37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Regulamentul pentru stabilirea indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă modificat!

Regulamentul pentru stabilirea indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă modificat!

12.06.20199.881 views

3

(2 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.108/2005 a fost modificat conform HG nr. 283 din 29 mai 2019, publicată în ediția nr. 192 a Monitorului Oficial din 10.06.2019.

Potrivit noii redacții a pct. 14 și 15 din regulament: Dreptul persoanei asigurate la indemnizațiile prevăzute la pct. 12 și pct. 37 lit. a) din Regulamentul enunțat se stabilește dacă aceasta pierde venitul asigurat pentru întreaga perioadă a concediului medical la toate unitățile în care desfășoară activități.

Stabilirea, calcularea şi plata indemnizaţiilor prevăzute la pct. 12 lit. a), c) și d) şi pct. 37 lit. a) din prezentul Regulament se efectuează de către casele teritoriale și anume:

- indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă;
- indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav;
- indemnizaţie pentru prevenirea îmbolnăvirilor (carantină);
- indemnizaţia pentru recuperarea capacităţii de muncă stabilită în legătură cu protezarea ortopedică.

Indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă (pct. 12 lit. a)) acordate din mijloacele angajatorului, se stabilesc, se calculează și se plătesc de angajator pentru primele cinci zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă, însă nu mai mult de 15 zile cumulative pentru fiecare angajat pe parcursul unui an calendaristic, în cazul mai multor perioade de incapacitate temporară de muncă.

Regulamentul s-a completat cu 2 puncte noi - 151 și 152 cu următorul cuprins:

151. Indemnizațiile prevăzute la pct. 12 lit. a), c) şi d) şi pct. 37 lit. a) din prezentul Regulament se stabilesc de către casele teritoriale în temeiul informației din certificatul medical, transmise prin intermediul conexiunilor intersistemice securizate și autentificate prin semnătura electronică a persoanei responsabile ale prestatorilor de asistență medicală.

152. Indemnizațiile prevăzute la pct. 12 lit. a), acordate din mijloacele angajatorului, se stabilesc de către angajator/angajatori în temeiul certificatului medical pe suport de hîrtie, în original sau copie. La solicitarea angajatului, angajatorul căruia i se prezintă originalul certificatului prezintă o copie/copii cu mențiunea „copia corespunde originalului”, pentru a fi prezentat altor angajatori, unde activează persoana.

Datele din certificatul medical transmise Casei Naționale de Asigurări Sociale pentru stabilirea indemnizațiilor prevăzute la pct. 12 lit. a), c) și d) și pct. 37 lit. a) se examinează în termen de pînă la 15 zile calendaristice de la data recepționării acestora.
În cazul în care, informația necesară pentru stabilirea indemnizației este incorectă/incompletă sau în cazul în care se constată lipsa unor date, termenul de examinare se extinde pînă la apariția informației corecte/complete, dar nu mai mult de 30 de zile.

În cazul în care, persoana nu întrunește condițiile de stabilire a indemnizațiilor, casa teritorială ia decizia de a refuza stabilirea indemnizației. În acest caz, în termen de 5 zile calendaristice, după aprobarea deciziei de refuz, persoanei i se comunică motivul refuzului.

În ceea ce privește condițiile de acordare a indemnizațiilor, începînd cu 1 iulie 2019 asupra asiguraţilor care desfăşoară activitate pe bază de contract individual de muncă pe durată determinată, inclusiv cei care muncesc la lucrări sezoniere se vor aplica condițiile generale astfel că:

a) asiguraţii vor avea dreptul la indemnizaţii dacă confirmă un stagiu total de cotizare de cel puţin 3 ani; sau
b) asiguraţii care confirmă un stagiu total de cotizare de pînă la 3 ani vor beneficia de dreptul la indemnizaţii dacă confirmă un stagiu de cotizare de cel puţin 9 luni realizat în ultimele 24 de luni premergătoare datei producerii riscului asigurat.

În acest sens, lit. c) a pct 21 din Regulament care stabilește că: asiguraţii care desfăşoară activitate pe bază de contract individual de muncă pe durată determinată,  inclusiv cei care muncesc la lucrări sezoniere, au dreptul la indemnizaţii dacă confirmă stagiul de cotizare prevăzut la lit. a) sau b) ori de cel puţin 12 luni, realizat în ultimele 24 luni anterioare producerii riscului asigurat urmează să fie abrogată din 01.07.2019.

Drept completare a pct. 21 din  Regulament se va stabili că, indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de tuberculoză, de SIDA sau de o maladie oncologică se stabilește indiferent de durata stagiului de cotizare.

În cazul pierderii certificatului medical, eliberat pe suport de hîrtie de prestatorii de asistență medicală abilitați cu acest drept, indemnizaţia se va stabili de către angajatori în baza duplicatelor eliberate în modul stabilit. La eliberarea duplicatului pe suport de hîrtie, persoana responsabilă din cadrul prestatorului de asistență medicală nu va transmite în mod repetat Casei Naționale de Asigurări Sociale în format electronic informația din duplicat.
Decizia privind stabilirea indemnizațiilor, precum și extrasul din contul personal al persoanei se păstrează în dosarul personal al beneficiarului.

În cazul persoanelor care își reiau activitatea de muncă și beneficiază de indemnizație pentru creșterea/îngrijirea copilului, indemnizaţia pentru îngrijirea acestui copil bolnav nu se acordă. Această normă nu se aplică pentru îngrijirea altor copii bolnavi ai persoanei asigurate.

Dreptul la indemnizațiile prevăzute la pct. 12 lit. a) și b) și pct. 37 lit. a) se acordă în cazul în care incapacitatea temporară de muncă a survenit în timpul concediului de odihnă anual plătit (de bază sau suplimentar). Concediul anual de odihnă se prelungește cu durata incapacității de muncă care a survenit în timpul concediului.

Baza de calcul a indemnizaţiilor de asigurări sociale prevăzute la pct. 12 şi pct. 37 lit. a) o constituie venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat, venit din care au fost calculate și achitate contribuţii individuale de asigurări sociale.

În noua redacție a pct. 68 a Regulamentului se stabilește că: Venitul asigurat şi stagiul de cotizare pentru stabilirea indemnizaţiilor prevăzute la pct. 12 și pct. 37 lit. a) din prezentul Regulament din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat se confirmă în baza informației din Registrul de stat al evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale.

Pct. 69 care stabilește că: “Venitul asigurat din perioada ultimelor 12 luni calendaristice premergătoare, obţinut la unitatea angajării anterioare se confirmă prin certificat/certificate eliberat de angajatorul precedent, conform modelului menţionat la pct. 68 al prezentului Regulament, iar în cazul imposibilităţii obţinerii certificatului de la locul precedent de lucru, venitul asigurat obţinut la unitatea anterioară se confirmă prin extrasul din contul persoanei asigurate, eliberat de Casa teritorială de asigurări sociale. În cazul neprezentării certificatului despre venitul asigurat de la unitatea precedentă de lucru, lunile respective se vor include în calcul fără venit asigurat.” urmează a fi abrogat.

Venitul asigurat se va include în calcul în lunile pentru care a fost calculat şi declarat de către angajator.

În cazul persoanelor asigurate la care lipseşte baza de calcul pentru stabilirea indemnizaţiilor prevăzute la pct. 12 şi pct. 37 lit. a), baza de calcul o constituie 35% din salariul mediu lunar prognozat pe economie, stabilit de Guvern pentru anul în care s-a produs riscul asigurat.
Amintim că, pentru anul 2018 acesta constituia 6150 lei, iar pentru anul 2019 acesta constituie 6975 lei.

Indemnizaţiile prevăzute la pct. 12 şi pct. 37 lit. a) din prezentul Regulament se calculează şi se plătesc pentru zile calendaristice. Venitul asigurat pentru o zi calendaristică se determină prin împărţirea venitului mediu lunar asigurat, calculat în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, la numărul de zile calendaristice din luna pentru care se plăteşte indemnizaţia.

Începând cu 01.07.2019, baza de calcul a indemnizaţiei prevăzute la pct. 12 lit. a) stabilite din mijloacele angajatorului o constituie salariul mediu al angajatului, determinat în modul stabilit de Guvern. (?!)
Atenționăm că, la moment nu există nici un act normativ care ar stabili modul de determinare a salariului mediu al angajatului pentru calcularea indemnizației.

Un alt aspect important este că din 01.07.2019 cuantumul indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă plătite din mijloacele angajatorului se stabilește în proporție de 75% din salariul mediu al angajatului, determinat în modul stabilit de Guvern.

În cazul lipsei integrale a venitului asigurat la toate unitățile în unele și aceleași luni calendaristice sau în toate lunile din perioada celor 12 luni calendaristice incluse în calcul, aceste luni se substituie cu același număr de luni calendaristice consecutive imediat premergătoare perioadei incluse în calcul în care s-a realizat venit asigurat. Perioada de substituire este de cel mult 36 de luni calendaristice consecutive.

Baza de calcul a indemnizaţiei de maternitate pentru femeile asigurate precum şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de tuberculoză, de SIDA, de maladie oncologică, care nu se încadrează în niciuna dintre condiţiile prevăzute la pct. 21 lit. a) sau b) din prezentul Regulament, o constituie 35% din salariul mediu lunar prognozat, stabilit de Guvern, pentru anul în care s-a produs riscul asigurat.

Pentru persoana care desfășoară/a desfășurat activităţi în mai multe unităţi, în fiecare fiind asigurată conform legislaţiei, indemnizaţiile prevăzute la pct. 12 și pct. 37 lit. a) se vor calcula de către casele teritoriale în funcţie de venitul total asigurat, calculat în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

În cazul în care, persoanele care beneficiază de indemnizație pentru creșterea/îngrijirea copilului își reiau activitatea de muncă și îşi pierd personal capacitatea de muncă, acestea au dreptul la indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă pentru perioada incapacității de muncă.

Casa Națională va plăti indemnizația:
a) prin intermediul prestatorilor de servicii de plată care asigură plata salariului. În cazul în care beneficiarul manifestă acordul achitării indemnizației prin proiect salarial, va informa despre acest fapt angajatorul prin cerere. Angajatorul va prezenta prestatorului de servicii de plată la care se deservește cu proiect salarial lista angajaţilor care au manifestat acordul achitării indemnizației prin proiect salarial în modul stabilit de prestator. Prestatorul de servicii de plată, prin canalul securizat interinstituţional, prezintă Casei Naţionale datele necesare pentru plata indemnizaţiei. În cazul în care beneficiarul activează la mai multe entităţi, acesta desemnează un singur angajator la care va solicita achitarea indemnizaţiei prin proiectul salarial;

b) prin intermediul prestatorilor de servicii de plată desemnați de către beneficiari, inclusiv al prestatorilor de servicii de plată care asigură plata altor tipuri de prestaţii sociale;

c) prin intermediul oficiului poștal, în cazul în care beneficiarul nu a desemnat prestatorul de servicii de plată”;

Având în vedere că, în stagiul de cotizare se includ perioadele necontributive menționate la art. 5 alin. (2) din Legea nr.156/1998 privind sistemul public de pensii, reamintim despre importanța declarării de către angajator în tabelul nr. 3 al Dării de seamă IPC 18 a perioadei primelor 5 zile pentru foile de boală obişnuite achitate din mijloacele proprii cu indicarea în rubricile 5 şi 6 „perioada de muncă şi de incapacitate temporară de muncă” a perioadei începînd cu prima pînă în ziua a cincea, iar în rubrica 7 se va indica codul categoriei persoanei asigurate 15311 „persoană care a beneficiat de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă achitată din contul angajatorului”. Totodată în rubrica 10 „Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă” în mod obligatoriu se va reflecta suma indemnizaţiei calculată şi achitată din mijloacele angajatorului. Rubricile 11 şi 12 vor rămîne necompletate.

Atenționăm că angajatorul nu este obligat să declare perioadele în care angajatul se află în concediu de incapacitate temporară de muncă unde indemnizaţia este achitată din contul BASS cu indicarea indicelui zero în col. 10, deoarece CNAS deţine informaţia despre perioadele respective care vor fi asimilate stagiului de cotizare pentru fiecare persoană asigurată beneficiar de indemnizație.

Reiterăm că, prevederile HG nr. 283 din 29.05.2019 cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului vor intra în vigoare începând cu 1 iulie 2019.

Conform acestei hotărîri au mai fost introduse modificări și completări asupra:

- Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1478/2002;

- Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiei paternale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1245/2016.

Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.108/2005 a fost modificat conform HG nr. 283 din 29 mai 2019, publicată în ediția nr. 192 a Monitorului Oficial din 10.06.2019.

Potrivit noii redacții a pct. 14 și 15 din regulament: Dreptul persoanei asigurate la indemnizațiile prevăzute la pct. 12 și pct. 37 lit. a) din Regulamentul enunțat se stabilește dacă aceasta pierde venitul asigurat pentru întreaga perioadă a concediului medical la toate unitățile în care desfășoară activități.

Stabilirea, calcularea şi plata indemnizaţiilor prevăzute la pct. 12 lit. a), c) și d) şi pct. 37 lit. a) din prezentul Regulament se efectuează de către casele teritoriale și anume:

- indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă;
- indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav;
- indemnizaţie pentru prevenirea îmbolnăvirilor (carantină);
- indemnizaţia pentru recuperarea capacităţii de muncă stabilită în legătură cu protezarea ortopedică.

Indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă (pct. 12 lit. a)) acordate din mijloacele angajatorului, se stabilesc, se calculează și se plătesc de angajator pentru primele cinci zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă, însă nu mai mult de 15 zile cumulative pentru fiecare angajat pe parcursul unui an calendaristic, în cazul mai multor perioade de incapacitate temporară de muncă.

Regulamentul s-a completat cu 2 puncte noi - 151 și 152 cu următorul cuprins:

151. Indemnizațiile prevăzute la pct. 12 lit. a), c) şi d) şi pct. 37 lit. a) din prezentul Regulament se stabilesc de către casele teritoriale în temeiul informației din certificatul medical, transmise prin intermediul conexiunilor intersistemice securizate și autentificate prin semnătura electronică a persoanei responsabile ale prestatorilor de asistență medicală.

152. Indemnizațiile prevăzute la pct. 12 lit. a), acordate din mijloacele angajatorului, se stabilesc de către angajator/angajatori în temeiul certificatului medical pe suport de hîrtie, în original sau copie. La solicitarea angajatului, angajatorul căruia i se prezintă originalul certificatului prezintă o copie/copii cu mențiunea „copia corespunde originalului”, pentru a fi prezentat altor angajatori, unde activează persoana.

Datele din certificatul medical transmise Casei Naționale de Asigurări Sociale pentru stabilirea indemnizațiilor prevăzute la pct. 12 lit. a), c) și d) și pct. 37 lit. a) se examinează în termen de pînă la 15 zile calendaristice de la data recepționării acestora.
În cazul în care, informația necesară pentru stabilirea indemnizației este incorectă/incompletă sau în cazul în care se constată lipsa unor date, termenul de examinare se extinde pînă la apariția informației corecte/complete, dar nu mai mult de 30 de zile.

În cazul în care, persoana nu întrunește condițiile de stabilire a indemnizațiilor, casa teritorială ia decizia de a refuza stabilirea indemnizației. În acest caz, în termen de 5 zile calendaristice, după aprobarea deciziei de refuz, persoanei i se comunică motivul refuzului.

În ceea ce privește condițiile de acordare a indemnizațiilor, începînd cu 1 iulie 2019 asupra asiguraţilor care desfăşoară activitate pe bază de contract individual de muncă pe durată determinată, inclusiv cei care muncesc la lucrări sezoniere se vor aplica condițiile generale astfel că:

a) asiguraţii vor avea dreptul la indemnizaţii dacă confirmă un stagiu total de cotizare de cel puţin 3 ani; sau
b) asiguraţii care confirmă un stagiu total de cotizare de pînă la 3 ani vor beneficia de dreptul la indemnizaţii dacă confirmă un stagiu de cotizare de cel puţin 9 luni realizat în ultimele 24 de luni premergătoare datei producerii riscului asigurat.

În acest sens, lit. c) a pct 21 din Regulament care stabilește că: asiguraţii care desfăşoară activitate pe bază de contract individual de muncă pe durată determinată,  inclusiv cei care muncesc la lucrări sezoniere, au dreptul la indemnizaţii dacă confirmă stagiul de cotizare prevăzut la lit. a) sau b) ori de cel puţin 12 luni, realizat în ultimele 24 luni anterioare producerii riscului asigurat urmează să fie abrogată din 01.07.2019.

Drept completare a pct. 21 din  Regulament se va stabili că, indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de tuberculoză, de SIDA sau de o maladie oncologică se stabilește indiferent de durata stagiului de cotizare.

În cazul pierderii certificatului medical, eliberat pe suport de hîrtie de prestatorii de asistență medicală abilitați cu acest drept, indemnizaţia se va stabili de către angajatori în baza duplicatelor eliberate în modul stabilit. La eliberarea duplicatului pe suport de hîrtie, persoana responsabilă din cadrul prestatorului de asistență medicală nu va transmite în mod repetat Casei Naționale de Asigurări Sociale în format electronic informația din duplicat.
Decizia privind stabilirea indemnizațiilor, precum și extrasul din contul personal al persoanei se păstrează în dosarul personal al beneficiarului.

În cazul persoanelor care își reiau activitatea de muncă și beneficiază de indemnizație pentru creșterea/îngrijirea copilului, indemnizaţia pentru îngrijirea acestui copil bolnav nu se acordă. Această normă nu se aplică pentru îngrijirea altor copii bolnavi ai persoanei asigurate.

Dreptul la indemnizațiile prevăzute la pct. 12 lit. a) și b) și pct. 37 lit. a) se acordă în cazul în care incapacitatea temporară de muncă a survenit în timpul concediului de odihnă anual plătit (de bază sau suplimentar). Concediul anual de odihnă se prelungește cu durata incapacității de muncă care a survenit în timpul concediului.

Baza de calcul a indemnizaţiilor de asigurări sociale prevăzute la pct. 12 şi pct. 37 lit. a) o constituie venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat, venit din care au fost calculate și achitate contribuţii individuale de asigurări sociale.

În noua redacție a pct. 68 a Regulamentului se stabilește că: Venitul asigurat şi stagiul de cotizare pentru stabilirea indemnizaţiilor prevăzute la pct. 12 și pct. 37 lit. a) din prezentul Regulament din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat se confirmă în baza informației din Registrul de stat al evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale.

Pct. 69 care stabilește că: “Venitul asigurat din perioada ultimelor 12 luni calendaristice premergătoare, obţinut la unitatea angajării anterioare se confirmă prin certificat/certificate eliberat de angajatorul precedent, conform modelului menţionat la pct. 68 al prezentului Regulament, iar în cazul imposibilităţii obţinerii certificatului de la locul precedent de lucru, venitul asigurat obţinut la unitatea anterioară se confirmă prin extrasul din contul persoanei asigurate, eliberat de Casa teritorială de asigurări sociale. În cazul neprezentării certificatului despre venitul asigurat de la unitatea precedentă de lucru, lunile respective se vor include în calcul fără venit asigurat.” urmează a fi abrogat.

Venitul asigurat se va include în calcul în lunile pentru care a fost calculat şi declarat de către angajator.

În cazul persoanelor asigurate la care lipseşte baza de calcul pentru stabilirea indemnizaţiilor prevăzute la pct. 12 şi pct. 37 lit. a), baza de calcul o constituie 35% din salariul mediu lunar prognozat pe economie, stabilit de Guvern pentru anul în care s-a produs riscul asigurat.
Amintim că, pentru anul 2018 acesta constituia 6150 lei, iar pentru anul 2019 acesta constituie 6975 lei.

Indemnizaţiile prevăzute la pct. 12 şi pct. 37 lit. a) din prezentul Regulament se calculează şi se plătesc pentru zile calendaristice. Venitul asigurat pentru o zi calendaristică se determină prin împărţirea venitului mediu lunar asigurat, calculat în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, la numărul de zile calendaristice din luna pentru care se plăteşte indemnizaţia.

Începând cu 01.07.2019, baza de calcul a indemnizaţiei prevăzute la pct. 12 lit. a) stabilite din mijloacele angajatorului o constituie salariul mediu al angajatului, determinat în modul stabilit de Guvern. (?!)
Atenționăm că, la moment nu există nici un act normativ care ar stabili modul de determinare a salariului mediu al angajatului pentru calcularea indemnizației.

Un alt aspect important este că din 01.07.2019 cuantumul indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă plătite din mijloacele angajatorului se stabilește în proporție de 75% din salariul mediu al angajatului, determinat în modul stabilit de Guvern.

În cazul lipsei integrale a venitului asigurat la toate unitățile în unele și aceleași luni calendaristice sau în toate lunile din perioada celor 12 luni calendaristice incluse în calcul, aceste luni se substituie cu același număr de luni calendaristice consecutive imediat premergătoare perioadei incluse în calcul în care s-a realizat venit asigurat. Perioada de substituire este de cel mult 36 de luni calendaristice consecutive.

Baza de calcul a indemnizaţiei de maternitate pentru femeile asigurate precum şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de tuberculoză, de SIDA, de maladie oncologică, care nu se încadrează în niciuna dintre condiţiile prevăzute la pct. 21 lit. a) sau b) din prezentul Regulament, o constituie 35% din salariul mediu lunar prognozat, stabilit de Guvern, pentru anul în care s-a produs riscul asigurat.

Pentru persoana care desfășoară/a desfășurat activităţi în mai multe unităţi, în fiecare fiind asigurată conform legislaţiei, indemnizaţiile prevăzute la pct. 12 și pct. 37 lit. a) se vor calcula de către casele teritoriale în funcţie de venitul total asigurat, calculat în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

În cazul în care, persoanele care beneficiază de indemnizație pentru creșterea/îngrijirea copilului își reiau activitatea de muncă și îşi pierd personal capacitatea de muncă, acestea au dreptul la indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă pentru perioada incapacității de muncă.

Casa Națională va plăti indemnizația:
a) prin intermediul prestatorilor de servicii de plată care asigură plata salariului. În cazul în care beneficiarul manifestă acordul achitării indemnizației prin proiect salarial, va informa despre acest fapt angajatorul prin cerere. Angajatorul va prezenta prestatorului de servicii de plată la care se deservește cu proiect salarial lista angajaţilor care au manifestat acordul achitării indemnizației prin proiect salarial în modul stabilit de prestator. Prestatorul de servicii de plată, prin canalul securizat interinstituţional, prezintă Casei Naţionale datele necesare pentru plata indemnizaţiei. În cazul în care beneficiarul activează la mai multe entităţi, acesta desemnează un singur angajator la care va solicita achitarea indemnizaţiei prin proiectul salarial;

b) prin intermediul prestatorilor de servicii de plată desemnați de către beneficiari, inclusiv al prestatorilor de servicii de plată care asigură plata altor tipuri de prestaţii sociale;

c) prin intermediul oficiului poștal, în cazul în care beneficiarul nu a desemnat prestatorul de servicii de plată”;

Având în vedere că, în stagiul de cotizare se includ perioadele necontributive menționate la art. 5 alin. (2) din Legea nr.156/1998 privind sistemul public de pensii, reamintim despre importanța declarării de către angajator în tabelul nr. 3 al Dării de seamă IPC 18 a perioadei primelor 5 zile pentru foile de boală obişnuite achitate din mijloacele proprii cu indicarea în rubricile 5 şi 6 „perioada de muncă şi de incapacitate temporară de muncă” a perioadei începînd cu prima pînă în ziua a cincea, iar în rubrica 7 se va indica codul categoriei persoanei asigurate 15311 „persoană care a beneficiat de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă achitată din contul angajatorului”. Totodată în rubrica 10 „Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă” în mod obligatoriu se va reflecta suma indemnizaţiei calculată şi achitată din mijloacele angajatorului. Rubricile 11 şi 12 vor rămîne necompletate.

Atenționăm că angajatorul nu este obligat să declare perioadele în care angajatul se află în concediu de incapacitate temporară de muncă unde indemnizaţia este achitată din contul BASS cu indicarea indicelui zero în col. 10, deoarece CNAS deţine informaţia despre perioadele respective care vor fi asimilate stagiului de cotizare pentru fiecare persoană asigurată beneficiar de indemnizație.

Reiterăm că, prevederile HG nr. 283 din 29.05.2019 cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului vor intra în vigoare începând cu 1 iulie 2019.

Conform acestei hotărîri au mai fost introduse modificări și completări asupra:

- Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1478/2002;

- Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiei paternale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1245/2016.

Comentarii

  1. Anonim spune:

    Persoana x a fost angajata prin cumul de la 1 septembrie 2018 pina la 31mai 2019(calcul total),In luna august persoana x se angageaza de baza profesor.Cum se calculeaza indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloace financiare ale angalatorului 5zile.model

  2. Ala spune:

    Salutare, vreau detalii va rog la calcularea concediului medical angajatilor din sectorul bugetar, ceva nu e clar la calcularea salariului mediu si din el 75%. Ms anticipat.

  3. Anonim spune:

    Buna ziua, am asa situatie: la un angajat soptia a nascut 09.08.2019, in luna iunie 2020 scrie cerere sai acordam 14 zile cu achitare pentru concediu paternal. Conform GH 283 din 29.05.19 am dreptul ca pe parcurs de 56 zile. Cum procedez in cazul dat? Multumim anticipat.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...