37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Procedura de emitere a soluției fiscale individuale anticipate

Procedura de emitere a soluției fiscale individuale anticipate

15.01.20191.359 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În cadrul sedinței Guvernului ce va avea loc pe 18 ianuarie 2019, urmează a fi aprobat Regulamentul privind procedura de emitere a soluției fiscale individuale anticipate.

Regulamentul enunțat, va stabili procedura de emitere de către Serviciul Fiscal de Stat a actului administrativ în vederea soluționării cererii unei persoane fizice și/sau persoane juridice care desfășoară activitate de întreprinzător referitoare la aplicarea legislației fiscale asupra unei (unor) situații și/sau tranzacții viitoare specifice – soluție fiscală individuală anticipată.

Soluția fiscală individuală anticipată se emite contra unei plăți stabilite de art.1361 alin.(5) din Codul fiscal nr.1163/1997, care se achită pînă la depunerea cererii privind emiterea soluției fiscale individuale anticipate. Mărimea taxei constituie:

a) pentru contribuabilii deserviţi de Direcţia generală administrarea marilor contribuabili – 60000 de lei;

b) pentru celelalte categorii de contribuabili – 30000 de lei.

Soluţia fiscală individuală anticipată conţine următoarele elemente:

a) datele Serviciului Fiscal de Stat;
b) data la care a fost emisă şi data de la care îşi produce efectele soluţia fiscală individuală anticipată;
c) datele de identificare ale contribuabilului beneficiar al soluţiei fiscale;
d) obiectul soluţiei fiscale;
e) obligaţia fiscală ce face obiectul soluţiei fiscale individuale anticipate;
f) motivul de fapt;
g) temeiul de drept;
 h) referinţe la completările documentaţiei/solicitările de clarificări care au intervenit în perioada de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate;
i) interpretarea Serviciului Fiscal de Stat cu privire la tratamentul fiscal aplicabil situaţiei/tranzacției viitoare specifice prezentate în cererea de emitere a soluţiei fiscale;
j) menţiunea că soluţia fiscală emisă produce efecte numai faţă de contribuabilul solicitant şi pentru situaţia/tranzacția viitoare specifică pentru care a fost emisă;
k) mențiunea că soluția fiscală individuală anticipată produce efecte numai pentru perioada în care prevederile legislaţiei fiscale în baza cărora a fost emisă nu se modifică.

Cererea privind emiterea soluției fiscale individuale anticipate se va depune la Serviciul Fiscal de Stat și va conține următoarele elemente:

a) datele de identificare ale contribuabilului solicitant – denumirea completă, codul fiscal, adresa juridică, date de contact (telefon, email);

b) prezentarea activităţii contribuabilului, aşa cum se desfăşoară la momentul depunerii cererii, respectiv descrierea modalităţii de derulare a acesteia în viitor;

c) prezentarea detaliată a situaţiei/tranzacției viitoare specifice pentru care se solicită emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate și a documentelor deținute de solicitant aferent situației/tranzacției viitoare;

d) specificarea tipului impozitului/taxei pentru care se solicită emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate;

e) dovada achitării taxei de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate;

f) prezentarea informaţiilor şi datelor conţinute în cererea de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate care fac obiectul sau ar putea conduce la divulgarea secretului comercial, industrial şi/sau profesional;

g) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului referitoare la faptul că nu există nici o procedură fiscală, administrativă în curs sau o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă pentru situaţia şi/sau tranzacţia viitoare pentru care este solicitată emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate;

h) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului privind realitatea şi corectitudinea informaţiilor furnizate prin cererea şi documentaţia prezentată;

i) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului privind faptul că nu există alte acte administrative, care au legătură cu situaţia/tranzacția viitoare specifică ce face obiectul soluţiei fiscale individuale anticipate solicitate, respectiv că tratamentul fiscal ce face obiectul cererii nu a fost anterior clarificat prin intermediul acestora.

j) prezentarea altor date/informaţii sau documente considerate ca fiind relevante de către solicitant pentru emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate.

Anterior depunerii cererii de solicitare a soluţiei fiscale individuale anticipate și pînă la admiterea cererii spre examinare de către Serviciul Fiscal de Stat, solicitantul cererii este în drept să solicite în scris Serviciului Fiscal de Stat o discuție preliminară, care va fi gratuită, în vederea stabilirii existenței obiectului pentru emiterea soluției fiscale individuale anticipate.

Termenul de expunere a Serviciului Fiscal de Stat, asupra admisibilității cererii de emitere a soluției fiscale individuale anticipate constituie 15 zile lucrătoare din momentul recepționării cererii.
Solicitantul, va fi înștiințat de către SFS despre acceptarea cererii spre examinare și inițierea procedurii de emitere a soluției fiscale individuale anticipate printr-o scrisoare.

Totodată, cererea pentru emiterea soluției fiscale individuale anticipate poate fi respinsă de Serviciul Fiscal de Stat în următoarele situații:

a) cererea şi documentaţia prezentată nu conţin cel puţin unul dintre elementele prevăzute la pct.10 și/sau documentația nu a fost prezentată conform pct.11-13 sau la solicitare, omisiunile nu au fost înlăturate;

b) dacă se constată faptul că cererea şi documentaţia depusă conţine informaţii care nu sînt corecte şi conforme cu realitatea sau care ascund o altă situaţie de fapt;

c) contribuabilul care solicită emiterea soluției fiscale individuale anticipate nu a transmis informațiile, explicațiile, documentele și/sau probele suplimentare solicitate de către Serviciul Fiscal de Stat cu privire la cererea şi/sau documentele depuse, în termenul stabilit la pct.21.

d) aspectele fiscale care fac obiectul cererii au fost reglementate prin modificări legislative sau emiterea de acte administrative ulterior depunerii cererii şi până la data emiterii soluţiei fiscale;

e) aspectele fiscale care fac obiectul cererii sînt similare unor aspecte fiscale care au fost supuse verificării în cadrul unui control fiscal la solicitantul cererii;

f) în cazul în care solicitantul a pretins emiterea soluției fiscale individuale anticipate aferent altor aspecte decît cele reglementate de legislația fiscal.

Respingerea cererii de emitere a soluţiei fiscale va fi aprobată prin Decizia directorului/directorului adjunct al Serviciului Fiscal de Stat și solicitantul va fi informat despre acest fapt, la fel printr-o scrisoare cu anexarea deciziei respective.

Dacă solicitantul își retrage cererea privind emiterea soluției fiscale individuale anticipate pînă la momentul acceptării de către Serviciul Fiscal de Stat a cererii spre examinare și inițierea procedurii de emitere a soluției fiscale individuale anticipate, taxa achitată pentru emiterea soluției fiscale individuale anticipate se restituie la cerere în modul şi în termenele stabilite la art.175 din Codul fiscal nr.1163/1997.
Iar în cazul în care, solicitantul își retrage cererea privind emiterea soluției fiscale individuale anticipate după momentul acceptării de către Serviciul Fiscal de Stat a cererii spre examinare și inițierea procedurii de emitere a soluției fiscale individuale anticipate, taxa respectivă nu se restituie.

Pentru obiectul soluției fiscale individuale anticipate, administrat de Serviciul Vamal sau Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale), Serviciul Fiscal de Stat în procesul de examinare și aprobare a soluției fiscale individuale anticipate va solicita opinia Serviciului Vamal și a Serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale)pe marginea obiectului cererii solicitantului. Ulterior, soluția fiscală individuală anticipată se va comunica în copie autentificată corespunzător de către remitent organelor cu atribuții de administrare fiscală în cazul în care la emiterea acestora a fost solicitat opinia acestora.

Va exista și un Registru al soluțiilor fiscale individuale anticipate, care va fi elaborat și va ținut de către SFS.

Soluția fiscală individuală anticipată este obligatorie pentru Serviciul Fiscal de Stat şi alte organe cu atribuţii de administrare fiscală numai dacă termenele și condițiile acesteia au fost respectate de persoana fizică și juridică în privința căreia a fost emisă. Aceasta nu mai este valabilă dacă prevederile legislației fiscale în baza cărora a fost emisă se modifică și/sau este emisă o hotărîre judecătorească de condamnare definitivă pentru situaţia şi/sau tranzacţia viitoare pentru care a fost solicitată emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate. În acest caz, Serviciul Fiscal de Stat are obligația să comunice persoanei fizice și juridice respective modificarea legislației și faptul că soluția fiscală individuală anticipată emisă nu mai este aplicabilă pe viitor, stabilind și termenul exact de încetare a efectelor acesteia.
Astfel, odată cu anularea soluției fiscale individuale anticipate, ca urmare a modificărilor normelor materiale, persoanei fizice și juridice i se acordă un termen de 60 de zile de la data comunicării pentru a lua toate măsurile necesare ajustării tratamentului fiscal la noua interpretare.

Soluția fiscală individuală anticipată nu se răsfrînge asupra solicitanților care s-au reorganizat.

În cadrul sedinței Guvernului ce va avea loc pe 18 ianuarie 2019, urmează a fi aprobat Regulamentul privind procedura de emitere a soluției fiscale individuale anticipate.

Regulamentul enunțat, va stabili procedura de emitere de către Serviciul Fiscal de Stat a actului administrativ în vederea soluționării cererii unei persoane fizice și/sau persoane juridice care desfășoară activitate de întreprinzător referitoare la aplicarea legislației fiscale asupra unei (unor) situații și/sau tranzacții viitoare specifice – soluție fiscală individuală anticipată.

Soluția fiscală individuală anticipată se emite contra unei plăți stabilite de art.1361 alin.(5) din Codul fiscal nr.1163/1997, care se achită pînă la depunerea cererii privind emiterea soluției fiscale individuale anticipate. Mărimea taxei constituie:

a) pentru contribuabilii deserviţi de Direcţia generală administrarea marilor contribuabili – 60000 de lei;

b) pentru celelalte categorii de contribuabili – 30000 de lei.

Soluţia fiscală individuală anticipată conţine următoarele elemente:

a) datele Serviciului Fiscal de Stat;
b) data la care a fost emisă şi data de la care îşi produce efectele soluţia fiscală individuală anticipată;
c) datele de identificare ale contribuabilului beneficiar al soluţiei fiscale;
d) obiectul soluţiei fiscale;
e) obligaţia fiscală ce face obiectul soluţiei fiscale individuale anticipate;
f) motivul de fapt;
g) temeiul de drept;
 h) referinţe la completările documentaţiei/solicitările de clarificări care au intervenit în perioada de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate;
i) interpretarea Serviciului Fiscal de Stat cu privire la tratamentul fiscal aplicabil situaţiei/tranzacției viitoare specifice prezentate în cererea de emitere a soluţiei fiscale;
j) menţiunea că soluţia fiscală emisă produce efecte numai faţă de contribuabilul solicitant şi pentru situaţia/tranzacția viitoare specifică pentru care a fost emisă;
k) mențiunea că soluția fiscală individuală anticipată produce efecte numai pentru perioada în care prevederile legislaţiei fiscale în baza cărora a fost emisă nu se modifică.

Cererea privind emiterea soluției fiscale individuale anticipate se va depune la Serviciul Fiscal de Stat și va conține următoarele elemente:

a) datele de identificare ale contribuabilului solicitant – denumirea completă, codul fiscal, adresa juridică, date de contact (telefon, email);

b) prezentarea activităţii contribuabilului, aşa cum se desfăşoară la momentul depunerii cererii, respectiv descrierea modalităţii de derulare a acesteia în viitor;

c) prezentarea detaliată a situaţiei/tranzacției viitoare specifice pentru care se solicită emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate și a documentelor deținute de solicitant aferent situației/tranzacției viitoare;

d) specificarea tipului impozitului/taxei pentru care se solicită emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate;

e) dovada achitării taxei de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate;

f) prezentarea informaţiilor şi datelor conţinute în cererea de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate care fac obiectul sau ar putea conduce la divulgarea secretului comercial, industrial şi/sau profesional;

g) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului referitoare la faptul că nu există nici o procedură fiscală, administrativă în curs sau o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă pentru situaţia şi/sau tranzacţia viitoare pentru care este solicitată emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate;

h) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului privind realitatea şi corectitudinea informaţiilor furnizate prin cererea şi documentaţia prezentată;

i) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului privind faptul că nu există alte acte administrative, care au legătură cu situaţia/tranzacția viitoare specifică ce face obiectul soluţiei fiscale individuale anticipate solicitate, respectiv că tratamentul fiscal ce face obiectul cererii nu a fost anterior clarificat prin intermediul acestora.

j) prezentarea altor date/informaţii sau documente considerate ca fiind relevante de către solicitant pentru emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate.

Anterior depunerii cererii de solicitare a soluţiei fiscale individuale anticipate și pînă la admiterea cererii spre examinare de către Serviciul Fiscal de Stat, solicitantul cererii este în drept să solicite în scris Serviciului Fiscal de Stat o discuție preliminară, care va fi gratuită, în vederea stabilirii existenței obiectului pentru emiterea soluției fiscale individuale anticipate.

Termenul de expunere a Serviciului Fiscal de Stat, asupra admisibilității cererii de emitere a soluției fiscale individuale anticipate constituie 15 zile lucrătoare din momentul recepționării cererii.
Solicitantul, va fi înștiințat de către SFS despre acceptarea cererii spre examinare și inițierea procedurii de emitere a soluției fiscale individuale anticipate printr-o scrisoare.

Totodată, cererea pentru emiterea soluției fiscale individuale anticipate poate fi respinsă de Serviciul Fiscal de Stat în următoarele situații:

a) cererea şi documentaţia prezentată nu conţin cel puţin unul dintre elementele prevăzute la pct.10 și/sau documentația nu a fost prezentată conform pct.11-13 sau la solicitare, omisiunile nu au fost înlăturate;

b) dacă se constată faptul că cererea şi documentaţia depusă conţine informaţii care nu sînt corecte şi conforme cu realitatea sau care ascund o altă situaţie de fapt;

c) contribuabilul care solicită emiterea soluției fiscale individuale anticipate nu a transmis informațiile, explicațiile, documentele și/sau probele suplimentare solicitate de către Serviciul Fiscal de Stat cu privire la cererea şi/sau documentele depuse, în termenul stabilit la pct.21.

d) aspectele fiscale care fac obiectul cererii au fost reglementate prin modificări legislative sau emiterea de acte administrative ulterior depunerii cererii şi până la data emiterii soluţiei fiscale;

e) aspectele fiscale care fac obiectul cererii sînt similare unor aspecte fiscale care au fost supuse verificării în cadrul unui control fiscal la solicitantul cererii;

f) în cazul în care solicitantul a pretins emiterea soluției fiscale individuale anticipate aferent altor aspecte decît cele reglementate de legislația fiscal.

Respingerea cererii de emitere a soluţiei fiscale va fi aprobată prin Decizia directorului/directorului adjunct al Serviciului Fiscal de Stat și solicitantul va fi informat despre acest fapt, la fel printr-o scrisoare cu anexarea deciziei respective.

Dacă solicitantul își retrage cererea privind emiterea soluției fiscale individuale anticipate pînă la momentul acceptării de către Serviciul Fiscal de Stat a cererii spre examinare și inițierea procedurii de emitere a soluției fiscale individuale anticipate, taxa achitată pentru emiterea soluției fiscale individuale anticipate se restituie la cerere în modul şi în termenele stabilite la art.175 din Codul fiscal nr.1163/1997.
Iar în cazul în care, solicitantul își retrage cererea privind emiterea soluției fiscale individuale anticipate după momentul acceptării de către Serviciul Fiscal de Stat a cererii spre examinare și inițierea procedurii de emitere a soluției fiscale individuale anticipate, taxa respectivă nu se restituie.

Pentru obiectul soluției fiscale individuale anticipate, administrat de Serviciul Vamal sau Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale), Serviciul Fiscal de Stat în procesul de examinare și aprobare a soluției fiscale individuale anticipate va solicita opinia Serviciului Vamal și a Serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale)pe marginea obiectului cererii solicitantului. Ulterior, soluția fiscală individuală anticipată se va comunica în copie autentificată corespunzător de către remitent organelor cu atribuții de administrare fiscală în cazul în care la emiterea acestora a fost solicitat opinia acestora.

Va exista și un Registru al soluțiilor fiscale individuale anticipate, care va fi elaborat și va ținut de către SFS.

Soluția fiscală individuală anticipată este obligatorie pentru Serviciul Fiscal de Stat şi alte organe cu atribuţii de administrare fiscală numai dacă termenele și condițiile acesteia au fost respectate de persoana fizică și juridică în privința căreia a fost emisă. Aceasta nu mai este valabilă dacă prevederile legislației fiscale în baza cărora a fost emisă se modifică și/sau este emisă o hotărîre judecătorească de condamnare definitivă pentru situaţia şi/sau tranzacţia viitoare pentru care a fost solicitată emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate. În acest caz, Serviciul Fiscal de Stat are obligația să comunice persoanei fizice și juridice respective modificarea legislației și faptul că soluția fiscală individuală anticipată emisă nu mai este aplicabilă pe viitor, stabilind și termenul exact de încetare a efectelor acesteia.
Astfel, odată cu anularea soluției fiscale individuale anticipate, ca urmare a modificărilor normelor materiale, persoanei fizice și juridice i se acordă un termen de 60 de zile de la data comunicării pentru a lua toate măsurile necesare ajustării tratamentului fiscal la noua interpretare.

Soluția fiscală individuală anticipată nu se răsfrînge asupra solicitanților care s-au reorganizat.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...