37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Principalele rezultate ale cercetării “Dezvoltarea Mediului de Afaceri”

Principalele rezultate ale cercetării “Dezvoltarea Mediului de Afaceri”

07.08.2020471 views Biroul Național de Statistică
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Metodologia cercetării

Cercetarea statistică „Dezvoltarea Mediului de Afaceri” prin prisma dimensiunii de gen a fost realizată în conformitate cu planul de acțiuni al Strategiei de Dezvoltare a Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii pentru anii 2018-2020, în perioada 5-25 septembrie anul 2018, fiind cea de-a 2-a cercetare realizată de Biroul Național de Statistică, după prima desfășurată în anul 2009. Cercetarea a fost realizată în cadrul proiectului comun ONU „Consolidarea Sistemului Statistic Național” cu suportul UN Women, PNUD și Suediei.

Scopul cercetării a fost de a identifica particularităţile antreprenoriatului feminin şi masculin şi a problemelor cu care se confruntă antreprenorii la etapa de inițiere, creștere și dezvoltare a businessului, dar și a factorilor care creează impedimente în dezvoltarea acestora prin prisma deosebirilor determinate de gen. Pentru atingerea acestui scop a fost elaborat un chestionar care include întrebări ce permit calcularea indicatorilor atât cantitativi cât și calitativi, precum și întrebări care să asigure comparabilitatea cu anul 2009, în baza căruia a fost efectuată cercetarea.

Importanța cercetăriiIndicatorii cu privire la întreprinderi și antreprenoriat sunt disponibili în cadrul mai multor cercetări statistice curente precum: Ancheta structurală anuală, Ancheta Forței de Muncă, Câștigurile salariale și costul Forței de Muncă dar și alte resurse statistice disponibile în cadrul BNS cum sunt situațiile financiare. Însă, deși acestea oferă mai mulți indicatori cantitativi importanți în analiza antreprenoriatului, totuși limitele acestora țin de: i) un alt scop pe care sunt focusate ca și cercetări, ii) cercul de cuprindere și metoda de colectare (proxy interviul), iii) lipsa variabilei sex, iv) necesitatea unor informații adiționale, calitative ce țin de barierile și problemele antreprenorilor, motivații și planuri de viitor ale acestora.

Sfera de cuprindere a inclus următoarele categorii de întreprinderi: întreprinderi active (cu cifra de afaceri mai mare decât zero) care prezintă rapoarte financiare, cu excepţia întreprinderilor din sectoarele de intermedieri financiare şi administraţie publică; întreprinderi individuale care prezintă la Serviciul Fiscal de Stat declaraţia privind impozitul pe venit, întreprinderi noi create.

Nu au fost incluse întreprinderile care conform Clasificatorului formelor organizatorico-juridice au forme organizatorico-juridice care nu au ca scop antreprenoriatul: societăți în nume colectiv, societăți în comandită, cooperative de consum, alte cooperative, întreprinderi de stat, întreprinderi municipale, alte întreprinderi, uniuni de persoane juridice, instituții private, instituții publice, asociații obștești, alte organizații necomerciale, alte forme de asociații, întreprinderi cooperatiste (de consum), filiale ale întreprinderilor nerezidente străine, reprezentanțele întreprinderilor nerezidente străine. De asemenea, nu au fost incluse în cercetare gospodăriile ţărăneşti (de fermieri).

Populația de referință a cuprins toate unitățile active pe parcursul anului 2017, de pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepția întreprinderilor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender, care au avut ca scop obținerea profitului. În calitate de unitate de observare a fost întreprinderea.

Cadrul de eșantionarePentru cercetarea “Dezvoltarea Mediului de Afaceri” prin prisma dimensiunii de gen a fost utilizat un plan de sondaj probabilistic, stratificat, cu selecție simplă aleatoare fără revenire în cadrul fiecărui strat.

În scopul definirii bazei de sondaj pentru această cercetare, au fost utilizate datele din 3 surse disponibile: Baza de date RENIM (Registrul Național Interadministrativ) și RENUS (Registrul Național al Unităților Statistice), deținute de către BNS, datele Serviciului Fiscal de Stat referitor la TVA, venituri și profit, precum și datele Agenției Servicii Publice (Camerei Înregistrării de Stat).

Reieșind din scopul cercetării, și pentru a asigura comparabilitatea rezultatelor cu cele ale cercetării din 2009, de interes au fost următoarele domenii de estimare:

 1. Mărimea întreprinderilor:
  1. Micro (0 – 9 angajați)
  2. Mici (10 – 49 angajați)
  3. Medii (50 – 249 angajați)
  4. Mari (250 angajați și peste);
 2. Genul principal de activitate – Agricultura, Industria, Construcțiile, Comerțul cu ridicata, Comerțul cu amănuntul, Transport și depozitare, Activități de cazare și alimentație publică (utilizat ca Hoteluri și restaurante), Informații și Comunicații, Alte servicii, la nivel de secțiune majoră;
 3. Sexul conducătorilor și fondatorilor de întreprinderi:
  1. Unități care au femei în calitate de conducător sau fondator, indiferent dacă este aceeași persoană
  2. Unități care nu au femei nici în calitate de conducător, nici de fondator.

Volumul eșantionuluiPentru cercetare au fost selectate circa 9000 de întreprinderi. Rata de răspuns a constituit 83,5%. Erorile de sondaj au fost calculate cu probabilitatea de 95%. Eroarea de sondaj a principalilor estimatori este disponibilă în Anexa 1.Comparabilitatea în timpComparabilitatea datelor din anul 2009 și a celor din 2018, este posibilă dar limitată de faptul că, cercetarea din anul 2009 a utilizat eșantionul cercetării Ancheta Structurală Anuală, ce a cuprins întreprinderile cu toate formele organizatorico-juridice, pe când în cercetarea din anul 2018, au fost excluse întreprinderile cu forme organizatorico-juridice care nu au ca scop antreprenoriatul. De asemenea, în funcție de genul principal de activitate, datele nu sunt întru totul comparabile dat fiind faptul că a intrat în vigoare un nou Clasificator al Activităților Economice (CAEM-2).Metoda de colectare a datelorDatele au fost colectate prin metoda chestionarului auto-administrat proprietarilor și/sau managerilor de întreprinderi, de către oficiile teritoriale pentru statistică, în perioada 5-25 septembrie 2018. Chestionarele au fost completate pe suport de hârtie sau expediate prin intermediul portalului e-raportare de către întreprinderile incluse în cercetare.

Perioada de referință a datelor din chestionar: i) anul 2018 - statutul în cadrul întreprinderii, caracteristicile socio-demografice ale antreprenorilor, așteptările privind activitatea întreprinderii, precum și alți indicatori care se referă la momentul cercetării (tipul proprietăților, activitatea de export, utilizarea tehnologiilor informaționale, etc.), ii) anul 2017 - pentru dificultățile în activitatea întreprinderii, aplicarea la credite, introducerea unor produse noi/servicii, participarea la instruire a angajaților.

Definiții și concepte

Antreprenoriatul este activitatea de fabricare a producţiei, executare a lucrărilor şi prestare a serviciilor, desfăşurată de cetăţeni şi de asociaţiile acestora în mod independent, din proprie iniţiativă, în numele lor, pe riscul propriu şi sub răspunderea lor patrimonială cu scopul de a-şi asigura o sursă permanentă de venituri (Legea Nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi).

Pentru comparabilitatea datelor cu cercetarea din anul 2009, datele vor fi prezentate atât cu privire la proprietari, co-proprietari, precum și manageri.

Pentru alinierea la definiția operațională a OCDE, care presupune că „Antreprenorii sunt persoane care au un control direct asupra activităților unei întreprinderi, deținând în totalitate sau o parte semnificativă a întreprinderii vor fi prezentate cifre conform celei mai apropiate abordări, prin care sunt analizate acțiunile de proprietate ale antreprenorilor. Managerii sau alți membri ai consiliului de administrare nefiind considerați antreprenori.

Principalele rezultate ale cercetării “Dezvoltarea Mediului de Afaceri

Anexe:

 1. Eroarea de sondaj a principalilor estimatori
 2. Tabele cu date statistice (.xls, 75 tabele)

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...