37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   ISM: circa 10 mii de abateri de la prevederile legislației muncii în 7 luni ale anului 2021

ISM: circa 10 mii de abateri de la prevederile legislației muncii în 7 luni ale anului 2021

11.08.2021153 views ISM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Activități de control

Sub aspectul respectării actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă, securității și sănătății în muncă inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii pe parcursul lunilor ianuarie – iulie ale anului 2021 au efectuat 1395 controale (1042 în domeniul raporturilor de muncă, 330 – securității și sănătății în muncă și 23 – mixte, în domeniul raporturilor de muncă și securității și sănătății în muncă) la unități cu un număr de 70,3 mii salariaţi, din care 31,6 mii femei (inclusiv 7671 din mediul rural), 655 persoane cu dizabilități și 20 minori. Din numărul total – 1090 constituie controale planificate (din care 295 în sectorul public și 795 în sectorul privat) şi 305 inopinate (din care 107 în sectorul public și 198 în sectorul privat). Cu deplasarea în teren la agentul economic au fost efectuate 575 controale, iar 820 – din oficiu.

Ca rezultat al acțiunilor de inspecție au fost întocmite procese–verbale de control, în care au fost stabilite și consemnate 9589 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative, din care 6644 în domeniul raporturilor de muncă și 2945 – în domeniul securității și sănătății în muncă. Activităţile de inspecție întreprinse scot în evidenţă faptul, că angajatorii comit cel mai frecvent încălcări ale normelor legale referitoare la stabilirea salariului și respectarea termenilor de plată a acestuia și lacune în organizarea activității de protecție și prevenire la nivel de unitate. Pe parcursul perioadei de gestiune au parvenit 930 informații-răspuns de la unități, privind îndeplinirea prescripțiilor consemnate în procesele-verbale de control. 

Pentru monitorizarea modului şi termenilor de achitare a salariilor, au fost efectuate 223 controale (104 planificate și 119 inopinate) la unități, care au admis restanţe la plata salariilor și altor plăți în sumă de 34,135 mil. lei față de 3180 angajați, din care 1023 femei și 15 persoane cu dizabilități. Inspectorii de muncă au întocmit procese-verbale de control în care au fost stabiliți termeni de lichidare a restanţelor salariale. În temeiul articolelor 55 al.1, 55 al.3, 57 al.1 Codul contravențional pentru încălcarea intenționată a termenelor de plată a salariilor, indemnizaţiilor şi altor plăţi cu caracter permanent, stabilite prin lege, inspectorii de muncă au încheiat 28 procese-verbale cu privire la contravenţie, care au fost înaintate spre examinare instanței de judecată. Urmare acțiunii inspectorilor de muncă salariaților le-au fost achitate plăți restante în sumă de circa 5,3 mil. lei

Sub aspectul realizării obiectivului „Intensificarea controlului în scopul depistării evaziunilor fiscale şi contracarării fenomenului „muncii la negru” din Planul de acţiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” şi muncii la negru, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.477 din 28.06.2011, la 12 angajatori persoane juridice și 17 angajatori persoane fizice au fost depistate 51 persoane, ce activau fără forme legale de angajare, din care 5 minori. Pentru prestarea muncii de către salariați fără a avea încheiat un contract individual de munca în formă scrisă și utilizarea muncii nedeclarate, de către inspectorii de muncă, în temeiul articolelor 55 al.3 lit.a) și 551 Codul contravențional, au fost încheiate 28 procese-verbale cu privire la contravenţie, care au fost înaintate spre examinare instanței de judecată. Au fost repuse în drepturi 4 persoane, fiind legalizate raporturile de muncă. În perioada respectivă au fost examinate 85 petiții, care au semnalizat munca nedeclarată,  pe motivul că angajații activau fără forme legale de angajare. În urma examinării petițiilor, faptele invocate în 74 petiții nu s-au confirmat.

Totodată, pentru contracararea practicii de achitare a salariilor „în plic” și a „muncii la negru”, au fost întreprinse acțiuni de colaborare între reprezentanții autorităților semnatare a Regulamentului comun privind activitatea echipelor multidisciplinare: Inspectoratul de Stat al Muncii, Inspectoratul General de Poliție, Serviciul Fiscal de Stat, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova. În perioada de raportare au fost efectuate 4 controale planificate și 2 inopinate cu reprezentații sindicatului din învățământ și 3 controale planificate în comun cu reprezentanții Serviciului Fiscal de Stat, cu încheierea 1 proces-verbal cu privire la contravenție în temeiul art.55 al.1, lit.d,g. De asemenea au fost examinate 18 sesizări ale Inspectoratului de poliție privind depistarea muncii nedeclarate.

În vederea evaluării nivelului de sensibilizare a angajatorilor vizavi de necesitatea desfăşurării activităţilor de protecţie şi prevenire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la nivel de unitate, inspectorii de muncă au constatat că la 94 unități monitorizate activitatea de protecţie şi prevenire este realizată de către conducător, la 62 – de către persoana desemnată, la 5 – de către serviciul intern, la 8 – de către serviciul extern. Comitete pentru securitate şi sănătate în muncă activează la 22 unităţi monitorizate. Pentru stabilirea sporurilor de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile, au fost evaluate condițiile de muncă la locurile de muncă la 76 unități supuse controlului de stat. Au fost întocmite planuri anuale de protecţie şi prevenire în baza evaluării riscurilor profesionale la 86 unităţi economice monitorizate.

De către inspectorii de muncă au fost monitorizate 573 unităţi cu un efectiv de 20 şi mai mulți salariați. Potrivit prevederilor art.34 al Legii nr.60-XIX din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, pentru plasarea în câmpul muncii a persoanelor respective, la 95 unităţi au fost rezervate 427 locuri de muncă. La 183 unităţi, în perioada efectuării controlului, își desfășurau activitatea 655 persoane cu dizabilităţi. La 141 unităţi există registrul de evidenţă a cererilor de angajare a persoanelor cu dizabilităţi. Au informat Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă despre locurile de muncă rezervate 105 unități. Inspectorii de muncă au înaintat conducătorilor unităților prescripţii pentru conformarea la prevederile legii nominalizate (crearea locurilor de muncă și plasarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități) și respectarea prevederilor Codului muncii referitor la durata redusă a timpului de muncă și normelor de producție, acordarea concediului de odihnă plătit și a concediului suplimentar fără plată, etc.

Examinarea petițiilor

Pe parcursul perioadei de referință de către inspectorii de muncă au fost examinate şi întreprinse măsuri pentru soluţionare a 1208 petiţii parvenite de la cetăţeni. Din numărul total de petiții examinate 65% - constituie probleme ce ţin de salarizare; 16% - concediere/reducere a personalului; 7% - semnalizări privind munca nedeclarată; 4% - abateri de la prevederile legale la încheierea contractelor individuale de muncă; câte 2% - constituie probleme ce ţin de neacordarea concediilor de odihnă; încălcări la stabilirea regimului de muncă; semnalizări privind comiterea încălcărilor la aplicarea de către angajator a sancțiunilor față de salariați; calcularea indemnizației în urma producerii accidentelor de muncă. Nu s-au confirmat argumentele invocate în 297 petiții examinate. Au fost remise altor organe după competență spre examinare 8 petiții. De asemenea au fost examinate 622 sesizări de la autorități publice și persoane juridice. Au fost repuse în drepturi 975 persoane. Concomitent, inspectorii de muncă, au acordat ajutor metodologic şi consultativ la circa 9100 persoane.

 Cercetarea accidentelor de muncă

În vederea conformării la prevederile legislației în domeniul securității și sănătății în muncă, pe parcursul perioadei de gestiune au fost întreprinse acțiuni de consolidare a Inspectoratului de Stat al Muncii pentru efectuarea acțiunilor de inspecție în domeniul dat și de cercetare a accidentelor grave și mortale produse în câmpul muncii.

În lunile ianuarie – iulie ale anului 2021, la Inspectoratul de Stat al Muncii au fost comunicate 315 evenimente de accidentare a lucrătorilor în câmpul muncii, în urma cărora au avut de suferit 342 persoane, din care 45 mortal.

Au fost dispuse spre cercetare inspectorilor de muncă cu atribuții de control în domeniul securității și sănătății în muncă 80 cazuri de accidentare, inclusiv 44 mortale.

Astefel, în perioada de gestiune, inspectorii de muncă au cercetat 55 evenimente de accidentare, inclusiv:

- 34 accidente mortale, din care 13 de muncă, 16 în afara muncii și 5 nu se încadrează în prevederile Regulamentului privind modul de cercetare a accidentelor de muncă;

- 12 accidente de muncă grave;

- 9 accidente cu incapacitate temporară de muncă.

De către comisiile întreprinderilor au fost cercetate 235 de cazuri de accidentare cu incapacitate temporară de muncă, în urma cărora au avut de suferit 249 persoane.

La data de 30 iulie se aflau în proces de cercetare 25 evenimente de accidentare, din care 10 mortale.

 Constatarea contravențiilor

Ca rezultat al neconformării unităţilor supuse controalelor la prevederile legislaţiei muncii, de către inspectorii de muncă au fost încheiate 78 procese-verbale cu privire la contravenţie, care au fost înaintate spre examinare în instanța de judecată.                                                                                                              

 Activități conexe

La inspecţiile teritoriale de muncă, în baza art.33 alin.1 Codul Muncii, au fost prezentate 910 contracte colective de muncă și acorduri adiționale la ele.

Ca măsură de prevenire a muncii nedeclarate în agricultură, conform Legii nr.22/2018 privind exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, la solicitarea beneficiarilor de lucrări agricole, de către inspecțiile teritoriale de muncă, pe parcursul lunilor ianuarie – iulie ale anului 2021 au fost realizate 187 Registre de evidență a zilierilor. De la beneficiarii de lucrări agricole, la inspecțiile teritoriale de muncă, au fost recepționate 258 extrase din Registrele de evidență a zilierilor, în care este reflectată activitatea a 3842 persoane ce au desfășurat activitate de zilier pe parcursul perioadei de gestiune.

Totodată, inspectorii de muncă au desfășurat activitate de instruire și informare în domeniul relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă la nivel de unitate pentru 955 angajatori și salariați de la 133 entități.

Pentru familiarizarea cu prevederile legislaţiei muncii în vigoare de către inspectorii de muncă au fost organizate seminare instructiv-consultative pentru tineretul studios. La seminarele în cauză au participat 403 tineri din 19 instituţii de învăţământ preuniversitar. În cadrul acestor seminare participanţii au fost informaţi detaliat despre modalităţile de aplicare corectă a prevederilor legislației muncii.

În contextul promovării prevederilor legislației din domeniul muncii, în cadrul seminarelor și meselor rotunde, organizate de factorii de decizie din teritoriu și subdiviziunile teritoriale ale sindicatelor, colaboratorii Inspectoratului de Stat al Muncii au întreprins 84 acțiuni de informare privind: munca femeilor, a persoanelor mai tinere de 18 ani, a persoanelor cu dizabilităţi, modul de încadrare în muncă, perfectare a contractelor individuale de muncă, a nediscriminării în muncă, prevenirii și combaterii fenomenului „muncii nelegale”, cu participarea a 520 persoane cu funcție de răspundere. De asemenea, inspectorii de muncă au participat la întrunirile și ședințele de lucru, organizate de autoritățile publice locale și subdiviziunile desconcentrate în teritoriu ale autorităților publice centrale.

Pentru sensibilizarea, informarea şi consultarea celor interesaţi în aplicarea corectă şi eficientă a legislaţiei, precum şi pentru asigurarea transparenţei activităţii de inspecţie au fost realizate acţiuni de informare a populaţiei prin diferite mijloace mass-media. Despre activitatea Inspectoratului de Stat al Muncii şi despre cele mai eficiente metode de aplicare a Codului muncii, a actelor normative din domeniul muncii în vigoare au fost publicate 15 articole în presa locală și au fost acordate 26 interviuri la emisiuni televizate și 8 la radio local, 34 postări pe pagina web, inclusiv în compartimentul „Referințe utile pentru angajatori”. Rețea cuprinde măsuri de securitate și sănătate în muncă în timpul pandemiei COVID-19.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...