37.9k
Home  »  Informaţii utile  »  SNC 2020   »   INDICAŢII METODICE PRIVIND PARTICULARITĂŢILE CONTABILITĂŢII ŞI PREZENTĂRII INFORMAŢIILOR ÎN SITUAŢIILE FINANCIARE ALE ASOCIAŢIILOR DE ECONOMII ŞI ÎMPRUMUT

INDICAŢII METODICE PRIVIND PARTICULARITĂŢILE CONTABILITĂŢII ŞI PREZENTĂRII INFORMAŢIILOR ÎN SITUAŢIILE FINANCIARE ALE ASOCIAŢIILOR DE ECONOMII ŞI ÎMPRUMUT

Versiunea în limba rusă

Introducere

1. Prezentele indicaţii metodice sînt elaborate în scopul reglementării specificului contabilității asociaţiilor de economii şi împrumut.

Obiectiv

2. Obiectivul prezentelor indicaţii metodice îl constituie descrierea particularităților contabilității și raportării financiare în asociaţiile de economii şi împrumut.

Domeniu de aplicare

3. Prezentele indicaţii metodice se extind asupra asociaţiilor de economii şi împrumut, filialelor, reprezentanţelor şi altor subdiviziuni structurale ale acestora, înregistrate în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova (în continuare - asociaţii).

Definiţii

4. În prezentele indicaţii metodice noţiunile utilizate semnifică:
Activitate operaţională a asociaţiei - atragerea sub formă de depuneri a economiilor membrilor săi, creditelor, împrumuturilor şi altor mijloace (donaţii, granturi şi sponsorizări), pentru acordarea împrumuturilor şi efectuarea investiţiilor financiare în conformitate cu politica de investiţii.
Activ (creanţă) contingent (ă) - activ posibil care apare ca urmare a unor evenimente trecute şi a cărui existenţă va fi confirmată numai de apariţia sau de absenţa unuia sau mai multor evenimente viitoare incerte, care nu sînt în totalitate sub controlul asociaţiei.
Cheltuieli ale activităţii operaţionale - cheltuielile asociației condiţionate de operațiunile privind atragerea depunerilor de economii de la membrii săi, creditelor şi împrumuturilor primite de la alte persoane juridice şi fizice, utilizate pentru acordarea împrumuturilor şi efectuarea investiţiilor financiare.
Obligaţie contingentă - obligaţie posibilă apărută ca urmare a unor evenimente trecute şi a cărei existenţă va fi confirmată doar de apariţia sau de absenţa unuia sau mai multor evenimente viitoare nesigure, care nu sînt în totalitate controlate de asociație.
Dobînda spre încasare - dobînda calculată pentru împrumuturile acordate, care urmează a fi încasată.
Dobînda spre plată - dobînda calculată pentru depunerile de economii ale membrilor asociaţiei, creditele şi împrumuturile primite, care urmează a fi achitată.
Echilibrul scadenţelor - corespunderea totală a termenelor de achitare a creanţelor şi altor active financiare cu termenele de plată a obligaţiilor spre plată la o anumită dată.
Scadenţă - dată calendaristică de achitare a unei creanţe sau de plată a unei datorii a asociaţiei.
Provizion pentru împrumuturi acordate și dobînzi aferente - alocaţie constituită pe seama cheltuielilor pentru acoperirea pierderilor potenţiale din cauza nerambursării împrumutului acordat, neachitării dobînzii calculate.
Risc de împrumut - riscul de nerambursare parţială sau integrală a împrumutului acordat.

Politici contabile

5. Asociația elaborează politicile sale contabile pentru fiecare perioadă de gestiune conform Legii contabilităţii și prevederilor Standardelor Naționale de Contabilitate (în continuare - SNC).

6. Politicile contabile ale asociaţiei includ:
- tipurile de activităţi statutare;
- metodele de recunoaștere, evaluare și contabilizare a elementelor contabile;
- componența surselor de finanţare;
- modul de întocmire şi utilizare a documentelor primare şi centralizatoare şi a registrelor contabile;
- baza de determinare a pierderilor potenţiale din împrumuturile acordate, precum şi modul de decontare a împrumuturilor neperformante;
- particularităţile ce contribuie la recunoaşterea activelor şi datoriilor în bilanţ şi cele ce determină doar înregistrarea activelor şi obligaţiilor contingente;
- baza de determinare a riscurilor generale, politica constituirii provizioanelor pentru compensarea pierderilor posibile şi reflectarea acestora în situaţiile financiare;
- alte aspecte metodologice ale contabilităţii.

7. La politicile contabile se anexează:
- formularele de documente primare şi registrele contabile elaborate de către asociaţie de sine stătător;
- lista funcţiilor persoanelor responsabile de întocmirea şi semnarea documentelor primare şi registrelor contabile;
- planul de conturi de lucru elaborat în baza Planului general de conturi contabile;
- alte informaţii necesare contabilizării faptelor economice.

Reguli generale

8. Asociația ține contabilitatea și întocmește situaţiile financiare în conformitate cu principiile de bază şi regulile stabilite în Legea contabilităţii, SNC, Planul general de conturi contabile, prezentele indicaţii metodice şi alte acte normative.

9. Împrumuturile acordate şi creanţele aferente dobînzilor calculate spre încasare, precum şi depunerile de economii primite şi datoriile aferente dobînzilor calculate spre plată, sînt evaluate la valoarea nominală. La această valoare sînt evaluate investiţiile efectuate în fondul de lichidități, constituit în cadrul asociaţiei centrale, precum şi împrumuturile acordate asociaţiilor de către asociaţia centrală.

10. Investiţiile în valori mobiliare sînt contabilizate inițial la cost de intrare, care include preţul de procurare şi costurile aferente procurării (comisioanele şi onorariile achitate consultanţilor, brokerilor şi dealerilor, taxele prevăzute de legislaţia în vigoare, alte costuri aferente procurării).

11. Costul de intrare al valorilor mobiliare se contabilizează ca majorare a investiţiilor financiare şi diminuare a numerarului, creanţelor curente, capitalului nevărsat sau neînregistrat şi/sau majorare a datoriilor, veniturilor anticipate curente.

Contabilitatea activelor contingente şi a împrumuturilor primite

12. În scopul desfăşurării activităţii operaţionale asociaţia atrage mijloace financiare sub formă de depuneri de economii de la membrii săi, credite, împrumuturi de la persoane juridice şi/sau fizice. Semnarea contractului privind atragerea mijloacelor financiare se consideră fapt economic trecut care necesită înregistrare în conturile extrabilanţiere a activului (creanţei) contingent.

13. În componenţa activelor contingente se includ:
- creanţele asociaţiei aferente creditelor, împrumuturilor contractate care urmează a fi încasate în cazul producerii faptului economic viitor;
- drepturile de primire (încasare) a depunerilor  de economii de la membrii asociaţiei;
- drepturile de primire (încasare) a împrumuturilor de la asociaţia centrală contra unei plăţi stabilite;
- drepturile privind procurarea valorilor mobiliare (obligaţiunilor, acţiunilor, bonurilor de trezorerie, certificatelor bancare etc.).

14. La producerea faptului economic viitor (încasarea depunerilor de economii, creditelor, împrumuturilor, procurarea valorilor mobiliare) asociaţia decontează activul contingent anterior recunoscut în conturile extrabilanţiere și înregistrează concomitent majorarea numerarului, valorilor mobiliare, datoriilor curente sau pe termen lung și veniturilor anticipate.

15. Dobînda calculată spre plată pentru creditele și împrumuturile primite se contabilizează şi se reflectă în situaţiile financiare în perioada de gestiune în care a fost calculată. Dobînda calculată se atribuie la cheltuieli curente, cu excepţia capitalizării acesteia în cazul creării activului cu ciclu lung de producţie conform prevederilor SNC „Costurile îndatorării".

Exemplul 1. La 26 martie 201X asociaţia „Y" a semnat un contract de credit cu banca comercială „Z" în valoare de 100 000 lei pe 10 luni cu rata dobînzii de 15% anual pentru asigurarea desfăşurării activităţii operaţionale. La 1 aprilie 201X banca comercială „Z" a transferat asociaţiei „Y" suma solicitată. Dobînda aferentă împumutului acordat se calculează lunar în ultima zi a lunii.
Conform datelor din exemplu, asociaţia „Y" contabilizează:
- 26 martie 201X: Înregistrarea în conturile extrabilanțiere a dreptului de încasare a creditului solicitat la semnarea contractului - ca majorare a activelor contingente în sumă de 100 000 lei;
- 1 aprilie 201X: Încasarea numerarului solicitat de la banca comercială „Z"- ca majorare concomitentă a numerarului şi a datoriilor curente în sumă de 100 000 lei;
- 1 aprilie 201X: Decontarea activului contingent anterior recunoscut în conturile extrabilanţiere - ca diminuare a activelor contingente în sumă de 100 000 lei;
- 30 aprilie 201X: Calcularea dobînzii pentru luna aprilie - ca majorare concomitentă a cheltuielilor şi a datoriilor curente în sumă de 1 250 lei [(100 000 lei x 15%) : 12 luni].

Exemplul 2. La 26 mai 201X asociaţia „N" a semnat cu societatea pe acţiuni „Z" un contract de procurare a 800 obligaţiuni la cost de intrare de 82 000 lei, cu valoarea nominală de 80 000 lei cu termenul de răscumpărare de 3 ani, la rata dobînzii de 15% anual, care se calculează şi se achită de două ori pe an: la 1 iunie şi la 31 decembrie a perioadei de gestiune. La 1 iunie 201X asociaţia „N" a achitat obligaţiunile, iar la 1 iunie 201X+3 ele au fost răscumpărate.
Conform datelor din exemplu, asociaţia „N" contabilizează:
- 26 mai 201X: Înregistrarea în conturile extrabilanțiere a dreptului de cumpărare a obligaţiunilor la cost de intrare conform contractului semnat - ca majorare a activelor contingente la suma de 82 000 lei;
- 1 iunie 201X: Înregistrarea obligaţiunilor procurate la cost de intrare - ca majorare a investiţiilor financiare pe termen lung şi diminuare a numerarului în sumă de 
82 000 lei;
- 1 iunie 201X: Decontarea activului contingent anterior recunoscut în conturile extrabilanţiere - ca diminuare a activelor contingente în sumă de 82 000 lei;
- 31 decembrie 201X: Atribuirea la cheltuieli curente a cotei-părţi a diferenţei dintre costul de intrare şi valoarea nominală a obligaţiunilor - ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a investiţiilor financiare pe termen lung în sumă de 133,34 lei [(82 000 lei - 80 000 lei ) : 6], unde 6 - numărul semestrelor în perioada de 3 ani;
- 31 decembrie 201X: Calcularea dobînzii prevăzute în contract - ca majorare concomitentă a creanţelor şi a veniturilor curente în sumă de 6 000 lei [(80 000 lei  x 15%)] / 2.
Pe parcursul perioadei de deţinere, obligaţiunile vor fi evaluate la cost de intrare, dacă ele nu sînt cotate pe piaţa financiară, sau la cost ajustat, dacă costul de intrare a acestora diferă de valoarea lor nominală.
- 1 iunie 201X+3: Răscumpărarea obligaţiunilor de către societatea pe acţiuni „Z" la valoarea nominală de 80 000 lei - ca majorare a numerarului şi diminuare a investiţiilor financiare pe termen lung.

16. Asociația, în cazul acceptării depunerilor de economii de la membrii săi, precum şi a împrumuturilor de la asociaţia centrală, contabilizează:
- la semnarea contractului - majorarea activelor contingente în conturile extrabilanţiere;
- la încasarea numerarului - majorarea concomitentă a numerarului şi datoriilor financiare curente sau pe termen lung. Concomitent se decontează activele contingente anterior înregistrate în conturile extrabilanţiere.

Contabilitatea obligaţiilor contingente, împrumuturilor acordate şi serviciilor prestate

17. Semnarea de către asociaţie a contractului de acordare a împrumuturilor membrilor săi reprezintă fapt economic trecut, care condiţionează recunoaşterea obligaţiei contingente și înregistrarea ei în conturile extrabilanţiere. Acest fapt obligă asociaţia de a acorda la data negociată împrumutul respectiv (fapt economic viitor), care se contabilizează ca majorare a investiţiilor financiare pe termen lung şi/sau curente şi diminuare a numerarului. Concomitent se decontează obligația contingentă anterior recunoscută.

18. Suma dobînzii aferente împrumutului acordat se calculează lunar şi/sau zilnic în baza ratei dobînzii indicate în contract şi se înregistrează ca majorare concomitentă a creanțelor aferente dobînzilor calculate şi a veniturilor curente. Rambursarea împrumutului acordat se contabilizează ca majorare a numerarului și diminuare a împrumutului acordat.

Exemplul 3. La 1 august 201X asociaţia „N" a încheiat un contract de acordare a împrumutului de 40 000 lei membrului său Ciobanu Ion, pe o perioadă de 10 luni, cu rata dobînzii de 18% anual. La 5 august 201X asociaţia a acordat dlui Ciobanu Ion suma solicitată, care lunar la data de 5 achită dobînda calculată. Împrumutul acordat a fost rambursat la scadenţă la data de 1 iunie 201X+1.
Conform datelor din exemplu, asociaţia „N" contabilizează:
- 1 august 201X: Înregistrarea angajamentului asociaţiei de a acorda împrumutul solicitat - ca majorare a obligaţiilor contingente înregistrate în conturile extrabilanţiere în sumă de 40 000 lei;
- 5 august 201X: Acordarea împrumutului solicitat de către dl Ciobanu Ion- ca majorare a împrumuturilor acordate şi diminuare a numerarului în sumă de 40 000 lei;
- 5 august 201X: Decontarea obligaţiei contingente anterior înregistrată în contul extrabilanţier- ca diminuare a obligațiilor contingente în sumă de 40 000 lei;
- 30 august 201X: Calcularea dobînzii aferente împrumutului acordat - ca majorare concomitentă a creanţelor aferente dobînzilor calculate şi a veniturilor curente în sumă de 493,15 lei [(40 000 lei x 18%) / 365 zile x 25 zile];
- 5 septembrie 201X: Încasarea numerarului în stingerea creanţei anterior calculate- ca majorare a numerarului şi diminuare a creanţelor aferente dobînzilor calculate în sumă de 493,15 lei (ultimele două operațiuni se vor repeta lunar);
- 1 iunie 201X+1: Încasarea numerarului din rambursarea împrumutului acordat - ca majorare a numerarului şi diminuare a împrumuturilor acordate în sumă de 40 000 lei.

19. Acordarea de către asociație a serviciilor de intermediere în asigurări în calitate de agent bancassurance pentru asigurarea activelor, recoltei, altor bunuri ale membrilor săi se efectuează în baza contractelor încheiate cu compania de asigurare. Asociaţia contabilizează comisionul negociat drept venit curent, iar prima de asigurare - ca datorie faţă de compania de asigurare cu achitarea ulterioară.

Exemplul 4. Asociaţia „N" prestează servicii de intermediere în numele companiei de asigurare, în scopul asigurării roadei (strugurilor şi fructelor) care se aşteaptă în anul 201X la entitatea agricolă „Gloria". Suma primei de asigurare conform contractului constituie 30 000 lei, comisionul negociat în contract este de 15%.
Conform datelor din exemplu, asociaţia „N" contabilizează:
- Încasarea primei de asigurare - ca majorare concomitentă a numerarului și a obligațiilor curente în sumă de 30 000 lei;
- Plata primei de asigurare - ca micșorare concomitentă a obligațiilor curente și a numerarului în sumă de 30 000 lei;
- Recunoașterea creanței și a venitului aferent comisionului calculat - ca majorare concomitentă a creanțelor și a veniturilor curente în sumă de 4 500 lei (30 000 lei x 15 %);
- Încasarea comisionului anterior calculat - ca majorare a numerarului și micșorare a creanțelor curente înregistrate în sumă de 4 500 lei.

20. Acordarea de consultaţii membrilor săi și a altor servicii cu acordul scris al autorităţii de supraveghere se contabilizează ca majorare concomitentă a creanțelor şi a veniturilor curente, ulterior - ca majorare a numerarului și diminuare a creanțelor curente.

Contabilitatea provizioanelor pentru pierderi din împrumuturi acordate și dobînzile aferente

21. În activitatea sa asociația poate înregistra pierderi din împrumuturi acordate în cazul cînd acestea devin parţial sau integral nerambursabile. Există pierderi identificate, care pot fi determinate la momentul dat, şi neidentificate - care sînt prezente în portofoliul împrumuturilor și a căror mărime la momenul dat nu este determinată. Ambele tipuri de pierderi se recunosc ca cheltuieli curente şi diminuează suma totală a împrumuturilor și dobînzilor aferente.

22. Provizioanele se constituie pentru acoperirea pierderilor posibile din împrumuturi acordate pentru care nu a expirat termenul de rambursare, din împrumuturi nerambursate la scadenţă, din dobînzi neachitate la termen, precum şi pentru elementele contingente. Nu se permite constituirea provizioanelor supraevaluate, deoarece acestea distorsionează mărimea rezultatului financiar şi a capitalului propriu. Constituirea provizioanelor se contabilizează ca majorare concomitentă a cheltuielilor şi provizioanelor curente.

23. Asociația constituie provizioane în urma clasificării împrumuturilor acordate și dobînzilor calculate, în funcție de gradul de risc determinat conform normelor stabilite de legislația în vigoare.

24. Asociaţia stabileşte modul de decontare a împrumuturilor compromise şi a creanţelor aferente dobînzilor calculate în politicile sale contabile, dacă legislaţia nu prevede altfel. În urma analizei fiecărui caz individual privind posibilităţile de plată ale beneficiarului şi certitudinii ferme că împrumutul acordat nu va fi rambursat şi dobînda aferentă nu va fi achitată, aceste împrumuturi se decontează pe seama provizioanelor anterior constituite.

25. Decontarea împrumuturilor şi a creanțelor compromise aferente dobînzilor calculate din cauza incertitudinii că acestea vor fi rambursate se contabilizează ca diminuare concomitentă a provizioanelor curente, a împrumuturilor acordate şi/sau a creanţelor aferente dobînzilor calculate. Concomitent sumele decontate se reflectă ca majorare a elementelor contabile înregistrate în conturiile extrabilanţiere.

Exemplul 5. La 1 noiembrie 201X la asociaţia „Y", în urma evaluării situaţiei portofoliului împrumuturilor acordate, s-a constatat că beneficiarul Cotorobai Gheorghe a înregistrat restanţe de 130 de zile la împrumutul de 5 000 lei şi dobînda calculată de 493 lei. Conform politicilor asociaţiei, împrumutul şi dobînda au fost clasificate în categoria celor compromise. La 1 februarie 201X+1 situaţia financiară a beneficiarului Cotorobai Gheorghe demonstrează imposibilitatea de a-și onora obligațiile faţă de asociaţie, de aceea organul abilitat al asociaţiei a decis de a deconta împrumutul acordat şi creanţa aferentă dobînzii calculate, în total 5 493 lei, pe seama provizioanelor anterior constituite.
Conform datelor din exemplu, asociaţia „Y" contabilizează:
- 1 noiembrie 201X: Constituirea provizionului pentru împrumutul acordat şi a creanţei aferente dobînziii calculate - ca majorare concomitentă a cheltuielilor şi a provizioanelor curente în sumă de 5 493 lei (5 000 lei + 493 lei);
- 1 februarie 201X+1: Decontarea împrumutului nerambursat compromis şi a creanţei compromise aferente dobînzii calculate pe seama provizionului anterior constituit - ca diminuare concomitentă a provizioanelor curente (în evidenţa analitică - separat pe fiecare provizion la împrumutul acordat şi creanță aferentă dobînzii calculate) în sumă de 5 493 lei (5 000 lei + 493 lei);
- 1 februarie 201X+1: Înregistrarea în conturile extrabilanţiere a împrumutului acordat și a creanţei compromise aferente dobînzilor calculate, decontate pe seama provizioanelor, în sumă de 5 493 lei (5 000 lei + 493 lei).

26. În cazul în care împrumutul acordat şi creanţele aferente dobînzilor calculate anterior, decontate pe seama provizioanelor, pot fi achitate de către beneficiar (există cererea în scris sau avizul debitorului ce confirmă achitarea sumelor decontate), acestea se înregistrează în componenţa elementelor contabile bilanţiere ca majorare concomitentă a împrumuturilor acordate, creanţelor aferente dobînzilor calculate şi a veniturilor curente. Concomitent se reflectă diminuarea elementelor contabile extrabilanțiere prin decontarea creanțelor compromise.

Exemplul 6. Reieşind din condiţiile exemplului precedent, să admitem că peste 3 luni după decontarea împrumutului şi a creanței compromise aferente dobînzilor calculate, la 1 mai 201X+1 beneficiarul Cotorobai Gheorghe a depus o cerere în care se obligă să achite sumele decontate, iar la 10 mai 201X+1 a achitat suma de 5 493 lei.
Conform datelor din exemplu, asociaţia „Y" contabilizează:
- 1 mai 201X+1: Înregistrarea în conturile bilanțiere a împrumutului acordat şi a creanţei aferente dobînzii calculate, anterior decontate - ca majorare concomitentă a împrumuturilor acordate, creanţelor aferente dobînzilor calculate şi a veniturilor curente în sumă de 5 493 lei (5 000 lei + 493 lei);
- 1 mai 201X+1: Decontarea împrumutului acordat și a creanţei aferente dobînzii calculate, înregistrate în conturile extrabilanţiere - ca diminuare a elementelor contabile extrabilanțiere în sumă totală de 5 493 lei;
- 10 mai 201X+1: Încasarea numerarului - ca majorare a numerarului şi diminuare a împrumuturilor acordate, creanţelor aferente dobînzilor calculate în sumă de 5 493 lei.

27. Dacă provizionul anterior constituit pentru acoperirea pierderilor din împrumuturi acordate şi creanţe aferente dobînzilor calculate nu este utilizat, acest provizion se anulează prin decontare la venituri curente.

Exemplul 7. Modificînd condiţiile exemplului 6, să admitem că, în perioada de pînă la decontarea împrumuturilor acordate compromise şi a creanţelor compromise aferente dobînzilor calculate, prin eforturile proprii asociaţia obţine soluţionarea pozitivă a problemei şi, în decurs de două săptămîni, sumele respective sînt achitate.
În acest caz, asociaţia contabilizează:
- Încasarea numerarului - ca majorare a numerarului şi diminuare a împrumuturilor acordate și a creanţelor aferente dobînzilor calculate în sumă de 5 493 lei (5 000 lei + 493 lei);
- Decontarea provizioanelor anterior constituite şi neutilizate - ca diminuare a provizioanelor curente şi majorare a veniturilor curente în sumă totală de 5 493 lei.

28. În scopul furnizării unor informaţii relevante despre riscurile şi pierderile posibile din împrumuturi acordate și creanţe aferente dobînzilor, situația financiară a asociaţiei, valoarea provizioanelor constituite pentru riscuri, pierderi viitoare şi alte riscuri imprevizibile se prezintă în anexele la situaţiile financiare.

Contabilitatea fondului de lichidităţi

29. Investirea numerarului de către asociaţie în fondul de lichidităţi se contabilizează ca majorare a investiţiilor financiare curente şi diminuare a numerarului. Asociaţia centrală va reflecta numerarul încasat pentru constituirea fondului de lichidităţi  ca majorare a numerarului şi a datoriilor curente.

30. Plasarea de către asociaţia centrală a mijloacelor fondului de lichidităţi în bănci comerciale în formă de depozite la vedere (sau la termen) şi/sau în valori mobiliare de stat se contabilizează ca majorare a investiţiilor financiare şi diminuare a numerarului. Veniturile recunoscute de către asociaţia centrală spre încasare din investirea mijloacelor fondului de lichidităţi se contabilizează drept majorare concomitentă a creanţelor şi veniturilor curente, iar dobînda calculată de către asociaţia centrală spre plată asociaţiei respective - ca majorare concomitentă a cheltuielilor şi a datoriilor curente.

31. Asociaţia centrală contabilizează separat operațiunile aferente fondului de lichidităţi, inclusiv veniturile aferente investiţiilor efectuate şi cheltuielile privind gestiunea mijloacelor fondului de lichidităţi, de operațiunile aferente mijloacelor proprii.

Exemplul 8. Asociaţia „Y", în baza contractului încheiat, investeşte în fondul de lichidităţi la asociaţia centrală 100 000 lei cu rata dobînzii anuale de 11%. La aceiași dată asociaţia centrală plasează suma totală acumulată de la asociaţii în mărime de 500 000 lei, inclusiv şi cota asociaţiei „Y", în conturi de depozit la bancă pe 6 luni cu rata dobînzii de 20% anual. Asociaţia centrală calculează şi achită dobînzile asociaţiei de două ori pe an.
Conform datelor din exemplu, aceste operațiuni se contabilizează astfel:
La asociaţia „Y":
- Investirea numerarului în fondul de lichidităţi - ca majorare a investiţiilor financiare curente şi diminuare a numerarului în sumă de 100 000 lei;
- Calcularea venitului din dobînzi - ca majorare concomitentă a creanţelor şi a veniturilor curente în sumă de 5 484,93 lei [100 000 lei x 11% /365 zile x 182 zile];
- Încasarea numerarului din dobînzile calculate în urma investițiilor în fondul de lichidităţi - ca majorare a numerarului şi diminuare a creanţelor curente în sumă de 5 484,93 lei.
La asociaţia centrală:
- Încasarea numerarului de la asociaţia „Y" pentru constituirea fondului de lichidităţi - ca majorare concomitentă a numerarului şi a datoriilor curente în sumă de 100 000 lei;
- Plasarea numerarului în contul depozitului bancar - ca majorare a investiţiilor financiare curente şi diminuare a numerarului în sumă de 500 000 lei;
- Calcularea dobînzilor spre încasare pentru luna iulie 201X - ca majorare a creanţelor şi a veniturilor curente în sumă de 8 493 lei (500 000 lei x 20% / 365 zile x 31 zile); pentru 6 luni suma venitului va constitui 49 863,01 lei (500 000 lei x 20% / 365 zile x 182 zile);
- Încasarea numerarului sub formă de dobînzi în luna iulie 201X - ca majorare a numerarului şi diminuare a creanţelor curente în sumă de 8 493 lei; pentru 6 luni va fi încasată suma de 49 863,01 lei;
- Calcularea dobînzilor spre plată - ca majorare a cheltuielilor şi a datoriilor curente în sumă de 5 484,93 lei;
- Achitarea datoriei curente faţă de asociaţie privind dobînzile calculate - ca diminuare concomitentă a datoriilor curente și a numerarului în sumă de 5 484,93 lei;
- Diminuarea investiţiilor financiare la expirarea termenului depozitului bancar - ca majorare a numerarului şi diminuare a investiţiilor financiare curente în sumă de 500 000 lei.

32. În cazul plasării numerarului fondului de lichidităţi în valori mobiliare de stat, contabilitatea acestora se ţine conform prevederilor SNC „Creanţe şi investiţii financiare".

33. Asociaţia poate să retragă numerarul investit în fondul de lichidităţi şi/sau să primească împrumut de la asociaţia centrală. Aceste tranzacții se contabilizează ca majorare a numerarului şi diminuare a investiţiilor financiare curente, și/sau majorare a numerarului şi a datoriei curente. Calcularea dobînzilor pentru împrumutul primit de la asociaţia centrală se contabilizează ca majorare concomitentă a datoriilor și a cheltuielilor curente.

Exemplul 9. La 1 martie 201X, asociaţia „Y", conform contractului de investiţii, a investit în fondul de lichidităţi 34 000 lei cu dobînda de 12% anual, transferul numerarului fiind efectuat la 4 martie 201X, iar dobînda fiind calculată lunar. La 1 decembrie 201X asociaţia „Y" solicită de la asociaţia centrală un împrumut de 170 000 lei pe 1 an cu dobînda de 18% anual, comisionul aferent 1%, transferul numerarului fiind efectuat la 5 decembrie 201X.
Conform datelor din exemplu, aceste operațiuni se contabilizează astfel:
La asociaţia „Y":
- 1 martie 201X: Înregistrarea obligației contingente în conturile extrabilanțiere - ca majorare a obligațiilor contingente în sumă de 34 000 lei;
- 4 martie 201X: Investirea numerarului în fondul de lichidităţi - ca majorare a investiţiilor financiare curente şi diminuare a numerarului în sumă de 34 000 lei;
- 4 martie 201X: Decontarea obligației contingente înregistrate în conturile extrabilanțiere - ca diminuare a obligațiilor contingente în sumă de 34 000 lei;
- 31 martie 201X: Calcularea dobînzilor lunare (pentru prima lună) spre încasare - ca majorare concomitentă a creanţelor şi a veniturilor curente în sumă de 301,81 lei (34 000 lei x 12% / 365 zile x 27 zile);
- 1 aprilie 201X: Încasarea numerarului de la asociaţia centrală pentru stingerea creanţei aferente dobînzii calculate - ca majorare a numerarului și diminuare a creanțelor curente în sumă de 301,81 lei;
În mod similar ultimele două operațiuni vor fi înregistrate lunar.
- 1 decembrie 201X: Înregistrarea creanţei contingente aferente împrumutului solicitat în baza contractului de împrumut semnat - ca majorare a creanţelor contingente în sumă de 170 000 lei;
- 5 decembrie 201X: Reflectarea comisionului - ca majorare concomitentă a cheltuielilor şi a datoriilor curente în sumă de 1 700 lei;
- 5 decembrie 201X: Încasarea numerarului privind împrumutul primit - ca majorare concomitentă a numerarului şi a datoriilor curente în sumă de 170 000 lei;
- 5 decembrie 201X: Achitarea datoriei privind comisionul - ca diminuare concomitentă a datoriilor curente și a numerarului în sumă de 1 700 lei;
- 5 decembrie 201X: Decontarea creanţei contingente înregistrate în conturile extrabilanțiere, după încasarea numerarului - ca diminuare a creanţelor contingente în sumă de 170 000 lei;
- 31 decembrie 201X: Calcularea dobînzii aferente împrumutului primit - ca majorare concomitentă a cheltuielilor şi a datoriilor curente în sumă de 2 263,56 lei (170 000 lei x 18% / 365 zile x 27 zile);
- 2 ianuarie 201X+1: Transferarea numerarului asociaţiei centrale în achitarea datoriei privind dobînzile calculate pînă la 31 decembrie 201X - ca diminuare concomitentă a datoriilor curente şi a numerarului în sumă de 2 263,56 lei.
La asociaţia centrală:
- 1 martie 201X: Înregistrarea creanţei contingente în conturile extrabilanțiere în baza contractului semnat privind investirea în fondul de lichidităţi - ca majorare a creanţelor contingente în sumă de 34 000 lei;
- 4 martie 201X: Încasarea numerarului - ca majorare concomitentă a numerarului şi a datoriilor curente în sumă de 34 000 lei;
- 4 martie 201X: Decontarea creanţei contingente înregistrate în conturile extrabilanțiere - ca diminuare a creanţelor contingente în sumă de 34 000 lei;
- 31 martie 201X: Calcularea dobînzii aferente numerarului încasat - ca majorare concomitentă a cheltuielilor şi a datoriilor curente în sumă de 301,81 lei;
- 1 aprilie 201X: Transferarea numerarului asociaţiei „Y" pentru achitarea datoriilor aferente dobînziii calculate - ca diminuare concomitentă a datoriilor curente şi a numerarului în sumă de 301,81 lei;
În mod similar ultimele două operațiuni vor fi repetate lunar.
- 1 decembrie 201X: Înregistrarea obligației contingente înregistrate în conturile extrabilanțiere aferente împrumutului solicitat de către asociaţia „Y" conform contractului semnat - ca majorare a obligațiilor contingente în sumă de 170 000 lei;
- 5 decembrie 201X: Transferarea numerarului asociaţiei „Y" pentru onorarea angajamentului anterior înregistrat - ca majorare a investiţiilor curente şi diminuare a numerarului în sumă de 170 000 lei;
- 5 decembrie 201X: Decontarea obligației contingente anterior înregistrate în conturile extrabilanțiere - ca diminuare a obligațiilor contingente în sumă de 170 000 lei;
- 5 decembrie 201X: Înregistrarea venitului din comision în mărime de 1% din împrumutul acordat - ca majorare concomitentă a creanţelor şi a veniturilor curente în sumă de 1 700 lei (170 000 lei x 1%);
- 31 decembrie 201X: Calcularea dobînzii spre încasare aferente împrumutului acordat - ca majorare concomitentă a creanţelor şi a veniturilor curente în sumă de 2 263,56 lei (170 000 lei x 18% / 365 zile x 27 zile);
- 2 ianuarie 201X+1: Încasarea numerarului pentru stingerea creanţei aferente dobînzii calculate și comisionului - ca majorare concomitentă a numerarului şi diminuare a creanţelor curente în sumă de 3 963,56 lei (2 263,56 lei + 1 700 lei).

Prezentarea situaţiilor financiare

34. Asociația întocmește şi prezintă situaţii financiare conform prevederilor Legii contabilităţii şi prezentelor indicaţii metodice.

35. Asociația prezintă în situațiile financiare următoarele informaţii:
1) denumirea asociației şi alte elemente de identificare;
2) perioada acoperită de situaţiile financiare;
3) activitatea operațională;
4) forma de proprietate;
5) forma juridică de organizare;
6) unitatea de măsură.

36. Situaţiile financiare se întocmesc conform formularelor din anexele la prezentele indicaţii metodice şi cuprind:
1. Bilanţul (anexa 1);
2. Situaţia de profit şi pierdere (anexa 2);
3. Situaţia modificărilor capitalului propriu (anexa 3);
4. Situaţia fluxurilor de numerar (anexa 4);
5. Notele la situaţiile financiare. 

Bilanţul

37. Bilanţul prezintă poziţia financiară a asociației şi include informaţii aferente soldurilor existente la data raportării privind:

Active

38. În rîndul 010 „Numerar în casierie şi la conturi curente" se reflectă suma numerarului din casierie şi la conturile curente bancare în monedă naţională si valută străină.

39. În rîndul 020 „Alte elemente de numerar" se înscrie suma numeralului la alte conturi bancare în monedă naţională şi valută străină, din carduri bancare, în expediţie, precum şi valoarea documentelor băneşti (timbrelor poştale, biletelor de tratament şi odihnă, biletelor de călătorie procurate etc.).

40. În rîndul 030 „Investiţii financiare" se reflectă valoarea investiţiilor financiare pe termen lung şi curente, contabilizate conform prevederilor SNC „Creanţe şi investiţii financiare", şi a investiţiilor în fondul de lichidităţi.

41. În rîndul 040 „Împrumuturi acordate" se înscrie suma împrumuturilor acordate de către asociaţie membrilor acesteia.

42. În rîndul 050 „Creanţe aferente dobînzilor" se indică suma creanţelor privind dobînzile calculate la împrumuturile acordate şi la investiţiile financiare efectuate de către asociaţie.

43. În rîndul 060 „Provizioane pentru împrumuturi acordate şi dobînzi aferente" se înscrie suma între paranteze a provizioanelor constituite pentru acoperirea pierderilor posibile în urma riscului de nerambursare a împrumuturilor acordate şi neachitare a creanţelor privind dobînzile calculate.

44. În rîndul 070 „Imobilizări necorporale şi corporale" se înscrie valoarea contabilă a imobilizărilor necorporale şi corporale în curs de execuţie şi în utilizare, terenurilor, determinată conform prevederilor SNC „Imobilizări necorporale şi corporale".

45. În rîndul 080 „Alte active" se reflectă valoarea contabilă a materialelor, obiectelor de mică valoare şi scurtă durată înregistrate în conformitate cu prevederile SNC „Stocuri", valoarea avansurilor acordate, creanţelor personalului şi altor creanţe privind, leasingul, locaţiunea, creanţelor companiilor de asigurare aferente despăgubirilor calculate, creanţelor organelor de asigurare socială, cheltuielilor anticipate și alte elemente contabile neincluse în rîndurile menționate.

46. În rîndul 090 „Total active" se înscrie valoarea contabilă a tuturor activelor asociaţiei determinată prin relaţia: (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080).

Datorii

47. În rîndul 100 „Depuneri de economii" se reflectă suma depunerilor de economii primite de la membrii asociaţiei.

48. În rîndul 110 „Credite şi împrumuturi primite" se indică sumele creditelor şi împrumuturilor primite de la persoane juridice şi/sau fizice.

49. În rîndul 120 „Datorii privind dobînzile" se reflectă suma dobînzilor calculate spre plată de către asociaţie la depunerile de economii, creditele şi împrumuturile primite.

50. În rîndul 130 „Alte datorii" se înscrie suma datoriilor asociaţiei faţă de personal, organele de asigurări sociale şi medicale (inclusiv cele individuale), buget, privind impozitele şi taxele,  alte persoane juridice şi fizice şi veniturile anticipate.

51. În rîndul 140 „Total datorii" se reflectă suma totală a datoriilor care se determină prin relaţia: (rd.100 + rd.110 + rd.120 + rd.130).

Capital propriu

52. În rîndul 150 „Cote şi capital nevărsat" se indică suma totală a cotelor membrilor asociaţiei şi a capitalului nevărsat determinat în baza legislaţiei aferente activităţii asociaţiilor.

53. În rîndul 160 „Rezerve" se reflectă suma totală a capitalului de rezervă, a rezervelor statutare şi altor rezerve constituite de către asociaţie.

54. În rîndul 170 „Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi" se înscrie rezultatul obţinut al anilor precedenţi depistat în perioada de gestiune: profitul - cu cifre pozitive, pierderea - între paranteze.

55. În rîndul 180 „Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi" se reflectă suma profitului nerepartizat (pierderii neacoperite) al anilor precedenţi care se determină în conformitate cu SNC „Capital propriu şi datorii".

56. În rîndul 190 „Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune" se înscrie suma profitului net (pierderea netă) al perioadei de gestiune, între paranteze, determinat în situaţia de profit şi pierdere.

57. În rîndul 200 „Profit utilizat al perioadei de gestiune" se reflectă între paranteze suma profitului utilizat al perioadei de gestiune pentru constituirea rezervelor menţionate în rîndul 160 şi în alte scopuri.

58. În rîndul 210 „Alte elemente de capital propriu" se înscriu alte elemente de capital propriu care nu sînt menţionate în rîndurile elementelor de capital propriu 150-210.

59. În rîndul 220 „Total capital propriu" se indică suma totală a elementelor de capital propriu determinată prin relaţia: (rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210).

60. În rîndul 230 „Total pasive" se înscrie suma totală a datoriilor şi capitalului propriu determinată prin relaţia: (rd.140 + rd.220).

Situaţia de profit şi pierdere

61. Situaţia de profit şi pierdere caracterizează performanţa financiară a asociaţiei şi conţine informaţii privind: veniturile, cheltuielile şi rezultatele financiare calculate ca diferenţă dintre veniturile şi cheltuielile perioadei de gestiune.

62. Situaţia de profit şi pierdere se întocmeşte în baza clasificării cheltuielilor după destinaţie (funcţii) conform anexei 2.

63. În rîndul 010 „Venituri din dobînzi" se reflectă suma veniturilor din dobînzile calculate în cadrul activităţii operaţionale şi se includ:
- dobînzile aferente împrumuturilor acordate de către asociaţie;
- dobînzile aferente investiţiilor financiare;
- comisioanele aferente acordării împrumuturilor.

64. În rîndul 020 „Cheltuieli privind dobînzile" se înscrie suma cheltuielilor privind dobînzile calculate în cadrul activităţii operaţionale pentru:
- depunerile de economii primite;
- creditele şi/sau împrumuturile primite;
- comisioanele aferente creditelor şi/sau împrumuturilor primite.

65. În rîndul 030 „Rezultatul net din constituirea şi decontarea provizioanelor" se indică diferenţa dintre veniturile din decontarea provizioanelor neutilizate şi cheltuielile generate de constituirea acestora:
- veniturile din decontarea provizioanelor neutilizate includ sumele provizioanelor constituite privind dobînzile calculate şi neutilizate în cazul achitării creanţelor, precum şi a provizioanelor pentru împrumuturile nerambursate la termen, iar ulterior rambursate, pînă la decontarea acestora din componenţa elementelor bilanţiere şi veniturile din recuperarea sumelor decontate anterior la cheltuieli pe parcursul perioadei de gestiune;
- cheltuielile privind constituirea provizioanelor includ cheltuielile ce rezultă din constituirea provizioanelor pentru acoperirea pierderilor posibile provenite din nerambursarea la termen a împrumuturilor acordate, precum şi neachitarea dobînzilor aferente.
Dacă veniturile din decontarea provizioanelor depăşesc cheltuielile aferente constituirii acestora, rezultatul se înscrie cu cifre obişnuite, în caz contrar - diferenţa se indică între paranteze.

66. În rîndul 040 „Profit brut (pierdere brută)" se reflectă diferenţa dintre veniturile din dobînzile calculate şi cheltuielile privind dobînzile calculate, ajustate cu rezultatul net din constituirea şi decontarea provizioanelor, determinată prin relaţia: rd.010 - rd.020 + rd.030.

67. În rîndul 050 „Alte venituri din activitatea operaţională" se reflectă veniturile înregistrate în procesul desfăşurării activităţii operaţionale, dar care nu pot fi atribuite la veniturile din dobînzi. Acestea includ veniturile din:
- serviciile de consultanţă aferente activităţii operaționale;
- prestarea serviciilor de intermediere în asigurări în calitate de agent bancassurance; 
- dobînzile de întîrziere şi penalităţile calculate spre încasare, aferente împrumuturilor nerambursate la scadenţă se recunosc ca venituri în momentul încasării acestora;
- recuperarea prejudiciului material cauzat asociaţiei;
- plusurile de active constatate la inventariere;
- alte operaţiuni aferente activităţii operaţionale.

68. În rîndul 060 „Cheltuieli administrative" se reflectă cheltuielile determinate conform SNC „Cheltuieli" privind deservirea şi gestiunea asociaţiei în ansamblu.

69. În rîndul 070 „Alte cheltuieli din activitatea operaţională" se reflectă cheltuielile legate de desfăşurarea activităţii operaţionale a asociaţiei, dar care nu pot fi atribuite la cheltuieli privind dobînzile, determinate conform SNC „Cheltuieli".

70. În rîndul 080 „Rezultatul din activitatea operaţională: profit (pierdere)" se reflectă diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile din activitatea operaţională din perioada de gestiune, determinată prin relaţia: rd.040 + rd.050 - rd.060 - rd.070.

71. În rîndul 090 „Rezultatul din alte activităţi: profit (pierdere)" se reflectă diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile din alte activităţi din perioada de gestiune.
Veniturile din alte activităţi cuprind veniturile provenite din:
- dividende spre încasare sau încasate şi/sau participaţii în alte asociaţii;
- transmiterea dreptului la folosirea activelor imobilizate şi ieşirea lor, cu excepţia plusurilor de active constatate la inventariere;
- diferenţe favorabile de curs valutar şi de sumă;
- compensaţii pentru acoperirea pierderilor excepţionale;
- alte fapte economice care nu se referă la activitatea operaţională.
Cheltuielile altor activităţi cuprind cheltuielile:
- cu activele imobilizate care reprezintă cheltuieli aferente ieşirii, cu excepţia lipsurilor şi deteriorărilor constatate la inventariere;
- din diferenţele nefavorabile de curs valutar şi de sumă;
- din acordarea donaţiilor și sponsorizărilor;
- din evenimentele excepţionale;
 - din alte fapte economice care nu se referă la activitatea operaţională.

72. În rîndul 100 „Profit (pierdere) pînă la impozitare" se indică rezultatul financiar pînă la impozitare, determinat prin relaţia: rd.080 + rd.090.

73. În rîndul 110 „Cheltuieli privind impozitul pe venit" se reflectă cheltuielile privind impozitul pe venit, determinate în conformitate cu SNC „Cheltuieli".

74. În rîndul 120 „Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune" se indică rezultatul financiar după impozitare determinat ca diferenţa dintre profitul (pierderea) de pînă la impozitare şi cheltuielile privind impozitul pe venit prin relaţia: rd.100 - rd.110. Acest indicator trebuie să coincidă cu indicatorul respectiv al rîndului 190 din bilanţ.

Situaţia modificărilor capitalului propriu

75. Situaţia modificărilor capitalului propriu caracterizează existenţa şi modificarea elementelor capitalului propriu în cursul perioadei de gestiune şi conţine informaţii privind:
- cote și capital nevărsat - cotele membrilor şi capitalul nevărsat;
- rezerve şi profit nerepartizat (pierdere neacoperită) - rezervele statutare şi alte rezerve, corecţiile rezultatelor anilor precedenţi, profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) al anilor precedenţi, profitul net (pierderea netă) al perioadei de gestiune, profitul utilizat al perioadei de gestiune, precum şi rezultatul din tranziţia la noile reglementări contabile;
- alte elemente de capital propriu.

76. Elementele capitalului propriu ale asociaţiei se determină în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare aferente reglementării activităţii asociaţiilor.

77. Pentru fiecare element de capital se indică soldul la începutul perioadei de gestiune, majorările, diminuările pe parcursul acestei perioade şi soldul la finele ei.

78. Soldurile la începutul perioadei de gestiune, aferente corecţiilor rezultatelor anilor precedenţi, profitului net (pierderii nete) al perioadei de gestiune şi profitului utilizat al perioadei de gestiune, întotdeauna sînt egale cu zero, ca urmare a reformării bilanţului pentru perioada de gestiune precedentă.

79. Soldul fiecărui element de capital propriu la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune, prezentat în situaţia modificărilor capitalului propriu, trebuie să fie identic soldului elementului respectiv din bilanţul asociaţiei.

80. Mărimea elementelor care majorează capitalul propriu, cum ar fi cotele membrilor, rezervele, profitul net al perioadei de gestiune, se reflectă în situaţia modificărilor capitalului propriu în mod obişnuit. Mărimea elementelor care diminuează capitalul propriu, cum ar fi capitalul nevărsat, pierderea neacoperită a anilor precedenți, pierderea netă a perioadei de gestiune și profitul utilizat al perioadei de gestiune, se reflectă între paranteze.

81. Situaţia modificărilor capitalului propriu se întocmeşte conform anexei 3.

82. În rîndul 010 „Cote" se reflectă soldurile şi modificările aferente cotelor membrilor asociaţiei.

83. În rîndul 020 „Capital nevărsat" se reflectă între paranteze soldurile şi modificările creanţelor proprietarilor aferente aporturilor pentru majorarea valorii cotelor şi contribuţiilor suplimentare pentru acoperirea pierderilor perioadelor precedente.

84. În rîndul 030 „Total cote şi capital nevărsat" se indică totalul determinat prin relaţia: rd.010 + rd.020.

85. În rîndul 040 „Rezerve" se indică soldurile şi modificările rezervelor cu excepţia rezervei instituţionale, constituite în conformitate cu legislaţia şi statutul asociaţiei prin decizia organului de conducere împuternicit.

86. În rîndul 050 „Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi" se reflectă soldurile şi modificările sumei profitului (pierderii) rezultat(e) din corectarea erorilor comise în anii precedenţi, depistate în perioada de gestiune, care se determină în conformitate cu SNC „Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare".

87. În rîndul 060 „Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi" se reflectă soldurile şi modificările profitului nerepartizat (pierderii neacoperite) al anilor precedenţi. Soldul la începutul perioadei de gestiune se determină după reformarea bilanţului pentru perioada de gestiune precedentă, în conformitate cu SNC „Prezentarea situaţiilor financiare".

88. În rîndul 070 „Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune" se reflectă profitul net fără paranteze sau pierderea netă între paranteze a perioadei de gestiune curente, care se determină în situaţia de profit şi pierdere.

89. În rîndul 080 „Profit utilizat al perioadei de gestiune" se indică între paranteze profitul utilizat în perioada de gestiune pentru constituirea rezervelor şi în alte scopuri, conform deciziei organului de conducere împuternicit al asociaţiei.

90. În rîndul 090 „Total rezerve şi profit nerepartizat (pierdere neacoperită)" se înscrie totalul determinat prin relaţia: rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080.

91. În rîndul 100 „Alte elemente de capital propriu" se reflectă soldurile şi modificările sumei totale a elementelor capitalului propriu, care nu au fost incluse în rîndurile 010-090 din situaţia modificărilor capitalului propriu.

92. În rîndul 110 „Total capital propriu" se înscrie totalul elementelor de capital propriu, determinat prin relaţia: rd.030 + rd.090 + rd.100.

Situaţia fluxurilor de numerar

93. Situaţia fluxurilor de numerar caracterizează soldurile și fluxurile de numerar pentru perioada de gestiune.

94. Situaţia fluxurilor de numerar reflectă încasările şi plăţile de numerar separat pe activităţile operaţională, de investiţii şi financiară, cu prezentarea distinctă a diferenţelor de curs valutar şi de sumă.

95. Situaţia fluxurilor de numerar se întocmeşte în baza contabilităţii de casă cu total cumulativ de la începutul perioadei de gestiune, conform căreia intrările şi ieşirile de numerar în această perioadă se determină în baza datelor din conturile de evidență a numerarului.

96. În situaţia fluxurilor de numerar nu se reflectă:
1) mişcarea internă a numerarului (de exemplu, ridicările în numerar de la conturile curente, alimentarea cardurilor bancare ale asociației, transferarea numerarului de la un cont curent la altul, procurarea/vînzarea valutei străine);
2) tranzacţiile pe bază de barter (schimb de active/servicii);
3) convertirea datoriilor în elemente de capital propriu.

97. Situaţia fluxurilor de numerar se întocmeşte conform anexei 4 şi include următoarea informaţie:
Fluxuri de numerar din activitatea operaţională - fluxurile numerarului condiţionate de activitățile asociaţiei privind atragerea de depuneri de economii, credite şi împrumuturi primite, precum şi împrumuturile acordate şi dobînzile aferente, care includ:
- fluxuri de numerar generate de veniturile și cheltuielile operaționale;
- fluxuri de numerar din majorarea (diminuarea) activelor;
- fluxuri de numerar din majorarea (diminuarea) obligaţiilor.

Fluxuri de numerar generate de veniturile și cheltuielile operaționale

98. În rîndul 010 „Dobînzi încasate" se reflectă numerarul încasat din dobînzile aferente împrumuturilor acordate.

99. În rîndul 020 „Dobînzi plătite" se indică plăţile dobînzilor în numerar ale membrilor asociaţiei pentru depunerile de economii acceptate şi creditorilor pentru creditele și împrumuturile  primite, precum şi la sumele investite în fondul de lichidităţi.

100. În rîndul 030 „Încasări din rambursarea împrumuturilor şi stingerea creanţelor compromise decontate anterior" se reflectă numerarul încasat din rambursarea împrumuturilor şi stingerea creanţelor compromise, care au fost decontate anterior.

101. În rîndul 040 „Plăţi către angajaţi şi organe de asigurare socială şi medicală" se reflectă numerarul plătit salariaţilor în contul retribuirii muncii şi altor operațiuni (cu excepţia împrumuturilor acordate) şi organelor de asigurare socială şi medicală privind contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală ale angajatorilor şi angajaţilor.

102. În rîndul 050 „Plata impozitului pe venit" se reflectă plăţile de numerar achitate la buget aferente impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător.
103. În rîndul 060 „Alte încasări" se înscriu sumele încasărilor de numerar rezultate din activitatea operaţională, care nu sînt incluse în rîndurile 010 și 030, provenite din:
- comisioane aferente acordării împrumuturilor;
- dobînzi aferente depozitelor bancare şi din investiţiile în fondul de lichidităţi;
- dobînzi de întîrziere şi penalităţi privind împrumuturile acordate şi nerambursate la scadenţă;
- dobînzi de întîrziere şi penalităţi calculate la împrumuturile decontate anterior şi trecute în conturile extrabilanţiere;
- servicii de consultanţă;
- acordarea serviciilor de intermediere în asigurări în calitate de agent bancassurance;
- subvenţii, donaţii, prime şi sponsorizări;
- alte încasări care nu sînt legate de activitatea de investiţii şi cea financiară.

104. În rîndul 070 „Alte plăți" se indică sumele altor plăti de numerar rezultate din activitatea operaţională, care nu sînt incluse în rîndurile 020, 040 şi 050, şi includ:
- plata amenzilor, penalităţilor şi despăgubirilor;
- plata altor impozite şi taxe cu excepția impozitului pe venit;
- alte plăti care nu sînt legate de activitatea de investiţii şi cea financiară.

105. În rîndul 080 „Total flux net" se reflectă diferenţa dintre numerarul încasat şi achitat în perioada de gestiune din activitatea operaţională, determinată prin relaţia: Total (rd.010 - rd.020 + rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070).

Fluxuri de numerar din majorarea (diminuarea) activelor

106. În rîndul 090 „Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate" se reflectă numerarul încasat din rambursarea împrumuturilor acordate.

107. În rîndul 100 „Încasări din rambursarea depozitelor bancare şi a investiţiilor în fondul de lichidităţi" se înscrie numerarul încasat din rambursarea depozitelor bancare şi a investiţiilor în fondul de lichidităţi.

108. În rîndul 110 „Plăţi privind acordarea împrumuturilor" se reflectă plăţile de numerar sub formă de împrumuturi acordate.

109. În rîndul 120 „Plăţi în depozitele bancare şi în fondul de lichidităţi" se reflectă plăţile de numerar depuse la conturile de depozit şi în fondul de lichidităţi.

110. În rîndul 130 „Încasări (plăţi) aferente altor active" se indică diferenţa dintre încasările şi plăţile de numerar rezultate din operaţiunile care nu sînt incluse în rîndurile 090-120, ce provoacă majorarea/diminuarea activelor.

111. În rîndul 140 „Total fluxuri de numerar din majorarea (diminuarea) activelor" se reflectă diferenţa dintre numerarul încasat şi cel plătit în perioada de gestiune, care este determinată de modificarea netă (majorarea/diminuarea) activelor prin relaţia: Total (rd.090+rd.100-rd.110-rd.120+rd.130).

Fluxuri de numerar din majorarea (diminuarea) obligaţiilor

112. În rîndul 150 „Încasări ale depunerilor de economii" se înscrie numerarul încasat în calitate de depuneri de economii de la membrii asociaţiei.

113. În rîndul 160 „Încasări sub formă de credite şi împrumuturi primite" se indică încasările de numerar sub formă de credite şi împrumuturi primite, cu excepţia celor care nu sînt utilizate în activitatea operaţională.

114. În rîndul 170 „Plăţi privind rambursarea depunerilor de economii" se reflectă plăţile de numerar pentru rambursarea depunerilor de economii ale membrilor asociaţiei.

115. În rîndul 180 „Plăţi privind rambursarea creditelor şi împrumuturilor primite" se indică plăţile de numerar pentru rambursarea creditelor şi împrumuturilor, cu excepţia celor care nu sînt utilizate în activitatea operaţională.

116. În rîndul 190 „Încasări (plăţi) aferente altor obligaţii" se înscrie diferenţa dintre încasările şi plăţile de numerar rezultate din operaţiunile, care nu sînt incluse în rîndurile 150-180, ce provoacă majorarea, diminuarea altor obligaţii.

117. În rîndul 200 „Total fluxuri de numerar din majorarea (diminuarea) obligaţiilor" se reflectă diferenţa dintre numerarul încasat şi plătit în perioada de gestiune, care este determinat de modificarea netă (majorarea sau micşorarea) a altor obligaţii, determinată prin relaţia: (rd.150+rd.160-rd.170-rd.180±rd.190).

118. În rîndul 210 „Fluxul net de numerar din activitatea operaţională" se înscrie diferenţa dintre numerarul încasat şi cel plătit în perioada de gestiune din activitatea operaţională, determinată prin relaţia: (±rd.080±rd.140±rd.200).
Fluxuri de numerar din activitățile de investiţii şi financiară - fluxurile numerarului condiţionate de activitățile asociaţiei privind investiţiile financiare în valori mobiliare şi părţi sociale, procurarea şi vînzarea activelor imobilizate, precum şi fluxul din activitatea care conduce la modificări în componenţa capitalului propriu şi mijloacelor împrumutate.

119. În rîndul 220 „Încasări din vînzarea valorilor mobiliare" se reflectă numerarul încasat din vînzarea valorilor mobiliare.

120. În rîndul 230 „Dividende încasate" se indică sumele dividendelor încasate din cotele de participaţie (acţiuni) în capitalul social a altor entități.

121. În rîndul 240 „Plăţi privind procurarea valorilor mobiliare" se reflectă numerarul plătit pentru procurarea valorilor mobiliare.

122. În rîndul 250 „Încasări (plăţi) aferente operaţiunilor de capital" se reflectă încasările din depunerea cotelor membrilor asociaţiilor, încasările din majorarea cotelor, din vînzarea cotelor răscumpărate anterior de la proprietari şi plăţile aferente răscumpărării cotelor proprii ale asociaţiei.

123. În rîndul 260 „Alte încasări (plăţi) din activitățile de investiţii şi financiară" se reflectă diferenţa dintre încasările şi plăţile de numerar rezultate din activităţile de investiţii şi financiară, care nu sînt incluse în rîndurile 220-250, cum ar fi:
- încasările şi plăţile de numerar pentru activele imobilizate vîndute, achiziţionate şi/sau create;
- plăţile de numerar sub formă de credite şi împrumuturi, care nu sînt reflectate în rîndul 180;
- încasările de numerar pentru compensarea pierderilor excepţionale etc.;
- plăţile de numerar aferente pierderilor din evenimente excepţionale (furturi şi exproprieri de numerar, incendii, inundaţii, perturbaţii politice în urma cărora numerarul a fost nimicit), achitarea cheltuielilor aferente înlăturării consecinţelor calamităţilor naturale etc.;
- alte încasări şi plăţi.

124. În rîndul 270 „Fluxul net de numerar din activitățile de investiţii şi financiară" se înscrie diferenţa dintre numerarul încasat şi cel plătit în perioada de gestiune din activitățile de investiţii şi financiară, determinată prin relaţia: (rd.220+rd.230-rd.240±rd.250±rd.260).

125. În rîndul 280 „Fluxul net de numerar total" se reflectă fluxul de numerar al perioadei de gestiune rezultat din activităţile operaţională, de investiţii şi financiară, determinat prin relaţia: (±rd.210±rd.270).

126. În rîndul 290 „Diferenţe de curs valutar şi de sumă" se reflectă mărimea netă a diferenţelor de curs valutar şi de sumă favorabile şi nefavorabile la data raportării.

127. În rîndul 300 „Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune" se înscrie soldul de numerar în conturile de evidentă a acestuia la începutul perioadei de gestiune curente.

128. În rîndul 310 „Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune" se indică soldul de numerar în conturile de evidentă a acestuia şi a documentelor băneşti la sfîrşitul perioadei de gestiune curente, determinat prin relaţia: (±rd.280 ± rd.290 + rd.300).

Notele la situaţiile financiare

129. Notele la situaţiile financiare cuprind anexele şi nota explicativă.

130. Anexele conţin informaţii care detaliază elementele situaţiilor financiare şi includ:
1. Date generale (anexa 5.1)
2. Clasificarea împrumuturilor acordate şi a dobînzilor aferente pentru constituirea provizioanelor (anexa 5.2)
3. Prezentarea unor elemente contabile bilanțiere (anexa 5.3)
4. Anexa la situaţia de profit şi pierdere (anexa 5.4)
5. Notă informativă privind elementele contabile extrabilanţiere (anexa 5.5).

131. Nota explicativă conţine informaţii suplimentare care nu sînt incluse în situaţiile financiare şi în anexele la acestea. Volumul, structura şi forma de prezentare a notei explicative se stabilesc de către fiecare asociaţie de sine stătător în funcţie de necesităţile informaţionale ale utilizatorilor situaţiilor financiare.

132. Pe lîngă informaţiile cerute conform prevederilor Legii contabilităţii, SNC şi altor acte normative, nota explicativă trebuie să includă următoarele compartimente:
- informaţii privind corespunderea situaţiilor financiare prevederilor SNC și prezentelor indicații metodice;
- dezvăluirea politicilor contabile;
- natura creanţelor (activelor) şi obligaţiilor contingente;
- factorii incerţi care posibil vor influenţa rezultatele financiare viitoare;
- evaluarea urmărilor cu caracter financiar sau anunţarea despre imposibilitatea efectuării unei astfel de estimări;
- informaţia detaliată privind modul de grupare şi gestionare a creanţelor şi datorilor pe termene de scadenţă;
- informaţia aferentă creanţelor privind împrumuturile acordate şi datoriilor privind împrumuturile primite, cu dobînzile de încasat şi de plătit pe termene de scadenţă;
- informaţia despre concentrarea activelor, datoriilor şi elementelor contabile înregistrate în conturile extrabilanţiere (obligațiile, garanţiile, activele contingente);
- baza de calcul utilizată la determinarea soldului împrumutului nerambursat, recunoaşterea veniturilor din dobînzi la aceste împrumuturi, influenţa dobînzilor necalculate asupra rezultatelor financiare;
- informaţia despre metodele de clasificare a împrumuturilor acordate, creanţele aferente dobînzilor calculate şi constituirea provizioanelor pentru riscuri, pierderi viitoare şi alte riscuri imprevizibile;
- informaţia detaliată despre transferarea sumelor părţilor afiliate cu o rată a dobînzii mai mică decît a părţilor neafiliate sau în alte condiţii privilegiate;
- informația despre politica de acordare a împrumuturilor părţilor afiliate, indicatorii sumari şi absoluţi şi ponderea acestora în procente pentru:
a) fiecare împrumut şi depunere, sumele nerambursate la începutul şi finele perioadei de gestiune, împrumuturile neperformante (substandarde, dubioase şi compromise) pe parcursul perioadei;
b) fiecare tip de venituri şi de cheltuieli aferente dobînzilor şi comisioanelor;
c) suma cheltuielilor recunoscute pe parcursul perioadei de gestiune drept pierderi provenite din provizioanele la împrumuturile neperformante (substandarde, dubioase şi compromise) și creanțele privind dobînzile aferente;
- analiza activităţii economico-financiare a asociaţiei;
- alte informaţii.

Dispoziţii tranzitorii

133. Prezentele indicaţii metodice se aplică prospectiv începînd cu data intrării în vigoare. Informaţiile perioadei de gestiune precedente se transpun în formularele situaţiilor financiare prevăzute în prezentele indicaţii metodice.

Anexa 1

BILANŢUL
la _______________ 20___

Activ

Cod rd.

Sold la

începutul perioadei de gestiune

sfîrşitul perioadei de gestiune

1

2

3

4

Numerar în casierie şi la conturi curente

010

 

 

Alte elemente de numerar

020

 

 

Investiţii financiare

030

 

 

Împrumuturi acordate

040

 

 

Creanţe aferente dobînzilor

050

 

 

Provizioane pentru împrumuturi acordate și dobînzi aferente

060

(      )

(      )

Imobilizări necorporale și corporale

070

 

 

Alte active 

080

 

 

TOTAL ACTIVE
(rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050+rd.060+rd.070+rd.080) 

090

 

 

Pasiv

 

 

 

DATORII

 

 

 

Depuneri de economii

100

 

 

Credite şi împrumuturi primite

110

 

 

Datorii privind dobînzile

120

 

 

Alte datorii

130

 

 

Total datorii
(rd.100+rd.110+rd.120+rd.130) 

140

 

 

CAPITAL PROPRIU

 

 

 

Cote și capital nevărsat

150

 

 

Rezerve

160

 

 

Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi

170

 

 

Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi

180

 

 

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

190

 

 

Profit utilizat al perioadei de gestiune

200

 

(      )

Alte elemente de capital propriu

210

 

 

Total capital propriu
(rd.150+rd.160+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+rd.210) 

220

 

 

TOTAL PASIVE
(rd.140+rd.220) 

230

 

 

Anexa 2

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la _____________ pînă la _______________20__

Indicatori

Cod rd.

Perioada de gestiune

precedentă

curentă

1

2

3

4

Venituri din dobînzi

010

 

 

Cheltuieli privind dobînzile

020

 

 

Rezultatul net din constituirea şi decontarea provizioanelor

030

 

 

Profit brut (pierdere brută)
(rd.010-rd.020+rd.030) 

040

 

 

Alte venituri din activitatea operaţională

050

 

 

Cheltuieli administrative

060

 

 

Alte cheltuieli din activitatea operaţională

070

 

 

Rezultatul din activitatea operaţională: profit (pierdere)
(rd.040 + rd.050 - rd.060 - rd.070) 

080

 

 

Rezultatul din alte activităţi: profit (pierdere)

090

 

 

Profit (pierdere) pînă la impozitare
(rd.080 + rd.090) 

100

 

 

Cheltuieli privind impozitul pe venit

110

 

 

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
(rd.100 - rd.110) 

120

 

 

Anexa 3

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la _____________ pînă la _______________20__

Nr. d/o

Indicatori

Cod. rd

Sold la începutul perioadei de gestiune

Majorări

Diminuări

Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune

1

2

3

4

5

6

7

1.

Cote și capital nevărsat

 

 

 

 

 

 

Cote

010

 

 

 

 

 

Capital nevărsat

020

(      ) 

(      )

(      )

(      ) 

 

Total cote și capital nevărsat
(rd.010+rd.020) 

030

 

 

 

 

2.

Rezerve şi profit nerepartizat (pierdere neacoperită)

 

 

 

 

 

 

Rezerve

040

 

 

 

 

 

Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi

050

 

 

 

 

 

Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi

060

 

 

 

 

 

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

070

x

 

 

 

 

Profit utilizat al perioadei de gestiune

080

x

(      )

(      )

(      )

 

Total rezerve şi profit nerepartizat (pierdere neacoperită)
(rd.040+rd.050+rd.060+rd.070+rd.80) 

090

 

 

 

 

3.

Alte elemente de capital propriu

100

 

 

 

 

4.

Total capital propriu
(rd.030+rd.090+rd.100) 

110

 

 

 

 

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la _____________ pînă la _______________20__

Indicatori

Cod rd.

Perioada de gestiune

precedentă

curentă

1

2

3

4

1. Fluxuri de numerar din activitatea operaţională

 

 

 

1.1 Fluxuri de numerar generate de venituri și cheltuieli operaționale
Dobînzi încasate 

010

 

 

Dobînzi plătite

020

 

 

Încasări din rambursarea împrumuturilor și stingerea creanţeleor decontate anterior

030

 

 

Plăţi către angajaţi şi organe de asigurare socială şi medicală

040

 

 

Plata impozitului pe venit

050

 

 

Alte încasări

060

 

 

Alte plăţi

070

 

 

Total flux net
(rd.010-rd.020+rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070) 

080

 

 

1.2 Fluxuri de numerar din majorarea (diminuarea) activelor
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate 

090

 

 

Încasări din rambursarea depozitelor bancare și a investițiilor în fondul de lichidități

100

 

 

Plăţi privind acordarea împrumuturilor

110

 

 

Plăţi în depozitele bancare și în fondul de lichidități

120

 

 

Încasări (plăţi) aferente altor active circulante

130

 

 

Total fluxuri de numerar din majorarea (diminuarea) activelor
(rd.090+rd.100-rd.110-rd.120+rd.130) 

140

 

 

1.3 Fluxuri de numerar din majorarea (diminuarea) obligaţiilor
Încasări ale depunerilor de economii 

150

 

 

Încasări sub formă de credite și împrumuturi primite

160

 

 

Plăți privind rambursarea depunerilor de economii

170

 

 

Plăți privind rambursarea creditelor și împrumuturilor primite

180

 

 

Încasări (plăţi) aferente altor obligaţii

190

 

 

Total fluxuri de numerar din majorarea (diminuarea) obligaţiilor
(rd.150+rd.160-rd.170-rd.180+rd.190) 

200

 

 

Fluxul net de numerar din activitatea operaţională
(+rd.080+rd.140+rd.200) 

210

 

 

2. Fluxuri de numerar din activitățile de investiţii și financiară

 

 

 

Încasări din vînzarea valorilor mobiliare

220

 

 

Dividende incasate

230

 

 

Plăţi privind procurarea valorilor mobiliare

240

 

 

Încasări (plăţi) aferente operațiunilor de capital

250

 

 

Alte încasări (plăţi) din activitatea de investiții și financiară

260

 

 

Fluxul net de numerar din activitățile de investiții și financiară
(rd.220+rd.230-rd.240+rd.250+rd.260) 

270

 

 

Fluxul net de numerar total
(+rd.210+rd.270) 

280

 

 

Diferenţe de curs valutar și de sumă

290

 

 

Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune

300

 

 

Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune (+rd.280+rd.290+rd.300) 

310

 

 

anexa 5.1

Date generale

1. Certificat de înregistrare a asociației eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare ___________ Data înregistrării __________ Seria ______ Număr ___________
2. Licenţa în vigoare: Număr _________ Data eliberării __________ Termen de valabilitate ________
Tipul de activitate ______________________Organul care a eliberat licenţa _____________________
3. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune ____________ persoane:
1) personal administrativ __________ persoane
4. Numărul personalului la 31 decembrie 20___ ______________  Persoane
5. Remunerarea personalului entităţii în perioada de gestiune Lei
6. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere şi supraveghere şi alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foştilor membri ai acestor organe, pe categorii ____________________________ lei
7. Avansurile şi împrumuturile acordate membrilor organelor specificate la pct.6 ___________________lei, inclusiv rambursate _________________________ lei
8.

Numărul membrilor asociaţiei, total

Persoane

 

inclusiv femei

Persoane

 

Numărul beneficiarilor de împrumut, total

Persoane

 

inclusiv femei

Persoane

 

Numărul depunătorilor de economii, total

Persoane

 

inclusiv femei

Persoane

 

Suma  maximală a împrumutului acordat unui beneficiar:

x

x

     a) garantat

Lei

 

     b) negarantat

Lei

 

Valoarea activelor înregistrate în calitate de gaj:

Lei

 

     a) valoarea de gaj

     b) valoarea de bilanţ

Lei

 

Valoarea activelor primite în calitate de gaj:

Lei

 

     a) valoarea de gaj

     b) valoarea de bilanţ

Lei

 

9. Valută străină disponibilă, recalculată în moneda naţională a Republicii Moldova - total _______________________________ lei, inclusiv (lei, denumirea şi codul valutei):
1) _____________________________
2) _____________________________
3) _____________________________
10. Numerar legat - total ___________ lei.
11. Nr de filiale

anexa 5.2

Clasificarea împrumuturilor acordate şi a dobînzilor aferente pentru constituirea provizioanelor
la _______________ 20___

Categoria împrumutului/dobînzii

Cod. rd

Suma, lei

Cota defalcărilor pentru constituirea provizionului, (%)

Suma provizionului, lei

Împrumuturi

inclusiv:

Dobînzi

Împrumut

Dobînzi

Împrumut

Dobînzi

garantate

negarantate

1

2

3

4

5

6

7

8

9=3*7

10=6*8

Standarde

010

 

 

 

 

 

 

 

 

Supravegheate

020

 

 

 

 

 

 

 

 

Substandarde

030

 

 

 

 

 

 

 

 

Dubioase

040

 

 

 

 

 

 

 

 

Compromise

050

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

060

 

 

 

 

x

x

x

x

Total suma provizionului calculat

070

x

x

x

x

x

x

 

 

Suma efectiv constituită a provizionului

080

x

x

x

x

x

x

 

 

Surplus (deficit) al provizioanelor

090

x

x

x

x

x

x

 

 

anexa 5.3

Prezentarea unor elemente contabile bilanțiere
la _______________ 20___

Indicatori

Cod. rd

La finele perioadei de gestiune, lei

Total

inclusiv pe termen lung

1

2

3

4

Numerar în casierie, total
(rd.020+rd.030) 

010

 

x

în monedă naţională

020

 

x

în valută străină

030

 

x

Numerar în conturi curente, total
(rd.050+rd.060) 

040

 

x

în monedă naţională

050

 

x

în valută străină

060

 

x

Alte elemente de numerar, total
(rd.080+...+rd.110) 

070

 

x

în carduri bancare

080

 

x

numerar la alte conturi bancare

090

 

x

transferuri de numerar în expediţie

100

 

x

documente bănești și alte elemente de numerar

110

 

x

Imobilizări necorporale și corporale, total
(rd.130+rd.140+rd.150...+rd.160) 

120

 

 

Imobilizări necorporale, total
(rd.131+...rd.134) 

130

 

 

licenţe de activitate

131

 

 

programe informatice

132

 

 

imobilizări necorporale primite în gestiune economică

133

 

 

alte imobilizări necorporale

134

 

 

Amortizarea și deprecierea imobilizărilor necorporale

140

(      )

(      )

Imobilizări corporale, total
(rd.151+...rd.155) 

150

 

 

clădiri

151

 

 

mijloace de transport

152

 

 

tehnică de calcul

153

 

 

mijloace fixe primite în leasing financiar

154

 

 

alte imobilizări corporale

155

 

 

Amortizarea și deprecierea imobilizărilor corporale

160

(      ) 

(      ) 

Alte active, total
(rd.180+...+rd.260) 

170

 

 

materiale

180

 

 

obiecte de mică valoare şi scurtă durată, net

190

 

 

creanțe comerciale și avansuri  acordate

200

 

 

creanţe ale personalului

210

 

 

creanţe ale bugetului

220

 

 

creanţe ale părţilor afiliate

230

 

 

creanţe preliminate

240

 

 

cheltuieli anticipate

250

 

 

altele

260

 

 

Alte datorii, total
(rd.310+....+rd.400) 

300

 

 

datorii comerciale și avansuri primite

310

 

 

datorii față de personal privind retribuirea muncii

320

 

 

datorii faţă de personal privind alte operaţii

330

 

 

datorii privind asigurările sociale şi medicale

340

 

 

datorii faţă de buget

350

 

 

venituri anticipate

360

 

 

datorii faţă de proprietari

370

 

 

finanţări şi încasări cu destinaţie specială

380

 

 

datorii preliminate

390

 

 

altele

400

 

 

Anexa 5.4

Anexă la situația de profit și pierdere
de la _____________ pînă la _______________20__

Indicatori

Cod rd.

Perioada de gestiune

precedentă

curentă

1

2

3

4

Venituri din dobînzi aferente împrumuturilor acordate
(rd.011+rd.012) 

010

 

 

pe termen lung

011

 

 

pe termen scurt

012

 

 

Alte venituri din dobînzi, total
(rd.021+rd.022+rd.023+rd.024) 

020

 

 

investițiile în fondul de lichidități

021

 

 

depozitele bancare

022

 

 

alte investiții financiare

023

 

 

comisioane aferente acordării împrumuturilor

024

 

 

Cheltuieli privind dobînzile
(rd.031+rd.033) 

030

 

 

calculate la depunerile de economii

031

 

 

calculate la creditele / împrumuturile primite

032

 

 

comisioanele aferente împrumuturilor şi/sau creditelor primite

033

 

 

Rezultatul net din constituirea şi decontarea provizioanelor
(rd.041-rd.042) 

040

 

 

venituri din decontarea provizioanelor

041

 

 

cheltuieli privind constituirea provizioanelor

042

 

 

Alte venituri din activitatea operaţională, total
(rd.051+rd.052+rd.053+rd.054) 

050

 

 

servicii de intermediere în asigurări

051

 

 

dobînzi de întîrziere și penalităţi

052

 

 

alte operații

053

 

 

Cheltuieli administrative, total
(rd.061+...+rd.068) 

060

 

 

cu personalul

061

 

 

amortizarea și întreținerea  imobilizărilor corporale și necorporale

062

 

 

impozite, taxe şi plăţi, cu excepţia impozitului pe venit

063

 

 

comisioane plătite

064

 

 

de deplasare

065

 

 

servicii de consultanţă şi audit

066

 

 

leasingul operațional

067

 

 

Altele

068

 

 

Alte cheltuieli ale activității operaţionale, total
(rd.071+rd.072) 

070

 

 

sub forma de penalităţi

071

 

 

sub altă formă

072

 

 

Venituri din alte activități, total
(rd.081+...+rd.086) 

080

 

 

dividende spre încasare sau încasate și/sau participații în alte entități

081

 

 

transmiterea dreptului la folosirea activelor imobilizate și ieșirea lor

082

 

 

diferențe favorabile de curs valutar și de sumă

083

 

 

donații, sponsorizări, subvenții și din intrarea activelor cu titlu gratuit

084

 

 

compensații pentru acoperirea pierderilor excepționale

085

 

 

alte operații

086

 

 

Cheltuieli din alte activități, total
(rd.091+...+rd.095) 

090

 

 

ieșirile altor active

091

 

 

diferențele nefavorabile de curs valutar și de sumă

092

 

 

acordarea donațiilor, sponsorizărilor și subvențiilor

093

 

 

cheltuielile apărute ca rezultat al evenimentelor excepționale

094

 

 

altele

095

 

 

Anexa 5.5

Notă informativă privind elementele contabile extrabilanţiere
la_________________20___

INDICATORI

Cod rd.

Sold la începutul perioadei de gestiune

Intrări/ majorări

Ieşiri/ micşorări

Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune

1

2

3

4

5

6=3+4-5

Imobilizări corporale primite în leasing operaţional

010

 

 

 

 

Imobilizări corporale transmise în leasing financiar

020

 

 

 

 

Creanțe și investiții financiare compromise, decontate, total
(rd.031+...+rd.035): 

030

 

 

 

 

împrumuturi decontate

031

 

 

 

 

dobînzi calculate decontate

032

 

 

 

 

dobînzi de întîrziere calculate la împrumuturile decontate

033

 

 

 

 

penalităţi calculate la dobînzile calculate la împrumuturile decontate

034

 

 

 

 

alte investiții financiare decontate

035

 

 

 

 

Creanțe și obligații contingente, total
(rd.041+...+rd.045): 

040

 

 

 

 

creanțe contingente aferente primirii depunerilor de economii

041

 

 

 

 

creanțe contingente aferente primirii împrumuturilor

042

 

 

 

 

obligații contingente aferente acordării împrumuturilor

043

 

 

 

 

angajamente irevocabile privind prelungirea termenului de rambursare a împrumutului

044

 

 

 

 

alte contingențe ce poartă caracter condițional

045

 

 

 

 

Garanții acordate și primite, total
(rd.051+...+rd.053): 

050

 

 

 

 

garantarea datoriilor şi plăţilor primite

051

 

 

 

 

garantarea datoriilor şi plăţilor acordate

052

 

 

 

 

garanţii şi cauţiuni emise

053

 

 

 

 

Alte mijloace şi datorii reflectate în conturile extrabilanţiere, total
(rd.061+rd.062): 

060

 

 

 

 

bunuri primite în posesiune

061

 

 

 

 

alte mijloace şi datorii

062

 

 

 

 

Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 166 din 30.12.2016 cu privire la aprobarea Indicațiilor metodice privind particularitățile contabilității și prezentării informațiilor în situațiile financiare ale asociațiilor de economii și  împrumut

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...