37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Recentele modificări operate în Declarația VEN12

Recentele modificări operate în Declarația VEN12

23.11.2023905 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial din 14 noiembrie curent, Ministerul Finanțelor a publicat Ordinul nr.99 din 25 octombrie 2023 cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 153/2017 privind aprobarea formularului tipizat al Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru agenții economici.

În continuare vă prezentăm sintetic cele mai importante prevederi.

Formularul Declarației VEN12 (Anexa nr. 1 la OMF nr. 153/2017) a fost supus ajustărilor. În contextul modificării legislative publicate, Anexa nr. 2 a ordinului menționat (Modul de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru agenții economic), a fost completată cu prevederi potrivit cărora, pentru perioadele fiscale 2023 – 2025 inclusiv, întreprinderile micro, mici sau mijlocii care aleg să aplice prevederile art.87 alin.(11) din Codul fiscal vor bifa boxa corespunzătoare literei S.

Opțiunea de aplicare a art.87 alin.(11) din Codul fiscal se realizează prin prezentarea declarației cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală până la data de 25 a lunii a treia după finele perioadei fiscale de gestiune.

Întreprinderile individuale, gospodăriile țărănești, rezidenții zonelor economice libere, rezidenții Portului Internațional Liber „Giurgiulești”, rezidenții Aeroportului internațional Liber „Mărculești”, rezidenții parcurilor pentru tehnologia informaţiei, agenţii economici care aplică regimul fiscal stabilit în cap. 71 şi agenţii economici care desfășoară activități financiare şi de asigurări prevăzute în secțiunea K a Clasificatorului activităților din economia Moldovei nu pot aplica prevederile art.87 alin.(11) din Codul fiscal.

Astfel, agenții economici care bifează categoria ”S - Aplic prevederile art.87 alin.(11) din Codul fiscal” sunt obligați să completeze declarația în modul general și să determine impozitul pe venit.

Conform modificărilor publicate, în redacție nouă este expus pct. 39 din Modul de completare a VEN12, potrivit căreia, rd.  0207 se va completa în cazul efectuării donațiilor, precum și în cazul donațiilor în scopuri filantropice și de sponsorizare. În scopurile impozitării, potrivit prevederilor art. 21 alin.(5) din Codul fiscal, contribuabilul care face o donație sub formă de bunuri se consideră că a vândut bunul donat la un preţ ce reprezintă mărimea maximă dintre valoarea neamortizată în scopuri fiscale şi valoarea de piață la momentul donării. Coloana 2 nu se completează, deoarece în contabilitatea financiară nu se constată venituri, iar coloana 3 se completează în baza anexei 1.1D.

Completările mai stabilesc că în cazul în care contribuabilul obține venituri conform art.21 alin.(6) din Codul fiscal, acestea se vor ajusta prin completarea rândului 02019. În coloana 2 se va reflecta suma obținută în urma tranzacțiilor economice cu fondatorii sau alte persoane interdependente efectuate la un preț mai mic decât prețul de piață, iar în coloana 3 se va indica suma tranzacțiilor la prețul de piață.

Ordinul publicat mai prevede că dacă se donează mijloace fixe care au fost folosite anterior în activitatea de întreprinzător, în coloana 2 se reflectă valoarea neamortizată în scopuri fiscale a acestor mijloace fixe iar în coloana 3 valoarea de piaţă la momentul donării (determinată în baza art.5 pct.26) din Codul fiscal). În cazul în care se donează alte active curente (mărfuri, produse, materiale), în coloana 2 se reflectă valoarea lor contabilă, iar în coloana 3 se reflectă preţul de piaţă al acestor active. În coloana 4 se va indica mărimea maximă dintre indicatorul reflectat în coloana 2 şi coloana 3. Suma coloanei 4 se reflectă în coloana 3 rândul 0207 din anexa 1D.

Totodată, pct. 74 prevede că în rândul 03020 se reflectă cheltuielile din vânzarea mijloacelor fixe, inclusiv în cazul efectuării donației: în coloana 2 – cheltuielile constatate în contabilitatea financiară, în coloana 3 – cheltuielile constatate în scopuri fiscale.

În redacție nouă este expus pct. 116 din Modul de completare a Declarației, care prevede că Anexa 4D (Suma venitului scutit de impozitare) se completează de către contribuabilii care beneficiază de facilităţi fiscale privind impozitul pe venit. Aceste facilităţi se acordă sub formă de scutire de impozitare a unei părţi a venitului sau a întregului venit (să nu depășească indicatorul rândului 0901). În acest context, Modul de completare a Declarației VEN12 prevede că la completarea coloanei 1 se va indica codul corespunzător al facilităţii fiscale utilizate conform Nomenclatorului codurilor aferent facilităţilor fiscale la impozitul pe venit, aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1080 /2012.

În coloana 2 se va indica numărul şi data legii care prevede facilitatea respectivă; în coloana 3 se va indica suma venitului scutit de impozit dar nu mai mult decât indicatorul din rândul 0901 al Declaraţiei; în coloana 4 se va reflecta suma facilităţilor fiscale acordate sub formă de scutire de impozit pe venitul reflectat în rândul 0902. Se determină conform calculului (coloana 3 × cota impozitului pe venit în modul general stabilit de legislația fiscală (12%)). Totalul din coloana 4 se indică în rândul 140 din Declaraţie.

Exemplu de completare a anexei 4D:

Instituția de învățământ obține venit impozabil în mărime de 60 000 lei, dintre care: 10 000 lei venit obţinut din desfășurarea procesului de învățământ conform Codului educaţiei, și 50 000 lei venit  din desfășurarea altor activități, diferite de procesul de învățămînt.

La finele perioadei fiscale instituția de învățământ va completa anexa 4D în modul următor:

Anexa 4D
Notă la rîndul 0902
Suma venitului scutit de impozit

Codul
facilităţilor
fiscale

Numărul şi data legii care prevede acordarea facilităţii fiscale

Suma venitului scutit de impozit dar nu mai mult decît indicatorul din rîndul 0901 al Declaraţiei (totalul se indică în rîndul 0902 din Declaraţie)

Suma facilităţilor fiscale acordate sub formă de scutire de impozit pe venitul reflectat în rîndul 0902

(coloana 3 × cota stabilită)

(totalul se indică în rîndul 140 din Declaraţie)

1

2

3

4

 4c

Codul fiscal Legea Nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art. 513)

10 000

1 200 (10 000 x 12%)

 

 

 

 

TOTAL

1 200

 În tabelul principal al Declarației se va reflecta în felul următor:

- în rândul 0901 din declarație va fi indicată suma de 60 000 lei (venit impozabil pînă la aplicarea facilităților);
- În rândul 0902 – 10 000 lei;
- În rândul 140 - 1 200 lei.

Adițional, noile modificări mai prevăd că Anexa 6D (Suma facilităţilor fiscale acordate din suma calculată a impozitului pe venit) se completează de către contribuabilii care beneficiază de facilităţi fiscale în cazul în care facilitatea se acordă nemijlocit din suma calculată a impozitului pe venit. Drept urmare, în coloana 1 se va indica codul corespunzător al facilităţii fiscale utilizate conform Nomenclatorului codurilor aferent facilităţilor fiscale la impozitul pe venit, aprobat prin Ordinul nr. 1080/2012; în coloana 2 – numărul şi data legii care prevede facilitatea respectivă; în coloana 3 – suma impozitului pe venit de la care se determină facilitatea fiscală iar în coloana 4 se va indica % facilităţii fiscale ce se acordă din impozitul pe venit (cota care nu se achită la buget) care se determină ca diferența dintre 100% și % care se percepe la buget conform prevederii legii. Iar în coloana 5 se indică suma impozitului pe venit care nu este achitată bugetului, se determină prin calculul (col.3 x col.4). Totalul coloana 5 se indică în rândul 130 din Declaraţie.

Exemplu de completare a anexei 6D:

Rezidentul unei zone economice libere beneficiază de facilitatea prevăzută la art. 49 lit.b) din Codul fiscal, care prevede că venitul de la activitatea în ZEL, cu excepţia celei stabilite la lit.a) art.49 CF, se percepe în proporţie de 75% din cota stabilită în RM.

Venitul impozabil aferent activității în ZEL obținut de contribuabil constituie 100 000 lei, impozitul pe venit în modul general stabilit de legislația fiscală (conform art. 15 lit.b) din Codul fiscal - 12%) constituie 12 000 lei (100 000 x 12%).

La competarea anexei 6D contribuabilul va reflecta în modul următor:

Anexa 6D
Notă la rîndul 130
Suma facilităţilor fiscale acordate din suma calculată a impozitului pe venit

Codul
facilităţilor
fiscale

Numărul şi data legii care prevede acordarea facilităţii fiscale

Suma impozitului pe venit de la care se determină facilitatea fiscală

% facilităţii fiscale care se acordă din impozitul pe venit

Suma impozitului pe venit nesupusă achitării
(coloana 3 × coloana 4)
(rîndul 130)

1

2

3

4

5

6b

Codul fiscal Legea Nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.49 lit.b))

12 000

25%

3 000 (12 000 x 25%)

       

 

TOTAL

3 000

Ținând cont de faptul că conform prevederii legale impozitul se percepe în proporție de 75% atunci celelalte 25% (100 – 75) reprezintă facilitatea care se reflectă în coloana 4.

Suma din coloana 5 (3 000 lei) se va indica în rîndul 130 din tabela principală a Declarației.

La rândul său noua redacție a punctului 129 prevede că În anexa 8D (Suma impozitului pe venit care urmează a fi achitată în rate în perioada următoare perioadei de gestiune) se reflectă suma impozitului pe venit care urmează a fi achitată în rate în perioada fiscală următoare celei, pentru care se prezintă Declaraţia, în baza metodelor stabilite la art.84 din Codul fiscal.

1) Prima metodă constă în prognozarea impozitului ce urmează a fi achitat în rate în perioada fiscală următoare celei pentru care se prezintă Declarația, ținând cont de suma prognozată drept impozit ce urmează a fi plătit, pentru anul respectiv.
2) Iar cea de a doua metodă constă în prognozarea impozitului ce urmează a fi achitat în rate în perioada fiscală următoare celei, pentru care se prezintă Declarația, care constă în suma impozitul ce urma să fie plătit, în anul precedent (anul pentru care se prezintă Declarația).

Menționăm că, pe tot parcursul textului Anexei nr.2 la OMF nr. 153/2017 textul ”fișa personală a contribuabilului” a fost substituit cu cuvintele ”SIA ”Contul curent al contribuabilului” la forma gramaticală corespunzătoare.

Ordinul a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, iar modificările aprobate se pun în aplicare începând cu perioada fiscală de raportare 2023. Contribuabilii pentru care obligația de raportare survine până la aprobarea și publicarea prezentului Ordin, vor prezenta Declarația conform formularului în vigoare la data prezentării.

În Monitorul Oficial din 14 noiembrie curent, Ministerul Finanțelor a publicat Ordinul nr.99 din 25 octombrie 2023 cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 153/2017 privind aprobarea formularului tipizat al Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru agenții economici.

În continuare vă prezentăm sintetic cele mai importante prevederi.

Formularul Declarației VEN12 (Anexa nr. 1 la OMF nr. 153/2017) a fost supus ajustărilor. În contextul modificării legislative publicate, Anexa nr. 2 a ordinului menționat (Modul de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru agenții economic), a fost completată cu prevederi potrivit cărora, pentru perioadele fiscale 2023 – 2025 inclusiv, întreprinderile micro, mici sau mijlocii care aleg să aplice prevederile art.87 alin.(11) din Codul fiscal vor bifa boxa corespunzătoare literei S.

Opțiunea de aplicare a art.87 alin.(11) din Codul fiscal se realizează prin prezentarea declarației cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală până la data de 25 a lunii a treia după finele perioadei fiscale de gestiune.

Întreprinderile individuale, gospodăriile țărănești, rezidenții zonelor economice libere, rezidenții Portului Internațional Liber „Giurgiulești”, rezidenții Aeroportului internațional Liber „Mărculești”, rezidenții parcurilor pentru tehnologia informaţiei, agenţii economici care aplică regimul fiscal stabilit în cap. 71 şi agenţii economici care desfășoară activități financiare şi de asigurări prevăzute în secțiunea K a Clasificatorului activităților din economia Moldovei nu pot aplica prevederile art.87 alin.(11) din Codul fiscal.

Astfel, agenții economici care bifează categoria ”S - Aplic prevederile art.87 alin.(11) din Codul fiscal” sunt obligați să completeze declarația în modul general și să determine impozitul pe venit.

Conform modificărilor publicate, în redacție nouă este expus pct. 39 din Modul de completare a VEN12, potrivit căreia, rd.  0207 se va completa în cazul efectuării donațiilor, precum și în cazul donațiilor în scopuri filantropice și de sponsorizare. În scopurile impozitării, potrivit prevederilor art. 21 alin.(5) din Codul fiscal, contribuabilul care face o donație sub formă de bunuri se consideră că a vândut bunul donat la un preţ ce reprezintă mărimea maximă dintre valoarea neamortizată în scopuri fiscale şi valoarea de piață la momentul donării. Coloana 2 nu se completează, deoarece în contabilitatea financiară nu se constată venituri, iar coloana 3 se completează în baza anexei 1.1D.

Completările mai stabilesc că în cazul în care contribuabilul obține venituri conform art.21 alin.(6) din Codul fiscal, acestea se vor ajusta prin completarea rândului 02019. În coloana 2 se va reflecta suma obținută în urma tranzacțiilor economice cu fondatorii sau alte persoane interdependente efectuate la un preț mai mic decât prețul de piață, iar în coloana 3 se va indica suma tranzacțiilor la prețul de piață.

Ordinul publicat mai prevede că dacă se donează mijloace fixe care au fost folosite anterior în activitatea de întreprinzător, în coloana 2 se reflectă valoarea neamortizată în scopuri fiscale a acestor mijloace fixe iar în coloana 3 valoarea de piaţă la momentul donării (determinată în baza art.5 pct.26) din Codul fiscal). În cazul în care se donează alte active curente (mărfuri, produse, materiale), în coloana 2 se reflectă valoarea lor contabilă, iar în coloana 3 se reflectă preţul de piaţă al acestor active.În coloana 4 se va indica mărimea maximă dintre indicatorul reflectat în coloana 2 şi coloana 3. Suma coloanei 4 se reflectă în coloana 3 rândul 0207 din anexa 1D.

Totodată, pct. 74 prevede că în rândul 03020 se reflectă cheltuielile din vânzarea mijloacelor fixe, inclusiv în cazul efectuării donației: în coloana 2 – cheltuielile constatate în contabilitatea financiară, în coloana 3 – cheltuielile constatate în scopuri fiscale.

În redacție nouă este expus pct. 116 din Modul de completare a Declarației, care prevede că Anexa 4D (Suma venitului scutit de impozitare) se completează de către contribuabilii care beneficiază de facilităţi fiscale privind impozitul pe venit. Aceste facilităţi se acordă sub formă de scutire de impozitare a unei părţi a venitului sau a întregului venit (să nu depășească indicatorul rândului 0901). În acest context, Modul de completare a Declarației VEN12 prevede că la completarea coloanei 1 se va indica codul corespunzător al facilităţii fiscale utilizate conform Nomenclatorului codurilor aferent facilităţilor fiscale la impozitul pe venit, aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1080 /2012.

În coloana 2 se va indica numărul şi data legii care prevede facilitatea respectivă; în coloana 3 se va indica suma venitului scutit de impozit dar nu mai mult decât indicatorul din rândul 0901 al Declaraţiei; în coloana 4 se va reflecta suma facilităţilor fiscale acordate sub formă de scutire de impozit pe venitul reflectat în rândul 0902. Se determină conform calculului (coloana 3 × cota impozitului pe venit în modul general stabilit de legislația fiscală (12%)). Totalul din coloana 4 se indică în rândul 140 din Declaraţie.

Exemplu de completare a anexei 4D:

Instituția de învățământ obține venit impozabil în mărime de 60 000 lei, dintre care: 10 000 lei venit obţinut din desfășurarea procesului de învățământ conform Codului educaţiei, și 50 000 lei venit  din desfășurarea altor activități, diferite de procesul de învățămînt.

La finele perioadei fiscale instituția de învățământ va completa anexa 4D în modul următor:

Anexa 4D
Notă la rîndul 0902
Suma venitului scutit de impozit

Codul
facilităţilor
fiscale

Numărul şi data legii care prevede acordarea facilităţii fiscale

Suma venitului scutit de impozit dar nu mai mult decît indicatorul din rîndul 0901 al Declaraţiei (totalul se indică în rîndul 0902 din Declaraţie)

Suma facilităţilor fiscale acordate sub formă de scutire de impozit pe venitul reflectat în rîndul 0902

(coloana 3 × cota stabilită)

(totalul se indică în rîndul 140 din Declaraţie)

1

2

3

4

 4c

Codul fiscal Legea Nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art. 513)

10 000

1 200 (10 000 x 12%)

 

 

 

 

TOTAL

1 200

 În tabelul principal al Declarației se va reflecta în felul următor:

- în rândul 0901 din declarație va fi indicată suma de 60 000 lei (venit impozabil pînă la aplicarea facilităților);
- În rândul 0902 – 10 000 lei;
- În rândul 140 - 1 200 lei.

Adițional, noile modificări mai prevăd că Anexa 6D (Suma facilităţilor fiscale acordate din suma calculată a impozitului pe venit) se completează de către contribuabilii care beneficiază de facilităţi fiscale în cazul în care facilitatea se acordă nemijlocit din suma calculată a impozitului pe venit. Drept urmare, în coloana 1 se va indica codul corespunzător al facilităţii fiscale utilizate conform Nomenclatorului codurilor aferent facilităţilor fiscale la impozitul pe venit, aprobat prin Ordinul nr. 1080/2012; în coloana 2 – numărul şi data legii care prevede facilitatea respectivă; în coloana 3 – suma impozitului pe venit de la care se determină facilitatea fiscală iar în coloana 4 se va indica % facilităţii fiscale ce se acordă din impozitul pe venit (cota care nu se achită la buget) care se determină ca diferența dintre 100% și % care se percepe la buget conform prevederii legii. Iar în coloana 5 se indică suma impozitului pe venit care nu este achitată bugetului, se determină prin calculul (col.3 x col.4). Totalul coloana 5 se indică în rândul 130 din Declaraţie.

Exemplu de completare a anexei 6D:

Rezidentul unei zone economice libere beneficiază de facilitatea prevăzută la art. 49 lit.b) din Codul fiscal, care prevede că venitul de la activitatea în ZEL, cu excepţia celei stabilite la lit.a) art.49 CF, se percepe în proporţie de 75% din cota stabilită în RM.

Venitul impozabil aferent activității în ZEL obținut de contribuabil constituie 100 000 lei, impozitul pe venit în modul general stabilit de legislația fiscală (conform art. 15 lit.b) din Codul fiscal - 12%) constituie 12 000 lei (100 000 x 12%).

La competarea anexei 6D contribuabilul va reflecta în modul următor:

Anexa 6D
Notă la rîndul 130
Suma facilităţilor fiscale acordate din suma calculată a impozitului pe venit

Codul
facilităţilor
fiscale

Numărul şi data legii care prevede acordarea facilităţii fiscale

Suma impozitului pe venit de la care se determină facilitatea fiscală

% facilităţii fiscale care se acordă din impozitul pe venit

Suma impozitului pe venit nesupusă achitării
(coloana 3 × coloana 4)
(rîndul 130)

1

2

3

4

5

6b

Codul fiscal Legea Nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.49 lit.b))

12 000

25%

3 000 (12 000 x 25%)

       

 

TOTAL

3 000

Ținând cont de faptul că conform prevederii legale impozitul se percepe în proporție de 75% atunci celelalte 25% (100 – 75) reprezintă facilitatea care se reflectă în coloana 4.

Suma din coloana 5 (3 000 lei) se va indica în rîndul 130 din tabela principală a Declarației.

La rândul său noua redacție a punctului 129 prevede că În anexa 8D (Suma impozitului pe venit care urmează a fi achitată în rate în perioada următoare perioadei de gestiune) se reflectă suma impozitului pe venit care urmează a fi achitată în rate în perioada fiscală următoare celei, pentru care se prezintă Declaraţia, în baza metodelor stabilite la art.84 din Codul fiscal.

1) Prima metodă constă în prognozarea impozitului ce urmează a fi achitat în rate în perioada fiscală următoare celei pentru care se prezintă Declarația, ținând cont de suma prognozată drept impozit ce urmează a fi plătit, pentru anul respectiv.
2) Iar cea de a doua metodă constă în prognozarea impozitului ce urmează a fi achitat în rate în perioada fiscală următoare celei, pentru care se prezintă Declarația, care constă în suma impozitul ce urma să fie plătit, în anul precedent (anul pentru care se prezintă Declarația).

Menționăm că, pe tot parcursul textului Anexei nr.2 la OMF nr. 153/2017 textul ”fișa personală a contribuabilului” a fost substituit cu cuvintele ”SIA ”Contul curent al contribuabilului” la forma gramaticală corespunzătoare.

Ordinul a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, iar modificările aprobate se pun în aplicare începând cu perioada fiscală de raportare 2023. Contribuabilii pentru care obligația de raportare survine până la aprobarea și publicarea prezentului Ordin, vor prezenta Declarația conform formularului în vigoare la data prezentării.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...