37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Scrisori  »  Alte scrisori   »   Privind impozitarea dividendelor repartizate asociaților (SRL) neproporțional cotelor deținute în capitalul social sc. nr. 15/2-06/23 din 22.01.2024

Privind impozitarea dividendelor repartizate asociaților (SRL) neproporțional cotelor deținute în capitalul social sc. nr. 15/2-06/23 din 22.01.2024

29.01.2024
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Petru Rotaru Ministru
Ministerul finanțelor
str. Constantin Tănase 7
MD-2005, mun. Chișinău, Republica Moldova

Scrisoare f/n din 18 decembrie 2023

Subiect: impozitarea dividendelor repartizate asociaților (SRL) neproporțional cotelor deținute în capitalul social

Stimate domn,

Societatea „Totul pentru Contabil” S.R.L. se adresează cu rugămintea să ne prezentați explicații privind impozitarea dividendelor achitate asociaților societății cu răspundere limitată repartizate neproporțional cotelor deținute de asociați în capitalul social (art. 39 din Legea nr.135/2007 privind societățile cu răspundere limitată).

O să formulăm întrebările noastre în baza unui exemplu convențional.

Exemplu. Entitatea AB SRL are doi asociați persoane fizice cetățeni care dețin cote în capitalul social:
Asociatul M- 50%;
Asociatul N- 50%.

La data de 26 aprilie 2023 adunarea generală a asociaților a decis să repartizeze dividende asociaților din profitul net al anului 2022 în sumă de 100,000 lei. Astfel, suma profitului a fost repartizată asociaților pentru plata dividendelor în următoarea proporție:

Asociatul M – 60,000 lei (60%)
Asociatul N – 40,000 lei (40%)

Pentru această decizie asociații au votat unanim (100% de voturi). De asemenea, menționăm că statutul societății prevede repartizarea neproporțională a dividendelor în cazul dacă decizia este votată unanim. Dividendele au fost achitate asociaților la data de 20 mai 2023.

Vă rugăm să ne explicați, dividendele repartizate legal asociaților societății în conformitate cu art. 39 din Legea 135/2007, dar care nu sunt proporționale cotelor deținute de asociați în capitalul social, în scop fiscal sunt recunoscute ca dividende? Dividendele neproporționale cotelor deținute în capital achitate în conformitate cu Legea nr.135/2007 urmează să fie impozitate la sursa de plată conform art.901 alin.(31) din Codul fiscal? Se va ține cont de conținutul noțiunii de „dividend” din Codul fiscal (art.12)?

Am luat act de explicațiile Ministerului finanțelor expusă prin scrisoarea nr.15/2-13/301 din 09.11.2023 privind impozitarea plăților către angajați din fondul de stimulare. Aceste plăți conform Legii nr.135/2007 sunt asimilate dividendelor. Astfel, în explicație se menționează:

„De asemenea, specificăm că, potrivit art.311 alin.(5) din Legea nr.135/2007, plățile din capitalul de stimulare se asimilează dividendelor, dar se achită o dată pe an.

Prin urmare, având în vedere faptul că, plățile respective sunt asimilate dividendelor, aferent acestora urmează a fi reținut impozitul pe venit la sursa de plată, conform art.901 alin.(31) din Codul fiscal.”

În așa fel, în argumentarea recunoașterii plăților de stimulare în scop fiscal ca dividende se face referință doar la prevederile Legii nr.135/2007, fără a ține cont de conținutul noțiunii de dividend din Codul fiscal.

Astfel, dacă să transpunem această argumentare (abordare) pentru exemplul analizat – dividendele achitate asociaților neproporțional cotelor deținute de aceștea în capitalul social, reiese că dividendele achitate în acest mod, de asemenea, urmează să fie recunoscute în scop fiscal ca dividende și impozitate la sursa de plată conform art.901 alin.(31) din Codul fiscal. Deoarece dividendele din exemplul analizat achitate asociaților conform art. 39 din Legea nr.135/2007 sunt legale și constituie dividende achitate asociaților.

În legătură cu cele menţionate mai sus vă rugăm să ne răspundeţi la următoarele întrebări:

  1. Vă rugăm să ne explicați dividendele achitate asociaților societății cu răspundere limitată în anul 2023 neproporțional cotelor deținute de asociați în capitalul social în scop fiscal urmează să fie recunoscute ca dividende fără a ține cont de conținutul noțiunii de dividend din Codul fiscal?
    Dividendele achitate asociaților societății cu răspundere limitată neproporțional cotelor deținute în capitalul social urmează a fi reținut impozitul pe venit la sursa de plată, conform art.901 alin.(31) din Codul fiscal?
    Dividendele neproporționale achitate asociaților vor fi recunoscute în scop fiscal ca dividende fără a ține cont de conținutul noțiunii de dividend din Codul fiscal (art.12)?

MINISTERUL FINANȚELOR

22.01.2024 Nr. 15/2-06/23

Totul pentru contabil S.R.L.

Ministerul Finanțelor, la solicitarea f/nr. din 18.12.2023 privind impozitarea dividendelor repartizate asociaților neproporțional cotelor deținute în capitalul social, comunică următoarele.

În conformitate cu prevederile art.254 alin.(1) lit.c) şi alin.(2) din Codul civil nr.1107/2002, asociatul societăţii comerciale are dreptul să primească o cotă-parte din profitul societăţii (dividend), proporţională participaţiunii la capitalul social, în condiţiile stabilite de lege şi actul de constituire.

Actul de constituire poate prevedea şi o altă modalitate de repartizare a profitului societăţii sau a activelor decît cea indicată la alin.(1), dar nimeni nu poate avea dreptul la întregul profit realizat de societate şi nici nu poate fi absolvit de pierderile suferite de ea.

Potrivit art.12 pct.3) din Codul fiscal nr.1163/1997 (în redacția pînă la 31.12.2023), dividend reprezintă venit obţinut din repartizarea profitului net între acţionari (asociaţi) în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social, cu excepţia venitului obţinut în cazurile lichidării complete a agentului economic.

Totodată, art.18 lit.o) din Codul fiscal, constituie surse de venituri impozabile alte venituri care nu au fost specificate la literele menționate care nu sînt neimpozabile conform legislației fiscale.

De asemenea, art.90 alin.(3) din Codul fiscal, impozitul conform alin.(2) se reţine din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), a persoanelor menţionate la cap.101, 102 şi 103, pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18.

Astfel, veniturile peste cota de participație depusă în capitalul social obținute în urma distribuirii profitului net urmează a fi impozitate în conformitate cu prevederile art.90 alin.(3) din Codul fiscal.

Concomitent, în cazul în care la repartizarea profitului net între asociați/acționari se acordă o cotă-parte din profit mai mică decât cota de participație depusă în capitalul social, mărimea acesteia se încadrează în limita cotei de participație, se aplică tratamentul fiscal aferent dividendelor.

Totodată, cu titlu informativ, menționăm că, prin Legea nr.212/2023 pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală), a fost modificat art.12 pct.3) din Codul fiscal, care prevede că, dividend reprezintă venit obţinut din repartizarea (distribuirea) profitului net între acţionari (asociaţi) ca urmare a deţinerii participaţiunilor (acţiunilor, părţilor sociale) la capitalul social, realizată în condiţiile stabilite de lege, de actul de constituire (statutul), hotărârea adunării generale a acţionarilor (asociaţilor), decizia acţionarului (asociatului) unic şi/sau decizia consiliului societăţii, cu excepţia venitului obţinut în cazurile lichidării complete a agentului economic.

În acest context, venitul obţinut din repartizarea (distribuirea) profitului net între acţionari (asociaţi), neproporțional cotelor deținute în capitalul social va constitui drept dividend, începînd cu 01.01.2024, acesta urmează a fi impozitat în conformitate cu prevederile art.901 alin.(31) din Codul fiscal.

Secretar de Stat Olga GOLBAN

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...