37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Republica Moldova va avea un nou Cod vamal?

Republica Moldova va avea un nou Cod vamal?

15.08.20191.139 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Finanțelor prezintă repetat spre consultare publică - setul definitivat de materiale ce vizează proiectul de lege cu privire la Codul vamal.
Proiectul de lege menționat prevede armonizarea cadrului legislativ național vamal la standardele europene ale legislației vamale asigurând modernizarea legislației vamale, facilitarea comerțului și liberalizarea regulilor noi de vămuire a mărfurilor.

Scopurile scontate prin elaborarea proiectului noului Codul vamal rezidă în:

 • armonizarea cadrului legislativ național vamal la standardele europene ale legislației vamale;
 • modernizarea sistemului de reglementare a legislației vamale și introducerea bazei legale pentru utilizarea tehnicilor și metodelor noi de control vamal;
 • facilitarea comerțului prin implementarea procedurilor vamale simplificate și conform practicii statelor membre a Uniunii Europene;
 • liberalizarea unor reguli de vămuire a mărfurilor trecute peste frontiera vamală;
 • revizuirea conceptuală ale prevederilor ce se referă la sistemul facilităților la plata drepturilor de import, prin prisma oportunității acestora, precum și a impactului său asupra economiei naționale;
 • unificarea mai multor prevederi legale, care actualmente se conțin în mai multe acte legislative și normative, fiind simplificată semnificativ legislația vamală națională.

Noul Cod vamal este cuprins din 11 titluri, fiecare titlu fiind împărțit în capitole, iar capitolele în secțiuni.

Titlul I – Dispoziții generale

S-a propus o procedură absolut nouă care reglementează modul de examinare a cererilor, dreptul la replică (dezacord) a solicitantului, termenii specifici utilizați în procedura de examinare etc. În mod separat, s-au reglementat procedurile de emitere a deciziilor obligatorii despre origine (IOO) și despre clasificarea tarifară (ITO). Respectiv, în premieră a fost prevăzut dreptul solicitantului la replică.

La capitolul ce ține de Operatorul economic autorizat (AEO), au fost reglementate criteriile și procedura de acordare a statutului. De asemenea, au fost prevăzute categoriile ale statutelor de AEO, setul de simplificări și facilități de care operatorii economici beneficiază.

Titlul II – Factorii pe baza cărora se aplică drepturile de import sau de export și alte măsuri cu privire la schimbul de mărfuri

Titlu reglementează principalele componente pe baza cărora se stabilește o datorie vamală, și anume:
- clasificarea mărfurilor;
- originea mărfurilor;
- valoarea în vamă și tariful vamal aplicabil.

Conceptul tarifului vamal a fost expus într-o abordare nouă, ca fiind tarif cu mai multe coloane, inclusiv tarifele preferențiale și măsurile de exceptare sau reducere a taxei vamale. Cît privește originea mărfurilor au fost descrise regulile de stabilire a originii nepreferențiale. De asemenea, au fost menținute prevederile legislației actuale cu privire la statutul de exportator aprobat.

Titlul III – Datoria vamală și garanții

În acest titlu, pentru prima dată au fost incluse prevederi ce se referă la datoria vamală care apare prin nerespectare, deducerea cuantumului drepturilor de import deja plătite, anularea datoriei vamale. În același timp, mecanismul nou de amînare a termenului de plată a drepturilor de import – pe un termen de 30 de zile reglementat în Codul vamal al Uniunii a fost preluat doar pentru agenții economici ce dețin statutul de agent economic autorizat.
Suplimentar, au fost preluate din Codul vamal actual norme cu privire la regulile aferente executării silite a datoriei vamale.

Titlul IV – Mărfuri introduse pe teritoriul vamal

Titlul reglementează procedura de introducere a mărfurilor pe teritoriul vamal și statutul de depozitare temporară a acestora. În pofida denumirii similare cu regimul de depozitare provizorie din Codul vamal în vigoare, prevederile ce se referă la aceasta au fost racordate la standardele europene. Potrivit acestora depozitarea temporară este tratată ca un statut juridic special al mărfurilor (de la introducerea mărfurilor pînă la plasarea acestora într-un regim vamal), cu condiții speciale de utilizare, inclusiv garantarea datoriei vamale.

Titlul V – Norme generale privind statutul vamal, plasarea mărfurilor sub un regim vamal, verificarea, acordarea liberului de vamă și dispunerea de mărfuri

Titlul respectiv reglementează regulile generale privind modul de declarare a mărfurilor și stabilește mai multe tipuri de proceduri de declarare: procedura pentru declarații standard, declarații simplificate și alte proceduri simplificate de vămuire.

Pentru prima dată a fost prevăzută posibilitatea de înscriere a mărfurilor în evidențele declarantului în schimbul depunerii unei declarații vamale pentru mărfurile respective, ca una din proceduri vamale simplificate de care poate beneficia operatorul economic.

Titlul VI – Punerea în liberă circulație și scutirea de drepturi de import

Titlul respectiv reglementează procedura de punere în liberă circulație a mărfurilor străine destinate comercializării sau pentru uz personal. În același timp, modificările operate vin să elimine interpretările duale și să enumere expres norme privind introducerea şi scoaterea din Republica Moldova a mărfurilor şi mijloacelor de transport prohibite.

Un capitol este dedicat scutirii de drepturi de import, ce prevede cazurile de aplicare a scutirii de drepturi de import pentru anumite mărfuri puse în liberă circulaţie sau exportate în afara teritoriului vamal, cum ar fi:

- pentru  bunuri personale introduse de către persoanele fizice care își schimbă domiciliul sau reședința dintr-o țară străină în Republica Moldova;

- pentru bunuri importate cu ocazia căsătoriei;

- pentru bunuri personale dobândite prin moștenire;

- pentru uniforme școlare, rechizite și obiecte de uz casnic;

- pentru loturi de marfă cu valoare nesemnificativă;

- pentru loturi de marfă expediate de la o persoană fizică la alta;

- pentru bunuri aflate în bagajele personale ale călătorilor;

- pentru materiale educaționale, științifice și culturale; instrumente și aparate științifice;

- pentru animale de laborator și substanțe biologice sau chimice destinate cercetării;

- pentru substanțe terapeutice de origine umană și reactivi folosiți pentru determinarea grupei sanguine și a tipurilor de țesuturi;

- pentru instrumente și aparate destinate cercetării medicale, stabilirii de diagnostice sau pentru realizarea tratamentului medical etc.

Totodată, au fost revizuite scutirile existente în art.28 din Legea cu privire la tariful vamal și preluate în acest capitol.

Titlul VII - Regimuri speciale

Un capitol este dedicat reglementării procedurilor de tranzit. La elaborarea acestuia s-a ținut cont de intenția de aderare la sistemul de tranzit comunitar (New Computerized Transit System – NCTS). Prevederea urmează să intre în vigoare peste 2 ani de la data adoptării. În acest context, Serviciul Vamal  urmează să asigure elaborarea și implementarea unui sistem informațional de supraveghere vamală a mărfurilor plasate sub regim vamal de tranzit cu utilizarea unei declarații vamale cu cerințe reduse sau utilizarea unui document electronic de transport ca declarație vamală.

Un alt capitol separat reglementează două regimuri vamale de depozitare: regim de antrepozit vamal și zonele libere.
Un alt capitol al titlului se referă la regimurile vamale care permit prelucrarea mărfurilor şi anume, perfecționarea activă și cea pasivă.

Titlul VIII – Mărfuri scoase de pe teritoriul vamal

Titlul respectiv reglementează procedura de scoatere sub supraveghere vamală a mărfurilor de pe teritoriul vamal. Astfel, se pun bazele introducerii utilizării notificării sumare de ieșire (analogic principiului prevăzut în Codul vamal al Uniunii).

Suplimentar, un capitol separat este dedicat regulilor de plasare a mărfurilor în regim vamal de export.

Titlu IX – Forme specifice ale controlului vamal

Titlu respectiv include următoarele capitole:

- capitol cu dispoziții generale referitoare la regulile de efectuare a controlului vamal, inclusiv efectuarea acestuia în baza sistemului de riscuri. De asemenea, sunt reglementate formele speciale ale controlului vamal, precum sînt: echipele mobile, încercări de laborator/expertiză a mărfurilor.

- capitol destinat procedurilor de control ulterior cu toate formele acestuia (audit post-vămuire și reverificarea declarațiilor vamale), precum și procedura de efectuare a controlului ulterior.

- capitol care reglementează aplicarea măsurilor aferente protecției proprietății intelectuale, fiind transpuse atît prevederile standardelor europene, cît şi prevederile curente ale Codului vamal în vigoare.

- capitol cu prevederi ce reglementează procedura aferentă controlului călătorilor și bagajelor, norme preluate și actualizate din Legea cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice.

Titlul X – Contravențiile vamale și răspunderea pentru săvîrşirea acestora

În acest titlu, au fost actuaizate prevederile corespunzătoare ale Codului vamal în vigoare și aici se stipulează răspunderea pentru încălcarea regulilor vamale, procedura de constatare și contestare ale acestora.

Un capitol separat este dedicat procedurilor de executare a deciziilor Serviciului Vamal asupra cazurilor de contravenție vamală. De menționat că, aceasta reprezentă o procedură diferită față de contestarea altor tipuri de decizii ale Serviciului Vamal.
Modificările esențiale în acest sens, prevăd:

- schimbarea formei contravenției, fiind prevăzută în fiecare articol însăși fapta contravențională și sancțiunea acesteia;

- mărimea sancțiunii este stabilită expres din ce se calculează fie din valoarea drepturilor de import calculate suplimentar, fie din valoarea în vamă a mărfurilor, fie este stabilită în sumă fixă în lei;

- dublarea amenzii în cazul mărfurilor supuse accizelor;

- persoana care va răspunde contravențional se determină în funcție de felul reprezentării în vamă: directă sau indirectă;

- s-a majorat termenul de prescripție a răspunderii materiale de la 1 an la 4 ani;

- s-au reglementat în mod expres circumstanțele atenuante și agravante;

- este reglementat cazul de liberare de răspundere materială în cazul autodenunțului persoanei.

Titlul XI - Dispoziții finale și tranzitorii

Conform, dispozițiilor finale, prezentul cod urmează să intre în vigoare la data de 1 ianuarie 2022.

Propunem spre atenția Dvs și Sinteza rezultatelor examinării propunerilor şi obiecţiilor organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, mediului de afaceri și părților interesate la proiectul Codului vamal.

Data limită pentru comentarii asupra setului definitivat este 04.09.2019.

Ministerul Finanțelor prezintă repetat spre consultare publică - setul definitivat de materiale ce vizează proiectul de lege cu privire la Codul vamal.
Proiectul de lege menționat prevede armonizarea cadrului legislativ național vamal la standardele europene ale legislației vamale asigurând modernizarea legislației vamale, facilitarea comerțului și liberalizarea regulilor noi de vămuire a mărfurilor.

Scopurile scontate prin elaborarea proiectului noului Codul vamal rezidă în:

 • armonizarea cadrului legislativ național vamal la standardele europene ale legislației vamale;
 • modernizarea sistemului de reglementare a legislației vamale și introducerea bazei legale pentru utilizarea tehnicilor și metodelor noi de control vamal;
 • facilitarea comerțului prin implementarea procedurilor vamale simplificate și conform practicii statelor membre a Uniunii Europene;
 • liberalizarea unor reguli de vămuire a mărfurilor trecute peste frontiera vamală;
 • revizuirea conceptuală ale prevederilor ce se referă la sistemul facilităților la plata drepturilor de import, prin prisma oportunității acestora, precum și a impactului său asupra economiei naționale;
 • unificarea mai multor prevederi legale, care actualmente se conțin în mai multe acte legislative și normative, fiind simplificată semnificativ legislația vamală națională.

Noul Cod vamal este cuprins din 11 titluri, fiecare titlu fiind împărțit în capitole, iar capitolele în secțiuni.

Titlul I – Dispoziții generale

S-a propus o procedură absolut nouă care reglementează modul de examinare a cererilor, dreptul la replică (dezacord) a solicitantului, termenii specifici utilizați în procedura de examinare etc. În mod separat, s-au reglementat procedurile de emitere a deciziilor obligatorii despre origine (IOO) și despre clasificarea tarifară (ITO). Respectiv, în premieră a fost prevăzut dreptul solicitantului la replică.

La capitolul ce ține de Operatorul economic autorizat (AEO), au fost reglementate criteriile și procedura de acordare a statutului. De asemenea, au fost prevăzute categoriile ale statutelor de AEO, setul de simplificări și facilități de care operatorii economici beneficiază.

Titlul II – Factorii pe baza cărora se aplică drepturile de import sau de export și alte măsuri cu privire la schimbul de mărfuri

Titlu reglementează principalele componente pe baza cărora se stabilește o datorie vamală, și anume:
- clasificarea mărfurilor;
- originea mărfurilor;
- valoarea în vamă și tariful vamal aplicabil.

Conceptul tarifului vamal a fost expus într-o abordare nouă, ca fiind tarif cu mai multe coloane, inclusiv tarifele preferențiale și măsurile de exceptare sau reducere a taxei vamale. Cît privește originea mărfurilor au fost descrise regulile de stabilire a originii nepreferențiale. De asemenea, au fost menținute prevederile legislației actuale cu privire la statutul de exportator aprobat.

Titlul III – Datoria vamală și garanții

În acest titlu, pentru prima dată au fost incluse prevederi ce se referă la datoria vamală care apare prin nerespectare, deducerea cuantumului drepturilor de import deja plătite, anularea datoriei vamale. În același timp, mecanismul nou de amînare a termenului de plată a drepturilor de import – pe un termen de 30 de zile reglementat în Codul vamal al Uniunii a fost preluat doar pentru agenții economici ce dețin statutul de agent economic autorizat.
Suplimentar, au fost preluate din Codul vamal actual norme cu privire la regulile aferente executării silite a datoriei vamale.

Titlul IV – Mărfuri introduse pe teritoriul vamal

Titlul reglementează procedura de introducere a mărfurilor pe teritoriul vamal și statutul de depozitare temporară a acestora. În pofida denumirii similare cu regimul de depozitare provizorie din Codul vamal în vigoare, prevederile ce se referă la aceasta au fost racordate la standardele europene. Potrivit acestora depozitarea temporară este tratată ca un statut juridic special al mărfurilor (de la introducerea mărfurilor pînă la plasarea acestora într-un regim vamal), cu condiții speciale de utilizare, inclusiv garantarea datoriei vamale.

Titlul V – Norme generale privind statutul vamal, plasarea mărfurilor sub un regim vamal, verificarea, acordarea liberului de vamă și dispunerea de mărfuri

Titlul respectiv reglementează regulile generale privind modul de declarare a mărfurilor și stabilește mai multe tipuri de proceduri de declarare: procedura pentru declarații standard, declarații simplificate și alte proceduri simplificate de vămuire.

Pentru prima dată a fost prevăzută posibilitatea de înscriere a mărfurilor în evidențele declarantului în schimbul depunerii unei declarații vamale pentru mărfurile respective, ca una din proceduri vamale simplificate de care poate beneficia operatorul economic.

Titlul VI – Punerea în liberă circulație și scutirea de drepturi de import

Titlul respectiv reglementează procedura de punere în liberă circulație a mărfurilor străine destinate comercializării sau pentru uz personal. În același timp, modificările operate vin să elimine interpretările duale și să enumere expres norme privind introducerea şi scoaterea din Republica Moldova a mărfurilor şi mijloacelor de transport prohibite.

Un capitol este dedicat scutirii de drepturi de import, ce prevede cazurile de aplicare a scutirii de drepturi de import pentru anumite mărfuri puse în liberă circulaţie sau exportate în afara teritoriului vamal, cum ar fi:

- pentru  bunuri personale introduse de către persoanele fizice care își schimbă domiciliul sau reședința dintr-o țară străină în Republica Moldova;

- pentru bunuri importate cu ocazia căsătoriei;

- pentru bunuri personale dobândite prin moștenire;

- pentru uniforme școlare, rechizite și obiecte de uz casnic;

- pentru loturi de marfă cu valoare nesemnificativă;

- pentru loturi de marfă expediate de la o persoană fizică la alta;

- pentru bunuri aflate în bagajele personale ale călătorilor;

- pentru materiale educaționale, științifice și culturale; instrumente și aparate științifice;

- pentru animale de laborator și substanțe biologice sau chimice destinate cercetării;

- pentru substanțe terapeutice de origine umană și reactivi folosiți pentru determinarea grupei sanguine și a tipurilor de țesuturi;

- pentru instrumente și aparate destinate cercetării medicale, stabilirii de diagnostice sau pentru realizarea tratamentului medical etc.

Totodată, au fost revizuite scutirile existente în art.28 din Legea cu privire la tariful vamal și preluate în acest capitol.

Titlul VII - Regimuri speciale

Un capitol este dedicat reglementării procedurilor de tranzit. La elaborarea acestuia s-a ținut cont de intenția de aderare la sistemul de tranzit comunitar (New Computerized Transit System – NCTS). Prevederea urmează să intre în vigoare peste 2 ani de la data adoptării. În acest context, Serviciul Vamal  urmează să asigure elaborarea și implementarea unui sistem informațional de supraveghere vamală a mărfurilor plasate sub regim vamal de tranzit cu utilizarea unei declarații vamale cu cerințe reduse sau utilizarea unui document electronic de transport ca declarație vamală.

Un alt capitol separat reglementează două regimuri vamale de depozitare: regim de antrepozit vamal și zonele libere.
Un alt capitol al titlului se referă la regimurile vamale care permit prelucrarea mărfurilor şi anume, perfecționarea activă și cea pasivă.

Titlul VIII – Mărfuri scoase de pe teritoriul vamal

Titlul respectiv reglementează procedura de scoatere sub supraveghere vamală a mărfurilor de pe teritoriul vamal. Astfel, se pun bazele introducerii utilizării notificării sumare de ieșire (analogic principiului prevăzut în Codul vamal al Uniunii).

Suplimentar, un capitol separat este dedicat regulilor de plasare a mărfurilor în regim vamal de export.

Titlu IX – Forme specifice ale controlului vamal

Titlu respectiv include următoarele capitole:

- capitol cu dispoziții generale referitoare la regulile de efectuare a controlului vamal, inclusiv efectuarea acestuia în baza sistemului de riscuri. De asemenea, sunt reglementate formele speciale ale controlului vamal, precum sînt: echipele mobile, încercări de laborator/expertiză a mărfurilor.

- capitol destinat procedurilor de control ulterior cu toate formele acestuia (audit post-vămuire și reverificarea declarațiilor vamale), precum și procedura de efectuare a controlului ulterior.

- capitol care reglementează aplicarea măsurilor aferente protecției proprietății intelectuale, fiind transpuse atît prevederile standardelor europene, cît şi prevederile curente ale Codului vamal în vigoare.

- capitol cu prevederi ce reglementează procedura aferentă controlului călătorilor și bagajelor, norme preluate și actualizate din Legea cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice.

Titlul X – Contravențiile vamale și răspunderea pentru săvîrşirea acestora

În acest titlu, au fost actuaizate prevederile corespunzătoare ale Codului vamal în vigoare și aici se stipulează răspunderea pentru încălcarea regulilor vamale, procedura de constatare și contestare ale acestora.

Un capitol separat este dedicat procedurilor de executare a deciziilor Serviciului Vamal asupra cazurilor de contravenție vamală. De menționat că, aceasta reprezentă o procedură diferită față de contestarea altor tipuri de decizii ale Serviciului Vamal.
Modificările esențiale în acest sens, prevăd:

- schimbarea formei contravenției, fiind prevăzută în fiecare articol însăși fapta contravențională și sancțiunea acesteia;

- mărimea sancțiunii este stabilită expres din ce se calculează fie din valoarea drepturilor de import calculate suplimentar, fie din valoarea în vamă a mărfurilor, fie este stabilită în sumă fixă în lei;

- dublarea amenzii în cazul mărfurilor supuse accizelor;

- persoana care va răspunde contravențional se determină în funcție de felul reprezentării în vamă: directă sau indirectă;

- s-a majorat termenul de prescripție a răspunderii materiale de la 1 an la 4 ani;

- s-au reglementat în mod expres circumstanțele atenuante și agravante;

- este reglementat cazul de liberare de răspundere materială în cazul autodenunțului persoanei.

Titlul XI - Dispoziții finale și tranzitorii

Conform, dispozițiilor finale, prezentul cod urmează să intre în vigoare la data de 1 ianuarie 2022.

Propunem spre atenția Dvs și Sinteza rezultatelor examinării propunerilor şi obiecţiilor organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, mediului de afaceri și părților interesate la proiectul Codului vamal.

Data limită pentru comentarii asupra setului definitivat este 04.09.2019.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...