37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Prezentarea declarației cu privire la impozitul pe venit. Ce prevede Codul fiscal?

Prezentarea declarației cu privire la impozitul pe venit. Ce prevede Codul fiscal?

02.09.20211.016 views
(3 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

În conformitate cu art. 83 alin.(1) din Codul fiscal, dreptul de a prezenta declaraţia cu privire la impozitul pe venit îl au toţi contribuabilii.

Sînt obligaţi să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit:

a) persoanele fizice (cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini, apatrizii, inclusiv membrii societăţilor şi acţionarii fondurilor de investiţii) care au obligaţii privind achitarea impozitului;

a1) persoanele care practică activitate profesională, indiferent de prezenţa obligaţiei privind achitarea impozitului;

a2) persoanele fizice rezidente care au utilizat scutirea personală şi au obţinut venituri impozabile anuale mai mari de 360000 de lei pe parcursul perioadei fiscale de declarare, cu excepţia veniturilor prevăzute la art.901;

b) persoanele fizice rezidente (cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini şi apatrizi, inclusiv membri ai societăţilor şi acţionari ai fondurilor de investiţii) care direcţionează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat anual la buget;

b1) persoanele fizice nerezidente care obţin venituri conform art.74;

c) persoanele juridice rezidente, inclusiv cele specificate la art.512 şi 513, cu excepţia autorităţilor publice şi instituţiilor publice, indiferent de prezenţa obligaţiei privind achitarea impozitului;

d) formele organizatorice rezidenţi cu statut de persoană fizică, potrivit legislaţiei, indiferent de prezenţa obligaţiei privind achitarea impozitului, cu excepția gospodăriilor ţărănești (de fermier) care pe parcursul perioadei fiscale nu a avut angajaţi şi nu a obţinut venit impozabil, în acest caz, gospodăria țărănească este scutită de obligaţia privind prezentarea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit. Totodată, întreprinzătorul individual sau gospodăria ţărănească (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi pe parcursul întregii perioade fiscale nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de TVA prezintă, nu mai tîrziu de data de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă fiscală unificată (declaraţie) cu privire la impozitul pe venit.

e) reprezentanţa permanentă a nerezidentului în Republica Moldova, indiferent de prezenţa obligaţiei privind achitarea impozitului.

Darea de seamă fiscală cu privire la impozitul pe venit se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art.187 alin.(21)[*].   

Declaraţia cu privire la impozitul pe venit se completează în modul şi forma stabilite de Ministerul Finanţelor și se prezintă Serviciului Fiscal de Stat nu mai tîrziu de:

  1. data de 25 a lunii a treia după finele perioadei fiscale de gestiune – în cazul persoanelor juridice, formelor organizatorice rezidenţi cu statut de persoană fizică, potrivit legislaţiei, reprezentanţelor permanente ale nerezidentului în Republica Moldova;
  2. data de 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune – în cazul persoanelor fizice (cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini şi apatrizi, inclusiv membri ai societăţilor şi acţionari ai fondurilor de investiţii).

Excepție de la termenii stabiliți mai sus la prezentarea declarației cu privire la impozitul pe venit, se întâmplă în următoarele cazuri:

- Persoanele fizice care nu sînt obligate să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit, la depistarea faptului de plată în plus la impozit, au dreptul să prezinte o declaraţie în care vor indica suma plătită în plus la impozit, care urmează să fie restituită conform legislaţiei fiscale.

- Dacă contribuabilul intenţionează să-şi schimbe domiciliul permanent din Republica Moldova în altă ţară, el este obligat să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit, în modul stabilit de Ministerul Finanţelor, pentru întreaga perioadă fiscală de gestiune cît a fost rezident.

- La cererea în scris a persoanei fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, Serviciul Fiscal de Stat poate prelungi (în limite rezonabile) termenul de prezentare a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit. Prelungirea termenului se admite numai în cazul în care cererea a fost depusă înainte de expirarea termenului stabilit pentru prezentarea declaraţiei.

- Nerezidentul care desfăşoară activitate conform art.5 pct.151) CF şi care obţine statut de reprezentanţă permanentă conform art.5 pct.15) CF, este obligat să prezinte în prima declaraţie cu privire la impozitul pe venit, depusă la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat, şi informaţia aferentă perioadei fiscale pe parcursul căreia a fost desfăşurată activitatea de întreprinzător, începînd cu ziua în care a lansat activitatea de întreprinzător şi pînă la momentul înregistrării în calitate de reprezentanţă permanentă în anul fiscal de raportare.

În tabelul de mai jos sunt clasificate dările de seamă cu privire la impozitul pe venit în funcție de subiecți, termen de prezentare, termen de achitare, etc.

Denumirea impozitului Termen de prezentare Formularul darii de seama Termenul de achitare Prevederi legale
Impozit pe venit anual, nu mai tîrziu de data de 25 a lunii a treia după finele perioadei fiscale de gestiune VEN12 - Declarația privind impozitul pe venit, Modul de completare nu mai tîrziu de 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie şi 25 decembrie ale anului fiscal Articolul 83 din Codul Fiscal, Ordinul MF nr. 153 din 22.12.2017
Impozitul pe venitul agenților economici subiecți ai întreprinderilor mici și mijlocii anual, nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de declarare SIMM20 - Darea de seamă privind impozitul pe venitul agenților economici subiecți ai întreprinderilor mici și mijlocii trimestrial, pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului corespunzător Articolul 83 din Codul Fiscal, Ordinul MF nr. 40 din 09.03.2020
Reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate lunar, pînă la data de 25 a lunii următoare celei de gestiune IPC-21 - Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate lunar, pînă la data de 25 a lunii următoare celei de gestiune Codul fiscal (art.92 alin.(5) și art.133 alin.(2)
Ordinul MF nr.34 din 30.07.2020 Legea nr.1593 din 26.12.2002
Legea nr.489 din 08.07.1999
Calculul impozitului pe venit, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru angajații conducătorilor auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim taxi lunar, pînă la data de 25 a lunii premergătoare celei de gestiune TAXI18 - Darea de seamă privind calculul impozitului pe venit, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru angajații conducătorilor auto ce efectuează transport ruti lunar, pînă la data de 25 a lunii premergătoare celei de gestiune Codul fiscal (art.92 alin. (14) și art.133 alin.(2)
Ordinul MF nr.154 din 12.09.2018
Legea nr.1593 din 26.12.2002 (modificată prin Legea nr.178 din 26.07.2018)
Impozit pe venit pentru
persoanele care
desfășoară activitate
profesională în
sectorul justiției
anual, nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de declarare DAJ17 - Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției trimestrial, pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului corespunzător Codul fiscal (art.695 alin. (2) CF) Ordinul Ministerului Finanțelor nr.09 din 15.01.2018
Impozitul pe venit pentru persoanele care desfășoară activitate profesională în domeniul sănătății anual, nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de declarare DASS19 - Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfășoară activitate profesională în domeniul sănătății trimestrial, pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului corespunzător Codul fiscal (art.695 alin. (2) CF) Ordinul Ministerului Finanțelor nr.146 din 04.11.2019
Impozitul unic privind activitatea desfășurată de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei lunar, pînă la data de 25 a lunii următoare celei de gestiune IU17 - Declarația cu privire la impozitul unic privind activitatea desfășurată de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei lunar, pînă la data de 25 a lunii următoare celei de gestiune Codul fiscal (art. 373 din CF) și Ordinul Ministerului Finanțelor nr.135 din 06.11.2017
 Impozitul pe venit pentru organizaţiile necomerciale anual, nu mai tîrziu de data de 25 a lunii a treia după finele perioadei fiscale de gestiune ONG17 - Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru organizaţiile necomerciale - Codul fiscal (art. 83 alin.(2) din CF) Ordinul Ministerului Finanțelor nr.08 din 15.01.2018 
Dare de seamă fiscală unificată anual, nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de declarare UNIF21 - Dare de seamă fiscală unificată/(Declarația) nu mai tîrziu de 25 septembrie şi 25 decembrie ale anului fiscal Ordinul nr.370 din 24.07.2020
 Impozitul pe venit a persoanei fizice care desfășoară activitate independentă  anual, nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de declarare AI17 - Declaraţia cu privire la impozitul pe venit a persoanei fizice care desfășoară activitate independentă  AI17 trimestrial, pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului corespunzător Codul fiscal (art. 6912 alin. (4) din CF) Ordinul Ministerului Finanțelor nr.2 din 09.01.2017 

 

Note:
[*] Articolul 187. Prezentarea dării de seamă fiscale
(21) Darea de seamă fiscală se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în forma şi în modul reglementat de Serviciul Fiscal de Stat, după cum urmează:
b) începînd cu 1 ianuarie 2013 – de către subiecţii înregistraţi în calitate de plătitori ai T.V.A.;
c) începînd cu 1 iulie 2016 – de către subiecţii care au, conform numărului scriptic de salariaţi înregistrat în anul precedent, mai mult de 10 persoane angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte;
d) începînd cu 1 ianuarie 2017 – de către contribuabilii care la situaţia din 1 ianuarie 2016 aveau angajaţi mai mult de 5 salariaţi;
e) începînd cu 1 ianuarie 2017, pentru perioadele fiscale începînd cu anul 2017 – de către subiecţii care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei;
f) începînd cu 1 ianuarie 2017 – de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei;
g) începînd cu 1 ianuarie 2019 – de către contribuabilii care au 5 şi mai mulţi angajaţi;
h) de la data luării în evidenţă fiscală (atribuirii codului fiscal) – de către persoanele indicate la art.162 alin.(1) lit.d), indiferent de numărul de angajaţi.

În conformitate cu art. 83 alin.(1) din Codul fiscal, dreptul de a prezenta declaraţia cu privire la impozitul pe venit îl au toţi contribuabilii.

Sînt obligaţi să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit:

a) persoanele fizice (cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini, apatrizii, inclusiv membrii societăţilor şi acţionarii fondurilor de investiţii) care au obligaţii privind achitarea impozitului;

a1) persoanele care practică activitate profesională, indiferent de prezenţa obligaţiei privind achitarea impozitului;

a2) persoanele fizice rezidente care au utilizat scutirea personală şi au obţinut venituri impozabile anuale mai mari de 360000 de lei pe parcursul perioadei fiscale de declarare, cu excepţia veniturilor prevăzute la art.901;

b) persoanele fizice rezidente (cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini şi apatrizi, inclusiv membri ai societăţilor şi acţionari ai fondurilor de investiţii) care direcţionează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat anual la buget;

b1) persoanele fizice nerezidente care obţin venituri conform art.74;

c) persoanele juridice rezidente, inclusiv cele specificate la art.512 şi 513, cu excepţia autorităţilor publice şi instituţiilor publice, indiferent de prezenţa obligaţiei privind achitarea impozitului;

d) formele organizatorice rezidenţi cu statut de persoană fizică, potrivit legislaţiei, indiferent de prezenţa obligaţiei privind achitarea impozitului, cu excepția gospodăriilor ţărănești (de fermier) care pe parcursul perioadei fiscale nu a avut angajaţi şi nu a obţinut venit impozabil, în acest caz, gospodăria țărănească este scutită de obligaţia privind prezentarea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit. Totodată, întreprinzătorul individual sau gospodăria ţărănească (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi pe parcursul întregii perioade fiscale nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de TVA prezintă, nu mai tîrziu de data de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă fiscală unificată (declaraţie) cu privire la impozitul pe venit.

e) reprezentanţa permanentă a nerezidentului în Republica Moldova, indiferent de prezenţa obligaţiei privind achitarea impozitului.

Darea de seamă fiscală cu privire la impozitul pe venit se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art.187 alin.(21)[*].   

Declaraţia cu privire la impozitul pe venit se completează în modul şi forma stabilite de Ministerul Finanţelor și se prezintă Serviciului Fiscal de Stat nu mai tîrziu de:

  1. data de 25 a lunii a treia după finele perioadei fiscale de gestiune – în cazul persoanelor juridice, formelor organizatorice rezidenţi cu statut de persoană fizică, potrivit legislaţiei, reprezentanţelor permanente ale nerezidentului în Republica Moldova;
  2. data de 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune – în cazul persoanelor fizice (cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini şi apatrizi, inclusiv membri ai societăţilor şi acţionari ai fondurilor de investiţii).

Excepție de la termenii stabiliți mai sus la prezentarea declarației cu privire la impozitul pe venit, se întâmplă în următoarele cazuri:

- Persoanele fizice care nu sînt obligate să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit, la depistarea faptului de plată în plus la impozit, au dreptul să prezinte o declaraţie în care vor indica suma plătită în plus la impozit, care urmează să fie restituită conform legislaţiei fiscale.

- Dacă contribuabilul intenţionează să-şi schimbe domiciliul permanent din Republica Moldova în altă ţară, el este obligat să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit, în modul stabilit de Ministerul Finanţelor, pentru întreaga perioadă fiscală de gestiune cît a fost rezident.

- La cererea în scris a persoanei fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, Serviciul Fiscal de Stat poate prelungi (în limite rezonabile) termenul de prezentare a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit. Prelungirea termenului se admite numai în cazul în care cererea a fost depusă înainte de expirarea termenului stabilit pentru prezentarea declaraţiei.

- Nerezidentul care desfăşoară activitate conform art.5 pct.151) CF şi care obţine statut de reprezentanţă permanentă conform art.5 pct.15) CF, este obligat să prezinte în prima declaraţie cu privire la impozitul pe venit, depusă la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat, şi informaţia aferentă perioadei fiscale pe parcursul căreia a fost desfăşurată activitatea de întreprinzător, începînd cu ziua în care a lansat activitatea de întreprinzător şi pînă la momentul înregistrării în calitate de reprezentanţă permanentă în anul fiscal de raportare.

În tabelul de mai jos sunt clasificate dările de seamă cu privire la impozitul pe venit în funcție de subiecți, termen de prezentare, termen de achitare, etc.

Denumirea impozitului Termen de prezentare Formularul darii de seama Termenul de achitare Prevederi legale
Impozit pe venit anual, nu mai tîrziu de data de 25 a lunii a treia după finele perioadei fiscale de gestiune VEN12 - Declarația privind impozitul pe venit, Modul de completare nu mai tîrziu de 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie şi 25 decembrie ale anului fiscal Articolul 83 din Codul Fiscal, Ordinul MF nr. 153 din 22.12.2017
Impozitul pe venitul agenților economici subiecți ai întreprinderilor mici și mijlocii anual, nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de declarare SIMM20 - Darea de seamă privind impozitul pe venitul agenților economici subiecți ai întreprinderilor mici și mijlocii trimestrial, pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului corespunzător Articolul 83 din Codul Fiscal, Ordinul MF nr. 40 din 09.03.2020
Reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate lunar, pînă la data de 25 a lunii următoare celei de gestiune IPC-21 - Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate lunar, pînă la data de 25 a lunii următoare celei de gestiune Codul fiscal (art.92 alin.(5) și art.133 alin.(2)
Ordinul MF nr.34 din 30.07.2020 Legea nr.1593 din 26.12.2002
Legea nr.489 din 08.07.1999
Calculul impozitului pe venit, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru angajații conducătorilor auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim taxi lunar, pînă la data de 25 a lunii premergătoare celei de gestiune TAXI18 - Darea de seamă privind calculul impozitului pe venit, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru angajații conducătorilor auto ce efectuează transport ruti lunar, pînă la data de 25 a lunii premergătoare celei de gestiune Codul fiscal (art.92 alin. (14) și art.133 alin.(2)
Ordinul MF nr.154 din 12.09.2018
Legea nr.1593 din 26.12.2002 (modificată prin Legea nr.178 din 26.07.2018)
Impozit pe venit pentru
persoanele care
desfășoară activitate
profesională în
sectorul justiției
anual, nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de declarare DAJ17 - Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției trimestrial, pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului corespunzător Codul fiscal (art.695 alin. (2) CF) Ordinul Ministerului Finanțelor nr.09 din 15.01.2018
Impozitul pe venit pentru persoanele care desfășoară activitate profesională în domeniul sănătății anual, nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de declarare DASS19 - Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfășoară activitate profesională în domeniul sănătății trimestrial, pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului corespunzător Codul fiscal (art.695 alin. (2) CF) Ordinul Ministerului Finanțelor nr.146 din 04.11.2019
Impozitul unic privind activitatea desfășurată de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei lunar, pînă la data de 25 a lunii următoare celei de gestiune IU17 - Declarația cu privire la impozitul unic privind activitatea desfășurată de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei lunar, pînă la data de 25 a lunii următoare celei de gestiune Codul fiscal (art. 373 din CF) și Ordinul Ministerului Finanțelor nr.135 din 06.11.2017
 Impozitul pe venit pentru organizaţiile necomerciale anual, nu mai tîrziu de data de 25 a lunii a treia după finele perioadei fiscale de gestiune ONG17 - Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru organizaţiile necomerciale - Codul fiscal (art. 83 alin.(2) din CF) Ordinul Ministerului Finanțelor nr.08 din 15.01.2018 
Dare de seamă fiscală unificată anual, nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de declarare UNIF21 - Dare de seamă fiscală unificată/(Declarația) nu mai tîrziu de 25 septembrie şi 25 decembrie ale anului fiscal Ordinul nr.370 din 24.07.2020
 Impozitul pe venit a persoanei fizice care desfășoară activitate independentă  anual, nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de declarare AI17 - Declaraţia cu privire la impozitul pe venit a persoanei fizice care desfășoară activitate independentă  AI17 trimestrial, pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului corespunzător Codul fiscal (art. 6912 alin. (4) din CF) Ordinul Ministerului Finanțelor nr.2 din 09.01.2017 

 

Note:
[*] Articolul 187. Prezentarea dării de seamă fiscale
(21) Darea de seamă fiscală se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în forma şi în modul reglementat de Serviciul Fiscal de Stat, după cum urmează:
b) începînd cu 1 ianuarie 2013 – de către subiecţii înregistraţi în calitate de plătitori ai T.V.A.;
c) începînd cu 1 iulie 2016 – de către subiecţii care au, conform numărului scriptic de salariaţi înregistrat în anul precedent, mai mult de 10 persoane angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte;
d) începînd cu 1 ianuarie 2017 – de către contribuabilii care la situaţia din 1 ianuarie 2016 aveau angajaţi mai mult de 5 salariaţi;
e) începînd cu 1 ianuarie 2017, pentru perioadele fiscale începînd cu anul 2017 – de către subiecţii care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei;
f) începînd cu 1 ianuarie 2017 – de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei;
g) începînd cu 1 ianuarie 2019 – de către contribuabilii care au 5 şi mai mulţi angajaţi;
h) de la data luării în evidenţă fiscală (atribuirii codului fiscal) – de către persoanele indicate la art.162 alin.(1) lit.d), indiferent de numărul de angajaţi.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...