37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Scrisori  »  Scrisorile principale cu privire la TVA şi accize   »   Privind obligații fiscale în cadrul unui contract de societate civilă sc. nr. 26-08/1-07-37284 din 07.03.2024

Privind obligații fiscale în cadrul unui contract de societate civilă sc. nr. 26-08/1-07-37284 din 07.03.2024

19.04.2024113 views

Petru Rotaru Ministru
Ministerul finanțelor
str. Constantin Tănase 7
MD-2005, mun. Chișinău, Republica Moldova

Scrisoare f/n din 30 octombrie 2023

Subiect: obligații fiscale în cadrul unui contract de societate civilă

Stimate domn,

Societatea cu Răspundere Limitată „Totul pentru contabil” (cod fiscal 1007600050995) roagă să ne prezentați explicații privind obligațiile fiscale ale participanților (asociaților) care reies dintrun contract de societate civilă cu participarea persoanei fizice cetățean.

Noi am formulat întrebările neclare în baza unui exemplu convențional.

Exemplu. Persoana fizică cetățean (Asociatul I) a semnat un contract de societate civilă fără active comune cu entitatea JK (Asociatul II) care veste o companie de construcții. Obiectul societății civile este construcția unei clădiri cu spații comerciale (oficii) și repartizarea spațiilor construite între asociații societății. Aportul Asociatului I este un lot de pământ (teren) pe care urmează să fie construită clădirea. Aportul Asociatului II constituie în finanțarea, executarea lucrărilor de construcție a clădirii, finanțarea altor cheltuieli legate de executarea lucrărilor de construcție și de darea în exploatare a clădirii. Obiectul repartizării în cadrul contractului de societate civilă între asociați sunt spațiile comerciale a clădirii construite și care urmează să fie repartizate între asociații societății civile în proporțiile stabilite în contractul de societate civilă.

În înțelegerea noastră a cerințelor Codului fiscal în acest sens, a explicațiilor emise de organele abilitate de stat în parte ce ține de obligațiile privind TVA a participanților într-un contract de societate civilă, transmiterea aporturilor materiale între asociații societăți civile, repartizarea bunurilor construite în cadrul realizării contractului de societate civilă (spații nelocative) între asociați nu constituie o livrare impozabilă cu TVA (nu constituie o vânzare).

Astfel, conform condițiilor contractului de societate civilă, Asociatul II va transmite o parte din spațiile construite Asociatului I ca cotă din rezultatele societății civile și această transmitere, în înțelegerea noastră, nu constituie livrare impozabilă cu TVA.

Incertitudinile noastre țin de dreptul Asociatului II de a deduce sumele TVA aferente materialelor, serviciilor de construcție achiziționate și folosite de acesta pentru construcția clădirii care constituie obiectul societății civile, în situația în care o parte din spațiile construite sunt transmise Asociatului I care este persoană fizică cetățean și, corespunzător, nu va efectua livrări impozabile cu TVA.

De asemenea, vă rugăm să ne explicați dacă în rezultatul repartizării rezultatelor societății civile între asociați, Asociatul I, care este persoană fizică cetățean, nu are obligația să recunoască venit din activitatea sa în societatea civilă, iar Asociatul II nu are obligația la data repartizării bunurilor între asociați, construite în cadrul societății civile, să rețină impozit pe venit la sursa de plată din venitul Asociatului I?

Vă rugăm să ne spuneți dacă Asociatul II va avea dreptul la deducerea sumei TVA aferentă materialelor de construcție folosite la construcția clădirii? Ținând cont de faptul că o parte din bunurile construite nu vor constitui livrări impozabile cu TVA (cota transmisă Asociatului I care este persoană fizică cetățean)?

În legătură cu situațiile descrise vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări:

  1. Vă rugăm să ne spuneți dacă asociatul societății civile va avea dreptul la deducerea sumei TVA aferentă bunurilor materiale, serviciilor transmise de acesta în calitate de aport în societate civilă, în situația în care o parte din bunurile construite în carul societății civile vor fi transmise asociatului care este persoană fizică cetățean și care nu va efectua livrări impozabile cu TVA?
  2. Vă rugăm să explicați, transmiterea bunurilor materiale între participanți, repartizarea obiectului contractului de societate civilă între asociați (participanți) cade sub incidența Titlului III al Codului fiscal, este o livrare impozabilă cu TVA? Inclusiv în situația în care unul din asociați este persoană fizică cetățean?
  3. Vă rugăm să ne explicați, repartizarea bunurilor, care constituie obiectului contractului de societate civilă, către asociatul persoană fizică cetățean nu generează recunoașterea la această etapă a venitului de către asociatul persoană fizică cetățean? În cazul unui răspuns afirmativ, vă rugăm să ne explicați dacă asociatul care transmite bunurile care constituie rezultatul activității societății civile către asociatul persoană fizică cetățean nu are obligația să rețină impozit pe venit la sursa de plată (art.90 din Codul fiscal) din venitul acestuia? Care este valoarea venitului din care ar urma să fie reținut impozitul la sursa de plată?

MINISTERUL FINANȚELOR

07.03.2024 Nr.26-08/1-07-37284

Totul pentru contabil S.R.L.

Ministerul Finanțelor, urmare a examinării solicitării din 30 octombrie 2023 cu privire la repartizarea activelor de capital create în cadrul realizării contractului de societate civilă, comunică următoarele.

Cu referire la întrebarea nr. 3
În conformitate cu art. 1926 din Codul civil, prin contract de societate civilă, două sau mai multe persoane (asociaţi, participanţi) se obligă reciproc să urmărească în comun scopuri economice ori alte scopuri, fără a constitui o persoană juridică, împărţind între ele foloasele şi pierderile.

Potrivit art. 1929 alin. (1) din Cod, participanţii trebuie să verse contribuţiile convenite prin contract. În lipsa unor dispoziţii în acest sens, ei sunt obligaţi la plata unor contribuţii egale. Dacă contractul determină doar cota-parte de participare a asociaţilor la venituri sau la pierderi, aceeaşi cotă-parte se aplică cotelor-părţi din patrimoniul social.

În același timp, conform pct. 30 din SNC “Părți afiliate și contracte de societate civilă”, rezultatele aferente activității societății civile cu active comune sunt repartizate între asociați în corespundere cu prevederile pct. 24-26 din standartul menționat anterior.

Luând în considerare că, atât transmiterea contribuțiilor la societatea civilă, cât și împărțirea produsului activității comune nu se califică drept livrare, activele de capital create în cadrul realizării contractului de societate civilă se califică drept fiind create cu forțe proprii de către asociați.

Conform art. 37 din Codul fiscal, prevederile capitolului 5 “Creșterea și pierderea de capital” din titlul II a Codului fiscal se aplică contribuabililor persoane fizice rezidenţi şi nerezidenţi ai Republicii Moldova care nu practică activitate de întreprinzător şi care vând, schimbă sau înstrăinează sub altă formă active de capital.

În acest sens, valoarea activelor de capital dobândite în proprietate urmare a repartizării bunurilor care constituie obiectul contractului de societate civilă, nu reprezintă obiect al impunerii cu impozit pe venit.

Cu referire la întrebarea nr. 1 și 2

Transmiterea contribuțiilor la societatea civilă, nu condiționează transmiterea dreptului de proprietate asupra lor și nu se califică ca livrare impozabilă.

De asemenea, împărțirea produsului activității comune prin transmiterea către asociat a unei părți din produsul rezultat din activitatea în comun, care conform acordului stabilit de părți reprezintă proprietatea acestuia, nu constituie livrare impozabilă, deoarece nu are loc transmiterea dreptului de proprietate asupra acestuia.

Potrivit art. 102 alin. (1) din Codul fiscal, în cazul achitării TVA la buget, subiecților impozabili, înregistrați în calitate de plătitori ai TVA, li se permite deducerea sumei TVA, achitată sau care urmează a fi achitată furnizorilor plătitori ai TVA, pe valorile materiale, serviciile procurate (inclusiv transmise în cadrul realizării contractului de comision) pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfășurării activității de întreprinzător.

Potrivit celor descrise în adresare, aportul asociatului I persoana fizică, constituie lotul de pământ, iar asociatul II persoană juridică, în calitate de aport, va executa finanțarea executării lucrărilor de construcție a clădirii cu spații comerciale precum și finanțarea altor cheltuieli legate de executarea lucrărilor de construcție și de dare în exploatare a clădirii spațiile căreia conform informației din adresare sunt nelocative (oficii).

Respectiv, asociatul II va dispune de dreptul la deducerea TVA achitată sau care urmează a fi achitată furnizorilor plătitori ai TVA, pe valorile materiale, serviciile procurate pentru executarea lucrărilor de construcție a clădirii (spații comerciale).

Secretar de Stat Cristina IXARI

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...