37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   ISM: circa 11 mii de abateri de la prevederile legislației muncii în 8 luni ale anului 2021

ISM: circa 11 mii de abateri de la prevederile legislației muncii în 8 luni ale anului 2021

16.09.2021448 views ISM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Activități de control

Sub aspectul respectării actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă, securității și sănătății în muncă inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii pe parcursul lunilor ianuarie – august ale anului 2021 au efectuat 1610 controale (1177 în domeniul raporturilor de muncă, 404 – securității și sănătății în muncă și 29 – mixte, în domeniul raporturilor de muncă și securității și sănătății în muncă) la unități cu un număr de 80,8 mii salariaţi, din care 41,5 mii femei (inclusiv 8540 din mediul rural), 735 persoane cu dizabilități și 25 minori. Din numărul total – 1245 constituie controale planificate (din care 337 în sectorul public și 908 în sectorul privat) şi 365 inopinate (din care 128 în sectorul public și 237 în sectorul privat). Cu deplasarea în teren la agentul economic au fost efectuate 699 controale, iar 911 – din oficiu.

Ca rezultat al acțiunilor de inspecție au fost întocmite procese–verbale de control, în care au fost stabilite și consemnate 10989 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative, din care 7402 în domeniul raporturilor de muncă și 3587 – în domeniul securității și sănătății în muncă. Activităţile de inspecție întreprinse scot în evidenţă faptul, că angajatorii comit cel mai frecvent încălcări ale normelor legale referitoare la stabilirea salariului și respectarea termenilor de plată a acestuia și lacune în organizarea activității de protecție și prevenire la nivel de unitate. Pe parcursul perioadei de gestiune au parvenit 1077 informații-răspuns de la unități, privind îndeplinirea prescripțiilor consemnate în procesele-verbale de control. 

Pentru monitorizarea modului şi termenilor de achitare a salariilor, au fost efectuate 258 controale (123 planificate și 135 inopinate) la unități, care au admis restanţe la plata salariilor și altor plăți în sumă de 39,4 mil. lei față de 3569 angajați, din care 1123 femei și 19 persoane cu dizabilități. Inspectorii de muncă au întocmit procese-verbale de control în care au fost stabiliți termeni de lichidare a restanţelor salariale. În temeiul articolelor 55 al.1, 55 al.3, 57 al.1 Codul contravențional pentru încălcarea intenționată a termenelor de plată a salariilor, indemnizaţiilor şi altor plăţi cu caracter permanent, stabilite prin lege, inspectorii de muncă au încheiat 32 procese-verbale cu privire la contravenţie, care au fost înaintate spre examinare instanței de judecată. Urmare acțiunii inspectorilor de muncă salariaților le-au fost achitate plăți restante în sumă de circa 5,8 mil. lei

Sub aspectul realizării obiectivului „Intensificarea controlului în scopul depistării evaziunilor fiscale şi contracarării fenomenului „muncii la negru” din Planul de acţiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” şi muncii la negru, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.477 din 28.06.2011, la 14 angajatori persoane juridice și 19 angajatori persoane fizice au fost depistate 58 persoane, ce activau fără forme legale de angajare, din care 9 minori. Pentru prestarea muncii de către salariați fără a avea încheiat un contract individual de munca în formă scrisă și utilizarea muncii nedeclarate, de către inspectorii de muncă, în temeiul articolelor 55 al.3 lit.a) și 551 Codul contravențional, au fost încheiate 32 procese-verbale cu privire la contravenţie, care au fost înaintate spre examinare instanței de judecată. Au fost repuse în drepturi 5 persoane, fiind legalizate raporturile de muncă. În perioada respectivă au fost examinate 91 petiții, care au semnalizat munca nedeclarată,  pe motivul că angajații activau fără forme legale de angajare. În urma examinării petițiilor, faptele invocate în 78 petiții nu s-au confirmat.

Totodată, pentru contracararea practicii de achitare a salariilor „în plic” și a „muncii la negru”, au fost întreprinse acțiuni de colaborare între reprezentanții autorităților semnatare a Regulamentului comun privind activitatea echipelor multidisciplinare: Inspectoratul de Stat al Muncii, Inspectoratul General de Poliție, Serviciul Fiscal de Stat, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova. În perioada de raportare au fost efectuate 4 controale planificate și 2 inopinate cu reprezentații sindicatului din învățământ și 3 controale planificate în comun cu reprezentanții Serviciului Fiscal de Stat, cu încheierea 1 proces-verbal cu privire la contravenție în temeiul art.55 al.1, lit.d,g. De asemenea au fost examinate 19 sesizări ale Inspectoratului de poliție privind depistarea muncii nedeclarate.

În vederea evaluării nivelului de sensibilizare a angajatorilor vizavi de necesitatea desfăşurării activităţilor de protecţie şi prevenire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la nivel de unitate, inspectorii de muncă au constatat că la 156 unități monitorizate activitatea de protecţie şi prevenire este realizată de către conducător, la 96 – de către persoana desemnată, la 5 – de către serviciul intern, la 12 – de către serviciul extern. Comitete pentru securitate şi sănătate în muncă au fost constituite la 31 unităţi supuse controlului. Pentru stabilirea sporurilor de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile, au fost evaluate condițiile de muncă la locurile de muncă la 123 unități supuse controlului de stat. În temeiul evaluării riscurilor profesionale, la 153 unități au fost întocmite planuri anuale de protecţie şi prevenire.

De către inspectorii de muncă au fost monitorizate 639 unităţi cu un efectiv de 20 şi mai mulți salariați. Potrivit prevederilor art.34 al Legii nr.60-XIX din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, pentru plasarea în câmpul muncii a persoanelor respective, la 104 unităţi au fost rezervate 449 locuri de muncă. La 203 unităţi, în perioada efectuării controlului, își desfășurau activitatea 735 persoane cu dizabilităţi. La 151 unităţi există registrul de evidenţă a cererilor de angajare a persoanelor cu dizabilităţi. Au informat Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă despre locurile de muncă rezervate 112 unități. Inspectorii de muncă au înaintat conducătorilor unităților prescripţii pentru conformarea la prevederile legii nominalizate (crearea locurilor de muncă și plasarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități) și respectarea prevederilor Codului muncii referitor la durata redusă a timpului de muncă și normelor de producție, acordarea concediului de odihnă plătit și a concediului suplimentar fără plată, etc.

 Examinarea petițiilor

Pe parcursul perioadei de referință de către inspectorii de muncă au fost examinate şi întreprinse măsuri pentru soluţionare a 1393 petiţii parvenite de la cetăţeni. Din numărul total de petiții examinate 65% - constituie probleme ce ţin de salarizare; 15% - concediere/reducere a personalului; 7% - semnalizări privind munca nedeclarată; 4% - abateri de la prevederile legale la încheierea contractelor individuale de muncă; 3% - constituie încălcări la stabilirea regimului de muncă; câte 2% - încălcări la calcularea indemnizației în urma producerii accidentelor de muncă; probleme ce ţin de neacordarea concediilor de odihnă; semnalizări privind comiterea încălcărilor la aplicarea de către angajator a sancțiunilor față de salariați. Nu s-au confirmat argumentele invocate în 328 petiții examinate. Au fost remise altor organe după competență spre examinare 8 petiții. De asemenea au fost examinate 685 sesizări de la autorități publice și persoane juridice. Au fost repuse în drepturi 1097 persoane. Concomitent, inspectorii de muncă, au acordat ajutor metodologic şi consultativ la circa 10700 persoane.

 Cercetarea accidentelor de muncă

În vederea conformării la prevederile legislației în domeniul securității și sănătății în muncă, pe parcursul perioadei de gestiune au fost întreprinse acțiuni de consolidare a Inspectoratului de Stat al Muncii pentru efectuarea acțiunilor de inspecție în domeniul dat și de cercetare a accidentelor grave și mortale produse în câmpul muncii.

În lunile ianuarie – august ale anului 2021, la Inspectoratul de Stat al Muncii au fost comunicate 370 evenimente de accidentare a lucrătorilor în câmpul muncii, în urma cărora au avut de suferit 400 persoane, din care 47 mortal.

Au fost dispuse spre cercetare inspectorilor de muncă cu atribuții de control în domeniul securității și sănătății în muncă 98 cazuri de accidentare, inclusiv 46 mortale.

Astfel, în perioada de gestiune, inspectorii de muncă au cercetat 63 evenimente de accidentare, din care:

- 35 accidente mortale, inlusiv 14 de muncă, 16 în afara muncii și 5 nu se încadrează în prevederile Regulamentului privind modul de cercetare a accidentelor de muncă;

- 17 accidente de muncă grave;

- 11 accidente cu incapacitate temporară de muncă.

De către comisiile întreprinderilor au fost cercetate 272 de cazuri de accidentare cu incapacitate temporară de muncă, în urma cărora au avut de suferit 288 persoane.

La data de 26 august se aflau în proces de cercetare 35 evenimente de accidentare, din care 11 mortale.

Constatarea contravențiilor

Ca rezultat al neconformării unităţilor supuse controalelor la prevederile legislaţiei muncii, de către inspectorii de muncă au fost încheiate 88 procese-verbale cu privire la contravenţie, care au fost înaintate spre examinare în instanța de judecată.

De către instanța de judecată au fost emise 23 decizii de sancționare a angajatorilor prin aplicarea amenzii și 7 decizii de încetare a cauzei contravenționale. Se află în examinare 58 dosare administrative.

Activități conexe

La inspecţiile teritoriale de muncă, în baza art.33 alin.1 Codul Muncii, au fost prezentate 966 contracte colective de muncă și acorduri adiționale la ele.

Ca măsură de prevenire a muncii nedeclarate în agricultură, conform Legii nr.22/2018 privind exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, la solicitarea beneficiarilor de lucrări agricole, de către inspecțiile teritoriale de muncă, pe parcursul lunilor ianuarie – august ale anului 2021 au fost realizate 190 Registre de evidență a zilierilor. De la beneficiarii de lucrări agricole, la inspecțiile teritoriale de muncă, au fost recepționate 312 extrase din Registrele de evidență a zilierilor, în care este reflectată activitatea a 4044 persoane ce au desfășurat activitate de zilier pe parcursul perioadei de gestiune.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...