37.9k
Home  »  Articole  »  Fiscalitate   »   Patronajul tehnologiilor informaționale prin intermediul Moldova IT Parc – oportunități și rezerve

Patronajul tehnologiilor informaționale prin intermediul Moldova IT Parc – oportunități și rezerve

(3 voturi, medie: 3,67 din 5)
Se încarcă...

Abstract. The engine of the world economy is today in the IT dimension. In order to create the necessary premises for boosting the development of the information technology industry by creating high added value jobs and attracting domestic and foreign investments in the Republic of Moldova, the first IT Park starts its activity. Becoming a resident of the IT Park, entities will benefit from a range of facilities, with the most basic being the 7% single tax that will replace 7 existing taxes. For the analysis of these facilities we will use classification, comparison and analysis procedures to highlight the opportunities and reserves of the activity of residents and administrators of "Moldova IT Park".

La 1 ianuarie 2018 în Republica Moldova apare primul parc IT (information technology) - o inovație, binevenită și mult necesară țării noastre. Constituția Republicii Moldova, prevede că statul trebuie să asigure condiții prielnice, uneori prin facilități, unor anumite categorii de agenți economoci, activitatea cărora conduce la creșterea competitivității economice a țării [3].

Deoarece astăzi, tehnologia a avansat atât de mult încât este prezentă peste tot în viața noastră, Guvernul Republicii Moldova stabilește cadrul legal referitor la organizarea și funcționarea parcurilor IT, la baza căruia au stat un șir de documente importante ale politicii publice, așa ca Strategia națională de dezvoltare ”Moldova 2020” [10], Cartea Albă a Politicilor din domeniul tehnologiilor informaționale de comunicații [1]., Strategia naţională de dezvoltare a societăţii informaţionale ,,Moldova digitală 2020” [7]., Strategia de creștere a competitivității industriei tehnologiilor informaționale [8] și multe altele. Toate aceste documente, prevăd strategii ce pun în evidență problemele de bază ale industriei tehnologiilor informaționale de comunicații în Republica Moldova.

Scopul general, urmărit de stat, prin adoptarea cadrului legal pentru crearea parcurilor IT, vizează asigurarea condițiilor favorabile pentru creșterea competivității sectorului tehnologiilor informaționale de comunicații. Scopul particular, este de a crea noi locuri de muncă, astfel încît mințile luminate ale țării noastre să ramână acasă, să nu emigreze, investițiile autohtone și străine să ia amploare, produsele în domeniul IT să se valorifice, și nu în ultimul rând, să se stabilească parteneriate cu companiile multinaționale din domeniul tehnologiei informației prin transferarea practicilor autohtone din acest domeniu.

Pentru realizarea acestui scop indispensabil țării noastre, în baza Legii nr.77 din 21.04.2016 cu privire la parcurile pentru tehnologii informaționale, în Republica Moldova la 1 ianuarie 2018 își începe activitatea primul parc IT, la care astăzi, deja, conform Registrului de evidență a rezidenților Moldova IT Park au aderat 140 de membri [12].

Parcul pentru tehnologia informaţiei rerezintă o structură organizatorică, instituită prin hotărâre de Guvern, administratorul căruia este desemnat în funcţie de către Guvern, la propunerea Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor. Acesta, nu are infrastructură în sensul clasic al cuvântului și nici clădiri, cum se întâmplă cu incubatoarele din alte țări. E o entitate virtuală. Doritorii pot să depună dosarul online ca să beneficieze de acest sistem.

Acest Parc IT, are menirea de a valorifica oportunitățile de creștere a industriei IT prin implementarea unui cadru de reglementare motivant prin facilitarea sistemului fiscal şi de administrare a afacerilor.

Sursele de venit ale parcului, se constituie din cotizaţiile obligatorii ale rezidenţilor parcului, mărimea cărora este stabilită în funcție de numărul rezidenților parcului și venitul din vînzări al acestora [9].

Pentru a deveni rezident al parcului IT, entitatea trebuie să aibă ca activitate operațională de bază una sau mai multe activități conform clasificatorului activităţilor din economia Moldovei (CAEM Rev.2), și anume:

a) activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat spre client) (62.01);
b) activităţi de editare a jocurilor de calculator (58.21);
c) activităţi de editare a altor produse software (58.29)
d) activităţi de management (gestiune şi exploatare) al mijloacelor de calcul (62.03);
e) prelucrarea de date, administrarea paginilor web şi activităţile conexe (63.11);
f) activităţi ale portalurilor web (63.12);
g) activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei (62.02);
h) alte activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (62.09).

Evident, entitatea mai poate desfășura și alte tipuri de activități, în afara celor enumerate mai sus, dar cu condiția că venitul din activitatea de bază să fie mai mare de 70% din total venituri.Pentru determinarea respectării acestei obligații, se calculează raportul dintre suma venitului obţinut din vînzarea serviciilor activității de bază şi suma totală a venitului din celelalte activități (vînzarea produselor (mărfurilor), prestarea serviciilor, executarea lucrărilor și alte venituri înregistrate în evidenţa contabilă). În acest caz, ambii indicatori ce ţin de mărimea venitului din vînzări se determină lunar, cu total cumulativ de la începutul anului calendaristic respectiv sau de la începutul activităţii în parcul pentru tehnologia informaţiei. Dacă pe parcursul a cel mult 2 luni calendaristice ale anului în curs, venitul din activitatea de bază este sub 70 %, aceasta nu se consideră încălcare cu condiţia asigurării indicatorului de 70% calculat total pentru anul respectiv.

În continuare, vom analiza care sunt motivele pentru care o entitate ce desfășura asemenea activități pînă la 1 ianuarie 2018, adică pînă la apariția parcului IT urmează să adere sau nu la acest Parc.

Deci, a fi rezident al parcului IT, înseamnă a beneficia de următoarele facilități și stimulente:

1. Calcularea și achitarea impozitului unic în mărime de 7% din venitul din vînzări, înregistrat lunar în evidenţa contabilă. Celelalte tipuri de venituri (de ex: venituri financiare, excepționale, etc.) se consideră ca fiind impozitate prin aplicarea impozitului unic şi nu se impozitează separat. Astfel, impozitul unic include, și respectiv substituie 7 impozite şi taxe standard existente: - impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător, impozitul pe venit din salariu, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajaţi şi angajatori, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală datorate de angajaţi şi angajatori, taxele locale, impozitul pe bunurile imobiliare, și taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule înmatriculate în Republica Moldova. În tabelul de mai jos, vom face o comparație a facilității menționate în cazul unui rezident și nerezident a parcului IT.

Tabel 1. Povara fiscală în cazul rezidentului și nerezidentul Parcului IT

Entitate rzident a Parcului IT

Entitate nеrеzident a Parcului IT

Calculează și achită 1 impozit

1) Impozit unic în mărime de 7% calculat de la venitul din vânzări din luna curentă.

Totodată aici avem și o restricție – impozitul unic nu trebuie să fie mai mic decît 30 % din produsul dintre numărul de angajați și salariul mediu stabilit pe economie.

Deci lunar impozitul unic trebuie comparat cu produsul  dintre 30%*nr de angajați * 6150.

De exemplu dacă în luna februarie 2018 entitatea înregistrează venit din vînzări la suma de 235000 lei, și are 8 angajați atunci impozitul unic se va calcula după următoarea schemă:

1) 30 %* 6150 lei * 8 angajați = 14760 lei;

2) 235000*7% = 16450 lei;

3) Impozitul unic calculat și achitat pentru luna februarie 2018, va constitui suma maximă dintre aceste două valori, adică 16450 lei.

Suma impozitului unic perceput de la rezidenții parcurilor IT se vor încasa la Ministerul Finanţelor într-un cont trezorerial de încasări, fiind ulterior repartizate [9]:

    a) la bugetul de stat: impozitul pe venit obţinut din activitatea de întreprinzător – 10,0%, impozitul pe venit reţinut din salariu – 19,4%, taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova – 0,1%;

    b) la bugetul asigurărilor sociale de stat: contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii de la rezidenţii parcurilor din industria tehnologiei informaţiei – 54,7%;

    c) la fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală: primele de asigurare obligatorie de asistență medicală sub formă de contribuţie procentuală din salariu şi din alte recompense, achitate de angajatori şi angajaţi – 15,4%;

    d) la bugetele locale: taxele locale percepute de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei – 0,3%, impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice – 0,1%.

Calculă și achită 7 impozite

1) Impоzit pe venit cota căruia depinde de regimul de impozitare - 4 % din veniturile operaționale sau 12 % din venitul impozabil (calculat în baza profitului până la impozitare și ajustările permise de Codul fiscal).

2) Contribuțiile sociale de stat obligatorii datorate de angajator -  23% din fondul de salarizare și la alte recompense, în cazul angajaților agenților economici a căror activitate de bază este realizarea de programe 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pe anul respectiv

3) Primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală datorate de angajator - 4,5% din fondul de salarizare și la alte recompense.

4) taxe locale - actualmente Codul fiscal reglementează 14 taxe locale, mărimea cărora este stabilită de autoritățile locale, fără existența unor plafonări. Considerăm că, cea mai relevantă taxă locală pentru agenții economici din domeniul activităților IT o constituie taxa pentru amenajarea teritoriului care se achită pentru fiecare salariat.Mărimea acesteia diferă de la o localitate la alta.

5) impozitul pe bunurile imobiliare - cota impozitului pe bunuri imobiliare diferă în funcție de destinația bunului, relevant pentru agenții economici din domeniul activităților IT, o constituie bunurile imobiliare cu destinație comercială cota constituind 0,3% din valoarea estimată a acestor bunuri.

6) taxa pentru folosirea drumurilor - mărimea cotei taxei rutiere respective, se stabilește în funcție de caracteristicile autovehiculelor.

7) impozitul pe venit din salariu – 7 și 18 % de la venitul impozabil (care constituie 2 salarii medii prognozate pe economie).

Odată cu beneficierea titlului de rezident al parcului IT, compania nu mai are obligația achitării acestor 7 impozite menționate mai sus.

Sursa: Elaborat de autor în baza Codului fiscal al Republicii Moldova.

Raportarea (declararea) impozitului unic, se va efectua conform Ordinului Ministrului finanțelor nr.135 din 06 noiembrie 2017 [11], prin care au fost aprobate formularele dărilor de seamă ce vizează impozitul unic datorat de rezidenții parcurilor IT (Forma IU 17). Darea de seamă, se prezintă către subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în raza căruia se deservește contribuabilul, pînă la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune. În darea de seamă respectivă, agentul economic va prezenta calculul a cei doi indicatori descriși mai sus, astfel încît să se aleagă suma maximă care va constitui impozitul unic. În cazul exemplului nostru, în rîndul 010 calculul 235000*7% = 16450 lei, iar în rîndul 020 relația 30 %* 6150 lei * 8 angajați = 14760 lei. În rîndul 030 vom plasa suma maximă – 16450 lei.

Tabel 2. Declarația cu privire la impozitul unic / Forma IU 17

Indicatori

Cod

Baza impozabilă (suma, numгrul salariaților)

Cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul de gestiune

 

Cota impozitului unic /

Suma impozitului unic, (lei)

 

 

1

2

3

4

5

6

Total venituri din vînzări

 

010

235000

x

7%

16450

Numărul de salariați în decursul perioadei fiscale, angajați în baza contractelor individuale de muncă

020

8

6150

30%

14760

Suma impozitului unic spre plată

030

x

x

x

16450

Sursa: Ordin nr. 135 din  06.11.2017 cu privire la aprobarea formularelor dărilor de seamă ce vizează impozitul unic datorat de rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației

La această declarație, obligatoriu se întocmește și o anexă, în care rezidentul prezintă lunar respectarea condiției că venitul din activitatea de bază este mai mare de 70% în total venituri.

Tabel 3. Anexă la Declarația cu privire la impozitul unic

Indicatorii ce țin de determinarea ponderii activității desfășurate în parc de către rezidenți

Nr. crt.
 

Indicatori

Lunar, perioada fiscală raportată

 

De la începutul anului calendaristic

 

1

2

3

4

1

Venit din vînzări din Declarație

 

 

2

Venit din alte activități

 

 

3

Ponderea activității desfășurate în parc (%) (rînd. 2 : rînd. 1 x 100)

 

 

Sursa: Ordin nr. 135 din 06.11.2017 cu privire la aprobarea formularelor dărilor de seamă ce vizează impozitul unic datorat de rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației

Calculul și raportarea impozitului unic, simplifică mult și povara contabilității rezidentului parcului IT, astfel în locul calculării, reținerii, achitării și raportării a 7 impozite, contabilitatea calculează un singur impozit prin intermediul trei indicatori simplu de calculat.

Pe lîngă dările de seamă specifice sectorului IT, rezidenții parcului IT, lunar vor prezenta și darea deseamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC 2018). Această dare de seamă conține trei tabele de bază, care vor fi completate de către rezidenți astfel:

1) în cazul cînd entitatea pe lîngă angajații sectorului IT mai are personal auxiliar (contabil, deridicător, pază etc.) atunci se va completa tabelul nr.1 suma venitului achitat, impozitul pe venit şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reţinute din acesta:

2) în cazul cînd entitatea are doar angajați în domeniul IT atunci va completa doar tabelul 2 Informaţia privind începerea, suspendarea şi desfacerea relaţiilor de muncă și tabelul 3 Declaraţie privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi informaţia privind evidenta nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale.

De menționat, că celelalte impozite şi taxe vor fi achitate de rezidenţii parcurilor IT în modul general stabilit. Astfel, în componența impozitului unic, nu se includ impozitul pe venit reţinut la sursa de plată, stabilit în conformitate cu prevederile art.88 alin.(5), art.89, 90, 901 şi 91 din Codul fiscal, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculate/reţinute la efectuarea plăţilor în folosul persoanelor fizice, altele decît plăţile salariale, taxa pe valoarea adăugată, accizele, alte taxele rutiere precum și alte impozite, taxe şi plăţi obligatorii nespecificate expres ca parte componentă a impozitului unic.

2) Facilități deosebite pentru angajații rezidenților parcului IT și anume plăţile salariale obţinute sînt considerate ca fiind impozitate final. Rezidentul parcului IT, nu va efectua calculul și reținerea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală și impozitului pe venit aferent venitului salarial achitat, iar angajații nu vor avea obligația declarării veniturilor respective, precum și achitării adiţionale a impozitului pe venit. Deci în contabilitatea rezidenților parcului IT salariile vor fi calculate și achitate la aceeași sumă. Entitatea nu va avea obligația calculării și reținerii celor 6% în fondul de pensii, 4,5 % asigurări medicale și 7-18 % impozit pe venit.

Tabel 4. Diferențe la calculul și reținerile din salariu pentru entitățile rеzident și nеrezident a Parcului IT

Entitate rezidеnt a Parcului IT

Entitate nеrеzidеnt a Parcului IT

1. Calculă și achită salariile la aceiași sumă, nu efectuează nici o reținere.

1. Calculă salariile și în momentul plății efectuează reținerea a 6% în fondul de pensii, 4,5 % asigurări medicale și 7-18 % impоzit pe venit.

2. Nu are obligaţia de a completa fişa personală de evidenţă a veniturilor sub formă de salariu şi a altor plăţi efectuate de rеzident în folosul angajaţilor săi.

2. Are obligaţia de a completa fişa personală de evidenţă a veniturilor sub formă de salariu şi a altor plăţi efectuate de rеzident în folosul angajaţilor săi.

3. Angajații parcurilor IT nu pot beneficia de scutirile personale, scutirile acordate soţiei (soţului) sau scutirile pentru persoanele întreținute, precum și alte scutiri şi alte deduceri referitoare la plăţile salariale achitate de rezidenţii parcurilor IT. Scutirile neutilizate în acest caz nu pot fi transmise către soţie (soţ).

3. În cazul aplicării facilității conform căreia venitul impzabil constituie 2 salarii medii pe economie, angajații parcurilor IT nu pot beneficia de scutirile personale, scutirile acordate soţiei (soţului) sau scutirile pentru persoanele întreținute, precum și alte scutiri şi alte deduceri referitoare la plăţile salariale achitate de rezidenţii parcurilor IT. Scutirile neutilizate în acest caz nu pot fi transmise către soţie (soţ). În acest caz angajații prezintă copiile autentificate notarial.

Sursa: Elaborat de autor, în baza Legii nr.77 din 21.04.2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei

Raportarea (declararea) informației cu privire la veniturile angajaților se va efectua pentru toți angajații conform notei informative privind salariul și alte plăți efectuate de către rezidentul parcului IT în folosul angajaților (Forma ISAPTI 17), iar pentru fiecare angajat în parte conform Informației privind salariul și alte plăți efectuate de către rezidentul parcului IT în folosul angajatului.

Dările de seamă respective se prezintă către subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în raza căruia se deservește contribuabilul, pentru toți angajații anual până la data de 25 ianuarie, iar pentru fiecare angajat până la 1 martie a anului următor anului calendaristic în care au fost efectuate aceste plăți . Aceste note informative includ date referitor la angajații entității, la suma venitului din salariu anual și numărul de luni în care angajatul a activat în parcul TI.

Totodată, salariații rezidenților parcului IT beneficiază de toate tipurile de prestații de asigurări sociale de stat din bugetul asigurărilor sociale de stat . Venitul lunar asigurat al acestor salariaţi, va constitui 60% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul respectiv, indiferent de mărimea efectivă a venitului salarial primit pentru munca desfășurată în parc, numărul zilelor lucrate pe parcursul lunii și programul de muncă al acestuia (deplin sau parțial).

În cazul în care, angajatul a activat pe parcursul lunii atît în cadrul unui parc pentru tehnologia informației, cît și în afara acestuia, venitul lunar asigurat va fi constituit din venitul din care au fost calculate contribuții individuale de asigurări sociale și 60% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul respectiv, cu excepția cazurilor calcului indemnizației paternale care se realizează reieșind din venitul mediu lunar asigurat realizat la locul de muncă de bază.

La fel, salariații rezidenților parcului IT, obțin statutul de persoană asigurată în sistemul de asigurări obligatorii de asistenţă medicală, în baza listelor de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate, prezentate şi actualizate de rezidenţii parcului.

3) Rezidenții parcurilor IT nu au obligaţia de a ţine evidenţa şi de a calcula uzura mijloacelor fixe în scopuri fiscale conform modului prevăzut în titlul II al Codului fiscal, aceasta fiind efectuată doar în scopuri financiare în conformitate cu normele contabile stabilite. Aceasta evident ar însemna o simplificare a muncii contabilității entității rezident a parcului IT, prin faptul că la sfîrșit de an nu se va întocmi Registrul de evidenţă a mijloacelor fixe pe categoriile de proprietate şi a uzurii acestora în scopuri fiscale, nu vor determina suma corectărilor şi influenţa lor asupra bazei valorice a mijloacelor fixe la finele perioadei de gestiune, nu vor determinarea depăşirea limitei privind cheltuielile pentru reparaţie precum şi suma cheltuielilor pentru reparaţie permisă la deducere.

4) La achitarea prealabilă a dividendelor, rezidenţii parcurilor IT care aplică impozitul unic nu vor avea obligaţia de achitare prealabilă a impozitului pe venit în conformitate cu prevederile art.80 din Codul fiscal [2], adică dacă achită dividende acţionarilor (asociaţilor) săi pe parcursul perioadei fiscale, nu vor achita ca parte a impozitului suma egală cu 12% din profitul perioadei fiscale în curs, din care se vor achita dividende.

5) facilități fiscale privind TVA și anume:

• scutirea de TVA a activelor imobilizate utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi executarea lucrărilor, activelor imobilizate destinate includerii în capitalul social;

• restituirea TVA la investiţii (cheltuieli) capitale adică cheltuieli efectuate de către agenţii economici în legătură cu procurarea şi crearea activelor imobilizate, și care se includ în costul acestora.

Astfel, rezidenți parcurilor IT pot beneficia de facilitățile menționate la procurarea/achiziționare sau importul activelor imobilizate, spre exemplu tehnica de calcul.

Înafară de aceste facilități oferite de legislație, rezidenții mai pot beneficia și de facilități acordate din partea administrației Parcului IT, și anume: alocaţii financiare, obţinute prin concurs în cadrul unor programe de stat și posibilitatea de a beneficia de mijloacele financiare din fondurile de risc, create cu implicarea Guvernului.

Concluzie:

Termenul de facilitate, în general reprezintă ușurință de a realiza ceva sau condiție specială acordată unei persoane. Astfel, în țara noastră persoanelor ce desfășoară activități în domeniul IT li se acordă aceste facilități enumerate mai sus. Facilitățile acordate pot crea oportunități dar și provocări în unele cazuri.

Principala facilitate este taxa unică de 7% din vânzări. Benefic pentru entitatea rezident, deorece are loc o reducere a poverii fiscale prin calculul și achitarea unui singur impozit în loc de 7 impozite și o raportare mai simplificată a activității economico – financiară din partea contabilității entității.

Scutirea și restituirea TVA, la dobândirea de către rezident a activelor imobilizate antrenate în activitatea de bază, reprezintă o imensă oprtunitate, deoarece în cazul procurării (importului de bunuri) aceștea nu vor achita taxa pe valoare adăugată, iar in general oprtun ar fi ca rezidenții parcului IT să fie scutiți total de această taxă.

Cu toate că, din salariile angajaților rezidenților parcului IT nu au loc reținerile sociale, medicale și fiscale, aceștia beneficiază de toate tipurile de prestații de asigurări sociale de stat, în mărime de 60% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, indiferent de mărimea efectivă a venitului salarial primit [6]. În acest caz, mulți angajați s-ar bucura de creșterea salariilor, dar există totuși persoane care vor fi afectate negativ. Dacă ar urma să iasă în concediu de maternitate, persoana va primi o indemnizație considerabil mai mică, egală doar cu 60 % din salariul mediu lunar, indiferent că pe parcursul anului a înregistrat un venit sub formă de salariu mai mare. Asemenea facilitate este binevenită pentru genurile de persoane care nu au interese de a acumula pensii sau a primi îndemnizații de maternitate. Nu în zadar conform articolului 16, aliniatul 3 al Legii Nr. 77 din  21.04.2016 cu privire la parcurile IT, rezidentul parcului este obligat să-i informeze în scris pe salariații săi despre particularitățile asigurării sociale și medicale, precum şi despre particularităţile impozitului pe venit din salariu. Astfel angajatul fiind informat, urmează să decidă personal, dacă facilitatea respectivă îl avantajează sau nu.

În cazul entităților care aplică regimul standard de impozitare, la sfârșitul anului aceștia prezintă Serviciului Fiscal de Stat, nota informativă privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor (IALS 14), unde clar se indică cu ce sume a contribuit fiecare angajat anual la bugetele țării, pe când în cazul angajaților rezidenților parcului IT cu regim special de impozitare această informație va lipsi, deoarece contribuția la bugetele țării se va efectua din impozitul unic per entitate și nu per angajat.

Credem că, companiile ca entități ar fi foarte interesate să devină membri acestor parcuri IT și că marea parte a companiilor într-adevăr vor deveni membri ai parcurilor IT, lăsând oamenii oarecum să piardă de pe urma acestei decizii.

Există rezerve și la alte capitole. Întru-un moment dat, cînd entitatea rezident va dori să-și înlocuiască tehnica de calcul în urma învechirii morale, aceasta va trebui să-și planifice această realizare, astfel încât, venitul din vânzarea acestor bunuri să nu depășească 30 % din totalul veniturilor, sau să facă această realizare încălcînd această proporție, doar că, pe parcursul doar a două luni calendaristice. A planifica vânzările ar însemna realizarea bunurilor după plan, dar nu atunci când găsești cumpărătorul.

Pe lângă cotizația de membru al parcului IT care depinde de volumul vânzărilor și care reprezintă costuri pentru entitate, rezidentul parcului IT va fi obligat conform art.18 din Legea cu privire la parcurile pentru IT, să efectueze anual auditul activității sale. Societăţile de audit sau auditorii calificați, vor fi selectați și contractați pe bază de concurs de către administrația parcului conform criteriilor stabilite de aceasta. Rezultatele auditului rapoartelor financiare, vor fi publicate pe pagina web oficială a Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, iar opiniile de audit – pe pagina web oficială a parcului şi pe portalul guvernamental unic de date deschise. Această prevedere va presupune costuri suplimentare obligatorii suportate de entitatea rezident.

Vorbind despre avantaje, unii experți din domeniul IT spun că atunci când ai de achitat 7% din vânzări, există un stimulent să înregistrezi compania, să ai vânzări legale și să eviți salariile în plic, ceea ce ar rezolva o serie de probleme sistemice. În același timp, experiența țărilor din Europa Centrală și de Est arată că facilitățile fiscale, mai ales cele care țin de impozitul pe venit, s-au dovedit ineficiente, susțin unii specialiști. Rămâne de văzut cum va derula activitatea rezidenților și administratorilor „Moldova IT Park” și cum vor depăși aceste provocări.

Bibliografie:

1. Cartea Albă a Politicilor din Domeniul TIC /Asociaţia Naţionala a Companiilor Private din Sectorul Tehnologiilor Informaținale de Comunicații/ ict.md/files/documents/ICT_ro.pdf (accesat 18/03/2018)
2. Codul Fiscal al Republicii Moldova nr. 1163-XIII  din  24.04.1997 /Monitorul Oficial al R.Moldova, ediţie specială din 08.02.2007
3. Constituția RM din  29.07.1994/  Monitorul Oficial Nr. 112.08.1994
4. HOTARÎRE Nr.1144 din 20.12.2017 cu privire la crearea parcului pentru tehnologia informaţiei „Moldova IT park”/ Monitorul Oficial Nr. 451-463 din 29.12.2017
5. HOTĂRÎRE Nr. 108 din  03.02.2005 privind aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă/ în Monitorul Oficial din 11.02.2005 Nr. 24-25 , art Nr : 162
6. HOTĂRÎRE Nr. 99 din  21.11.2017 cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului/în Monitorul Oficial  din 24.11.2017 Nr. 411-420   art Nr : 1107
7. HOTĂRÎRE Nr. 857din  31.10.2013 cu privire la Strategia naţională de dezvoltare a societăţii informaţionale “Moldova Digitală 2020”/  Monitorul Oficial Nr. 252-257 din 08.11.2013 art Nr : 963
8. HOTĂRÎRE nr. 254 din 14.05.2015 cu privire la aprobarea Strategiei de creştere a competitivităţii industriei tehnologiei informaţiei pe anii 2015-2021/ Monitorul Oficial nr.124-130/291 din 22.05.2015
9.  Legea nr.77 din 21.04.2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei/ în Monitorul Oficial Nr. 451-463 din 29.12.2017, art Nr : 1272.
10. Legea Nr. 166 din  11.07.2012 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare „Moldova 2020”/ în Monitorul Oficial Nr. 245-247  din 30.11.2012  art Nr : 791
11. ORDIN Nr. 135 din  06.11.2017 cu privire la aprobarea formularelor dărilor de seamă ce vizează impozitul unic datorat de rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației/ în Monitorul Oficial Nr. 399-410 din 17.11.2017 , art Nr : 2014
12. Moldova IT Parc /http://moldovaitpark.md/en/home-english/ (accesat 17/03/2018)
13. Mecanism funcţional de aplicare a impozitului unic/https://monitorul.fisc.md/editorial/mecanism-funcional-de-aplicare-a-impozitului-unic.html (accesat 19/03/2018)

Comentarii

 1. Andrei spune:

  Interesant. Suna bine, dar o sa vedem peste anumit timp ce va fi.

 2. Anonim spune:

  azi am apelat la SFS cu intrebarea referitor la retinerile din salariu personalului auxiliar. Expres mi s-a raspuns ca personalul auxiliar angajat in baza contractelor individuale de munca nimereste sub regimul Compartimentului X CF. Insa fti atenti cu scutirile personale

 3. Anonim spune:

  Eu deasemenea inteleg si stiu ca personalul auxiliar se impoziteaza ca si personalul de baza, de ce nu se corecteaza greseala omisa aici, fiindca poate cineva se conduce de informatia relatata.Insa , la rindul meu, nu inteleg ce face salariatul care activeaza prin cumul, iar la locul de baza se foloseste de scutirea personala????

 4. Michael spune:

  Angajatii companiilor care fac parte din Parcul IT, pot dona 2% pentru ONG-uri sau culturi?

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...