37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Procedura scoaterii din evidență fiscală a contribuabililor

Procedura scoaterii din evidență fiscală a contribuabililor

12.04.2024306 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Dacă contribuabilul luat la evidenţă fiscală, de către Serviciul Fiscal de Stat (SFS), îşi încetează activitatea pe parcursul anului fiscal, persoana responsabilă a acestuia este obligată, în termen de 60 de zile de la luarea deciziei de încetare a activităţii, să prezinte subdiviziunii SFS unde este înregistrat copia de pe avizul privind iniţierea procedurii de încetare a activităţii, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova (anexa nr.18 la Ordinul SFS nr.352/2017).

Contribuabilul aflat în proces de lichidare este obligat să prezinte SFS:

 • darea de seamă cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală de la începutul anului calendaristic până la data aprobării bilanțului definitiv de lichidare în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării bilanțului definitiv de lichidare.
 • toate dările de seamă fiscale cel târziu la data prezentării dării de seamă cu privire la impozitul pe venit.

Persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător (întreprinzători individuali, inclusiv fondatorii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), persoane fizice care desfăşoară activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal) și care nu au persoane angajate prin contract individul de muncă urmează să prezinte Darea de seamă privind calcularea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi evidenta nominală a asiguraților în sistemul public de asigurări sociale (forma CAS18-AN) (Anexa nr.5 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr126/2017).

Dacă în procesul de lichidare, pe parcursul anului fiscal, apare necesitatea de prezentare a unei dări de seamă fiscale corectate, aceasta va substitui darea de seamă anterioară pentru perioada fiscală respectivă.

Termenul de plată a obligațiilor fiscale, calculate în baza dării de seamă cu privire la impozitul pe venit, prezentată, în termen de cel mult 5 luni de la data înregistrării dizolvării sau în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării bilanțului definitiv de lichidare se consideră data prezentării dării de seamă respective.

SFS efectuează controlul fiscal în legătură cu lichidarea agentului economic în baza criteriilor de risc de neconformare fiscală în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la data prezentării în prealabil a dării de seamă cu privire la impozitul pe venit.

În cazul în care la examinarea informației contribuabilului, SFS stabilește că agentul economic respectiv prezintă criterii de risc de neconformare fiscală, acesta va fi supus unui control fiscal, efectuat de către DGControl.

Dacă în rezultatul controlului fiscal se constată lipsa datoriilor față de creditori și BPN, precum și lipsa activelor pasibile repartizării, darea de seamă privind impozitul pe venit prezentată în prealabil se consideră a fi finală și se prezintă bilanțul de lichidare.

În cazul existenței obligațiilor fiscale, nu se va prezenta informația respectivă până la achitarea definitivă a acestora.

Persoanele fizice ce practică activitate profesională licențiată ori autorizată, în lipsa datoriilor față de bugetul public național, la încetarea activității vor depune la DDF, unde a fost luată la evidență fiscală activitatea, cererea de înregistrare/încetare a activității (anexa nr.1 la Ordinul SFS nr.352/2017), în care se va indica indicele 2.4 (de încetare a activității) cu anexarea copiei Ordinului ministrului justiției privind încetarea activității, publicat în Monitorul Oficial.

Persoanele fizice care desfășoară activitate independentă, care intenționează a înceta activitatea, vor depune la DDF de la locul de domiciliu, cererile de înregistrare/încetare a activității independente și de înregistrare/radiere din evidență a ECC și setul de documente prevăzut în anexele 1-2 de la Ordinul MF nr.2/2017.

Pentru încetarea activității independente și radierea din evidență a ECC, persoanele fizice prezintă Informația despre închiderea conturilor bancare (după caz).

Procedura scoaterii din evidența fiscală a persoanelor juridice sau a organizațiilor cu statut de persoană fizică nerezidentă care deține obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care au obligații fiscale se va efectua la cererea depusă de contribuabil (anexa nr. 2 la Ordinul SFS nr.352/2017), la care se vor anexa:
a) copia documentului eliberat de către persoana juridică nerezidentă ce confirmă încetarea activității reprezentanței permanente;
b) extrasul din registrul comerțului național din țara de origine ce confirmă că conform legislației sale naționale nerezidentul și-a încetat activitatea și nu mai este persoană juridică;
c) certificatul de atribuire a codului fiscal.

Scoaterea din evidența fiscală a persoanelor fizice cetățeni străini și apatrizi care dețin obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care au obligații fiscale, în cazul deținerii permisului de ședere, se va efectua:
a) la inițiativa contribuabilului, în baza cererii (anexa nr. 2 la Ordinul SFS nr.352/2017) la care se va anexa Certificatul de atribuire a codului fiscal în cazul înstrăinării bunurilor imobile și achitării tuturor obligațiilor fiscale față de BPN;
b) la inițiativa SFS prin radierea din oficiu în cazul dispariției bunului imobil și a obligațiilor fiscale.

SFS va verifica:

 • faptul existenței sau înstrăinării bunurilor imobile înregistrate după contribuabilii nerezidenți
  în Registrul bunurilor imobile, ținut de către ASP;
 • plenitudinea și corectitudinea achitării obligațiilor fiscale aferente impozitului pe bunurile
  imobile la BUAT în raza cărora sunt amplasate aceste bunuri imobile. Verificarea plenitudinii
  achitării obligațiilor fiscale aferente impozitului pe bunurile imobiliare, în cazul bunurilor imobile
  evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării, se va efectua din SIA „Cadastrul fiscal”;
 • alte date din SI al SFS (fondatori, ECC, conturi bancare, interdicții etc.).

Persoanele fizice rezidente care desfășoară activitate în domeniul achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și a obiectelor regnului vegetal la încetarea activității, depun la DDF, în a cărei rază de activitate se află domiciliul indicat în buletinul de identitate a persoanei fizice rezidente, Cererea privind încetarea activității desfășurate de persoana fizică rezidentă în domeniul achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și alte obiecte ale regnului vegetal (anexa nr.3 la Ordinul SFS nr.623/2019), Confirmarea (în original, actualizată după caz) privind luarea la evidență fiscală a persoanei fizice rezidente care desfășoară activitate în domeniul achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și a obiectelor regnului vegetal (anexa nr.4 la Ordinul SFS nr.623/2019) și Confirmarea privind modificarea datelor aferent numelui persoanei fizice rezidente care desfășoară activitate în domeniul achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și a obiectelor regnului vegetal (anexa nr.5 la Ordinul SFS nr.623/2019). De asemenea va fi prezentat și Borderoul de achiziție a producției din fitotehnie și/sau horticultură și/sau a obiectelor regnului vegetal.

În ziua depunerii Cererii respective sau cel târziu în următoarea zi lucrătoare, după efectuarea înscrierilor despre încetarea activității în Registrul menționat, persoana responsabilă din cadrul DDF, va elibera acestora Confirmarea privind încetarea activității persoanei fizice rezidente în domeniul achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și a obiectelor regnului vegetal (anexa nr.6 la Ordinul SFS nr.623/2019) și Borderoul de achiziție a producției din fitotehnie și/sau horticultură și/sau a obiectelor regnului vegetal, unde la finalul înregistrărilor efectuate de către subiect, vor fi efectuate mențiunile cu privire la data încetării activității, fiind aplicată semnătura funcționarului responsabil și ștampila subdiviziunii respective.

În cazul în care venitul din vânzarea produselor din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau a obiectelor regnului vegetal către agenţi economici depăşeşte suma de 1,2 milioane de lei pe parcursul anului calendaristic, subiecţii impunerii sunt obligaţi să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit şi pentru suma care depăşeşte plafonul de 1,2 milioane de lei, să achite impozitul pe venit la cota stabilită la art.15 lit.a) din Codul fiscal, fără a lua în calcul suma impozitului pe venit reţinut la sursa de plată (conform art. 6915 din Codul fiscal).

Dacă contribuabilul luat la evidenţă fiscală, de către Serviciul Fiscal de Stat (SFS), îşi încetează activitatea pe parcursul anului fiscal, persoana responsabilă a acestuia este obligată, în termen de 60 de zile de la luarea deciziei de încetare a activităţii, să prezinte subdiviziunii SFS unde este înregistrat copia de pe avizul privind iniţierea procedurii de încetare a activităţii, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova (anexa nr.18 la Ordinul SFS nr.352/2017).

Contribuabilul aflat în proces de lichidare este obligat să prezinte SFS:

 • darea de seamă cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală de la începutul anului calendaristic până la data aprobării bilanțului definitiv de lichidare în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării bilanțului definitiv de lichidare.
 • toate dările de seamă fiscale cel târziu la data prezentării dării de seamă cu privire la impozitul pe venit.

Persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător (întreprinzători individuali, inclusiv fondatorii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), persoane fizice care desfăşoară activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal) și care nu au persoane angajate prin contract individul de muncă urmează să prezinte Darea de seamă privind calcularea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi evidenta nominală a asiguraților în sistemul public de asigurări sociale (forma CAS18-AN) (Anexa nr.5 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr126/2017).

Dacă în procesul de lichidare, pe parcursul anului fiscal, apare necesitatea de prezentare a unei dări de seamă fiscale corectate, aceasta va substitui darea de seamă anterioară pentru perioada fiscală respectivă.

Termenul de plată a obligațiilor fiscale, calculate în baza dării de seamă cu privire la impozitul pe venit, prezentată, în termen de cel mult 5 luni de la data înregistrării dizolvării sau în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării bilanțului definitiv de lichidare se consideră data prezentării dării de seamă respective.

SFS efectuează controlul fiscal în legătură cu lichidarea agentului economic în baza criteriilor de risc de neconformare fiscală în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la data prezentării în prealabil a dării de seamă cu privire la impozitul pe venit.

În cazul în care la examinarea informației contribuabilului, SFS stabilește că agentul economic respectiv prezintă criterii de risc de neconformare fiscală, acesta va fi supus unui control fiscal, efectuat de către DGControl.

Dacă în rezultatul controlului fiscal se constată lipsa datoriilor față de creditori și BPN, precum și lipsa activelor pasibile repartizării, darea de seamă privind impozitul pe venit prezentată în prealabil se consideră a fi finală și se prezintă bilanțul de lichidare.

În cazul existenței obligațiilor fiscale, nu se va prezenta informația respectivă până la achitarea definitivă a acestora.

Persoanele fizice ce practică activitate profesională licențiată ori autorizată, în lipsa datoriilor față de bugetul public național, la încetarea activității vor depune la DDF, unde a fost luată la evidență fiscală activitatea, cererea de înregistrare/încetare a activității (anexa nr.1 la Ordinul SFS nr.352/2017), în care se va indica indicele 2.4 (de încetare a activității) cu anexarea copiei Ordinului ministrului justiției privind încetarea activității, publicat în Monitorul Oficial.

Persoanele fizice care desfășoară activitate independentă, care intenționează a înceta activitatea, vor depune la DDF de la locul de domiciliu, cererile de înregistrare/încetare a activității independente și de înregistrare/radiere din evidență a ECC și setul de documente prevăzut în anexele 1-2 de la Ordinul MF nr.2/2017.

Pentru încetarea activității independente și radierea din evidență a ECC, persoanele fizice prezintă Informația despre închiderea conturilor bancare (după caz).

Procedura scoaterii din evidența fiscală a persoanelor juridice sau a organizațiilor cu statut de persoană fizică nerezidentă care deține obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care au obligații fiscale se va efectua la cererea depusă de contribuabil (anexa nr. 2 la Ordinul SFS nr.352/2017), la care se vor anexa:
a) copia documentului eliberat de către persoana juridică nerezidentă ce confirmă încetarea activității reprezentanței permanente;
b) extrasul din registrul comerțului național din țara de origine ce confirmă că conform legislației sale naționale nerezidentul și-a încetat activitatea și nu mai este persoană juridică;
c) certificatul de atribuire a codului fiscal.

Scoaterea din evidența fiscală a persoanelor fizice cetățeni străini și apatrizi care dețin obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care au obligații fiscale, în cazul deținerii permisului de ședere, se va efectua:
a) la inițiativa contribuabilului, în baza cererii (anexa nr. 2 la Ordinul SFS nr.352/2017) la care se va anexa Certificatul de atribuire a codului fiscal în cazul înstrăinării bunurilor imobile și achitării tuturor obligațiilor fiscale față de BPN;
b) la inițiativa SFS prin radierea din oficiu în cazul dispariției bunului imobil și a obligațiilor fiscale.

SFS va verifica:

 • faptul existenței sau înstrăinării bunurilor imobile înregistrate după contribuabilii nerezidenți
  în Registrul bunurilor imobile, ținut de către ASP;
 • plenitudinea și corectitudinea achitării obligațiilor fiscale aferente impozitului pe bunurile
  imobile la BUAT în raza cărora sunt amplasate aceste bunuri imobile. Verificarea plenitudinii
  achitării obligațiilor fiscale aferente impozitului pe bunurile imobiliare, în cazul bunurilor imobile
  evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării, se va efectua din SIA „Cadastrul fiscal”;
 • alte date din SI al SFS (fondatori, ECC, conturi bancare, interdicții etc.).

Persoanele fizice rezidente care desfășoară activitate în domeniul achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și a obiectelor regnului vegetal la încetarea activității, depun la DDF, în a cărei rază de activitate se află domiciliul indicat în buletinul de identitate a persoanei fizice rezidente, Cererea privind încetarea activității desfășurate de persoana fizică rezidentă în domeniul achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și alte obiecte ale regnului vegetal (anexa nr.3 la Ordinul SFS nr.623/2019), Confirmarea (în original, actualizată după caz) privind luarea la evidență fiscală a persoanei fizice rezidente care desfășoară activitate în domeniul achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și a obiectelor regnului vegetal (anexa nr.4 la Ordinul SFS nr.623/2019) și Confirmarea privind modificarea datelor aferent numelui persoanei fizice rezidente care desfășoară activitate în domeniul achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și a obiectelor regnului vegetal (anexa nr.5 la Ordinul SFS nr.623/2019). De asemenea va fi prezentat și Borderoul de achiziție a producției din fitotehnie și/sau horticultură și/sau a obiectelor regnului vegetal.

În ziua depunerii Cererii respective sau cel târziu în următoarea zi lucrătoare, după efectuarea înscrierilor despre încetarea activității în Registrul menționat, persoana responsabilă din cadrul DDF, va elibera acestora Confirmarea privind încetarea activității persoanei fizice rezidente în domeniul achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și a obiectelor regnului vegetal (anexa nr.6 la Ordinul SFS nr.623/2019) și Borderoul de achiziție a producției din fitotehnie și/sau horticultură și/sau a obiectelor regnului vegetal, unde la finalul înregistrărilor efectuate de către subiect, vor fi efectuate mențiunile cu privire la data încetării activității, fiind aplicată semnătura funcționarului responsabil și ștampila subdiviziunii respective.

În cazul în care venitul din vânzarea produselor din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau a obiectelor regnului vegetal către agenţi economici depăşeşte suma de 1,2 milioane de lei pe parcursul anului calendaristic, subiecţii impunerii sunt obligaţi să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit şi pentru suma care depăşeşte plafonul de 1,2 milioane de lei, să achite impozitul pe venit la cota stabilită la art.15 lit.a) din Codul fiscal, fără a lua în calcul suma impozitului pe venit reţinut la sursa de plată (conform art. 6915 din Codul fiscal).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...