37.9k
Home  »  Informaţii utile  »  Modele de contracte   »   Acord de reziliere a contractului

Acord de reziliere a contractului

Acord de reziliere
a Contractului de ____
nr. __ din __.__.____
 

_____________                                                                                                          _______________
locul                                                                                                                                 data

 

__________________ în persoana Administratorului d-nul ___________, care acţionează în baza ________, denumită în continuare „Prestator"1, pe de o parte

şi ______________________, în persoana Administratorului d-nul _________________, care acţionează în baza _______________ şi denumită în continuare „Beneficiar", pe de altă parte,

ambele numite în continuare „Părţi",

au încheiat prezentul Acord de reziliere privind următoarele:

  1. Părţile reziliază Contractul de ________ nr. __ din __.__.____ începând cu data de ___________.
  2. Beneficiarul, prin semnarea prezentului Acord de reziliere, declară că are pretenţii de ordin pecuniar faţă de Executor în mărime de ___ lei, în legătură cu executarea necorespunzătoare a obligaţiilor ce rezultă din  Contractul de ________ nr. __ din __.__.____, iar Executorul declară că se obligă să stingă sumele datorate în termen de ___  zile bancare din data semnării prezentului Acord de reziliere, prin transferarea acestora pe contul de decontare al Beneficiarului.
  3. Executorul, prin semnarea prezentului Acord de reziliere, declară că nu are pretenţii de ordin pecuniar faţă de Beneficiar.
  4. Prezentul Acord este întocmit în 2 (două) exemplare originale, în limba de stat, câte unul pentru fiecare parte.
  5. Rechizitele2, semnăturile şi ştampilele Părţilor

__________________________________________________________

Notă:
În dependenţă de tipul contractului, părţile pot fi: prestator şi beneficiar, vânzător şi cumpărător, împrumutător şi împrumutat, arendator şi arendaş, locator şi locatar etc.;
Sediul, adresa de corespondenţă, cod fiscal, cod TVA, cod de decontare, banca care deserveşte persoana respectivă, filiala, cod bancar.

__________________________________________________________

Acest model de Contract vă este oferit de către
Firma de consultanţă juridică „Legal Solutions".
Adresa: Str. Vlaicu Pîrcălab 27/1
Tel: 022 21 05 05
E-mail: office@legalsolutions.md
Site: www.legalsolutions.md

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...