37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Activitatea de control a ISM în primele 7 luni ale anului 2017

Activitatea de control a ISM în primele 7 luni ale anului 2017

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Inspectoratul de Stat al Muncii (ISM) întreprinde acţiuni în vederea prevenirii şi combaterii ilegalităţilor din domeniul muncii. În perioada ianuarie-iulie 2017, sub aspectul respectării actelor legislative şi normative din domeniul relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă, au fost efectuate 2372 vizite de control.Au fost monitorizate 2056 unități (din care 282 din sectorul public) cu un număr de 68,9 mii salariaţi, din care 32,4 mii femei (inclusiv 7491 din mediul rural) și 4 minori. Activitatea de inspecție a fost axată pe două direcţii:

- în domeniul relaţiilor de muncă au fost efectuate 1678 vizite de control;
- în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost efectuate 694 vizite de control.

Din numărul total de vizite de control 1983 constituie vizite de control planificate şi 389 vizite de control inopinate.

În urma acțiunilor de inspecție, au fost întocmite procese-verbale de control, în care au fost consemnate 19751 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative din domeniul muncii. Din numărul total - 13149 încălcări în domeniul relaţiilor de muncă şi 6602 - în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Activităţile de inspecție întreprinse scot în evidenţă faptul, că angajatorii comit cel mai frecvent încălcări ale normelor legale referitoare la stabilirea salariului, adaptarea condiţiilor de muncă la cerinţele de securitate şi sănătate în muncă. Pe parcursul perioadei de gestiune au parvenit 1800 informații-răspuns de la unități, privind înlăturarea încălcărilor consemnate în procesele-verbale de control.

La ISM, de la începutul anului 2017, au fost comunicate 241 evenimente de accidentare a lucrătorilor în cîmpul muncii. Inspectorilor de muncă le-au fost dispuse spre cercetare 67 evenimente, din care 34 cu caracter mortal. În urma cercetării 10 cazuri au fost clasificate ca accidente de muncă mortale, în urma cărora și-au pierdut viața 10 persoane și 15 cazuri au fost clasificate ca accidente de muncă grave, unde au avut de suferit 15 persoane. În proces de cercetare se află 21 cazuri de accidentare, inclusiv 9 mortale.

În contextul monitorizării modului şi termenilor de achitare a salariilor în sectorul real al economiei, de către inspectorii de muncă în perioada de gestiune, au fost întreprinse vizite de control la 27 agenţi economici, care admit restanţe la plata salariilor (13,3 mil.lei - față de 853 persoane, inclusiv 251 femei). De către inspectorii de muncă au fost stabiliţi termeni de lichidare a restanţelor salariale. Au fost încheiate 16 procese-verbale cu privire la contravenţie, care se înglobează în numărul total de procese-verbale cu privire la contravenție.

Pentru realizarea prevederilor Planului de acţiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic" şi muncii nedeclarate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.477 din 28.06.2011, au fost întreprinse acţiuni în cadrul vizitelor de control la 36 unități şi 22 angajatori-persoane fizice, unde au fost depistate 109 persoane ce activau fără forme legale de angajare, inclusiv 18 femei și 1 minor. De către inspectorii de muncă au fost încheiate 51 procese-verbale cu privire la contravenţie, care se înglobează în numărul total de procese-verbale cu privire la contravenție. Ca rezultat al acţiunilor întreprinse - 17 persoane au fost repuse în drepturi, fiindu-le legalizate relaţiile de muncă cu angajatorii.

Au fost întrprinse vizite de control în comun cu colaboratorii altor autorități publice. Astfel, cu colaboratorii Companiilor teritoriale de asigurări sociale au fost efectuate în comun 5 controale planificate, 6 vizite au fost întreprinse cu reprezentanții Serviciului Ecologic de Stat, câte 4 vizite cu colaboratorii Centrului de Sănătate Publică și Direcției Situații Excepționale, 2 vizite cu funcționarii Serviului Fiscal de Stat (au fost depistate 2 persoane, care prestau munca nedeclarată), câte 1 vizită de lucru în comun a fost efectuată cu reprezentantul subdiviziunii teritoriale ale sindicatelor (cu examinarea unei petiţii), cu reprezentanții Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Tehnică. În baza sesizărilor Inspectoratului de Poliție au fost efectuate 18 vizite de control, în cadrul cărora au fost consemnate 49 persoane, care prestau munca nedeclarată.

Potrivit prevederilor art.34 al Legii nr.60-XIX din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, au fost vizitate 717 unităţi cu un efectiv de 20 şi mai multe persoane. Pentru plasarea în câmpul muncii al persoanelor cu dizabilităţi la 76 unităţi au fost rezervate 307 locuri de muncă. La 90 unităţi activează 278 persoane cu dizabilităţi. La 49 unităţi există registrul de evidenţă a cererilor de angajare a persoanelor cu dizabilităţi. Au informat ANOFM despre locurile de muncă rezervate - 10 unități. Inspectorii de muncă au înaintat prescripţii, pentru conformarea unităților la prevederile legii nominalizate.

În aceeaşi perioadă au fost examinate şi întreprinse măsuri pentru soluţionarea a 1501 petiţii parvenite de la cetăţeni. Din numărul total de petiții examinate 43% - constituie probleme ce ţin de salarizare; 9% - cazuri de concediere/reducere a personalului; 7% - sesizează munca nedeclarată; 5% - încălcări ce ţin de evidenţa şi completarea carnetelor de muncă; 4% - constituie probleme ce ţin de neacordarea/neplata concediilor de odihnă și sociale; câte 2% - sesizează încălcarea regimului de muncă și probleme privind crearea unor condiţii de muncă adecvate, câte 1% - vizează abateri de la prevederile legale la încheierea contractelor individuale de muncă și cazuri de accidentare în câmpul muncii, 26% - invocă alte probleme. De asemenea au fost examinate 583 sesizări de la alte autorități publice și persoane juridice. Concomitent, de către inspectorii de muncă, a fost acordat ajutor metodologic şi consultativ la 645 cetăţeni.

Ca rezultat al neconformării unităţilor supuse controalelor la prevederile legislaţiei muncii, de către inspectorii de muncă au fost încheiate 114 procese-verbale cu privire la contravenţie şi înaintate spre examinare în instanța de judecată.

În vederea evaluării nivelului de sensibilizare a angajatorilor vizavi de necesitatea desfăşurării activităţilor de protecţie şi prevenire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la nivel de unitate, inspectorii de muncă au constatat că la 943 unități monitorizate activitatea de protecţie şi prevenire este realizată de către conducător, la 325 - de către persoana desemnată, la 17 - de către serviciul intern, la 35 - de către serviciul extern. Comitete pentru securitate şi sănătate în muncă activează la 60 unităţi monitorizate. Condițiile de muncă au fost evaluate la 91 unități. Au fost evaluate riscurile profesionale şi întocmite planuri anuale de protecţie şi prevenire la 238 unităţi economice monitorizate.

La inspecţiile teritoriale de muncă, în baza art.33 alin.1 Codul Muncii, au fost au fost luate la evidență 394 contracte colective de muncă.

Conform art.10 alineatului (2) litera c) din Codul muncii, în perioada respectivă la inspecţiile teritoriale de muncă, au fost prezentate spre înregistrare statele de personal de la 13336 unităţi cu un efectiv de 190057 unităţi de personal.

Pentru sensibilizarea, informarea şi consultarea celor interesaţi în aplicarea corectă şi eficientă a legislaţiei, precum şi pentru asigurarea transparenţei activităţii de inspecţie au fost realizate acţiuni de informare a populaţiei prin diferite mijloace mass-media privind cele mai eficiente metode de aplicare a Codului muncii, a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă. Despre activitatea ISM şi despre cele mai eficiente metode de respectare a prevederilor legislaţiei muncii în vigoare au fost publicate 41 articole în presa locală, cu participarea colaboratorilor ISM la 19 emisiuni televizate și 19 radiofonice.

Au fost realizate 24 măsuri de informare și sensibilizare în domeniul relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă în cadrul seminarelor inițiate de inspectorii de muncă. De asemenea colaboratorii ISM au participat în cadrul şedinţelor, meselor rotunde organizate de factorii de decizie din teritoriu, subdiviziunile teritoriale ale sindicatelor.

De către inspectorii de muncă au fost organizate seminare pentru informarea tineretului studios despre legislaţia muncii, securitatea şi sănătatea în muncă. În cadrul întrunirilor, organizate cu colectivele de absolvenţi ai instituţiilor preuniversitare, despre prevederile legislaţiei muncii în vigoare au fost informaţi 1397 tineri din 50 instituţii de învăţămînt preuniversitar.

Din timpul total de lucru 68% a fost utilizat la activităţi pe teren (efectuarea vizitelor de control, cercetarea accidentelor, examinarea petiţiilor, acţiuni în instanţa de judecată, deplasări de serviciu, seminare de instruire). Restul timpului a fost utilizat în cadrul activităţilor la sediu (acordarea consultaţiilor agenţilor economici şi persoanelor fizice, întocmirea răspunsurilor la adresări şi planificarea activităţilor de inspecţie).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...