37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Noi intervenții în Baza generalizată a practicii fiscale

Noi intervenții în Baza generalizată a practicii fiscale

17.05.2024216 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care au fost date răspunsuri la următoarele întrebări:

 • Care sînt documentele eliberate de subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat persoanei fizice rezidente care a depus Cererea privind luarea la evidență fiscală a persoanei fizice rezidente care desfășoară activitate în domeniul achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și alte obiecte ale regnului vegetal?

La depunerea Cererii privind luarea la evidență fiscală a persoanei fizice rezidente care desfășoară activitate în domeniul achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și alte obiecte ale regnului vegetal, subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat, va elibera persoanei fizice Confirmarea privind luarea la evidența fiscală a persoanei fizice rezidente care desfășoară activitate în domeniul achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și alte obiecte ale regnului vegetal (Anexa nr.4 la Ordinul SFS nr.623 din 31.12.2019).   

Borderoul de achiziție a producției din fitotehnie și/sau horticultură și/sau a obiectelor regnului vegetal (prevăzut de Ordinul ministrului finanțelor nr. 3/2020), necesar pentru documentarea cantității și a locului achiziţionării de către subiect a produselor de la persoanele fizice, se va elibera în baza cererii depuse la Direcția deservire fiscală a Serviciului Fiscal de Stat, după raza de deservire, sau online prin Sistemul Informațional Automatizat „Comandarea online a formularelor tipizate”, în formă tipizată pe suport de hârtie, sau diapazon de serie şi numere, care reprezintă o alternativă a comenzii de eliberare a formularelor.

Ce acte servesc temei pentru suspendarea curgerii termenului de prescripție?

Potrivit prevederilor pct. 8 din Regulamentul privind modul de stingere a obligației fiscale și anulare a sumelor plătite în plus prin prescripție, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 221/2017, termenul de prescripție se suspendă în cazurile enumerate la art. 265 alin. (2) din Codul fiscal în baza următoarelor acte, ce servesc drept temei pentru suspendare:
1) actul juridic ce atestă că contribuabilul persoană fizică se află sub arest sau este condamnat la privațiune de libertate;
2) hotărîrea definitivă şi irevocabilă ce atestă faptul că instanța de judecată a hotărît asupra perceperii impozitului, taxei, majorării de întîrziere (penalităţii) şi/sau amenzii;
3) contractul de modificare a termenului de stingere a obligaţiei fiscale prin amînare/eşalonare (încheiat în temeiul art. 180 alin. (5) din Codul fiscal);
4) informaţia din Sistemul informaţional integrat al Poliţiei de Frontieră privind lipsa din Republica Moldova a contribuabilului persoană fizică sau a persoanei cu funcţie de răspundere a contribuabilului persoană juridică mai mult de 6 luni consecutive pe parcursul termenului de prescripţie, extrasă în conformitate cu prevederile Acordului de cooperare dintre Departamentul Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne şi Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor;
5) actul juridic ce atestă că contribuabilul se află în procedură de insolvabilitate în conformitate cu Legea insolvabilității nr. 149/2012;
6) decizia privind luarea la evidenţă specială a obligaţiei fiscale conform art.206 alin.(1) din Codul fiscal.

 • Care este modul de lichidare a gospodăriei țărănești (de fermier) în cazul decesului fondatorului?           

Potrivit alineatului (2) litera c) al art. 27 din Legea nr. 1353/2000 privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier), în cazul decesului fondatorului, gospodăria ţărănească (de fermier) îşi încetează activitatea prin hotărîre a instanţei de judecată, în baza cererii moştenitorului, dacă nu a rămas nici un membru al gospodăriei şi niciun moştenitor al acestuia nu doreşte să ţină mai departe gospodăria.      

Informația despre încetarea activității gospodăriei țărănești (de fermier) se înscrie în Registrul de stat al gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), ținut de structura teritorială a organului înregistrării de stat (IP „Agenția Servicii Publice”).       Conform art. 27 alin. (4) din legea nominalizată, activitatea gospodăriei se consideră încetată din momentul radierii acesteia din Registrul de stat al gospodăriilor ţărăneşti (de fermier).

 • În care cazuri obligațiile nu se consideră restante?

 Suma neachitată a obligaţiilor fiscale în cuantum de până la 500 de lei inclusiv nu se consideră restanţă faţă de bugetul public naţional în scopul: beneficierii de reducere cu 50% a amenzii pentru încălcarea fiscală; neprezentării şi/sau anulării dispoziţiei de suspendare a operaţiunilor la contul bancar şi/sau contul de plăţi al contribuabilului, emisă pentru asigurarea încasării restanţelor; atestării lipsei restanţelor faţă de bugetul public naţional ale contribuabililor; asigurării executării art.13 pct.8) din Legea nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi; asigurării executării art.131 alin.(7) din Codul fiscal; luării în evidenţă fiscală a conturilor bancare şi/sau a conturilor de plăţi în condiţiile prevăzute la art.167 din Codul fiscal; asigurării executării art.I alin.(2) lit.f) din Legea nr.51/2022 privind instituirea unor măsuri de susţinere a activităţii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi modificarea Legii nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale.     

În conformitate cu prevederile art. 206 din Codul fiscal obligaţiile fiscale luate la evidenţă fiscală specială nu se consideră restanţe pe perioada aflării la evidenţa fiscală specială, cu excepţia obligaţiilor fiscale aferente contribuabililor aflaţi în procedură de insolvabilitate, procedura falimentului sau procedura simplificată a falimentului (art. 129 pct. 13) din Codul fiscal).

 • Ce se înțelege prin noțiunea de obligaţie fiscală?

Obligaţie fiscală este obligaţie a contribuabilului de a plăti la buget o anumită sumă ca impozit, taxă, prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii stabilite în cotă procentuală, majorare de întîrziere (penalitate) şi/sau amendă (art. 129 pct. 6) din Codul fiscal).

 • Ce este o dare de seamă fiscală?

Dare de seamă fiscală se consideră orice declaraţie, informaţie, calcul, notă informativă, alt document, care sunt prezentate sau trebuie să fie prezentate Serviciului Fiscal de Stat, privind calcularea, achitarea, reţinerea impozitelor, taxelor, primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, majorărilor de întîrziere (penalităţilor) şi/sau amenzilor ori privind alte fapte ce ţin de naşterea, modificarea sau stingerea obligaţiei fiscale (art. 129 pct. 9) din Codul fiscal).

 • Majorarea de întârziere (penalitatea) se consideră obligație fiscală?      

Conform prevederilor art. 129 pct. 6) din Codul fiscal, obligaţie fiscală este obligaţie a contribuabilului de a plăti la buget o anumită sumă ca impozit, taxă, prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii stabilite în cotă procentuală, majorare de întârziere (penalitate) şi/sau amendă. Prin urmare, potrivit normei menționate, majorarea de întârziere (penalitatea) se consideră obligație fiscală.

 • Care conturi bancare și/sau conturi de plăți deschise de contribuabili în instituțiile financiare nu se i-au la evidență fiscală?

Conform prevederilor art. 167 alin. (2) din Codul fiscal, nu sunt luate la evidență fiscală conturile tranzitorii de executare a bugetelor, conturile de credit şi împrumut, de depozite la termen şi provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social), precum și conturile persoanelor fizice care nu sunt subiecţi ai activităţii de întreprinzător.

 • Care sunt organele abilitate cu dreptul de înregistrare de stat a persoanelor juridice şi a formelor organizatorice cu statut de persoană fizică?

În conformitate cu Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, înregistrarea de stat a persoanelor juridice, sucursalelor acestora, a persoanelor fizice întreprinzători individuali și gospodăriilor țărănești (de fermier) se efectuează de către IP „Agenția Servicii Publice” prin structurile sale teritoriale. De asemenea, organizația necomercială se înregistrează de către IP „Agenția Servicii Publice” în conformitate cu prevederile Legii nr. 86/2020 cu privire la organizațiile necomerciale.

 • Care este modalitatea de achitare a taxei de la investitori sau proprietarii construcțiilor pentru elaborarea documentelor normative în construcție?

Potrivit prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobat anual, taxa de la investitori sau proprietarii construcţiilor pentru elaborarea documentelor normative în construcţie (cod ECO 114425) se va vira de către contribuabili în funcţie de localitatea unde are loc construcţia.

 • În ce cazuri se întrerupe termenul de prescripție pentru stingerea obligației fiscale?

Potrivit art. 265 alin. (4) și (5) din Codul fiscal, termenul de prescripţie a obligației fiscale se întrerupe în conformitate cu prevederile Codului civil. Reieșind din prevederile art. 401 alin. (1) din Codul civil, termenul de prescripție se va întrerupe în următoarele cazuri:
1) printr-un act voluntar de executare sau prin recunoașterea, în orice alt mod, expres sau tacit, a dreptului a cărui acțiune se prescrie, făcută de către cel în folosul căruia curge prescripția. Constituie acte de recunoaștere tacită executarea parțială a obligației, achitarea, în tot sau în parte, a dobânzilor sau a penalităților, constituirea unei garanții, solicitarea unui termen de plată, declararea compensării și alte asemenea manifestări care să ateste în mod neîndoielnic existența dreptului celui împotriva căruia curge prescripția;
2) prin înaintarea în modul stabilit a unei cereri de chemare în judecată, de arbitrare, a unei cereri de eliberare a ordonanței judecătorești sau a unei alte cereri în organul jurisdicțional competent;
3) prin înaintarea în modul stabilit a unei cereri de admitere a creanței în cadrul procesului de insolvabilitate, precum și a cererii de intervenție în cadrul procedurii de executare silită în curs pornite de alți creditori;
4) în alte cazuri prevăzute de lege.   

După întreruperea termenului de prescripţie începe să curgă un nou termen. Timpul scurs până la întreruperea termenului de prescripţie nu se include în noul termen de prescripţie.
[Completare în Baza generalizată a practicii fiscale ca urmare a modificărilor operate prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 356/2022, în vigoare din 01.01.2023].

Ordinul SFS nr. 193 din 24-04-2024

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care au fost date răspunsuri la următoarele întrebări:

 • Care sînt documentele eliberate de subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat persoanei fizice rezidente care a depus Cererea privind luarea la evidență fiscală a persoanei fizice rezidente care desfășoară activitate în domeniul achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și alte obiecte ale regnului vegetal?

La depunerea Cererii privind luarea la evidență fiscală a persoanei fizice rezidente care desfășoară activitate în domeniul achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și alte obiecte ale regnului vegetal, subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat, va elibera persoanei fizice Confirmarea privind luarea la evidența fiscală a persoanei fizice rezidente care desfășoară activitate în domeniul achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și alte obiecte ale regnului vegetal (Anexa nr.4 la Ordinul SFS nr.623 din 31.12.2019).   

Borderoul de achiziție a producției din fitotehnie și/sau horticultură și/sau a obiectelor regnului vegetal (prevăzut de Ordinul ministrului finanțelor nr. 3/2020), necesar pentru documentarea cantității și a locului achiziţionării de către subiect a produselor de la persoanele fizice, se va elibera în baza cererii depuse la Direcția deservire fiscală a Serviciului Fiscal de Stat, după raza de deservire, sau online prin Sistemul Informațional Automatizat „Comandarea online a formularelor tipizate”, în formă tipizată pe suport de hârtie, sau diapazon de serie şi numere, care reprezintă o alternativă a comenzii de eliberare a formularelor.

Ce acte servesc temei pentru suspendarea curgerii termenului de prescripție?

Potrivit prevederilor pct. 8 din Regulamentul privind modul de stingere a obligației fiscale și anulare a sumelor plătite în plus prin prescripție, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 221/2017, termenul de prescripție se suspendă în cazurile enumerate la art. 265 alin. (2) din Codul fiscal în baza următoarelor acte, ce servesc drept temei pentru suspendare:
1) actul juridic ce atestă că contribuabilul persoană fizică se află sub arest sau este condamnat la privațiune de libertate;
2) hotărîrea definitivă şi irevocabilă ce atestă faptul că instanța de judecată a hotărît asupra perceperii impozitului, taxei, majorării de întîrziere (penalităţii) şi/sau amenzii;
3) contractul de modificare a termenului de stingere a obligaţiei fiscale prin amînare/eşalonare (încheiat în temeiul art. 180 alin. (5) din Codul fiscal);
4) informaţia din Sistemul informaţional integrat al Poliţiei de Frontieră privind lipsa din Republica Moldova a contribuabilului persoană fizică sau a persoanei cu funcţie de răspundere a contribuabilului persoană juridică mai mult de 6 luni consecutive pe parcursul termenului de prescripţie, extrasă în conformitate cu prevederile Acordului de cooperare dintre Departamentul Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne şi Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor;
5) actul juridic ce atestă că contribuabilul se află în procedură de insolvabilitate în conformitate cu Legea insolvabilității nr. 149/2012;
6) decizia privind luarea la evidenţă specială a obligaţiei fiscale conform art.206 alin.(1) din Codul fiscal.

 • Care este modul de lichidare a gospodăriei țărănești (de fermier) în cazul decesului fondatorului?           

Potrivit alineatului (2) litera c) al art. 27 din Legea nr. 1353/2000 privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier), în cazul decesului fondatorului, gospodăria ţărănească (de fermier) îşi încetează activitatea prin hotărîre a instanţei de judecată, în baza cererii moştenitorului, dacă nu a rămas nici un membru al gospodăriei şi niciun moştenitor al acestuia nu doreşte să ţină mai departe gospodăria.      

Informația despre încetarea activității gospodăriei țărănești (de fermier) se înscrie în Registrul de stat al gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), ținut de structura teritorială a organului înregistrării de stat (IP „Agenția Servicii Publice”).       Conform art. 27 alin. (4) din legea nominalizată, activitatea gospodăriei se consideră încetată din momentul radierii acesteia din Registrul de stat al gospodăriilor ţărăneşti (de fermier).

 • În care cazuri obligațiile nu se consideră restante?

 Suma neachitată a obligaţiilor fiscale în cuantum de până la 500 de lei inclusiv nu se consideră restanţă faţă de bugetul public naţional în scopul: beneficierii de reducere cu 50% a amenzii pentru încălcarea fiscală; neprezentării şi/sau anulării dispoziţiei de suspendare a operaţiunilor la contul bancar şi/sau contul de plăţi al contribuabilului, emisă pentru asigurarea încasării restanţelor; atestării lipsei restanţelor faţă de bugetul public naţional ale contribuabililor; asigurării executării art.13 pct.8) din Legea nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi; asigurării executării art.131 alin.(7) din Codul fiscal; luării în evidenţă fiscală a conturilor bancare şi/sau a conturilor de plăţi în condiţiile prevăzute la art.167 din Codul fiscal; asigurării executării art.I alin.(2) lit.f) din Legea nr.51/2022 privind instituirea unor măsuri de susţinere a activităţii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi modificarea Legii nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale.     

În conformitate cu prevederile art. 206 din Codul fiscal obligaţiile fiscale luate la evidenţă fiscală specială nu se consideră restanţe pe perioada aflării la evidenţa fiscală specială, cu excepţia obligaţiilor fiscale aferente contribuabililor aflaţi în procedură de insolvabilitate, procedura falimentului sau procedura simplificată a falimentului (art. 129 pct. 13) din Codul fiscal).

 • Ce se înțelege prin noțiunea de obligaţie fiscală?

Obligaţie fiscală este obligaţie a contribuabilului de a plăti la buget o anumită sumă ca impozit, taxă, prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii stabilite în cotă procentuală, majorare de întîrziere (penalitate) şi/sau amendă (art. 129 pct. 6) din Codul fiscal).

 • Ce este o dare de seamă fiscală?

Dare de seamă fiscală se consideră orice declaraţie, informaţie, calcul, notă informativă, alt document, care sunt prezentate sau trebuie să fie prezentate Serviciului Fiscal de Stat, privind calcularea, achitarea, reţinerea impozitelor, taxelor, primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, majorărilor de întîrziere (penalităţilor) şi/sau amenzilor ori privind alte fapte ce ţin de naşterea, modificarea sau stingerea obligaţiei fiscale (art. 129 pct. 9) din Codul fiscal).

 • Majorarea de întârziere (penalitatea) se consideră obligație fiscală?      

Conform prevederilor art. 129 pct. 6) din Codul fiscal, obligaţie fiscală este obligaţie a contribuabilului de a plăti la buget o anumită sumă ca impozit, taxă, prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii stabilite în cotă procentuală, majorare de întârziere (penalitate) şi/sau amendă. Prin urmare, potrivit normei menționate, majorarea de întârziere (penalitatea) se consideră obligație fiscală.

 • Care conturi bancare și/sau conturi de plăți deschise de contribuabili în instituțiile financiare nu se i-au la evidență fiscală?

Conform prevederilor art. 167 alin. (2) din Codul fiscal, nu sunt luate la evidență fiscală conturile tranzitorii de executare a bugetelor, conturile de credit şi împrumut, de depozite la termen şi provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social), precum și conturile persoanelor fizice care nu sunt subiecţi ai activităţii de întreprinzător.

 • Care sunt organele abilitate cu dreptul de înregistrare de stat a persoanelor juridice şi a formelor organizatorice cu statut de persoană fizică?

În conformitate cu Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, înregistrarea de stat a persoanelor juridice, sucursalelor acestora, a persoanelor fizice întreprinzători individuali și gospodăriilor țărănești (de fermier) se efectuează de către IP „Agenția Servicii Publice” prin structurile sale teritoriale. De asemenea, organizația necomercială se înregistrează de către IP „Agenția Servicii Publice” în conformitate cu prevederile Legii nr. 86/2020 cu privire la organizațiile necomerciale.

 • Care este modalitatea de achitare a taxei de la investitori sau proprietarii construcțiilor pentru elaborarea documentelor normative în construcție?

Potrivit prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobat anual, taxa de la investitori sau proprietarii construcţiilor pentru elaborarea documentelor normative în construcţie (cod ECO 114425) se va vira de către contribuabili în funcţie de localitatea unde are loc construcţia.

 • În ce cazuri se întrerupe termenul de prescripție pentru stingerea obligației fiscale?

Potrivit art. 265 alin. (4) și (5) din Codul fiscal, termenul de prescripţie a obligației fiscale se întrerupe în conformitate cu prevederile Codului civil. Reieșind din prevederile art. 401 alin. (1) din Codul civil, termenul de prescripție se va întrerupe în următoarele cazuri:
1) printr-un act voluntar de executare sau prin recunoașterea, în orice alt mod, expres sau tacit, a dreptului a cărui acțiune se prescrie, făcută de către cel în folosul căruia curge prescripția. Constituie acte de recunoaștere tacită executarea parțială a obligației, achitarea, în tot sau în parte, a dobânzilor sau a penalităților, constituirea unei garanții, solicitarea unui termen de plată, declararea compensării și alte asemenea manifestări care să ateste în mod neîndoielnic existența dreptului celui împotriva căruia curge prescripția;
2) prin înaintarea în modul stabilit a unei cereri de chemare în judecată, de arbitrare, a unei cereri de eliberare a ordonanței judecătorești sau a unei alte cereri în organul jurisdicțional competent;
3) prin înaintarea în modul stabilit a unei cereri de admitere a creanței în cadrul procesului de insolvabilitate, precum și a cererii de intervenție în cadrul procedurii de executare silită în curs pornite de alți creditori;
4) în alte cazuri prevăzute de lege.   

După întreruperea termenului de prescripţie începe să curgă un nou termen. Timpul scurs până la întreruperea termenului de prescripţie nu se include în noul termen de prescripţie.
[Completare în Baza generalizată a practicii fiscale ca urmare a modificărilor operate prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 356/2022, în vigoare din 01.01.2023].

Ordinul SFS nr. 193 din 24-04-2024

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...