37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Recomandări metodologice cu privire la transmiterea posesie şi/sau în folosinţă a proprității imobiliare de către persoanele fizice

Recomandări metodologice cu privire la transmiterea posesie şi/sau în folosinţă a proprității imobiliare de către persoanele fizice

30.11.20181.735 views
(3 voturi, medie: 3,67 din 5)
Se încarcă...

Persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art.54, precum şi altor persoane decât cele specificate la art.90 din Codul fiscal, în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, sunt obligate să înregistreze contractul la Direcțiile Deservire Fiscală din cadrul Serviciului Fiscal de Stat sau electronic prin intermediul serviciului electronic SIA „e-Cerere” modulul „Cererea de înregistrare a contractelor de dare în locațiune a bunurilor imobiliare de către persoanele fizice”.

Aceste prevederi se conțin în Recomandările metodologice privind particularităţile administrării prevederilor art. 901 alin. (34) din Codul fiscal, aprobate prin OSFS nr. 622 din 13 noiembrie 2018.

Dacă persoana fizică care transmite în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară, nu deține semnătură electronică pentru înregistrarea contractelor, aceasta este obligată să depună la DDF Declarația-Cerere privind înregistrarea contractului de transmitere în posesie și/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare, cu prezentarea obligatorie a buletinului de identitate al locatorului/arendatorului și a copiei contractului ( în cazul în care este întocmit în scris contract de transmitere în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare).

Dacă contribuabilul (locator/arendator) transmite în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară fără a întocmi un contract în scris, în Declarația-Cerere se va bifa poziția – „nu este întocmit contract în scris de transmitere în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct)”.

Declarația-Cerere, poate fi depusă și prin reprezentantul contribuabilului (locator/arendator), cu anexarea obligatorie a documentului care atestă împuternicirile reprezentantului, conform art. 244 din Codul fiscal, iar înregistrarea contractelor în SIA „e-Cerere” modulul „Cererea de înregistrare a contractelor de dare în locațiune a bunurilor imobiliare de către persoanele fizice” va fi asigurată de către funcționarii fiscali ai Serviciului Fiscal de Stat.

Împuternicirile reprezentantului, altul decît cel legal, trebuie să fie confirmate printr-o procură, eliberată în conformitate cu art. 244, sau printr-un document ce atestă funcţia ori împuternicirile pe care le deţine – în cazul conducătorului persoanei juridice.

Menționăm că, Declarația-Cerere se depune pentru fiecare bun imobil separat. Aceasta trebuie să conțină următoarele informații obligatorii:
- Numele, prenumele, IDNP, adresa, datele de contact (telefon, e-mail) al persoanei fizice care transmite bunul imobil în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct);
- Data transmiterii bunului imobil în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct);
 - Termenul contractului de locaţiune, arendă, uzufruct;
- Date despre bunul imobil transmis în locaţiune, arendă, uzufruct (codul cadastral, adresa de amplasare și categoria bunului);
- Prețul (în moneda națională sau în sau valută străină) contractului de locaţiune, arendă, uzufruct;
- Numele, prenumele, patronimicul, IDNP persoanei fizice care ia în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct).

Recepţionarea și înregistra de către DDF a Declarației-Cerere și a documentelor confirmative se face indiferent de locul de domiciliu (reședință) al contribuabilului (locator/arendator) sau locul amplasării bunului imobil transmis în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct).
În cazul în care persoana fizică nu are posibilitatea de a se deplasa la subdiviziunea SFS, atunci ea poate remite subdiviziunii SFS, prin intermediul unei scrisori recomandate, Declarația-Cerere cu anexarea documentelor confirmative. Data înregistrării va fi considerată data la care scrisoarea a fost depusă la oficiul poștal. Data înregistrării contractului, remis prin e-mail se va considera data recepționării Declarației-Cerere.

Ca urmare a înregistrării Declarației-Cerere, în funcție de modalitatea de recepționare, persoanei îi va fi expediată sau înmânată Confirmarea privind înregistrarea contractului de transmitere în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare pentru fiecare Declarație-Cerere în parte și Nota privind cuantumul impozitului lunar din suma contractului care urmează a fi plătit (prin care este informată despre suma impozitului pe venit și codul IBAN la care urmează a fi achitat impozitul menționat), sau după caz Recipisa privind respingerea înregistrării Declarației-Cerere.

Dacă valoarea bunului transmis în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) este indicate în valută străină, atunci atunci în Confirmarea acceptării cererii, se va indica suma impozitului pe venit în valută străină. În acest caz, locatorul va fi obligat să achite impozitul în moneda națională la cursul oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei la data apariției obligației fiscale.

Suma impozitului pe venit se transferă la bugetul de stat la codul ECO 111130 “Impozit pe venitul aferent operaţiunilor de predare în posesie şi/sau folosinţă a proprietăţii imobiliare”, corespunzător datelor bancare:
Beneficiar: Ministerul Finanţelor;
Codul fiscal: 1006601000037;
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat;
Codul IBAN: Se generează conform Registrului сodurilor IBAN, plasat pe pagina oficială a Ministerului Finanţelor www.mf.gov.md, în funcţie de locul amplasării imobilului.

Amintim că, persoanele fizice, care transmit în posesie şi/ sau în folosință (locațiune, arendă, uzufruct) proprietăți imobiliare, achită impozit pe venit în mărime de 7% din valoarea contractului. Impozitul se achită lunar cel târziu la data de 2 a lunii în curs, sau în avans. Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) după data de 2, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului.

La rezilierea contractului de transmitere în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare, locatorul va depune Declarația privind rezilierea contractului de transmitere în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare, la DDF conform modelului prevăzut în Anexa 6 la prezentul Ordin.

Direcțiile de Deservire Fiscală, vor asigura gratuit contribuabilii cu formulare de Declarație-Cerere privind înregistrarea contractului de transmitere în posesie și/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare și Declarației privind rezilierea contractului de transmitere în posesie și/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare .
Contractele de locațiune sunt păstrate în cadrul DDF/DGACM, pe suport de hîrtie, care ulterior urmează a fi scanate.

Ordinul SFS nr. 622 din 13.11.2018 cu  privire la aprobarea Recomandărilor metodologice privind particularităţile administrării prevederilor art. 901 alin. (34) din Codul fiscal, a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial nr. 441-447.

Persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art.54, precum şi altor persoane decât cele specificate la art.90 din Codul fiscal, în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, sunt obligate să înregistreze contractul la Direcțiile Deservire Fiscală din cadrul Serviciului Fiscal de Stat sau electronic prin intermediul serviciului electronic SIA „e-Cerere” modulul „Cererea de înregistrare a contractelor de dare în locațiune a bunurilor imobiliare de către persoanele fizice”.

Aceste prevederi se conțin în Recomandările metodologice privind particularităţile administrării prevederilor art. 901 alin. (34) din Codul fiscal, aprobate prin OSFS nr. 622 din 13 noiembrie 2018.

Dacă persoana fizică care transmite în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară, nu deține semnătură electronică pentru înregistrarea contractelor, aceasta este obligată să depună la DDF Declarația-Cerere privind înregistrarea contractului de transmitere în posesie și/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare, cu prezentarea obligatorie a buletinului de identitate al locatorului/arendatorului și a copiei contractului ( în cazul în care este întocmit în scris contract de transmitere în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare).

Dacă contribuabilul (locator/arendator) transmite în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară fără a întocmi un contract în scris, în Declarația-Cerere se va bifa poziția – „nu este întocmit contract în scris de transmitere în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct)”.

Declarația-Cerere, poate fi depusă și prin reprezentantul contribuabilului (locator/arendator), cu anexarea obligatorie a documentului care atestă împuternicirile reprezentantului, conform art. 244 din Codul fiscal, iar înregistrarea contractelor în SIA „e-Cerere” modulul „Cererea de înregistrare a contractelor de dare în locațiune a bunurilor imobiliare de către persoanele fizice” va fi asigurată de către funcționarii fiscali ai Serviciului Fiscal de Stat.

Împuternicirile reprezentantului, altul decît cel legal, trebuie să fie confirmate printr-o procură, eliberată în conformitate cu art. 244, sau printr-un document ce atestă funcţia ori împuternicirile pe care le deţine – în cazul conducătorului persoanei juridice.

Menționăm că, Declarația-Cerere se depune pentru fiecare bun imobil separat. Aceasta trebuie să conțină următoarele informații obligatorii:
- Numele, prenumele, IDNP, adresa, datele de contact (telefon, e-mail) al persoanei fizice care transmite bunul imobil în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct);
- Data transmiterii bunului imobil în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct);
 - Termenul contractului de locaţiune, arendă, uzufruct;
- Date despre bunul imobil transmis în locaţiune, arendă, uzufruct (codul cadastral, adresa de amplasare și categoria bunului);
- Prețul (în moneda națională sau în sau valută străină) contractului de locaţiune, arendă, uzufruct;
- Numele, prenumele, patronimicul, IDNP persoanei fizice care ia în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct).

Recepţionarea și înregistra de către DDF a Declarației-Cerere și a documentelor confirmative se face indiferent de locul de domiciliu (reședință) al contribuabilului (locator/arendator) sau locul amplasării bunului imobil transmis în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct).
În cazul în care persoana fizică nu are posibilitatea de a se deplasa la subdiviziunea SFS, atunci ea poate remite subdiviziunii SFS, prin intermediul unei scrisori recomandate, Declarația-Cerere cu anexarea documentelor confirmative. Data înregistrării va fi considerată data la care scrisoarea a fost depusă la oficiul poștal. Data înregistrării contractului, remis prin e-mail se va considera data recepționării Declarației-Cerere.

Ca urmare a înregistrării Declarației-Cerere, în funcție de modalitatea de recepționare, persoanei îi va fi expediată sau înmânată Confirmarea privind înregistrarea contractului de transmitere în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare pentru fiecare Declarație-Cerere în parte și Nota privind cuantumul impozitului lunar din suma contractului care urmează a fi plătit (prin care este informată despre suma impozitului pe venit și codul IBAN la care urmează a fi achitat impozitul menționat), sau după caz Recipisa privind respingerea înregistrării Declarației-Cerere.

Dacă valoarea bunului transmis în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) este indicate în valută străină, atunci atunci în Confirmarea acceptării cererii, se va indica suma impozitului pe venit în valută străină.În acest caz, locatorul va fi obligat să achite impozitul în moneda națională la cursul oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei la data apariției obligației fiscale.

Suma impozitului pe venit se transferă la bugetul de stat la codul ECO 111130 “Impozit pe venitul aferent operaţiunilor de predare în posesie şi/sau folosinţă a proprietăţii imobiliare”, corespunzător datelor bancare:
Beneficiar: Ministerul Finanţelor;
Codul fiscal: 1006601000037;
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat;
Codul IBAN: Se generează conform Registrului сodurilor IBAN, plasat pe pagina oficială a Ministerului Finanţelor www.mf.gov.md, în funcţie de locul amplasării imobilului.

Amintim că, persoanele fizice, care transmit în posesie şi/ sau în folosință (locațiune, arendă, uzufruct) proprietăți imobiliare, achită impozit pe venit în mărime de 7% din valoarea contractului. Impozitul se achită lunar cel târziu la data de 2 a lunii în curs, sau în avans. Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) după data de 2, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului.

La rezilierea contractului de transmitere în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare, locatorul va depune Declarația privind rezilierea contractului de transmitere în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare, la DDF conform modelului prevăzut în Anexa 6 la prezentul Ordin.

Direcțiile de Deservire Fiscală, vor asigura gratuit contribuabilii cu formulare de Declarație-Cerere privind înregistrarea contractului de transmitere în posesie și/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare și Declarației privind rezilierea contractului de transmitere în posesie și/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare .
Contractele de locațiune sunt păstrate în cadrul DDF/DGACM, pe suport de hîrtie, care ulterior urmează a fi scanate.

Ordinul SFS nr. 622 din 13.11.2018 cu  privire la aprobarea Recomandărilor metodologice privind particularităţile administrării prevederilor art. 901 alin. (34) din Codul fiscal, a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial nr. 441-447.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...