37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   ISM: circa 5000 de abateri de la prevederile legislației muncii în primele 5 luni ale anului 2021

ISM: circa 5000 de abateri de la prevederile legislației muncii în primele 5 luni ale anului 2021

11.06.2021487 views ISM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Activități de control

Sub aspectul respectării actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă, securității și sănătății în muncă inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii pe parcursul lunilor ianuarie – mai ale anului 2021 au efectuat 895 controale (771 în domeniul raporturilor de muncă, 107 – securității și sănătății în muncă și 17 – mixte, în domeniul raporturilor de muncă și securității și sănătății în muncă) la unități cu un număr de 51,8 mii salariaţi, din care 25,9 mii femei (inclusiv 5994 din mediul rural), 474persoane cu dizabilități și 15 minori. Din numărul total – 681 constituie controale planificate (din care 218 în sectorul public și 463 în sectorul privat) şi 214 inopinate (din care 74 în sectorul public și 140 în sectorul privat). Cu deplasarea în teren la agentul economic au fost efectuate 270 controale (preponderent în sectorul public), iar 625 – din oficiu.

Ca rezultat al acțiunilor de inspecție au fost întocmite procese–verbale de control, în care au fost stabilite și consemnate 5904 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative, din care 5066 în domeniul raporturilor de muncă și 838 – în domeniul securității și sănătății în muncă. Activităţile de inspecție întreprinse scot în evidenţă faptul, că angajatorii comit cel mai frecvent încălcări ale normelor legale referitoare la stabilirea salariului și respectarea termenilor de plată a acestuia. Pe parcursul perioadei de gestiune au parvenit 623 informații-răspuns de la unități, privind îndeplinirea prescripțiilor consemnate în procesele-verbale de control.I

Pentru monitorizarea modului şi termenilor de achitare a salariilor, au fost efectuate 155 controale (65 planificate și 90 inopinate) la unități, care au admis restanţe la plata salariilor și altor plăți în sumă de 31,43 mil. lei față de 2551 angajați, din care 811 femei și 15 persoane cu dizabilități. Inspectorii de muncă au întocmit procese-verbale de control în care au fost stabiliți termeni de lichidare a restanţelor salariale. În temeiul articolelor 55 al.1, 55 al.3, 57 al.1 Codul contravențional pentru încălcarea intenționată a termenelor de plată a salariilor, indemnizaţiilor şi altor plăţi cu caracter permanent, stabilite prin lege, inspectorii de muncă au încheiat 22 procese-verbale cu privire la contravenţie, care au fost înaintate spre examinare instanței de judecată. Urmare acțiunii inspectorilor de muncă salariaților le-au fost achitate plăți restante în sumă de circa 4,1 mil. lei

Sub aspectul realizării obiectivului „Intensificarea controlului în scopul depistării evaziunilor fiscale şi contracarării fenomenului „muncii la negru” din Planul de acţiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” şi muncii nedeclarate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.477 din 28.06.2011, la 10 angajatori persoane juridice și 14 angajatori persoane fizice au fost depistate 46 persoane, ce activau fără forme legale de angajare, din care 5 minori. Pentru prestarea muncii de către salariați fără a avea încheiat un contract individual de munca în formă scrisă și utilizarea muncii nedeclarate de către inspectorii de muncă, în temeiul articolelor 55 al.3 lit.a) și 551 Codul contravențional, au fost încheiate 23 procese-verbale cu privire la contravenţie, care au fost înaintate spre examinare instanței de judecată. Au fost repuse în drepturi 3 persoane, fiind legalizate raporturile de muncă. În perioada respectivă au fost examinate 65 petiții, care au semnalizat munca nedeclarată,  pe motivul că angajații activau fără forme legale de angajare. În urma examinării petițiilor, faptele invocate în 59 petiții nu s-au confirmat.

Totodată, pentru contracararea practicii de achitare a salariilor „în plic” și a „muncii la negru”, au fost întreprinse acțiuni de colaborare între reprezentanții autorităților semnatare a Regulamentului comun privind activitatea echipelor multidisciplinare: Inspectoratul de Stat al Muncii, Inspectoratul General de Poliție, Serviciul Fiscal de Stat, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova. În perioada de raportare au fost efectuate 2 controale planificate cu reprezentații sindicatului din educație și 1 control planificat în comun cu reprezentanții Serviciului Fiscal de Stat, cu încheierea 1 proces-verbal cu privire la contravenție în temeiul 55 al.1, lit.d,g. De asemenea au fost examinate 18 sesizări ale Inspectoratului de poliție privind depistarea muncii nedeclarate.

De către inspectorii de muncă au fost monitorizate 379 unităţi cu un efectiv de 20 şi mai mulți salariați. Potrivit prevederilor art.34 al Legii nr.60-XIX din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, pentru plasarea în câmpul muncii a persoanelor respective, la 76 unităţi au fost rezervate 370 locuri de muncă. La 135 unităţi, în perioada efectuării controlului, își desfășurau activitatea 474 persoane cu dizabilităţi. La 102 unităţi există registrul de evidenţă a cererilor de angajare a persoanelor cu dizabilităţi. Au informat Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă despre locurile de muncă rezervate 77 unități. Inspectorii de muncă au înaintat conducătorilor unităților prescripţii pentru conformarea la prevederile legii nominalizate (crearea locurilor de muncă și plasarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități) și respectarea prevederilor Codului muncii referitor la durata redusă a timpului de muncă și normelor de producție, acordarea concediului de odihnă plătit și a concediului suplimentar fără plată, etc.

Examinarea petițiilor

Pe parcursul perioadei de referință de către inspectorii de muncă au fost examinate şi întreprinse măsuri pentru soluţionare a 907 petiţii parvenite de la cetăţeni. Din numărul total de petiții examinate 62% - constituie probleme ce ţin de salarizare; 17% - concediere/reducere a personalului; 7% - semnalizări privind munca nedeclarată; 5% - abateri de la prevederile legale la încheierea contractelor individuale de muncă; 4% - constituie semnalizări privind producerea accidentelor de muncă; 2% - probleme ce ţin de neacordarea/neplata concediilor de odihnă; câte 1% - încălcări la stabilirea regimului de muncă, semnalizări privind comiterea încălcărilor la aplicarea de către angajator a sancțiunilor față de salariați și calcularea indemnizației în urma producerii accidentelor de muncă. Nu s-au confirmat argumentele invocate în 224 petiții examinate. Au fost remise altor organe după competență spre examinare 7 petiții. De asemenea au fost examinate 359 sesizări de la autorități publice și persoane juridice. Au fost repuse în drepturi 755 persoane. Concomitent, inspectorii de muncă, au acordat ajutor metodologic şi consultativ la circa 7000 persoane.

Cercetarea accidentelor de muncă

În vederea conformării la prevederile legislației în domeniul securității și sănătății în muncă, pe parcursul perioadei de gestiune au fost întreprinse acțiuni de consolidare a Inspectoratului de Stat al Muncii pentru efectuarea acțiunilor de inspecție în domeniul dat și de cercetare a accidentelor grave și mortale produse în câmpul muncii.

În lunile ianuarie – mai ale anului 2021, la Inspectoratul de Stat al Muncii au fost comunicate 215 evenimente de accidentare a lucrătorilor în câmpul muncii, în urma cărora au avut de suferit 231 persoane, inclusiv 38 mortal.

Au fost dispuse spre cercetare inspectorilor de muncă cu atribuții de control în domeniul securității și sănătății în muncă 59 cazuri de accidentare, inclusiv 37 mortale.

În perioada de gestiune inspectorii de muncă au cercetat 29 evenimente de accidentare:

- 18 accidente mortale, din care 4 de muncă, 11 în afara muncii și 3 nu se încadrează în prevederile Regulamentului de cercetare a accidentelor de muncă;

- 7 accidente de muncă grave;

- 4 accidente cu incapacitate temporară de muncă.

De către comisiile întreprinderilor au fost cercetate 156 de cazuri de accidentare cu incapacitate temporară de muncă, în urma cărora au avut de suferit 169 persoane.

La data de 31 mai se aflau în proces de cercetare 30 evenimente de accidentare, din care 19 mortale.

Constatarea contravențiilor

Ca rezultat al neconformării unităţilor supuse controalelor la prevederile legislaţiei muncii, de către inspectorii de muncă au fost încheiate 72 procese-verbale cu privire la contravenţie, care au fost înaintate spre examinare în instanța de judecată.

Activități conexe

La inspecţiile teritoriale de muncă, în baza art.33 alin.1 Codul Muncii, au fost prezentate 750 contracte colective de muncă și acorduri adiționale la ele.

Ca măsură de prevenire a muncii nedeclarate în agricultură, conform Legii nr.22/2018 privind exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, la solicitarea beneficiarilor de lucrări agricole, de către inspecțiile teritoriale de muncă, pe parcursul lunilor ianuarie – mai ale anului 2021 au fost realizate 150 Registre de evidență a zilierilor. De la beneficiarii de lucrări agricole, la inspecțiile teritoriale de muncă, au fost recepționate 176 extrase din Registrele de evidență a zilierilor, în care este reflectată activitatea a 2374 persoane ce au desfășurat activitate de zilier pe parcursul perioadei de gestiune.

Totodată, inspectorii de muncă au desfășurat activitate de instruire și informare în domeniul relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă la nivel de unitate pentru 524 angajatori și salariați de la 94 entități.

Pentru familiarizarea cu prevederile legislaţiei muncii în vigoare de către inspectorii de muncă au fost organizate seminare instructiv-consultative pentru tineretul studios. La seminarele în cauză au participat 387 tineri din 18 instituţii de învăţământ preuniversitar. În cadrul acestor seminare participanţii au fost informaţi detaliat despre modalităţile de aplicare corectă a prevederilor legislației muncii.

În contextul promovării prevederilor legislației din domeniul muncii, în cadrul seminarelor și meselor rotunde, organizate de factorii de decizie din teritoriu și subdiviziunile teritoriale ale sindicatelor, colaboratorii Inspectoratului de Stat al Muncii au întreprins 60 acțiuni de sensibilizare privind: munca femeilor, a persoanelor mai tinere de 18 ani, a persoanelor cu dizabilităţi, modul de încadrare în muncă, perfectare a contractelor individuale de muncă, a nediscriminării în muncă, prevenirii și combaterii fenomenului „muncii nedeclarate”, cu participarea a 382 persoane cu funcție de răspundere. De asemenea, inspectorii de muncă au participat la întrunirile și ședințele de lucru, organizate de autoritățile publice locale și subdiviziunile desconcentrate în teritoriu ale autorităților publice centrale.

Pentru sensibilizarea, informarea şi consultarea celor interesaţi în aplicarea corectă şi eficientă a legislaţiei, precum şi pentru asigurarea transparenţei activităţii de inspecţie au fost realizate acţiuni de informare a populaţiei prin diferite mijloace mass-media. Despre activitatea Inspectoratului de Stat al Muncii şi despre cele mai eficiente metode de aplicare a Codului muncii, a actelor normative din domeniul muncii în vigoare au fost publicate 12 articole în presa locală și au fost acordate 18 interviuri la emisiuni televizate și 5 la radio local, 6 postări pe pagina web.

Inspectorii de muncă au participat la ședința online tripartită dedicată Zilei mondiale privind securitatea și sănătatea la locul de muncă, desfășurată la 28 aprilie 2021, cu susținerea Organizației Internaționale a Muncii.

Din timpul total de lucru al inspectorilor de muncă, 23% a fost utilizat la activităţi pe teren (efectuarea vizitelor de control, cercetarea evenimentelor de accidentare în câmpul muncii, examinarea petiţiilor, acţiuni în instanţa de judecată, acordarea ajutorului consultativ angajatorilor și angajaților). Restul timpului a fost utilizat în cadrul activităţilor la sediu (efectuarea acțiunilor de control și examinarea petiţiilor din oficiu, acordarea consultaţiilor agenţilor economici şi persoanelor fizice, întocmirea răspunsurilor la adresări şi planificarea lunară a activităţilor de inspecţie).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...