37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Informație privind controlul de stat al respectării legislației muncii în ianuarie-mai 2020

Informație privind controlul de stat al respectării legislației muncii în ianuarie-mai 2020

30.06.2020523 views ISM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Activitatea Inspectoratului de Stat al Muncii este orientată spre realizarea obiectivelor ce-i revin din Programul său de activitate şi din prevederile actelor legislative şi normative din domeniul muncii. Inspectoratul de Stat al Muncii întreprinde activități de inspecție în vederea prevenirii şi combaterii ilegalităţilor din domeniul raporturilor de muncă și desfășoară acţiuni de colaborare cu autoritățile competente în domeniul controlului siguranței ocupaționale. 

Capitolul I. Acțiuni în domeniul raporturilor de muncă

 Sub aspectul respectării actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii de la începutul anului în curs au efectuat 512 controale la unități cu un număr de 32348 salariaţi, din care 18302 femei (inclusiv 3654 din mediul rural) și 2 minori. Din numărul total – 339 constituie controale planificate (din care 140 în sectorul public și 199 în sectorul privat) şi 173 inopinate (din care 78 în sectorul public și 95 în sectorul privat). Cu deplasarea în teren la agentul economic au fost efectuate 250 controale, iar 262 – din oficiu. Odată cu instituirea stării de urgență, în legătură cu situaţia epidemiologică cauzată de infecţia cu COVID-19, au fost sistate controalele de stat la nivel naţional.

În urma acțiunilor de inspecție au fost întocmite procese–verbale de control, în care au fost stabilite și consemnate 2914 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă. Activităţile de inspecție întreprinse scot în evidenţă faptul, că angajatorii comit cel mai frecvent încălcări ale normelor legale referitoare la stabilirea salariului și respectarea termenilor de plată a acestuia. Pe parcursul perioadei de gestiune au parvenit 373 informații-răspuns de la unități, privind îndeplinirea prescripțiilor consemnate în procesele-verbale de control. 

În contextul monitorizării modului şi termenilor de achitare a salariilor, au fost efectuate 24 controale (6 planificate și 18 inopinate) la unități, care au admis restanţe la plata salariilor în sumă de 7,343 mil. lei față de 338 angajați, din care 76 femei. Totodată au fost constatate datorii din anii precedenți de 5,8 mil. lei față de 217 angajați la 6 agenți economici. Inspectorii de muncă au întocmit procese-verbale de control în care au fost stabiliți termeni de lichidare a restanţelor salariale. În temeiul art.57 al.1 Codul contravențional inspectorii de muncă au încheiat 14 procese-verbale cu privire la contravenţie, care au fost înaintate spre examinare instanței de judecată.

Urmare a realizării obiectivului „Intensificarea controlului în scopul depistării evaziunilor fiscale şi contracarării fenomenului „muncii la negru” din Planul de acţiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” şi muncii nedeclarate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.477 din 28.06.2011, la 8 agenți economici și 15 angajatori-persoane fizice au fost depistate 30 persoane, ce activau fără forme legale de angajare, din care 4 femei și 1 minor. De către inspectorii de muncă, în temeiul art. 551 Codul contravențional, au fost încheiate 23 procese-verbale cu privire la contravenţie, care au fost înaintate spre examinare instanței de judecată. Au fost repuse în drepturi 5 persoane, fiindu-le legalizate raporturile de muncă.

Pentru contracararea practicii de achitare a salariilor „în plic” și a „muncii la negru”, au fost efectuate 3 controale planificate în comun cu reprezentanții Serviciului Fiscal de Stat. Cu reprezentanți ai Sindicatului Educației și Științei au fost efectuate 2 controale în comun și a fost examinată 1 petiție colectivă, în rezultatul căreia au fost repuse în drepturi 4 persoane. Totodată, au fost examinate 11 sesizări ale Inspectoratului de poliție privind depistarea muncii nedeclarate.

De către inspectorii de muncă au fost monitorizate 206 unităţi cu un efectiv de 20 şi mai multe persoane. Potrivit prevederilor art.34 al Legii nr.60-XIX din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, pentru plasarea în câmpul muncii a persoanelor respective, la 41 unităţi au fost rezervate 298 locuri de muncă. La 54 unităţi, în perioada efectuării controlului, își desfășurau activitatea 278 persoane cu dizabilităţi. La 36 unităţi există registrul de evidenţă a cererilor de angajare a persoanelor cu dizabilităţi. Au informat Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă despre locurile de muncă rezervate 20 unități. Inspectorii de muncă au înaintat conducătorilor unităților prescripţii pentru conformare la prevederile legii nominalizate.

În temeiul pct.5 al Ordinului „Cu privire la efectuarea controlului asupra corectitudinii stabilirii, calculării și plății indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă” emis de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Inspectoratul de Stat al Muncii și Casa Națională de Asigurări Sociale, de către inspectorii de muncă au fost întreprinse vizite de control la 11 unități, a căror salariați în perioada 2017 – 2019 au beneficiat de indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă (cauzate de boli obișnuite, accidente nelegate de muncă, prevenirea îmbolnăvirilor, îngrijirea copilului bolnav). Ca rezultat al controalelor nu au fost depistate abateri la calcularea indemnizațiilor.

Pe parcursul lunilor ianuarie – mai a anului în curs de către inspectorii de muncă au fost examinate şi întreprinse măsuri pentru soluţionare a 664 petiţii parvenite de la cetăţeni. Din numărul total de petiții examinate 54% - constituie probleme ce ţin de salarizare; 17% - concediere/reducere a personalului; 6% - semnalizări privind munca nedeclarată; 5% - constituie încălcări privind stabilirea regimului de muncă; câte 4% - constituie abateri de la prevederile legale la încheierea contractelor individuale de muncă și probleme ce ţin de neacordarea/neplata concediilor de odihnă; 2% - semnalizări privind comiterea încălcărilor la acordarea, calcularea sau neachitarea indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă și calcularea indemnizației în urma producerii accidentelor de muncă; 8% - invocă alte probleme. De asemenea au fost examinate 300 sesizări de la autorități publice și persoane juridice. Au fost repuse în drepturi 333 persoane. Concomitent, inspectorii de muncă, au acordat ajutor metodologic şi consultativ la circa 2040 cetăţeni.

Ca rezultat al neconformării unităţilor supuse controalelor la prevederile legislaţiei muncii, de către inspectorii de muncă au fost încheiate 46 procese-verbale cu privire la contravenţie şi înaintate spre examinare în instanța de judecată.

La inspecţiile teritoriale de muncă, în baza art.33 alin.1 Codul Muncii, au fost luate la evidență 130 contracte colective de muncă și acorduri adiționale la ele.

Ca măsură de prevenire a muncii nedeclarate în agricultură, conform Legii nr.22 din 23 februarie 2018 privind exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, începând cu luna septembrie a anului 2018 și pe parcursul perioadei următoare, de către inspecțiile teritoriale de muncă, la solicitarea beneficiarilor, au fost realizate contra cost 1632 Registre de evidență a zilierilor, inclusiv 110 pe parcursul lunilor ianuarie – mai ale anului 2020. De la beneficiarii de lucrări agricole, la inspecțiile teritoriale de muncă, au parvenit 1100 extrase din Registrele de evidență,  din care 145 extrase pe parcursul lunilor ianuarie – mai 2020. În registre au fost vizate 26339 persoane cu statut de zilier, din care 4174 lucrători-zilieri, ce au activat pe parcursul perioadei ianuarie – mai a anului 2020.

Capitolul II. Acțiuni în domeniul securității și sănătății în muncă

În vederea conformării la prevederile legislației în domeniul securității și sănătății în muncă, Inspectoratul de Stat al Muncii permanent întreprinde acțiuni de coordonare în domeniu, acordă ajutor metodologic și consultativ inspectorilor din autoritățile cu atribuții de control în domeniul siguranței ocupaționale.

Potrivit informațiilor prezentate de autoritățile cu atribuții de control în domeniul siguranței ocupaționale, în primele 5 luni ale anului 2020 au fost desfășurate următoarele activități:

- au fost efectuate 163 controale, din care 138 planificate și 25 inopinate la unități cu efectivul de personal de 7545 unități, din care 3027 femei, 98 persoane cu dizabilități și 4 minori;

- ca rezultat al controalelor au fost constatate și consemnate în procesele-verbale de control 1591 încălcări;

- de la angajatori au parvenit 60 informații, privind remedierea încălcărilor;

- au fost examinate 16 petiții parvenite de la cetățeni și 45 sesizări de diferite autorități și au fost întreprinse măsuri de repunere în drepturi a cetățenilor;

- au fost utilizate 5 zile la 5 ședințe de judecată;

- pentru deplasări de serviciu, întruniri și seminare au fost utilizate 45 zile;

- în temeiul art. 55/3 din Codul contravențional au fost încheiate 29 procese-verbale cu privire la contravenție;

- au fost desfășurate 68 acțiuni de sensibilizare, inclusiv prin vizitele de lucru la unități.

Din timpul total de lucru al inspectorilor de muncă, 48% a fost utilizat la activităţi pe teren (efectuarea vizitelor de control, examinarea petiţiilor, cercetarea evenimentelor de accidentare în câmpul muncii, acţiuni în instanţa de judecată, deplasări de serviciu, seminare de instruire). 

De la începutul anului, la Inspectoratul de Stat al Muncii au fost comunicate 119 evenimente de accidentare a lucrătorilor în câmpul muncii, în urma cărora au avut de suferit 122 persoane, inclusiv 19 mortal.

Inspectorii cu atribuții de control în domeniul siguranței ocupaționale au finalizat cercetarea:

- 5 accidente mortale, din care 1 – de muncă și 4 – în afara muncii;

- 5 accidente grave, din care 4 – de muncă și 1 – în afara muncii.

De către comisiile întreprinderilor au fost cercetate 90 de cazuri de accidentare cu incapacitate temporară de muncă, în urma cărora au avut de suferit 91 persoane.

La data de 29 mai 2020 se aflau în proces de cercetare 19 cazuri de accidentare, inclusiv 13 cu caracter mortal.

În vederea conformării la prevederile legislației în domeniul securității și sănătății în muncă și prevenirii accidentelor, Inspectoratul de Stat al Muncii întreprinde acțiuni de coordonare și consultare în domeniul muncii a persoanelor cu funcţii de răspundere din unităţi (conducători, conducători a locurilor de muncă, specialiști şi persoane desemnate, care se ocupă de activităţile de protecţie şi prevenire la nivel de unitate).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...