37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Prevederile legislației în partea ce ține de aplicarea sancțiunilor pentru nerespectarea legislației în domeniul tichetelor de masă

Prevederile legislației în partea ce ține de aplicarea sancțiunilor pentru nerespectarea legislației în domeniul tichetelor de masă

21.09.2018972 views SFS
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În contextul creării cadrului legal orientat spre conformarea și respectarea de către operatori, angajatori, salariați și unitățile comerciale/de alimentație publică a legislației în domeniul tichetelor de masă, a fost aprobată Legea nr. 195 din 27 iulie 2018 cu privire la modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 321-332, 2018, art. 539, în vigoare din 24 septembrie 2018) (în continuare – Legea nr. 195/2018), prin care au fost operate modificări la Codul penal al Republicii Moldova nr.985/2002 și la Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008.

Astfel, Codul contravențional a fost completat cu art. 2721, care prevede aplicarea sancțiunilor contravenționale pentru încălcarea legislației în cadrul procedurii de emitere, acordare, acceptare și rambursare a valorii tichetelor de masă, aplicate atât operatorilor, angajatorilor, unităților comerciale/de alimentație publică, cât și persoanelor fizice, și anume.

Persoana fizică (angajat/salariat beneficiar de tichete de masa) se sancționează cu amendă de la 20 la 100 de unități convenționale pentru comercializarea contra unei sume de bani sau transmiterea cu titlu gratuit altor persoane a tichetelor de masă pe suport de hârtie și/sau electronic (alin. (1)).

Angajator – persoana fizică sau juridică de drept public sau privat, care angajează salariați în baza contractului individual de muncă și care a încheiat un contract de prestare a serviciilor cu operatorul în condițiile prevăzute de lege.

Acordarea, de către angajator, salariatului a unui număr de tichete de masă pe suport de hârtie și/sau electronic mai mare decât numărul de zile efectiv lucrate de acesta pe parcursul lunii precedente se sancționează cu amendă de la 1 la 1,5 unități convenționale pentru fiecare tichet de masă acordat în plus (alin. (2));

Diminuarea de către angajator a salariilor calculate beneficiarilor de tichete de masă prevăzute în contractele individuale de muncă, contractele colective de muncă și/sau convențiile colective se sancționează, pentru fiecare caz de diminuare la un salariat, cu amendă:

- de la 100 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei fizice,
- de la 300 la 1000 de unități convenționale aplicată persoanei juridice de drept public sau privat (alin. (3)).

Operatorul – persoana juridică care deține licență pentru activitatea de operare cu tichetele de masă, inclusiv de emitere și de rambursare a valorii acestora se sancționează cu amendă:

- de la 50 la 250 de unități convenționale, pentru neasigurarea distrugerii tichetelor de masă pe suport de hârtie după expirarea a 6 luni de la primirea acestora de la unitățile comerciale/de alimentație publică (alin. (4));

- de la 50 la 150 de unități convenționale, pentru nerespectarea modului de întocmire și de prezentare către Serviciul Fiscal de Stat a raportului cu privire la tichetele de masă acordate angajatorilor (alin. (5));

- de la 20 la 100 de unități convenționale, pentru neasigurarea posibilității salariaților de a verifica soldul valorii disponibile a tichetelor de masă pe suport electronic și/sau perceperea taxei sau a comisionului de la salariați pentru aceasta (alin. (6)).

Unitatea comercială/de alimentație publicăpersoană juridică sau persoană fizică ce practică activitate de întreprinzător care prestează servicii de alimentație publică și/sau vinde produse alimentare și care a încheiat un contract de prestare a serviciilor cu operatorul în condițiile prezentei legi este pasibilă sancționării cu amendă:

- de la 50 la 300 de unități convenționale, pentru comercializarea contra tichetelor de masă pe suport de hârtie și/sau electronic a produselor din tutun, a băuturilor alcoolice, a vinului, a berii și/sau a altor produse decât cele alimentare stabilite de lege (alin. (7))
- de la 20 la 150 de unități convenționale, pentru neemiterea și/sau neeliberarea bonului fiscal separat pentru produsele interzise spre comercializare contra tichetelor de masă în cazul în care salariatul intenționează procurarea acestora concomitent cu procurarea produselor alimentare în baza tichetelor de masă (alin. (8));
- de la 100 la 400 de unități convenționale, pentru rambursarea de către unitatea comercială/de alimentație publică a restului de bani la tichetul de masă pe suport de hârtie în cazul în care valoarea produselor alimentare solicitate este mai mică decât valoarea nominală a tichetului de masă; acordarea sau schimbarea contravalorii tichetelor de masă pe suport de hârtie contra unei sume de bani și/sau efectuarea operațiunilor de debitare a tichetelor de masă pe suport electronic în vederea eliberării contravalorii sub formă de bani (alin. (9));
- de la 100 la 400 de unități convenționale, pentru acordarea numerarului la returnarea produselor achiziționate în baza tichetelor de masă (alin. (10));
- de la 50 la 300 de unități convenționale, pentru acceptarea tichetelor de masă fără a solicita prezentarea unui act de identitate al beneficiarului tichetului de masă (alin. (11));
- de la 20 la 50 de unități convenționale, pentru neaplicarea semnului distinctiv pe tichetul de masă pe suport de hârtie ce ar confirma faptul că acesta a fost utilizat şi/sau neindicarea pe tichet a datei recepționării acestuia de către unitatea comercială/de alimentație publică (alin. (12));
- de la 20 la 50 de unități convenționale, pentru eliberarea beneficiarilor tichetelor de masă, a produselor alimentare la un preț ce depășește prețurile de vânzare afișate și/sau diminuarea valorii nominale a tichetului cu eventualele sume datorate de către operator (alin. (13));
- de la 20 la 150 de unități convenționale, pentru refuzul de a accepta ca mijloc de achitare tichetele de masă în cazul în care a încheiat contract cu operatorul (alin. (14)).

Ca urmare a completării Codului contravențional, au fost modificate și articolele care specifică autoritățile competente de soluționarea cauzelor contravenționale specificate la art. 2721, și anume:

- conform art. 402, sunt în drept să examineze cauzele contravenționale prevăzute la art. 2721 alin. (1), (2), (4) – (6) și (12) și să aplice sancțiuni angajații din cadrul Serviciului Fiscal de Stat împuterniciți prin ordinul directorului Serviciului;
- conform art. 408, contravențiile prevăzute la art. 2721 alin. (7) - (11), (13) și (14) se constată și se examinează de către

Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței;

- conform art. 409, contravențiile prevăzute la art. 2721 alin. (3) se constată de către Inspectoratul de Stat al Muncii, procesele-verbale cu privire la contravenții se remit spre examinare în fond instanței de judecată competente.

Cu referire la modificările operate la legislația penală, urmează de menționat faptul că ca urmare a prevederilor art. 2 din Legea nr. 166/2017, care stipulează că tichetul de masă pe suport de hârtie semnifică un bon de valoare, iar tichetul de masă pe suport electronic semnifică card de plată prevăzut la art. 5 pct. 401 din Codul fiscal, emise de către operator în condițiile legii menționate.

Astfel, reieșind din faptul că fabricarea în scopul punerii în circulație sau punerea în circulație a tichetelor de masă false reprezintă infracțiuni economice, respectiv se pedepsește conform prevederilor Codului penal (art. 237 alin. (1)).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...