37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Informație privind controlul de stat al respectării legislației muncii în primele 4 luni ale anului

Informație privind controlul de stat al respectării legislației muncii în primele 4 luni ale anului

22.05.2020462 views ISM
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Activitatea Inspectoratului de Stat al Muncii este orientată spre realizarea obiectivelor ce-i revin din Programul său de activitate şi din prevederile actelor legislative şi normative din domeniul muncii. Inspectoratul de Stat al Muncii întreprinde activități de inspecție în vederea prevenirii şi combaterii ilegalităţilor din domeniul raporturilor de muncă și desfășoară acţiuni de colaborare cu autoritățile competente în domeniul controlului siguranței ocupaționale. 

Acțiuni în domeniul raporturilor de muncă 

Sub aspectul respectării actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii au efectuat 476 controale la unități cu un număr de 31088 salariaţi, din care 17484 femei (inclusiv 3292 din mediul rural) și 2 minori. Din numărul total – 329 constituie controale planificate (din care 130 în sectorul public și 199 în sectorul privat) şi 147 inopinate (din care 62 în sectorul public și 85 în sectorul privat). Cu deplasarea în teren la agentul economic au fost efectuate 245 controale, iar 231 – din oficiu.

În urma acțiunilor de inspecție au fost întocmite procese–verbale de control, în care au fost stabilite și consemnate 2730 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă. Activităţile de inspecție întreprinse scot în evidenţă faptul, că angajatorii comit cel mai frecvent încălcări ale normelor legale referitoare la stabilirea salariului și respectarea termenilor de plată a acestuia. Pe parcursul perioadei de gestiune au parvenit 332 informații-răspuns de la unități, privind îndeplinirea prescripțiilor consemnate în procesele-verbale de control. 

În contextul monitorizării modului şi termenilor de achitare a salariilor, au fost efectuate 20 controale (5 planificate și 15 inopinate) la unități, care au admis restanţe la plata salariilor în sumă de 4,638 mil. lei față de 291 angajați, din care 69 femei. Totodată au fost constatate datorii din anii precedenți de 3,3 mil. lei față de 173 angajați la 4 agenți economici. Inspectorii de muncă au întocmit procese-verbale de control în care au fost stabiliți termeni de lichidare a restanţelor salariale. În temeiul art.57 al.1 Codul contravențional inspectorii de muncă au încheiat 13 procese-verbale cu privire la contravenţie, care au fost înaintate spre examinare instanței de judecată.

Urmare a realizării obiectivului „Intensificarea controlului în scopul depistării evaziunilor fiscale şi contracarării fenomenului „muncii la negru” din Planul de acţiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” şi muncii nedeclarate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.477 din 28.06.2011, la 7 agenți economici și 11 angajatori-persoane fizice au fost depistate 21 persoane, ce activau fără forme legale de angajare, din care 3 femei și 1 minor. De către inspectorii de muncă, în temeiul art. 551 Codul contravențional, au fost încheiate 18 procese-verbale cu privire la contravenţie, care au fost înaintate spre examinare instanței de judecată. Au fost repuse în drepturi 5 persoane, fiindu-le legalizate raporturile de muncă.

Pentru contracararea practicii de achitare a salariilor „în plic” și a „muncii la negru”, au fost efectuate 3 controale planificate în comun cu reprezentanții Serviciului Fiscal de Stat. Cu reprezentanți ai Sindicatului Educației și Științei au fost efectuate 2 controale în comun și a fost examinată 1 petiție colectivă, în rezultatul căreia au fost repuse în drepturi 4 persoane. Totodată, au fost examinate 6 sesizări ale Inspectoratului de poliție privind depistarea muncii nedeclarate.

De către inspectorii de muncă au fost monitorizate 192 unităţi cu un efectiv de 20 şi mai multe persoane. Potrivit prevederilor art.34 al Legii nr.60-XIX din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, pentru plasarea în câmpul muncii a persoanelor respective, la 41 unităţi au fost rezervate 298 locuri de muncă. La 53 unităţi, în perioada efectuării controlului, își desfășurau activitatea 277 persoane cu dizabilităţi. La 36 unităţi există registrul de evidenţă a cererilor de angajare a persoanelor cu dizabilităţi. Au informat Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă despre locurile de muncă rezervate 20 unități. Inspectorii de muncă au înaintat conducătorilor unităților prescripţii pentru conformare la prevederile legii nominalizate.

În temeiul pct.5 al Ordinului „Cu privire la efectuarea controlului asupra corectitudinii stabilirii, calculării și plății indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă” emis de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Inspectoratul de Stat al Muncii și Casa Națională de Asigurări Sociale, de către inspectorii de muncă au fost întreprinse vizite de control la 10 unități, a căror salariați în perioada 2017 – 2019 au beneficiat de indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă (cauzate de boli obișnuite, accidente nelegate de muncă, prevenirea îmbolnăvirilor, îngrijirea copilului bolnav). Ca rezultat al controalelor nu au fost depistate abateri la calcularea indemnizațiilor.

Pe parcursul lunilor ianuarie – aprilie a anului în curs de către inspectorii de muncă au fost examinate şi întreprinse măsuri pentru soluţionare a 503 petiţii parvenite de la cetăţeni. Din numărul total de petiții examinate 57% - constituie probleme ce ţin de salarizare; 16% - concediere/reducere a personalului; 6% - semnalizări privind munca nedeclarată; câte 5% - constituie încălcări privind stabilirea regimului de muncă și abateri de la prevederile legale la încheierea contractelor individuale de muncă; 4% - constituie probleme ce ţin de neacordarea/neplata concediilor de odihnă; 1% - semnalizări privind comiterea încălcărilor la acordarea, calcularea sau neachitarea indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă și calcularea indemnizației în urma producerii accidentelor de muncă; 6% - invocă alte probleme. De asemenea au fost examinate 236 sesizări de la autorități publice și persoane juridice. Au fost repuse în drepturi 276 persoane. Concomitent, inspectorii de muncă, au acordat ajutor metodologic şi consultativ la circa 1530 cetăţeni.

Ca rezultat al neconformării unităţilor supuse controalelor la prevederile legislaţiei muncii, de către inspectorii de muncă au fost încheiate 39 procese-verbale cu privire la contravenţie şi înaintate spre examinare în instanța de judecată.

La inspecţiile teritoriale de muncă, în baza art.33 alin.1 Codul Muncii, au fost luate la evidență 118 contracte colective de muncă și acorduri adiționale la ele.

Ca măsură de contracarare a muncii nedeclarate în agricultură, conform Legii nr. 22 din 23 februarie 2018 privind exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, începând cu luna septembrie a anului 2018 și pe parcursul perioadei următoare, de către inspecțiile teritoriale de muncă, la solicitarea beneficiarilor, au fost realizate contra cost 1602 Registre de evidență a zilierilor, inclusiv 80 pe parcursul lunilor ianuarie – aprilie ale anului 2020. De la beneficiarii de lucrări agricole, la inspecțiile teritoriale de muncă, au parvenit 1072 extrase din Registrele de evidență,  din care 117 extrase pe parcursul lunilor ianuarie – aprilie 2020. În registre au fost vizate 24565 persoane cu statut de zilier, din care 2400 lucrători-zilieri, ce au activat pe parcursul perioadei ianuarie – aprilie a anului 2020.

Totodată, inspectorii de muncă au desfășurat activitate de instruire și informare în domeniul raporturilor de muncă la nivel de unitate pentru 714 salariați de la 51 unități economice.

Pentru familiarizarea cu prevederile legislaţiei muncii în vigoare inspectorii de muncă au organizat seminare instructiv-consultative pentru tineretul studios. La seminarele în cauză au participat 506 tineri din 19 instituţii de învăţământ preuniversitar. În cadrul acestor seminare participanţii au fost informaţi detaliat despre modalităţile de aplicare corectă a prevederilor legislației muncii.

În vederea promovării muncii decente, realizării Planului de acțiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a traficului de ființe umane pentru anii 2018-2023, inspectorii de muncă în colaborare cu autoritățile publice locale au realizat 2 acțiuni de informare și sensibilizare pentru 16 întreprinzători, în cadrul cărora au fost desemnate cele mai bune practici de dezvoltare a muncii decente, au fost evaluate dezavantajele achitării salariilor „în plic” şi practicării „muncii la negru” și acțiunea negativă generată de traficul de ființe umane în urma exploatării prin muncă.

În contextul promovării prevederilor legislației din domeniul muncii, colaboratorii Inspectoratului de Stat al Muncii au participat activ în cadrul seminarelor și meselor rotunde, organizate de factorii de decizie din teritoriu și subdiviziunile teritoriale ale sindicatelor. De asemenea, inspectorii de muncă au participat la întrunirile și ședințele de lucru, organizate de autoritățile publice locale și subdiviziunile desconcentrate în teritoriu ale autorităților publice centrale.

Pentru sensibilizarea, informarea şi consultarea celor interesaţi în aplicarea corectă şi eficientă a legislaţiei, precum şi pentru asigurarea transparenţei activităţii de inspecţie au fost realizate acţiuni de informare a populaţiei prin diferite mijloace mass-media. Despre activitatea Inspectoratului de Stat al Muncii şi despre cele mai eficiente metode de aplicare a Codului muncii, a actelor normative din domeniul muncii în vigoare au fost publicate 10 articole în presa locală, au fost acordate 3 interviuri la emisiuni televizate și 2 radiofonice.

La 11 martie 2020 în incinta Centrului Național de Acreditare MOLDAC a fost desfășurat seminarul de instruire privind implementarea procesului de accreditare, cu participarea reprezentantului Inspectoratului de Stat al Muncii.

Pe data de 17 martie 2020 reprezentantul Inspectoratului de Stat al Muncii a asigurat suportul consultativ vis-a-vis de aplicarea legislației muncii la Centrul național de expertiză judiciară.

Din timpul total de lucru al inspectorilor de muncă, 23% a fost utilizat la activităţi pe teren (efectuarea vizitelor de control, examinarea petiţiilor, acţiuni în instanţa de judecată, deplasări de serviciu, seminare de instruire). Restul timpului a fost utilizat în cadrul activităţilor la sediu (efectuarea acțiunilor de control și examinarea petiţiilor din oficiu, acordarea consultaţiilor agenţilor economici şi persoanelor fizice, întocmirea răspunsurilor la adresări şi planificarea lunară a activităţilor de inspecţie).

Acțiuni în domeniul securității și sănătății în muncă 

În vederea conformării la prevederile legislației în domeniul securității și sănătății în muncă, Inspectoratul de Stat al Muncii permanent întreprinde acțiuni de coordonare în domeniu, acordă ajutor metodologic și consultativ inspectorilor din autoritățile cu atribuții de control în domeniul siguranței ocupaționale.

Potrivit informațiilor prezentate de autoritățile cu atribuții de control în domeniul siguranței ocupaționale, în primele 3 luni ale anului 2020 au fost desfășurate următoarele activități:

- au fost efectuate 161 controale, din care 138 planificate și 23 inopinate la unități cu efectivul de personal de 7529 unități, din care 3019 femei, 98 persoane cu dizabilități și 4 minori;

- ca rezultat al controalelor au fost constatate și consemnate în procesele-verbale de control 1558 încălcări;

- de la angajatori au parvenit 49 informații, privind remedierea încălcărilor;

- au fost examinate 15 petiții parvenite de la cetățeni și 30 sesizări de diferite autorități și au fost întreprinse măsuri de repunere în drepturi a cetățenilor;

- au fost utilizate 3 zile la 3 ședințe de judecată;

- pentru deplasări de serviciu, întruniri și seminare au fost utilizate 34 zile;

- în temeiul art. 55/3 din Codul contravențional au fost încheiate 29 procese-verbale cu privire la contravenție;

- au fost desfășurate 48 acțiuni de sensibilizare, inclusiv prin vizitele de lucru la unități.

Din timpul total de lucru al inspectorilor de muncă, 52% a fost utilizat la activităţi pe teren (efectuarea vizitelor de control, examinarea petiţiilor, cercetarea evenimentelor de accidentare în câmpul muncii, acţiuni în instanţa de judecată, deplasări de serviciu, seminare de instruire). 

De la începutul anului, la Inspectoratul de Stat al Muncii au fost comunicate 88 evenimente de accidentare a lucrătorilor în câmpul muncii, în urma cărora au avut de suferit 89 persoane, inclusiv 13 mortal.

Inspectorii cu atribuții de control în domeniul siguranței ocupaționale au finalizat cercetarea a 3 accidente mortale, din care 1 de muncă și 2 accidente grave, inclusiv 1 de muncă.

De către comisiile întreprinderilor au fost cercetate 70 de cazuri de accidentare cu incapacitate temporară de muncă, în urma cărora au avut de suferit 70 persoane.

La data de 30 aprilie 2020 se aflau în proces de cercetare 13 cazuri de accidentare, inclusiv 10 mortale.

În vederea conformării la prevederile legislației în domeniul securității și sănătății în muncă și prevenirii accidentelor, Inspectoratul de Stat al Muncii întreprinde acțiuni de coordonare și consultare în domeniul muncii a persoanelor cu funcţii de răspundere din unităţi (conducători, conducători a locurilor de muncă, specialiști şi persoane desemnate, care se ocupă de activităţile de protecţie şi prevenire la nivel de unitate).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...