37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Noi intervenții în Baza generalizată a practicii fiscale

Noi intervenții în Baza generalizată a practicii fiscale

26.04.2024200 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care au fost date răspunsuri la următoarele întrebări:

 • În care termen contribuabilul trebuie să depună contestaţia împotriva deciziei Serviciului Fiscal de Stat, în cazul în care nu este de acord cu decizia emisă?

Conform prevederilor art.2673 alin.(1) din Codul fiscal, Serviciul Fiscal de Stat examinează contestația în termen de 30 de zile de la data primirii, cu excepția cazurilor în care conducerea Serviciului Fiscal de Stat emite o decizie cu privire la prelungirea acestui termen, fapt despre care este înștiințat contribuabilul. Perioada cu care se prelungește termenul nu va depăși 30 de zile.

 • La încetarea activității independente se va efectua un control fiscal pentru perioada activității desfășurate?

Contribuabilul care a încetat activitatea, conform prevederilor art.697 alin. (3) și (4) din Codul fiscal, este obligat în termen de 5 zile de la adoptarea unei astfel de decizii să prezinte o informație la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat.

Persoana fizică va prezenta centrului de asistență tehnică cererea privind radierea din evidență a ECC, conform Regulamentului cu privire la modul de evidenţă şi sigilare a echipamentelor de casă şi de control, aprobat prin Ordinul SFS nr.632/2020.

Urmare a recepționării cererii de radiere a ECC, persoana responsabilă din cadrul subdiviziunii SFS (DDF) va radia ECC din evidență, în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de evidenţă şi sigilare a echipamentelor de casă şi de control, aprobat prin Ordinul SFS nr.632/2020. Încetarea activității independente are loc fără efectuarea controlului fiscal și doar după radierea ECC din evidență, cu emiterea Deciziei cu privire la încetarea din oficiu a activității independente.

 • În cazul în care persoana a prezentat tardiv darea de seamă fiscală și nu a achitat impozitul/taxa în buget conform legislației fiscale, urmează a fi aplicate careva sancțiuni acesteia?

Nerespectarea modului de întocmire şi de prezentare a dării de seamă fiscale se sancţionează cu o amendă de la 200 la 400 de lei pentru fiecare dare de seamă fiscală, dar nu mai mult de 2000 de lei pentru toate dările de seamă fiscale, aplicată contribuabililor specificaţi la art.232 lit.b), şi cu amendă de la 500 la 1000 de lei pentru fiecare dare de seamă fiscală, dar nu mai mult de 10000 de lei pentru toate dările de seamă fiscale, aplicată contribuabililor specificaţi la art.232 lit.a) şi c).

Conform art.3011 alin.(2) din Codul contravențional, neprezentarea în termenul stabilit de legislaţie a dării de seamă fiscale se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere. Totodată, pentru neplata impozitului şi taxei în termenul stabilit conform legislației fiscale se aplică o majorare de întârziere (penalitate), în conformitate cu art.228 alin.(2) din Codul fiscal.

 • În urma controlului fiscal efectuat la agentul economic a fost emisă decizia asupra cazului de încălcare fiscală prin care au fost efectuate corectări în partea ce ține de veniturile achitate persoanei fizice. Urmează a fi aplicate careva sancțiuni acestuia în cazul în care nu va informa beneficiarul plăților despre acest fapt?

În cazul în care agentul economic nu va informa în termen de 15 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei asupra cazului de încălcare fiscală beneficiarul plăților despre corectările efectuate în urma controlului fiscal în informația prezentată conform art.92 alin.(3) din Codul fiscal, acesta urmează a fi sancționat cu amendă în mărime de la 300 la 500 de lei pentru fiecare informaţie, dar nu mai mult de 5000 de lei.

 • În cazul în care persoana nu a prezentat darea de seamă fiscală, însă impozitul, taxa, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii, stabilite în cotă procentuală au fost achitate în termenul și în bugetul stabilit, urmează a fi aplicate careva sancțiuni acesteia?

În cazul în care persoana a avut obligația și nu a prezentat darea de seamă fiscală  conform legislației fiscale, însă a achitat impozitul, taxa, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii, stabilite în cotă procentuală în termenul și în bugetul stabilit, iar darea de seamă respectivă nu a prezentat-o până la inițierea controlului fiscal, se constată că persoana respectivă nu a respectat modul de prezentare a dării de seamă în termenul stabilit de legislație și, respectiv, urmează a fi aplicată sancțiunea prevăzută la art.260 alin.(1) din Codul fiscal, ținând cont de prevederile art.231 alin.(4) și art.235 alin.(11) din același Cod. În acest sens, în situația descrisă mai sus se aplică sancțiune sub formă de avertizare.

 • În cadrul controlului fiscal se constată că la contribuabilul supus controlului au fost sustrase documentele contabile și nu au fost restabilite până la momentul controlului. Urmează a fi aplicate acestuia careva sancțiuni?

În cazul în care în cadrul controlului fiscal este stabilit că la contribuabilul supus controlului sunt pierdute, sustrase sau distruse documentele contabile, ceea ce face imposibilă efectuarea controlului fiscal, potrivit prevederilor art.257 alin.(5) din Codul fiscal, acesta urmează a fi sancționat cu amendă de la 40000 la 60000 de lei, cu calcularea, după caz, a impozitelor şi taxelor respective conform art.189 alin. (2) din Codul fiscal.

Totodată, conform art.257 alin.(7) din Codul fiscal, prin derogare de la alin. (2) și (5) din același articol, prevederile respective nu se aplică entităţilor care ţin contabilitatea şi întocmesc situaţiile financiare în baza IFRS, pe o perioadă de până la 2 ani de la data implementării standardelor menţionate.

 • Ce sancțiuni va aplica Serviciul Fiscal de Stat unei persoane fizice care nu practică activitate de întreprinzător în cazul nedeclarării veniturilor și neachitării impozitului pe venit din aceste venituri, conform prevederilor art.83 din Codul fiscal?

În cazul în care în cadrul controlului au fost constatate cazuri de nedeclarare a veniturilor de către persoanele fizice care nu practică activitate de întreprinzător conform art.83 din Codul fiscal și neachitare a impozitului pe venit din aceste venituri, Serviciul Fiscal de Stat va întreprinde următoarele:
- va calcula suma impozitului pe venit conform prevederilor art.15 lit.a) din Codul fiscal, în mărime de 12%, inclusiv ținând cont de scutirile la care are dreptul persoana fizică supusă controlului (conform prevederilor legislației fiscale pentru anul fiscal respectiv);
- va calcula majorarea de întârziere (penalitatea) pentru neplata impozitului pe venit în termen, conform art.228 din Codul fiscal;
- va aplica amendă de la 80% la 100% din mărimea impozitului pe venit nedeclarat, conform prevederilor art.261 alin.(5) din Codul fiscal.

 • Ce sancțiuni se aplică la completarea incorectă a facturii fiscale?

Neîntocmirea documentelor primare, inclusiv a documentelor primare cu regim special, precum şi nerespectarea cerinţelor de întocmire a acestora, cu excepţia tranzacţiilor debitorului gajist înregistrat în calitate de plătitor de TVA în cazul neeliberării facturii fiscale la comercializarea mărfurilor gajate în numele acestuia conform art.295 alin.(2) din Codul contravențional se sancţionează cu amendă de la 25 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 50 la 75 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

Neindicarea sau indicarea incorectă de către agentul economic furnizor în factură/factură fiscală a preţului de livrare pentru o unitate, fixat de agentul economic producător al mărfurilor produse pe teritoriul ţării, şi a mărimii adaosului comercial cumulativ sau a preţului de achiziţie pentru o unitate la mărfurile importate şi a mărimii adaosului comercial cumulativ, în cazul livrării mărfurilor social importante, a căror listă este aprobată de Guvern, se sancţionează cu amendă în mărime de până la 10% din valoarea tranzacţiei cu mărfuri social importante.

 • Ce sancțiune se aplică pentru neplata sau plata incompletă a impozitului pe venit în rate în termen?

Pentru neplata sau plata incompletă a impozitului pe venit în rate, conform art.261 alin.(6) din Codul fiscal, se sancţionează cu amendă în cuantum calculat, în modul stabilit la art.228 alin.(3), unei perioade cuprinse între data stabilită pentru plata acestui impozit şi data de prezentare a declaraţiei fiscale.

Suma neplătită a impozitului pe venit se determină ca diferenţă dintre impozitul calculat şi plătit de contribuabil şi impozitul pe care acesta era obligat să-l plătească. Impozitul pe venit care urmează a fi plătit reprezintă cea mai mică mărime din impozitul calculat care urma să fie plătit în anul precedent sau 80% din suma definitivă a impozitului din perioada fiscală curentă, scăzîndu-se trecerile în cont (cu excepţia impozitului plătit în rate). Sancţiunea nu se aplică în cazul în care impozitul pe venit ce urmează a fi plătit este mai mic de 5000 de lei.

Totodată, amenda pentru neplata în întregime a impozitului pe venit în rate pentru perioada cuprinsă în primul termen (25 martie) și ultimul termen de achitare a impozitului pe venit în rate (25 decembrie) a anului fiscal, în care acesta urma a fi achitat, se aplică în mărimea penalității stabilită pentru acest an.

Ordinul SFS nr. 137 din 01-04-2024

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care au fost date răspunsuri la următoarele întrebări:

 • În care termen contribuabilul trebuie să depună contestaţia împotriva deciziei Serviciului Fiscal de Stat, în cazul în care nu este de acord cu decizia emisă?

Conform prevederilor art.2673 alin.(1) din Codul fiscal, Serviciul Fiscal de Stat examinează contestația în termen de 30 de zile de la data primirii, cu excepția cazurilor în care conducerea Serviciului Fiscal de Stat emite o decizie cu privire la prelungirea acestui termen, fapt despre care este înștiințat contribuabilul. Perioada cu care se prelungește termenul nu va depăși 30 de zile.

 • La încetarea activității independente se va efectua un control fiscal pentru perioada activității desfășurate?

Contribuabilul care a încetat activitatea, conform prevederilor art.697 alin. (3) și (4) din Codul fiscal, este obligat în termen de 5 zile de la adoptarea unei astfel de decizii să prezinte o informație la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat.

Persoana fizică va prezenta centrului de asistență tehnică cererea privind radierea din evidență a ECC, conform Regulamentului cu privire la modul de evidenţă şi sigilare a echipamentelor de casă şi de control, aprobat prin Ordinul SFS nr.632/2020.

Urmare a recepționării cererii de radiere a ECC, persoana responsabilă din cadrul subdiviziunii SFS (DDF) va radia ECC din evidență, în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de evidenţă şi sigilare a echipamentelor de casă şi de control, aprobat prin Ordinul SFS nr.632/2020. Încetarea activității independente are loc fără efectuarea controlului fiscal și doar după radierea ECC din evidență, cu emiterea Deciziei cu privire la încetarea din oficiu a activității independente.

 • În cazul în care persoana a prezentat tardiv darea de seamă fiscală și nu a achitat impozitul/taxa în buget conform legislației fiscale, urmează a fi aplicate careva sancțiuni acesteia?

Nerespectarea modului de întocmire şi de prezentare a dării de seamă fiscale se sancţionează cu o amendă de la 200 la 400 de lei pentru fiecare dare de seamă fiscală, dar nu mai mult de 2000 de lei pentru toate dările de seamă fiscale, aplicată contribuabililor specificaţi la art.232 lit.b), şi cu amendă de la 500 la 1000 de lei pentru fiecare dare de seamă fiscală, dar nu mai mult de 10000 de lei pentru toate dările de seamă fiscale, aplicată contribuabililor specificaţi la art.232 lit.a) şi c).

Conform art.3011 alin.(2) din Codul contravențional, neprezentarea în termenul stabilit de legislaţie a dării de seamă fiscale se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere. Totodată, pentru neplata impozitului şi taxei în termenul stabilit conform legislației fiscale se aplică o majorare de întârziere (penalitate), în conformitate cu art.228 alin.(2) din Codul fiscal.

 • În urma controlului fiscal efectuat la agentul economic a fost emisă decizia asupra cazului de încălcare fiscală prin care au fost efectuate corectări în partea ce ține de veniturile achitate persoanei fizice. Urmează a fi aplicate careva sancțiuni acestuia în cazul în care nu va informa beneficiarul plăților despre acest fapt?

În cazul în care agentul economic nu va informa în termen de 15 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei asupra cazului de încălcare fiscală beneficiarul plăților despre corectările efectuate în urma controlului fiscal în informația prezentată conform art.92 alin.(3) din Codul fiscal, acesta urmează a fi sancționat cu amendă în mărime de la 300 la 500 de lei pentru fiecare informaţie, dar nu mai mult de 5000 de lei.

 • În cazul în care persoana nu a prezentat darea de seamă fiscală, însă impozitul, taxa, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii, stabilite în cotă procentuală au fost achitate în termenul și în bugetul stabilit, urmează a fi aplicate careva sancțiuni acesteia?

În cazul în care persoana a avut obligația și nu a prezentat darea de seamă fiscală  conform legislației fiscale, însă a achitat impozitul, taxa, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii, stabilite în cotă procentuală în termenul și în bugetul stabilit, iar darea de seamă respectivă nu a prezentat-o până la inițierea controlului fiscal, se constată că persoana respectivă nu a respectat modul de prezentare a dării de seamă în termenul stabilit de legislație și, respectiv, urmează a fi aplicată sancțiunea prevăzută la art.260 alin.(1) din Codul fiscal, ținând cont de prevederile art.231 alin.(4) și art.235 alin.(11) din același Cod. În acest sens, în situația descrisă mai sus se aplică sancțiune sub formă de avertizare.

 • În cadrul controlului fiscal se constată că la contribuabilul supus controlului au fost sustrase documentele contabile și nu au fost restabilite până la momentul controlului. Urmează a fi aplicate acestuia careva sancțiuni?

În cazul în care în cadrul controlului fiscal este stabilit că la contribuabilul supus controlului sunt pierdute, sustrase sau distruse documentele contabile, ceea ce face imposibilă efectuarea controlului fiscal, potrivit prevederilor art.257 alin.(5) din Codul fiscal, acesta urmează a fi sancționat cu amendă de la 40000 la 60000 de lei, cu calcularea, după caz, a impozitelor şi taxelor respective conform art.189 alin. (2) din Codul fiscal.

Totodată, conform art.257 alin.(7) din Codul fiscal, prin derogare de la alin. (2) și (5) din același articol, prevederile respective nu se aplică entităţilor care ţin contabilitatea şi întocmesc situaţiile financiare în baza IFRS, pe o perioadă de până la 2 ani de la data implementării standardelor menţionate.

 • Ce sancțiuni va aplica Serviciul Fiscal de Stat unei persoane fizice care nu practică activitate de întreprinzător în cazul nedeclarării veniturilor și neachitării impozitului pe venit din aceste venituri, conform prevederilor art.83 din Codul fiscal?

În cazul în care în cadrul controlului au fost constatate cazuri de nedeclarare a veniturilor de către persoanele fizice care nu practică activitate de întreprinzător conform art.83 din Codul fiscal și neachitare a impozitului pe venit din aceste venituri, Serviciul Fiscal de Stat va întreprinde următoarele:
- va calcula suma impozitului pe venit conform prevederilor art.15 lit.a) din Codul fiscal, în mărime de 12%, inclusiv ținând cont de scutirile la care are dreptul persoana fizică supusă controlului (conform prevederilor legislației fiscale pentru anul fiscal respectiv);
- va calcula majorarea de întârziere (penalitatea) pentru neplata impozitului pe venit în termen, conform art.228 din Codul fiscal;
- va aplica amendă de la 80% la 100% din mărimea impozitului pe venit nedeclarat, conform prevederilor art.261 alin.(5) din Codul fiscal.

 • Ce sancțiuni se aplică la completarea incorectă a facturii fiscale?

Neîntocmirea documentelor primare, inclusiv a documentelor primare cu regim special, precum şi nerespectarea cerinţelor de întocmire a acestora, cu excepţia tranzacţiilor debitorului gajist înregistrat în calitate de plătitor de TVA în cazul neeliberării facturii fiscale la comercializarea mărfurilor gajate în numele acestuia conform art.295 alin.(2) din Codul contravențional se sancţionează cu amendă de la 25 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 50 la 75 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

Neindicarea sau indicarea incorectă de către agentul economic furnizor în factură/factură fiscală a preţului de livrare pentru o unitate, fixat de agentul economic producător al mărfurilor produse pe teritoriul ţării, şi a mărimii adaosului comercial cumulativ sau a preţului de achiziţie pentru o unitate la mărfurile importate şi a mărimii adaosului comercial cumulativ, în cazul livrării mărfurilor social importante, a căror listă este aprobată de Guvern, se sancţionează cu amendă în mărime de până la 10% din valoarea tranzacţiei cu mărfuri social importante.

 • Ce sancțiune se aplică pentru neplata sau plata incompletă a impozitului pe venit în rate în termen?

Pentru neplata sau plata incompletă a impozitului pe venit în rate, conform art.261 alin.(6) din Codul fiscal, se sancţionează cu amendă în cuantum calculat, în modul stabilit la art.228 alin.(3), unei perioade cuprinse între data stabilită pentru plata acestui impozit şi data de prezentare a declaraţiei fiscale.

Suma neplătită a impozitului pe venit se determină ca diferenţă dintre impozitul calculat şi plătit de contribuabil şi impozitul pe care acesta era obligat să-l plătească. Impozitul pe venit care urmează a fi plătit reprezintă cea mai mică mărime din impozitul calculat care urma să fie plătit în anul precedent sau 80% din suma definitivă a impozitului din perioada fiscală curentă, scăzîndu-se trecerile în cont (cu excepţia impozitului plătit în rate). Sancţiunea nu se aplică în cazul în care impozitul pe venit ce urmează a fi plătit este mai mic de 5000 de lei.

Totodată, amenda pentru neplata în întregime a impozitului pe venit în rate pentru perioada cuprinsă în primul termen (25 martie) și ultimul termen de achitare a impozitului pe venit în rate (25 decembrie) a anului fiscal, în care acesta urma a fi achitat, se aplică în mărimea penalității stabilită pentru acest an.

Ordinul SFS nr. 137 din 01-04-2024

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...