigurări sociale.
De achitarea contribuţiei de asigurare socială de stat, sunt scutiți pensionarii şi invalizii de toate grupele.

Polița de asigurare medicală se procură de sine stătător de către titularii de patentă, de la agențiile teritoriale ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Plata pentru aceasta poate fi efectuată atât la oficiile ÎS „Poșta Moldovei" cât și la agențiile teritoriale ale CNAM.

Pentru deținătorii de patentă, precum și alte categorii ce cetățeni care nu sunt angajați și nu sunt asigurați de Guvern, plata constituie 50 % din suma poliței de asigurare pentru anul respectiv, cu condiția că aceștia vor achita costul până la 31 martie a anului în curs. Costul poliței de asigurare a pentru anul 2017, a constituit 4056 de lei.

Durata activităţii desfăşurate în baza patentei, se include în vechimea în muncă a titularului patentei, cu condiţia achitării contribuţiilor de asigurare socială de stat.

Trebuie de menționat că, titularilor patentei li se interzice comercializarea mărfurilor supuse accizelor și a mobilei (începând cu 1 ianuarie 2007).

Veniturile din vânzări ale titularului de patentă, nu trebuie să depăşească 300000 de lei într-o perioadă de 12 luni consecutive.

Atenționăm că, SFS poate aplica amenzi pentru lipsa documentelor de provenienţă a mărfurilor la titularii de patentă.

Conform art. 3 alin. (7) lit. a) şi d) al Legii, titularul patentei este obligat să respecte ordinea stabilită de desfăşurare a activităţii indicate în patentă, normele sanitare, normele de protecţie contra incendiilor, să îndeplinească alte cerinţe ce se referă la genul de activitate respectiv, iar pentru desfăşurarea activităţii indicate la compartimentul 1 din anexă, să aibă documentele primare de provenienţă a mărfii, după caz, factura de expediţie, chitanţa de percepere a taxei vamale sau actul de achiziţie a mărfurilor şi să afişeze patenta sau copia ei, autentificată de notar, într-un loc vizibil la locurile unde îşi desfăşoară activitatea de întreprinzător, iar în caz de necesitate să o prezinte la cererea organului de control sau a consumatorilor.

Astfel, în cazul în care, în timpul controlului efectuat la titularul de patentă, acesta menţionează că dispune de documente de provenienţă a mărfurilor, dar nu le poate prezenta la moment, inspectorul fiscal va întocmi un act de control, în care va menţiona că nu i-au fost prezentate documentele.
Totodată, va solicita explicaţii în scris de la titularul de patentă, prin care acesta să confirme nemijlocit în textul declaraţiilor că comercializează la momentul controlului marfă fără documente de provenienţă pe motiv că nu sunt la el, dar se obligă să le prezinte organului fiscal la termenul fixat de inspectorii fiscali în actul de control.

Conform art. 265 din Codul contravențional, achiziţionarea, păstrarea, transportul, comercializarea mărfurilor, produselor ori a materiei prime fără dovada originii şi a provenienţei lor, dacă dispunerea de o asemenea dovadă este obligatorie conform legii, se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice.

În cazul în care, sunteți deciși să inițiați o activitate în baza patentei de întrerinzător, vă sugerăm să consultați atent și alte informații despre patentă, prezentate în baza generalizată a practicii fiscale.

Pentru desfășurarea unei afaceri, aceasta trebuie să ia o formă juridică prevăzută de lege, altfel va fi considerată drept activitate ilegală, iar întreprinzătorul va fi sancţionat contravenţional sau penal.

Poate însă o persoană fizică să dezvolte o activitate de întreprinzător?

Conform art. 26 din Codul civil, o persoană fizică, are dreptul să practice activitate de întreprinzător, fără a constitui o persoană juridică, în condițiile în care ea, deține capacitate de exerciţiu, care se manifestă prin aptitudinea de a dobândi prin faptă proprie şi de a exercita drepturi civile, asumându-și personal obligaţii şi executându-le totodată.

În aceste condiții, întreprinzătorul persoană fizică, poate desfăşura o afacere, având una din următoarele patru forme:

 • titular al patentei de întreprinzător,
 • activitate independentă,
 • întreprinzător individual, sau
 • gospodărie ţărănească (de fermier).

Patenta de întreprinzător, este un certificat de stat nominativ, ce atestă dreptul de a desfăşura genul de activitate de întreprinzător indicat în ea în decursul unei anumite perioade de timp.

Persoana fizică, poate obține patenta de întreprinzător, de la subdiviziunea SFS în raza căreia este își are domiciliul contribuabilul, sau de la primăria localităţii unde se află acesta, (în cazul în care în localitatea respectivă nu este amplasată subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat, iar aceasta este valabilă numai pe teritoriul administrat de primăria care a eliberat-o), prin depunerea unei cereri, de către persoana care dorește să desfășoare activitate de întrerinzător. 

Patenta de întreprinzător, se va elibera deținătorului în decurs de 3 zile de la data depunerii cererii, documentelor perfectate în modul respectiv și după achitarea taxei stabilite pentru patentă. 

În baza patentei de întreprinzător pot fi practicate genurile de activitate specificate în anexa la Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998.

Patenta, se eliberează pentru unul din genurile de activitate și nu se permite ca acelaşi titular să dețină două sau mai multe patente valabile concomitent pentru acelaşi gen de activitate desfăşurată în acelaşi loc. Aceasta, este valabilă numai pentru titularul ei şi nu poate fi transmisă altei persoane.

Autentificarea Patentei se produce, prin aplicarea semnăturii conducătorului organului ce a eliberat patenta, şi aplicarea ştampilei.

Important! Desfăşurarea activităţii de întreprinzător în baza patentei, nu impune înregistrarea de stat a titularului acesteia şi primirea licenţei. Asupra titularului patentei, nu se extind cerinţele privind prezentarea dărilor de seamă financiare şi statistice, ţinerea evidenţei contabile şi financiare, efectuarea operaţiilor de casă şi decontărilor, precum şi prevederile art.90 din Codul fiscal, cu privire la reţinerile din alte plăţi efectuate în folosul rezidentului.

Activitatea de întreprinzător specificată în patentă, poate fi desfăşurată de către titularul patentei pe întreg teritoriul ţării, dacă în patentă nu este specificat altfel.

Este de menționat faptul că, titularul patentei nu are dreptul să angajeze lucrători pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător specificate în patentă și să încheie tranzacţii cu întreprinderea individuală al cărei fondator este el, sau careva dintre membrii familiei sale, cu societatea în nume colectiv ori în comandită, al cărei asociat cu răspundere deplină este el sau careva dintre membrii familiei sale.

Atunci când, se dorește desfăşurărea în comun a activităţii de întreprinzător, doi sau câţiva titulari de patente se pot asocia, în baza contractului de activitate în comun.

Relaţiile dintre titularul patentei şi organele de control, se reglementează prin Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998, Codul fiscal şi legislaţia civilă.

Rețineți! Patenta nu poate fi retrasă de la titularul ei, însă aceasta poate fi suspendată, ori își poate pierde valabilitatea în anumite condiții.

Pentru fiecare patentă eliberată, se întocmeşte duplicat, care se păstrează la autoritatea care a eliberat patenta.
Duplicatul patentei, conţine aceleaşi date ca şi originalul, precum şi cupoane care se utilizează ca dovadă a achitării taxei pentru patentă.
Cupoanele duplicatului patentei trebuie să fie de marcă specială, cu cel puţin 10 grade de protecţie contra falsificării, să conţină seria şi numărul patentei.

Patenta se eliberează sau se prelungeşte pe o durată de o lună sau, la dorinţa solicitantului, pe o durată mai mare.

Impozitarea patentei de întreprinzător

Impunerea fiscală a titularului patentei, se efectuează sub formă de taxă pentru patentă, care include impozitul pe venit, taxele pentru resursele naturale, taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii, taxa pentru amenajarea teritoriului.

Alte impozite, taxe şi încasări se plătesc de titularul patentei pe principii generale.

Puteți obține o reducere la taxa pentru patentă, dacă vă încadrați în una din categoriile următoare:

 • invalid de gradul I şi II - 20% din taxa stabilită;
 • sunteți la evidenţă, la oficiile forţei de muncă şi nu ați fost plasat în câmpul muncii în decursul a 6 luni - 15% din taxa stabilită;
 • întreţineți membri ai familiei inapţi pentru muncă pe motiv de vârstă sau de sănătate:
  a) 4-6 membri ai familiei - 20% din taxa stabilită;
  b) 7-9 membri ai familiei - 30% din taxa stabilită;
  c) 10 sau mai mulţi membri ai familiei - 40% din taxa stabilită;
 • sunteți student sau pensionar- 20 % din taxa stabilită.

Titularii patentei, achită în mod obligatoriu contribuţia de asigurare socială de stat, aceasta asigurându-i titularului patentei, dreptul la o pensie minimă şi la un ajutor de deces prevăzute în legislaţie. Deținătorii patentei de întreprinzător, achită personal contribuția de asigurare sociala de stat, la casele teritoriale de asigurări sociale.
De achitarea contribuţiei de asigurare socială de stat, sunt scutiți pensionarii şi invalizii de toate grupele.

Polița de asigurare medicală se procură de sine stătător de către titularii de patentă, de la agențiile teritoriale ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Plata pentru aceasta poate fi efectuată atât la oficiile ÎS „Poșta Moldovei" cât și la agențiile teritoriale ale CNAM.

Pentru deținătorii de patentă, precum și alte categorii ce cetățeni care nu sunt angajați și nu sunt asigurați de Guvern, plata constituie 50 % din suma poliței de asigurare pentru anul respectiv, cu condiția că aceștia vor achita costul până la 31 martie a anului în curs. Costul poliței de asigurare a pentru anul 2017, a constituit 4056 de lei.

Durata activităţii desfăşurate în baza patentei, se include în vechimea în muncă a titularului patentei, cu condiţia achitării contribuţiilor de asigurare socială de stat.

Trebuie de menționat că, titularilor patentei li se interzice comercializarea mărfurilor supuse accizelor și a mobilei (începând cu 1 ianuarie 2007).

Veniturile din vânzări ale titularului de patentă, nu trebuie să depăşească 300000 de lei într-o perioadă de 12 luni consecutive.

Atenționăm că, SFS poate aplica amenzi pentru lipsa documentelor de provenienţă a mărfurilor la titularii de patentă.

Conform art. 3 alin. (7) lit. a) şi d) al Legii, titularul patentei este obligat să respecte ordinea stabilită de desfăşurare a activităţii indicate în patentă, normele sanitare, normele de protecţie contra incendiilor, să îndeplinească alte cerinţe ce se referă la genul de activitate respectiv, iar pentru desfăşurarea activităţii indicate la compartimentul 1 din anexă, să aibă documentele primare de provenienţă a mărfii, după caz, factura de expediţie, chitanţa de percepere a taxei vamale sau actul de achiziţie a mărfurilor şi să afişeze patenta sau copia ei, autentificată de notar, într-un loc vizibil la locurile unde îşi desfăşoară activitatea de întreprinzător, iar în caz de necesitate să o prezinte la cererea organului de control sau a consumatorilor.

Astfel, în cazul în care, în timpul controlului efectuat la titularul de patentă, acesta menţionează că dispune de documente de provenienţă a mărfurilor, dar nu le poate prezenta la moment, inspectorul fiscal va întocmi un act de control, în care va menţiona că nu i-au fost prezentate documentele.
Totodată, va solicita explicaţii în scris de la titularul de patentă, prin care acesta să confirme nemijlocit în textul declaraţiilor că comercializează la momentul controlului marfă fără documente de provenienţă pe motiv că nu sunt la el, dar se obligă să le prezinte organului fiscal la termenul fixat de inspectorii fiscali în actul de control.

Conform art. 265 din Codul contravențional, achiziţionarea, păstrarea, transportul, comercializarea mărfurilor, produselor ori a materiei prime fără dovada originii şi a provenienţei lor, dacă dispunerea de o asemenea dovadă este obligatorie conform legii, se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice.

În cazul în care, sunteți deciși să inițiați o activitate în baza patentei de întrerinzător, vă sugerăm să consultați atent și alte informații despre patentă, prezentate în baza generalizată a practicii fiscale.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...