37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Legea privind declararea voluntară şi stimularea fiscală, modificată

Legea privind declararea voluntară şi stimularea fiscală, modificată

04.12.20182.353 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Taxa de declarare voluntară a mijloacelor bănești a fost majorată de la 3% la 6%.

În Monitorul Oficial nr. 441-447 din 30.11.2018, a fost publicată Legea nr. 243 din 08.11.2018 cu privire la modificarea Legii nr. 180/2018 privind declararea voluntară şi stimularea fiscală.

Conținutul art. 5 al Legii a fost modificat, astfel că, obiecte ale declarării voluntare trebuie să fie toate bunurile subiectului declarării voluntare – proprietarului de facto al acestora, dar care anterior a înregistrat juridic dreptul de proprietate pe numele unei alte persoane (proprietarul nominal), precum şi bunurile subiectului declarării voluntare declarate la valori reduse sau care nu au fost declarate.

La art. 3 au fost introduse alte 2 aliniate care stipulează că:

(5) Nu pot fi subiecţi ai declarării voluntare a bunurilor persoanele care au fost sau sînt subiecţi ai declarării averii și intereselor personale conform prevederilor Legii nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale.

(6) Nu pot fi subiecţi ai declarării voluntare a bunurilor membrii familiilor (soţul/soţia, copilul minor, inclusiv cel adoptiv, sau persoana aflată la întreţinere) și concubinul/ concubina persoanelor specificate la alin. (2)–(5).

Art. 12 va avea un nou cupris și acesta va stabili că, în cazul în care se constată că subiectul declarării voluntare, care a efectuat declararea voluntară a bunurilor conform prevederilor prezentei legi, se află în circumstanţele prevăzute la art. 1 alin. (3) şi/sau la art. 3 alin. (2)–(6), acesta iese de sub incidenţa garanţiilor prevăzute la art. 11, aplicîndu-i-se prevederile legislaţiei în modul general stabilit.

În cazul în care, se constată că subiectul declarării voluntare, care a efectuat declararea voluntară a bunurilor conform prevederilor prezentei legi, nu a declarat voluntar toate bunurile și nu a achitat la bugetul public naţional impozitele, taxele, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală aferente acestor bunuri, faţă de bunurile declarate nu se aplică garanţiile prevăzute la art. 11, iar faţă de persoană se vor aplica prevederile legislaţiei în modul general stabilit.

Subiectul declarării voluntare îşi asumă pe propria răspundere că prin falsul în declaraţia prealabilă cu privire la declararea voluntară sau în notificarea cu privire la declararea voluntară a bunurilor este pasibil de răspundere penală.

În cazul controalelor efectuate în conformitate cu prevederile capitolului 111 din titlul V al Codului fiscal (estimarea indirectă a venitului impozabil) la persoanele care au declarat voluntar bunuri, se pune în sarcina contribuabilului de a demonstra cu probe că cheltuielile efectuate după 1 ianuarie 2018, neacoperite de veniturile raportate în perioada respectivă, sînt finanțate din suma disponibilă la data de 1 ianuarie 2018 și/sau din suma mijloacelor bănești declarate voluntar.

Articolul 16 ce reglementează aplicarea acestei legi, s-a completat cu alineatele (11) și (12) care vor stabili că:

Prevederile alin. (1) nu se aplică contribuabililor în privința cărora, începând cu 1 ianuarie 2019, s-a constatat, prin decizie definitivă a instanței judecătorești, evaziune fiscală fie prin includerea intenționată în documentele contabile, fiscale şi/sau financiare, inclusiv în cele electronice, a unor date vădit denaturate privind veniturile sau cheltuielile care nu au la bază operațiuni reale ori care au la bază operațiuni ce nu au existat, fie prin tăinuirea intenționată a unor obiecte impozabile, acte contabile, fiscale şi/sau financiare, încălcări ce nu au fost înlăturate conform prescripției organului de control, dacă suma cumulativă a impozitului, a taxei prevăzute de Codul fiscal, a contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii sau a primei de asigurare obligatorie de asistență medicală aferente unui an fiscal depășește:

a) pentru contribuabilii ce corespund criteriilor entităților micro conform Legii contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 – 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărîrea de Guvern în vigoare la momentul săvîrșirii faptei;

b) pentru contribuabilii ce corespund criteriilor entităților mici conform Legii contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 – 150 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărîrea de Guvern în vigoare la momentul săvîrșirii faptei;

c) pentru contribuabilii ce corespund criteriilor entităților mijlocii conform Legii contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 – 250 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărîrea de Guvern în vigoare la momentul săvîrșirii faptei;

d) pentru contribuabilii ce corespund criteriilor entităților mari conform Legii contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 – 350 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărîrea de Guvern în vigoare la momentul săvîrșirii faptei.

Contribuabilii care, începînd cu 1 ianuarie 2019, au comis repetat, în decursul a 6 luni consecutive, încălcări menționate la art. 254 și art. 2541 din Codul fiscal, vor fi pasibili efectuării controalelor asupra corectitudinii calculului, declarării şi achitării impozitelor, taxelor și a altor plăţi aferente bugetului de stat, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, a contribuţiilor de asigurări sociale de stat și primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru perioadele fiscale de pînă la 1 ianuarie 2018, cu excepția controalelor efectuate în conformitate cu prevederile capitolului 111 din titlul V al Codului fiscal (estimarea indirectă a venitului impozabil).

În cererea cu privire la declararea voluntară a mijloacelor băneşti, precum și în notificarea cu privire la declararea voluntară a bunurilor subiectul va declara că nu a fost și nu este subiect al declarării averii și intereselor personale, soț/soție, persoană aflată la întreţinere sau concubin/concubină al/a persoanelor subiecți ai declarării averii și intereselor personale conform prevederilor Legii nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale și va prezenta această cerere cunoscând dispoziţiile art. 3521 privind falsul în declaraţii din Codul penal al Republicii Moldova.

Potrivit art. 3521 din Codul penal, declaraţia necorespunzătoare adevărului, făcută unui organ competent în vederea producerii unor consecinţe juridice, pentru sine sau pentru o terţă persoană, atunci cînd, potrivit legii sau împrejurărilor, declaraţia serveşte pentru producerea acestor consecinţe, se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 950 u. c. sau cu închisoare de pînă la 1 an cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

Modificările la Legea nr. 180/ privind declararea voluntară şi stimularea fiscală au intrat în vigoare la data de 30.11.2018

Taxa de declarare voluntară a mijloacelor bănești a fost majorată de la 3% la 6%.

În Monitorul Oficial nr. 441-447 din 30.11.2018, a fost publicată Legea nr. 243 din 08.11.2018 cu privire la modificarea Legii nr. 180/2018 privind declararea voluntară şi stimularea fiscală.

Conținutul art. 5 al Legii a fost modificat, astfel că, obiecte ale declarării voluntare trebuie să fie toate bunurile subiectului declarării voluntare – proprietarului de facto al acestora, dar care anterior a înregistrat juridic dreptul de proprietate pe numele unei alte persoane (proprietarul nominal), precum şi bunurile subiectului declarării voluntare declarate la valori reduse sau care nu au fost declarate.

La art. 3 au fost introduse alte 2 aliniate care stipulează că:

(5) Nu pot fi subiecţi ai declarării voluntare a bunurilor persoanele care au fost sau sînt subiecţi ai declarării averii și intereselor personale conform prevederilor Legii nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale.

(6) Nu pot fi subiecţi ai declarării voluntare a bunurilor membrii familiilor (soţul/soţia, copilul minor, inclusiv cel adoptiv, sau persoana aflată la întreţinere) și concubinul/ concubina persoanelor specificate la alin. (2)–(5).

Art. 12 va avea un nou cupris și acesta va stabili că, în cazul în care se constată că subiectul declarării voluntare, care a efectuat declararea voluntară a bunurilor conform prevederilor prezentei legi, se află în circumstanţele prevăzute la art. 1 alin. (3) şi/sau la art. 3 alin. (2)–(6), acesta iese de sub incidenţa garanţiilor prevăzute la art. 11, aplicîndu-i-se prevederile legislaţiei în modul general stabilit.

În cazul în care, se constată că subiectul declarării voluntare, care a efectuat declararea voluntară a bunurilor conform prevederilor prezentei legi, nu a declarat voluntar toate bunurile și nu a achitat la bugetul public naţional impozitele, taxele, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală aferente acestor bunuri, faţă de bunurile declarate nu se aplică garanţiile prevăzute la art. 11, iar faţă de persoană se vor aplica prevederile legislaţiei în modul general stabilit.

Subiectul declarării voluntare îşi asumă pe propria răspundere că prin falsul în declaraţia prealabilă cu privire la declararea voluntară sau în notificarea cu privire la declararea voluntară a bunurilor este pasibil de răspundere penală.

În cazul controalelor efectuate în conformitate cu prevederile capitolului 111 din titlul V al Codului fiscal (estimarea indirectă a venitului impozabil) la persoanele care au declarat voluntar bunuri, se pune în sarcina contribuabilului de a demonstra cu probe că cheltuielile efectuate după 1 ianuarie 2018, neacoperite de veniturile raportate în perioada respectivă, sînt finanțate din suma disponibilă la data de 1 ianuarie 2018 și/sau din suma mijloacelor bănești declarate voluntar.

Articolul 16 ce reglementează aplicarea acestei legi, s-a completat cu alineatele (11) și (12) care vor stabili că:

Prevederile alin. (1) nu se aplică contribuabililor în privința cărora, începând cu 1 ianuarie 2019, s-a constatat, prin decizie definitivă a instanței judecătorești, evaziune fiscală fie prin includerea intenționată în documentele contabile, fiscale şi/sau financiare, inclusiv în cele electronice, a unor date vădit denaturate privind veniturile sau cheltuielile care nu au la bază operațiuni reale ori care au la bază operațiuni ce nu au existat, fie prin tăinuirea intenționată a unor obiecte impozabile, acte contabile, fiscale şi/sau financiare, încălcări ce nu au fost înlăturate conform prescripției organului de control, dacă suma cumulativă a impozitului, a taxei prevăzute de Codul fiscal, a contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii sau a primei de asigurare obligatorie de asistență medicală aferente unui an fiscal depășește:

a) pentru contribuabilii ce corespund criteriilor entităților micro conform Legii contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 – 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărîrea de Guvern în vigoare la momentul săvîrșirii faptei;

b) pentru contribuabilii ce corespund criteriilor entităților mici conform Legii contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 – 150 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărîrea de Guvern în vigoare la momentul săvîrșirii faptei;

c) pentru contribuabilii ce corespund criteriilor entităților mijlocii conform Legii contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 – 250 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărîrea de Guvern în vigoare la momentul săvîrșirii faptei;

d) pentru contribuabilii ce corespund criteriilor entităților mari conform Legii contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 – 350 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărîrea de Guvern în vigoare la momentul săvîrșirii faptei.

Contribuabilii care, începînd cu 1 ianuarie 2019, au comis repetat, în decursul a 6 luni consecutive, încălcări menționate la art. 254 și art. 2541 din Codul fiscal, vor fi pasibili efectuării controalelor asupra corectitudinii calculului, declarării şi achitării impozitelor, taxelor și a altor plăţi aferente bugetului de stat, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, a contribuţiilor de asigurări sociale de stat și primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru perioadele fiscale de pînă la 1 ianuarie 2018, cu excepția controalelor efectuate în conformitate cu prevederile capitolului 111 din titlul V al Codului fiscal (estimarea indirectă a venitului impozabil).

În cererea cu privire la declararea voluntară a mijloacelor băneşti, precum și în notificarea cu privire la declararea voluntară a bunurilor subiectul va declara că nu a fost și nu este subiect al declarării averii și intereselor personale, soț/soție, persoană aflată la întreţinere sau concubin/concubină al/a persoanelor subiecți ai declarării averii și intereselor personale conform prevederilor Legii nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale și va prezenta această cerere cunoscând dispoziţiile art. 3521 privind falsul în declaraţii din Codul penal al Republicii Moldova.

Potrivit art. 3521 din Codul penal, declaraţia necorespunzătoare adevărului, făcută unui organ competent în vederea producerii unor consecinţe juridice, pentru sine sau pentru o terţă persoană, atunci cînd, potrivit legii sau împrejurărilor, declaraţia serveşte pentru producerea acestor consecinţe, se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 950 u. c. sau cu închisoare de pînă la 1 an cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

Modificările la Legea nr. 180/ privind declararea voluntară şi stimularea fiscală au intrat în vigoare la data de 30.11.2018

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...