37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Locul livrării mărfurilor și serviciilor. Informații utile

Locul livrării mărfurilor și serviciilor. Informații utile

08.07.20211.270 views
(2 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Pentru livrările de mărfuri și de servicii, la art. 93 din Codul fiscal sunt stabilite următoarele definiții:

Livrare de mărfuri – transmitere a dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea lor, schimb, transmitere gratuită, transmitere cu plată parţială, împrumutul bunurilor fungibile, cu excepţia mijloacelor băneşti, achitarea salariului în expresie naturală, prin alte plăţi în expresie naturală, prin comercializarea mărfurilor gajate în numele debitorului gajist, prin transmiterea mărfurilor în baza contractului de leasing financiar; transmitere a mărfurilor de către comitent comisionarului, de către comisionar cumpărătorului, de către furnizor comisionarului şi de către comisionar comitentului în cadrul realizării contractului de comision.

Livrare (prestare) de servicii – activitate de prestare a serviciilor materiale şi nemateriale, de consum şi de producţie, inclusiv darea proprietăţii în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional, transmiterea cu plată sau gratuit a drepturilor privind folosirea oricăror mărfuri, obiecte ale proprietăţii industriale şi obiecte ale dreptului de autor şi ale drepturilor conexe; activitate de executare cu plată sau gratuit a lucrărilor de construcţii şi montaj, de reparaţie, de cercetări ştiinţifice, de construcţii experimentale şi a altor lucrări; activitate de prestare a serviciilor de către administratorul fiduciar cumpărătorului şi de către administratorul fiduciar fondatorului administrării fiduciare în cadrul realizării contractului de administrare fiduciară. Se consideră livrare efectuată de către fondatorul administrării fiduciare administratorului fiduciar serviciile prestate de către administratorul fiduciar cumpărătorului în cadrul realizării contractului de administrare fiduciară.

Locul livrării mărfurilor

În conformitate cu art.110 din Codul fiscal, locul livrării se consideră:

În cazul în care mărfurile nu sînt expediate sau transportate, locul livrării mărfurilor se consideră locul aflării acestora la momentul la care este efectuată livrarea.

Pentru mărfurile expediate sau transportate de cumpărător sau de o terţă persoană, locul livrării este considerat a fi locul aflării mărfurilor la momentul la care începe expedierea sau transportul mărfurilor către cumpărător, cu excepţia livrărilor pentru export.

Pentru mărfurile expediate sau transportate de furnizor, locul livrării mărfurilor se consideră locul aflării acestora la momentul predării (transmiterii) sau la momentul trecerii lor în posesia cumpărătorului (beneficiarului).

Locul livrării energiei electrice, a celei termice şi a gazului se consideră locul primirii lor.

În cadrul livrărilor de mărfuri, conform Ordinului MF nr. 118/2017, factura fiscală se completează în modul următor:

  • În rîndul 5 „Punct încărcare” – adresa primului loc în care mărfurile sînt încărcate în unitatea de transport (sau locul în care autotractorul este cuplat la o semiremorcă încărcată).
  • În rîndul 6 „Punct descărcare” – adresa locului de descărcare a mărfurilor.

Locul livrării serviciilor

În conformitate cu art.111 din Codul fiscal, locul livrării se consideră:

a) locul aflării bunurilor imobiliare – pentru serviciile prestate de experţi şi agenţi imobiliari, lucrările de construcţie aferente bunurilor imobiliare, serviciile de cazare, indiferent de categoria de confort în hotel, hotel-apartament, motel, vilă turistică, bungalou, pensiune turistică, pensiune agroturistică, camping, sat de vacanţă sau tabără de vacanţă, serviciile de acordare a drepturilor de utilizare a bunurilor imobiliare şi serviciile de pregătire şi coordonare a lucrărilor de construcţie, care includ serviciile prestate de arhitecţi şi de societăţile care asigură supravegherea pe şantier;

b) calea pe care se efectuează transportul, luîndu-se în considerare distanţa parcursă – la prestarea serviciilor de transport;

c) locul prestării efective a serviciilor:

– legate de bunurile mobile tangibile;

– prestate în domeniul culturii, artei, ştiinţei, învăţămîntului, culturii fizice, divertismentului sau sportului ori într-un alt domeniu similar de activitate;

– legate de activităţi auxiliare de transport, aşa ca încărcarea, descărcarea, manipularea şi alte activităţi similare, strămutarea, asamblarea;

– legate de evaluarea bunurilor mobile tangibile şi de lucrările efectuate asupra acestora;

d) locul utilizării şi posedării serviciului – la darea în chirie a bunurilor mobile tangibile;

e) sediul sau, în cazul în care acesta lipseşte, domiciliul ori reşedinţa beneficiarului următoarelor servicii:

– servicii de transmitere a obiectelor de proprietate industrială, precum şi cele referitoare la obiectele dreptului de autor şi ale drepturilor conexe;

– servicii de publicitate;

– servicii ale consultanţilor, inginerilor, birourilor de consultanţă, avocaţilor, contabililor şi de marketing (studiere a pieţei), traduceri de texte, precum şi servicii de furnizare a informaţiei, inclusiv prin centrele de intermediere a serviciilor publice de telefonie fixă şi mobilă;

– servicii în tehnologia informaţiei, informatice, acordate prin intermediul echipamentelor de comunicaţii electronice;

– servicii de angajare şi furnizare de personal (punere la dispoziţie de personal);

– servicii ale agenţilor care activează în numele şi din contul altor persoane – pentru serviciile enumerate la prezenta literă;

f) locul destinaţiei mărfurilor, expediate după prelucrare – la prelucrarea mărfurilor pe teritoriul vamal şi în afara teritoriului vamal.

Locul livrării serviciilor se consideră sediul sau, în cazul în care acesta lipseşte, domiciliul ori reşedinţa beneficiarului următoarelor servicii:

a) servicii de comunicaţii electronice;
b) servicii de radiodifuziune şi televiziune;
c) servicii furnizate prin mijloace radioelectronice.

Serviciile furnizate prin mijloace radioelectronice cuprind:

a) furnizare şi găzduire de site-uri pe internet, mentenanţă la distanţă a programelor şi echipamentelor;
b) furnizare de software şi actualizarea acestora;
c) furnizare de imagini, texte şi informaţii şi punerea la dispoziţie a unor baze de date;
d) furnizare de muzică, filme şi jocuri, inclusiv jocuri de noroc şi pariuri din cadrul emisiunilor, sau de manifestări politice, culturale, artistice, sportive, ştiinţifice şi de divertisment;
e) furnizare de servicii de învăţămînt la distanţă.

Locul livrării serviciilor care nu au fost enumerate mai sus se consideră sediul sau, în cazul în care acesta lipseşte, domiciliul ori reşedinţa persoanei care prestează serviciile respective.

Locul livrării serviciilor prevăzute la art.95 alin.(11) din Codul fiscal, prestate de către nerezidenţii care desfăşoară activitate de întreprinzător fără deţinerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova pentru persoanele fizice rezidente ale Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, se consideră Republica Moldova dacă este îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii:

a) reşedinţa persoanei fizice este în Republica Moldova;
b) sediul băncii în care este deschis contul utilizat pentru achitarea serviciilor sau sediul operatorului de mijloace financiare electronice, prin intermediul căruia are loc achitarea, este în Republica Moldova;
c) adresa în reţea (IP) a dispozitivului utilizat de către cumpărător pentru procurarea serviciilor este în Republica Moldova;
d) prefixul telefonic de ţară utilizat pentru procurarea sau achitarea serviciilor este atribuit Republicii Moldova.

Stabilirea locului livrării serviciilor va determina dacă are loc import de servicii, în sensul art. 93 pct.9 CF (locul prestării serviciilor se consideră a fi Republica Moldova) sau export de servicii, conform art. 93 pct.11 CF (locul prestării serviciilor nu este Republica Moldova).


Baza generalizată a practicii fiscale

28.19.12 Cum se va determina locul livrării serviciilor de audit?

Conform codului 69.20 din Clasificatorul activităților din economia Moldovei (CAEM-2), aprobat prin Ordinul nr.28 din 07 mai 2019 a Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova, pus în aplicare de la 07 mai 2019, “Activitatea de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal” include:          
- contabilizarea tranzacţiilor comerciale pentru firme sau alţii;           
- pregătirea sau auditul conturilor financiare;           
- examinarea conturilor şi confirmarea corectitudinii întocmirii lor;           
- servicii de întocmire a documentelor de impozitare pentru persoane fizice şi firme;          
- activităţi de consultanţă şi reprezentare a clienţilor în faţa organelor fiscale.          

În conformitate cu art. 111 alin. (1) lit. e) liniuța a treia al Codului fiscal, locul prestării serviciilor consultanţilor, birourilor de consultanţă, contabililor este sediul, iar în cazul în care acesta lipseşte – domiciliul sau reşedinţa beneficiarului serviciilor. Norma menționată se referă și la serviciile de audit.

28.19.13 Cum se determină locul livrării serviciilor de marketing?

În conformitate cu prevederile art. 93 pct. 15) din Codul fiscal, locul livrării serviciilor se determină conform regulilor stabilite în art.111 din Codul menţionat.          
Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM-2) este destinat clasificării şi codificării activităţilor economice şi informaţiilor despre acestea.           
CAEM-2 este elaborat pe baza armonizării cu versiunea oficială a Clasificării statistice a activităţilor economice în Comunitatea Europeană (Revizuirea 2) – Statistical classification of economic activities in the European Community (NACE Rev.2) prin păstrarea în CAEM-2 a codurilor (până la patru caractere inclusiv) şi denumirilor grupărilor relevante fără a schimba domeniul de aplicare al conceptelor şi asigură conformitatea 1:1.           
Clasificatorul activităţilor dezvoltat la nivel european (NACE Rev.2) este comparabil cu Clasificarea Internaţională Standard industrială (ISIC rev.4), elaborată de Departamentul de Statistică al ONU. Sistemele de coduri utilizate în clasificarea ISIC rev.4 şi Comunitatea Europeană (NACE Rev.2) sunt, pe cât posibil, identice.           
Astfel, conform CAEM al Republicii Moldova, aprobat prin Ordinul Biroului Național de Statistică nr. 28 din 07.05.2019, activităţile agenţiilor de publicitate clasa 73.11 include desfăşurarea campaniilor de marketing şi a altor servicii publicitare în scopul atragerii şi reţinerii clienţilor, care la rândul său pot include activităţi de marketing prin punctele de vânzare.           
Totodată, clasa 73.20 din CAEM „ Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice” include următoarele tipuri de servicii:           
-servicii de investigare a potenţialului pieţei, acceptarea şi familiarizarea cu produsele noi, comportamentul cumpărătorilor faţă de produse şi servicii, inclusiv analiza statistică a rezultatelor în scopul promovării si dezvoltării de produse noi;           
- servicii de sondare a opiniei publice despre probleme politice, economice şi sociale, inclusiv analiza statistică a rezultatelor. 
         
În contextul celor expuse, locul livrării serviciilor de marketing, cum sunt serviciile publicitare, atribuite clasei 73.11 din CAEM, precum și serviciile de studiere a pieții, care se atribuie clasei 73.20 din CAEM, se determină conform prevederilor art.111 alin.(1) lit.e) liniuţa a treia din Codul fiscal, locul livrării serviciilor de marketing (studiere a pieţei) se consideră sediul, iar în cazul în care aceasta lipseşte – domiciliul sau reşedinţa beneficiarului acestor servicii.

28.23.6 Cum se vor reflecta în Declaraţia privind TVA, serviciile importate şi TVA aferentă acestora?

Potrivit Modului stabilit de completare a Declaraţiei privind TVA, aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25.10.2012, subiecții impunerii cu TVA reflectă importul de servicii și TVA aferent lor achitată la buget în boxele 7,8, 14, 15 și 20 ale Declarației privind TVA.           
Persoanele care nu sînt înregistrate în calitate de plătitori ai TVA, dar importă servicii și/sau care procură mărfuri, servicii de la persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar și conform legislaţiei au obligaţia de a achita taxa pe valoarea adăugată, prezintă la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază de deservire acestea sunt înregistrate Declaraţia privind TVA, cu completarea boxelor 7, 8, şi 20.


Vedeți și:

Pentru livrările de mărfuri și de servicii, la art. 93 din Codul fiscal sunt stabilite următoarele definiții:

Livrare de mărfuri – transmitere a dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea lor, schimb, transmitere gratuită, transmitere cu plată parţială, împrumutul bunurilor fungibile, cu excepţia mijloacelor băneşti, achitarea salariului în expresie naturală, prin alte plăţi în expresie naturală, prin comercializarea mărfurilor gajate în numele debitorului gajist, prin transmiterea mărfurilor în baza contractului de leasing financiar; transmitere a mărfurilor de către comitent comisionarului, de către comisionar cumpărătorului, de către furnizor comisionarului şi de către comisionar comitentului în cadrul realizării contractului de comision.

Livrare (prestare) de servicii – activitate de prestare a serviciilor materiale şi nemateriale, de consum şi de producţie, inclusiv darea proprietăţii în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional, transmiterea cu plată sau gratuit a drepturilor privind folosirea oricăror mărfuri, obiecte ale proprietăţii industriale şi obiecte ale dreptului de autor şi ale drepturilor conexe; activitate de executare cu plată sau gratuit a lucrărilor de construcţii şi montaj, de reparaţie, de cercetări ştiinţifice, de construcţii experimentale şi a altor lucrări; activitate de prestare a serviciilor de către administratorul fiduciar cumpărătorului şi de către administratorul fiduciar fondatorului administrării fiduciare în cadrul realizării contractului de administrare fiduciară. Se consideră livrare efectuată de către fondatorul administrării fiduciare administratorului fiduciar serviciile prestate de către administratorul fiduciar cumpărătorului în cadrul realizării contractului de administrare fiduciară.

Locul livrării mărfurilor

În conformitate cu art.110 din Codul fiscal, locul livrării se consideră:

În cazul în care mărfurile nu sînt expediate sau transportate, locul livrării mărfurilor se consideră locul aflării acestora la momentul la care este efectuată livrarea.

Pentru mărfurile expediate sau transportate de cumpărător sau de o terţă persoană, locul livrării este considerat a fi locul aflării mărfurilor la momentul la care începe expedierea sau transportul mărfurilor către cumpărător, cu excepţia livrărilor pentru export.

Pentru mărfurile expediate sau transportate de furnizor, locul livrării mărfurilor se consideră locul aflării acestora la momentul predării (transmiterii) sau la momentul trecerii lor în posesia cumpărătorului (beneficiarului).

Locul livrării energiei electrice, a celei termice şi a gazului se consideră locul primirii lor.

În cadrul livrărilor de mărfuri, conform Ordinului MF nr. 118/2017, factura fiscală se completează în modul următor:

  • În rîndul 5 „Punct încărcare” – adresa primului loc în care mărfurile sînt încărcate în unitatea de transport (sau locul în care autotractorul este cuplat la o semiremorcă încărcată).
  • În rîndul 6 „Punct descărcare” – adresa locului de descărcare a mărfurilor.

Locul livrării serviciilor

În conformitate cu art.111 din Codul fiscal, locul livrării se consideră:

a) locul aflării bunurilor imobiliare – pentru serviciile prestate de experţi şi agenţi imobiliari, lucrările de construcţie aferente bunurilor imobiliare, serviciile de cazare, indiferent de categoria de confort în hotel, hotel-apartament, motel, vilă turistică, bungalou, pensiune turistică, pensiune agroturistică, camping, sat de vacanţă sau tabără de vacanţă, serviciile de acordare a drepturilor de utilizare a bunurilor imobiliare şi serviciile de pregătire şi coordonare a lucrărilor de construcţie, care includ serviciile prestate de arhitecţi şi de societăţile care asigură supravegherea pe şantier;

b) calea pe care se efectuează transportul, luîndu-se în considerare distanţa parcursă – la prestarea serviciilor de transport;

c) locul prestării efective a serviciilor:

– legate de bunurile mobile tangibile;

– prestate în domeniul culturii, artei, ştiinţei, învăţămîntului, culturii fizice, divertismentului sau sportului ori într-un alt domeniu similar de activitate;

– legate de activităţi auxiliare de transport, aşa ca încărcarea, descărcarea, manipularea şi alte activităţi similare, strămutarea, asamblarea;

– legate de evaluarea bunurilor mobile tangibile şi de lucrările efectuate asupra acestora;

d) locul utilizării şi posedării serviciului – la darea în chirie a bunurilor mobile tangibile;

e) sediul sau, în cazul în care acesta lipseşte, domiciliul ori reşedinţa beneficiarului următoarelor servicii:

servicii de transmitere a obiectelor de proprietate industrială, precum şi cele referitoare la obiectele dreptului de autor şi ale drepturilor conexe;

servicii de publicitate;

servicii ale consultanţilor, inginerilor, birourilor de consultanţă, avocaţilor, contabililor şi de marketing (studiere a pieţei), traduceri de texte, precum şi servicii de furnizare a informaţiei, inclusiv prin centrele de intermediere a serviciilor publice de telefonie fixă şi mobilă;

servicii în tehnologia informaţiei, informatice, acordate prin intermediul echipamentelor de comunicaţii electronice;

servicii de angajare şi furnizare de personal (punere la dispoziţie de personal);

servicii ale agenţilor care activează în numele şi din contul altor persoane – pentru serviciile enumerate la prezenta literă;

f) locul destinaţiei mărfurilor, expediate după prelucrare – la prelucrarea mărfurilor pe teritoriul vamal şi în afara teritoriului vamal.

Locul livrării serviciilor se consideră sediul sau, în cazul în care acesta lipseşte, domiciliul ori reşedinţa beneficiarului următoarelor servicii:

a) servicii de comunicaţii electronice;
b) servicii de radiodifuziune şi televiziune;
c) servicii furnizate prin mijloace radioelectronice.

Serviciile furnizate prin mijloace radioelectronice cuprind:

a) furnizare şi găzduire de site-uri pe internet, mentenanţă la distanţă a programelor şi echipamentelor;
b) furnizare de software şi actualizarea acestora;
c) furnizare de imagini, texte şi informaţii şi punerea la dispoziţie a unor baze de date;
d) furnizare de muzică, filme şi jocuri, inclusiv jocuri de noroc şi pariuri din cadrul emisiunilor, sau de manifestări politice, culturale, artistice, sportive, ştiinţifice şi de divertisment;
e) furnizare de servicii de învăţămînt la distanţă.

Locul livrării serviciilor care nu au fost enumerate mai sus se consideră sediul sau, în cazul în care acesta lipseşte, domiciliul ori reşedinţa persoanei care prestează serviciile respective.

Locul livrării serviciilor prevăzute la art.95 alin.(11) din Codul fiscal, prestate de către nerezidenţii care desfăşoară activitate de întreprinzător fără deţinerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova pentru persoanele fizice rezidente ale Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, se consideră Republica Moldova dacă este îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii:

a) reşedinţa persoanei fizice este în Republica Moldova;
b) sediul băncii în care este deschis contul utilizat pentru achitarea serviciilor sau sediul operatorului de mijloace financiare electronice, prin intermediul căruia are loc achitarea, este în Republica Moldova;
c) adresa în reţea (IP) a dispozitivului utilizat de către cumpărător pentru procurarea serviciilor este în Republica Moldova;
d) prefixul telefonic de ţară utilizat pentru procurarea sau achitarea serviciilor este atribuit Republicii Moldova.

Stabilirea locului livrării serviciilor va determina dacă are loc import de servicii, în sensul art. 93 pct.9 CF (locul prestării serviciilor se consideră a fi Republica Moldova) sau export de servicii, conform art. 93 pct.11 CF (locul prestării serviciilor nu este Republica Moldova).


Baza generalizată a practicii fiscale

28.19.12 Cum se va determina locul livrării serviciilor de audit?

Conform codului 69.20 din Clasificatorul activităților din economia Moldovei (CAEM-2), aprobat prin Ordinul nr.28 din 07 mai 2019 a Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova, pus în aplicare de la 07 mai 2019, “Activitatea de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal” include:          
- contabilizarea tranzacţiilor comerciale pentru firme sau alţii;           
- pregătirea sau auditul conturilor financiare;           
- examinarea conturilor şi confirmarea corectitudinii întocmirii lor;           
- servicii de întocmire a documentelor de impozitare pentru persoane fizice şi firme;          
- activităţi de consultanţă şi reprezentare a clienţilor în faţa organelor fiscale.          

În conformitate cu art. 111 alin. (1) lit. e) liniuța a treia al Codului fiscal, locul prestării serviciilor consultanţilor, birourilor de consultanţă, contabililor este sediul, iar în cazul în care acesta lipseşte – domiciliul sau reşedinţa beneficiarului serviciilor. Norma menționată se referă și la serviciile de audit.

28.19.13 Cum se determină locul livrării serviciilor de marketing?

În conformitate cu prevederile art. 93 pct. 15) din Codul fiscal, locul livrării serviciilor se determină conform regulilor stabilite în art.111 din Codul menţionat.          
Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM-2) este destinat clasificării şi codificării activităţilor economice şi informaţiilor despre acestea.           
CAEM-2 este elaborat pe baza armonizării cu versiunea oficială a Clasificării statistice a activităţilor economice în Comunitatea Europeană (Revizuirea 2) – Statistical classification of economic activities in the European Community (NACE Rev.2) prin păstrarea în CAEM-2 a codurilor (până la patru caractere inclusiv) şi denumirilor grupărilor relevante fără a schimba domeniul de aplicare al conceptelor şi asigură conformitatea 1:1.           
Clasificatorul activităţilor dezvoltat la nivel european (NACE Rev.2) este comparabil cu Clasificarea Internaţională Standard industrială (ISIC rev.4), elaborată de Departamentul de Statistică al ONU. Sistemele de coduri utilizate în clasificarea ISIC rev.4 şi Comunitatea Europeană (NACE Rev.2) sunt, pe cât posibil, identice.           
Astfel, conform CAEM al Republicii Moldova, aprobat prin Ordinul Biroului Național de Statistică nr. 28 din 07.05.2019, activităţile agenţiilor de publicitate clasa 73.11 include desfăşurarea campaniilor de marketing şi a altor servicii publicitare în scopul atragerii şi reţinerii clienţilor, care la rândul său pot include activităţi de marketing prin punctele de vânzare.           
Totodată, clasa 73.20 din CAEM „ Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice” include următoarele tipuri de servicii:           
-servicii de investigare a potenţialului pieţei, acceptarea şi familiarizarea cu produsele noi, comportamentul cumpărătorilor faţă de produse şi servicii, inclusiv analiza statistică a rezultatelor în scopul promovării si dezvoltării de produse noi;           
- servicii de sondare a opiniei publice despre probleme politice, economice şi sociale, inclusiv analiza statistică a rezultatelor. 
         
În contextul celor expuse, locul livrării serviciilor de marketing, cum sunt serviciile publicitare, atribuite clasei 73.11 din CAEM, precum și serviciile de studiere a pieții, care se atribuie clasei 73.20 din CAEM, se determină conform prevederilor art.111 alin.(1) lit.e) liniuţa a treia din Codul fiscal, locul livrării serviciilor de marketing (studiere a pieţei) se consideră sediul, iar în cazul în care aceasta lipseşte – domiciliul sau reşedinţa beneficiarului acestor servicii.

28.23.6 Cum se vor reflecta în Declaraţia privind TVA, serviciile importate şi TVA aferentă acestora?

Potrivit Modului stabilit de completare a Declaraţiei privind TVA, aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25.10.2012, subiecții impunerii cu TVA reflectă importul de servicii și TVA aferent lor achitată la buget în boxele 7,8, 14, 15 și 20 ale Declarației privind TVA.           
Persoanele care nu sînt înregistrate în calitate de plătitori ai TVA, dar importă servicii și/sau care procură mărfuri, servicii de la persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar și conform legislaţiei au obligaţia de a achita taxa pe valoarea adăugată, prezintă la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază de deservire acestea sunt înregistrate Declaraţia privind TVA, cu completarea boxelor 7, 8, şi 20.


Vedeți și:

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...