37.9k
Home  »  Informaţii utile  »  SNC 2020   »   INDICAŢII METODICE PRIVIND CONTABILITATEA PENTRU PERSOANELE FIZICE CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITATE PROFESIONALĂ ÎN SECTORUL JUSTIȚIEI

INDICAŢII METODICE PRIVIND CONTABILITATEA PENTRU PERSOANELE FIZICE CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITATE PROFESIONALĂ ÎN SECTORUL JUSTIȚIEI

Versiunea în limba rusă

 Introducere

 1. Prezentele indicaţii metodice sînt elaborate în baza Legii contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 şi a Codului fiscal nr. 1163/1997.

Obiectiv

 1. Obiectivul prezentelor indicaţii metodice îl constituie stabilirea regulilor de ţinere a contabilităţii pentru persoanele fizice care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiției.

Domeniu de aplicare

 1. Prezentele indicaţii metodice se extind asupra persoanelor fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției (în continuare - persoană fizică), aplică metoda de casă și se încadrează în următoarele categorii:
  • notari, care activează în baza Legii nr. 69/2016 cu privire la organizarea activității notarilor;
  • avocați, care activează în baza Legii nr. 1260/2002 cu privire la avocatură;
  • executori judecătorești, care activează în baza Legii nr. 113/2010 privind executorii judecătorești;
  • mediatori, care activează în baza Legii nr. 137/2015 cu privire la mediere;
  • administratori autorizați, care activează în baza Legii nr. 161/2014 cu privire la administratorii autorizați.
 2. Prezentele indicaţii metodice nu se aplică de către persoanele fizice/juridice care țin contabilitatea în partidă dublă, în baza contabilității de angajamente conform standardelor de contabilitate, inclusiv birourile asociate de avocați, organizațiile de mediere.

Definiţii

 1. În prezentele indicaţii metodice noţiunile utilizate semnifică:

Activitate profesională în sectorul justiției – activitate permanentă desfăşurată în cadrul formelor de organizare a activităţii prevăzute de lege de către persoana fizică - notar, avocat, executor judecătoresc, mediator, administrator autorizat, în conformitate cu legislația aferentă acestor domenii.

Cheltuieli - plăți efectuate pentru procurarea  bunurilor, achitarea lucrărilor și/sau serviciilor pentru desfăşurarea activităţii profesionale în sectorul justiției, precum şi amortizarea calculată a mijloacelor fixe/imobilizărilor necorporale.

Contabilitatea în partidă simplă - reflectarea unilaterală a faptelor economice, conform metodei “intrare-ieşire”, fără aplicarea conturilor contabile şi fără întocmirea situaţiilor financiare.

Contabilitatea de casă - metodă a contabilităţii conform căreia elementele contabile sînt recunoscute pe măsura încasării/plăţii numerarului sau compensării în altă formă.

Numerar - mijloace băneşti în monedă naţională şi valută străină aflate în casierie, la conturi curente în bănci, inclusiv pe carduri bancare.

Venituri - sume în numerar sau bunuri în altă formă obţinute în procesul desfăşurării activităţii profesionale în sectorul justiției.

Noțiunile utilizate în prezentele indicații metodice care nu sînt prevăzute în pct. 5, sînt definite în Legea contabilității și raportării financiare, Codul fiscal și alte acte normative care reglementează domeniile date.

Reguli generale

 1. Persoana fizică ține contabilitatea în partidă simplă conform Legii contabilității și raportării financiare, Codului fiscal şi a prezentelor indicaţii metodice.
 2. Contabilitatea activităţii persoanei fizice poate fi ţinută:
  • nemijlocit de către persoana fizică;
  • de serviciul de contabilitate (contabil titular);
  • de o entitate de consultanţă, societate de audit.
 3. Responsabilitatea pentru ţinerea contabilităţii revine persoanei fizice.
 4. Contabilitatea se ţine în monedă naţională. În cazul efectuării operaţiunilor în valută străină contabilitatea acestora se ţine atît în monedă naţională, cît şi în valută străină.
 5. Persoana fizică are obligaţia să întocmească documente primare, registre contabile, declarații fiscale, dări de seamă şi alte rapoarte prevăzute de legislaţie.
 6. Documentele primare aferente veniturilor şi cheltuielilor se întocmesc în timpul efectuării (producerii) faptelor economice, iar dacă acest lucru este imposibil - nemijlocit după efectuarea (producerea) faptelor respective, conform formularelor tipizate şi/sau formularelor elaborate de sine stătător, care vor conţine elementele obligatorii prevăzute la art. 11 din Legea contabilităţii și raportării financiare.
 7. Persoana fizică este obligată să utilizeze documente primare cu regim special în cazurile stabilite de Legea contabilităţii și raportării financiare şi conform cerinţelor prevăzute în Hotărîrea Guvernului nr. 294/1998.
 8. Registrele contabile, inclusiv borderourile, se întocmesc conform formularelor şi cerinţelor prevăzute de prezentele indicaţii metodice. În funcţie de necesităţile informaţionale şi specificul activităţii, persoana fizică poate include elemente suplimentare în registrele contabile cu condiţia respectării conţinutului de informaţii cuprinse în prezentele indicaţii metodice, precum şi a normelor de întocmire şi utilizare a acestor registre.
 9. Înscrierea datelor în documente primare şi registre contabile se face, după caz, cu cerneală, cu pix cu pastă sau în formă electronică.
 10. În documentele primare şi registrele contabile nu sînt admise ştersături sau alte procedee similare, precum şi lăsarea de spaţii libere între operaţiunile înscrise în acestea. Erorile se corectează prin tăierea cu o linie a textului sau a cifrelor greşite, pentru ca acestea să poată fi citite, iar deasupra lor se scrie textul sau cifra corectă. Corectarea se face pe toate exemplarele documentului primar sau registrului contabil şi se confirmă prin numele, prenumele și semnătura persoanei care a întocmit documentul sau registrul, cu indicarea datei corectării.

Efectuarea corectărilor în documentele primare care justifică operaţiunile de casă şi de plată este interzisă. La comiterea erorilor în astfel de documente, documentul greşit se anulează şi se întocmeşte unul nou.

 1. În cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii documentelor contabile persoana fizică este obligată să le restabilească în termen de 3 luni de la data constatării faptului respectiv.
 2. Persoana fizică este obligată să păstreze documentele primare, registrele contabile şi alte documente aferente organizării şi ţinerii contabilităţii în termenele şi conform regulilor stabilite de Legea contabilităţii și raportării financiare. În cazul încetării activităţii persoanei fizice documentele se predau la arhivă conform regulilor prevăzute de Organul de Stat pentru Supravegherea şi Administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova.

Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor

 1. Veniturile persoanei fizice cuprind:
 • plăți, care reprezintă remunerarea muncii persoanei fizice;
 • plăți pentru îndeplinirea actelor notariale şi spezele procedurilor notariale;
 • onorariile;
 • taxele pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc;
 • remunerarea (onorariu fix sau onorariu de succes) și compensarea cheltuielilor;
 • avansuri încasate;
 • suma spezelor procedurii de executare achitată de creditori în mărimea ce depășește cheltuielile suportate din contul spezelor;
 • alte venituri obţinute din activitatea profesională în sectorul justiției.
 1. În componenţa veniturilor persoanei fizice nu se includ:
 • sumele încasate în numele terţilor din contractele de intermediere;
 • cauțiunile, sumele rezultate din executarea silită, spezele procedurii de executare;
 • taxele de stat;
 • creditele şi împrumuturile primite, etc.
 1. Cheltuielile persoanei fizice cuprind:
 • cheltuieli de locațiune și de întreținere a spațiilor;
 • cheltuieli privind stocurile procurate şi serviciile prestate de terţi;
 • cheltuieli privind amortizarea mijloacelor fixe şi imobilizărilor necorporale utilizate în activitatea profesională în sectorul justiției;
 • cheltuieli privind remunerarea, îndreptate spre achitare;
 • contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii şi prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală ale angajatorului şi a primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă pentru persoanele fizice din sectorul justiției;
 • plăți pentru asigurarea de răspundere civilă profesională;
 • dobînzi şi comisioane aferente creditelor şi împrumuturilor primite în scopul activităţii profesionale în sectorul justiției;
 • cheltuieli privind comisioanele bancare;
 • avansuri achitate;
 • cheltuieli de ținere a arhivei;
 • cotizațiile;
 • cheltuieli privind instruirea și perfecționarea profesională;
 • alte cheltuieli legate de activitatea profesională din sectorul justiției.
 1. În componenţa cheltuielilor persoanei fizice nu se includ:
 • cheltuielile privind procurarea terenurilor;
 • cheltuielile legate de achiziţionarea sau crearea activelor pentru utilizare în scopuri personale;
 • cheltuielile personale care nu sînt legate de activitatea profesională în sectorul justiției;
 • cheltuielile aferente spezelor procedurilor de executare a executorului judecătoresc.

Exemplul 1. Un cabinet al avocatului închiriază din 01.02.201X spațiu pentru desfășurarea activității sale. Plata lunară pentru chirie este de 2000 lei. Achitarea se face pînă pe data de 10 a lunii următoare conform contractului de locațiune. La data de 12.02.201X cabinetul avocatului a efectuat plata pentru lucrările de reparație a spațiului în sumă de 3300 lei. La data de 14.02.20X a procurat rechizite de birou în sumă de 1650 lei. La 15.03.201X a încasat onorariu conform contractului nr. 14 în sumă de 15500 lei, pe 15.04.201X a primit avans conform contractului nr. 02 în sumă de 12000 lei și la 20.05.201X a primit onorariul conform contractului nr.02 în sumă de 23000 lei (cu excepția avansului primit). La 24.05.201X a procurat anvelope pentru automobilul personal în sumă  de 13000 lei.

În baza datelor din exemplu, cabinetul avocatului va înregistra în contabilitate la situația din 31.05.201X:

Cheltuieli:

- de locațiune - 8000 lei (2000 lei x 4 luni);

- de reparație a spațiului - 3300 lei;

- pentru procurarea rechizitelor de birou – 1650 lei;

Venituri:

- onorariu conform contractului nr. 14 - 15500 lei;

- avans primit conform contractului nr. 02 - 12000 lei;

- onorariu conform contractului nr. 02 - 23000 lei.

Reieșind din operațiunile efectuate venitul impozabil al cabinetului avocatului va constitui 37550 lei (15500 lei + 12000 lei + 23000 lei - 8000 lei - 3300 lei -1650 lei). Suma de 13000 lei achitată pentru procurarea anvelopelor reprezintă cheltuieli personale.

 Exemplul 2. Un birou de administratori autorizați în cadrul căruia activează 4 administratori autorizați raporturile cărora sunt reglementate pe bază de contract are înregistrate următoarele operațiuni contabile:

 • Achitarea datoriei pentru servicii comunale in sumă de 2260 lei;
 • Plata pentru locațiune - 5000 lei;
 • Procurarea rechizitelor de birou în sumă de 1500 lei;
 • Cheltuieli de reparație curentă - 10000 lei;
 • Achitarea facturii entității de consultanță (ținerea contabilității) - 3000 lei.

Conform contractului cheltuielile suportate vor fi repartizate între administratori în părți egale.

Astfel cheltuielile biroului de administratori autorizați constituie 21760 lei (2260 lei + 5000 lei + 1500 lei + 10000 lei + 3000 lei).

Cheltuielile fiecărui administrator vor constitui - 5440 lei  (21760 lei/4).

 1. Dacă cheltuielile suportate de către persoana fizică includ cheltuielile aferente activităţii profesionale în sectorul justiției îmbinate cu cheltuielile personale, în contabilitate se fac înregistrări numai atunci cînd cheltuielile aferente activităţii profesionale în sectorul justiției le depăşesc pe cele personale şi numai în acea parte a cheltuielilor care se refera la desfăşurarea activităţii profesionale în sectorul justiției. Persoana fizică repartizează cheltuielile în funcţie de destinaţie şi modul în care au fost efectuate.

Exemplul 3. Un birou de mediere a achitat servicii comunale aferente clădirii în care este amplasat,  în suma totală de 8000 lei, din care:

 • varianta I: trei pătrimi(3/4) a suprafeţei se foloseşte ca oficiul biroului, iar o pătrime (1/4) - ca locuinţă a familiei persoanei fizice;
 • varianta II: trei pătrimi (3/4) a suprafeţei se foloseşte ca locuinţă a familiei persoanei fizice, iar o pătrime (1/4) − ca oficiu.

În baza datelor din exemplu, în contabilitatea persoanei fizice:

 • în cazul variantei I se înregistrează cheltuielile privind serviciile comunale în suma de 6000 lei (8000 lei : 4 x 3);
 • în cazul variantei II nu se înregistrează cheltuielile privind serviciile comunale.
 1. Persoana fizică contabilizează veniturile şi cheltuielile în Registrul-jurnal de venituri şi cheltuieli (în continuare - Registrul-jurnal) conform modelului prezentat în anexa 1.
 2. La întocmirea Registrului-jurnal persoana fizică trebuie să respecte următoarele cerinţe:
 • Registrul-jurnal se deschide pentru fiecare perioadă de gestiune (perioadă fiscală);
 • Registrul-jurnal se întocmeşte într-un exemplar pe suport de hîrtie sau în formă electronică;
 • în cazul întocmirii Registrului-jurnal pe suport de hîrtie filele acestuia se numerotează în ordine crescătoare şi se şnuruiesc. Pe ultimă filă a Registrului-jurnal se indică data şi numărul de file confirmate prin semnătura şi, după caz, ştampila persoanei fizice;
 • în cazul întocmirii Registrului-jurnal în formă electronică se asigură imprimarea acestuia pe suport de hîrtie. La finele perioadei de gestiune filele Registrului-jurnal imprimate pe suport de hîrtie pot fi şnuruite în ordine cronologică cu indicarea datei şi numărului de file confirmate prin semnătura şi, după caz, ştampila persoanei fizice;
 • înregistrările se efectuează în ordine cronologică în baza documentelor primare;
 • veniturile şi cheltuielile în valută străină se reflectă în Registrul-jurnal în monedă naţională conform cursului oficial a Băncii Naţionale a Moldovei la data încasării veniturilor sau efectuării cheltuielilor (plăţilor);
 • în Registrul-jurnal se înregistrează doar veniturile şi cheltuielile legate de activitatea profesională în sectorul justiției;
 • sumele veniturilor şi cheltuielilor se totalizează la finele perioadei de gestiune sau, după caz, pe fiecare lună (trimestru) cu total cumulativ de la începutul perioadei de gestiune.
 1. Registrul-jurnal se completează în următorul mod:
 • în coloana 1 se înscrie numărul de ordine a înregistrării în Registrul-jurnal de la începutul perioadei de gestiune;
 • în coloana 2 se înscrie data reflectării operaţiunii în Registrul-jurnal;
 • în coloana 3 se înscrie denumirea, numărul şi data documentului justificativ în a cărui bază a fost efectuată înregistrarea operaţiunii;
 • în coloana 4 se înscrie conţinutul succint al operaţiunii reflectate în documentul justificativ;
 • în coloana 5 se înscrie suma veniturilor recunoscute pe fiecare operaţiune conform metodei de casă. În rîndul „Total” din aceasta coloană se înscrie suma totală a veniturilor perioadei de gestiune.
 • în coloana 6 se înscrie suma veniturilor neimpozabile (de exemplu, sumele şi despăgubirile de asigurare, primite în baza contractelor de asigurare şi coasigurare, compensaţiile pagubelor morale, venitul obţinut ca urmare a anulării restanţelor la bugetul public naţional);
 • în coloana 7 se înscrie suma cheltuielilor recunoscute pe fiecare operaţiune conform metodei de casă. În rîndul „Total” din aceasta coloană se înscrie suma totală a cheltuielilor perioadei de gestiune.
 • în coloana 8 se înscrie suma cheltuielilor care nu sînt deductibile conform Capitolului 3 din Codul fiscal (de exemplu, cheltuieli personale și familiale, alte cheltuieli, care nu sînt aferente activității profesionale).
 1. Modul de completare a Registrului-jurnal este prezentat în exemplul din anexa 2.
 2. Persoana fizică înregistrează veniturile la data încasării efective a numerarului sub formă de plăți, onorarii, remunerări, taxe pentru efectuarea actelor, compensări ale cheltuielilor etc., iar cheltuielile - la data achitării bunurilor şi serviciilor procurate, plăţii salariilor şi a altor cheltuieli, calculării amortizării etc.

Exemplul 4. Un cabinet al avocatului  a încheiat un contract de asistență juridica în sumă de 12000 lei la 16 februarie 201X plata pentru care a fost încasată la 25 martie 201X. La 21 februarie 201X cabinetul avocatului a solicitat efectuarea reparației calculatorului la o entitate specializată în sumă de 2580 lei care a fost achitată la 27 martie 201X.

În baza datelor din exemplu, în Registrul-jurnal al cabinetului avocatului se reflectă:

 • la 25 martie 201X - veniturile încasate din prestarea serviciului de asistență juridică în sumă de 12000 lei;
 • la 27 martie 201X - cheltuielile aferente reparației calculatorului şi achitate în sumă de 2580 lei.
 1. Persoana fizică care are angajaţi întocmeşte Borderoul de evidenţă a remunerării muncii cu indicarea următoarelor elemente: denumirea borderoului, denumirea persoanei fizice, pentru fiecare angajat - datele personale, soldul datoriei la începutul perioadei, suma calculată a remunerării, suma reţinerilor (pe tipuri), suma spre achitare, suma efectiv achitată, semnătura angajatului şi alte date relevante cerute conform actelor normative indicate în anexa 3.

 Contabilitatea proprietăţii pentru care se calculează amortizarea

 1. Proprietatea care se foloseşte în activitatea profesională în sectorul justiției include mijloacele fixe și imobilizările necorporale pentru care se calculează amortizarea.
 2. Mijloacele fixe sînt active deținute pentru a fi utilizate pe o perioadă mai mare de un an, valoarea unitară a căror depășește plafonul valoric prevăzut de legislația fiscală.
 3. Imobilizări necorporale reprezintă active nemonetare care nu îmbracă o formă materială, deținute pentru a fi utilizate pe o perioadă mai mare de un an.
 4. Contabilitatea mijloacelor fixe şi imobilizărilor necorporale se ţine pe fiecare obiect de evidenţă destinat utilizării în mod individual sau complexul de componente, destinate utilizării în ansamblu.
 5. Proprietatea pentru care se calculează amortizarea se înregistrează în Borderoul de evidenţă a mijloacelor fixe şi imobilizărilor necorporale care include următoarele elemente: denumirea borderoului, denumirea persoanei fizice, denumirea obiectului, data recepţionării (data începerii creării), data punerii în funcţiune (exploatare, utilizare), costul de intrare, suma amortizării acumulate pînă la începutul perioadei de gestiune, suma amortizării calculate în perioada de gestiune, data ieşirii obiectului şi alte informaţii relevante.
 6. Fiecare obiect de evidenţă se înregistrează la costul de intrare care include valoarea de cumpărare sau de creare şi cheltuielile privind aducerea obiectului în starea necesară pentru folosire după destinație (aferente transportării, încărcării, descărcării, asigurării, instalării).
 7. Оbiectul de evidenţă care este utilizat atît în cadrul activităţii profesionale în sectorul justiției cît şi în scopuri personale, se înregistrează în Borderoul de evidenţă a mijloacelor fixe şi imobilizărilor necorporale la costul de intrare numai în partea aferentă desfăşurării activităţii profesionale în sectorul justiției.

Exemplul 5. Un birou al executorului judecătoresc dispune de o clădire cu valoarea totală de 250000 lei: trei pătrimi (3/4) din care se foloseşte ca oficiul biroului şi o pătrime (1/4)  - ca locuinţă a familiei executorului judecătoresc.

În baza datelor din exemplu, valoarea de intrare a clădirii utilizate în activitatea profesională în sectorul justiției constituie 187500 lei (250000 lei : 4 x 3) şi se reflectă în Borderoul de evidenţă a mijloacelor fixe şi imobilizărilor necorporale.

 1. Costul de intrare a mijloacelor fixe şi imobilizărilor necorporale procurate sau create înainte de începerea activităţii profesionale în sectorul justiției, se determină cu scăderea sumei amortizării care ar fi fost calculată pînă la începerea folosirii obiectelor respective în activitatea profesională în sectorul justiției.
 2. Amortizarea mijloacelor fixe şi imobilizărilor necorporale care se folosesc în activitatea profesională în sectorul justiției, se calculează conform modului prevăzut în legislaţia fiscală (Codul fiscal, Regulamentul privind evidenţa şi calcularea mijloacelor fixe în scopuri fiscale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 289/2007). Suma amortizării calculate pentru perioada de gestiune se reflectă ca cheltuieli în Registrul-jurnal.
 3. Persoana fizică înregistrează ca cheltuieli curente ale perioadei de gestiune:
 • cheltuielile aferente întreţinerii şi deservirii mijloacelor fixe utilizate în activitatea profesională în sectorul justiției;
 • cheltuielile pentru reparaţia mijloacelor fixe în limita permisă spre deducere în anul respectiv conform Codului fiscal, etc.
 1. Cheltuielile pentru reparaţia mijloacelor fixe care depăşesc limita permisă spre deducere conform Codului fiscal, se atribuie la majorarea valorii obiectului reparat.
 2. Persoana fizică la ieşirea (vînzarea, lichidarea, etc.) obiectului înregistrează:
 • valoarea obiectului asupra căreia nu s-a calculat amortizarea, ca cheltuieli în Registrul-jurnal;
 • ieşirea obiectului în Borderoul de evidenţă a mijloacelor fixe şi imobilizărilor necorporale;
 • încasările de numerar sau compensările în altă formă din înstrăinarea obiectului ca venituri în Registrul-jurnal.

Exemplul 6. Un notar a vîndut un calculator al cărui cost de intrare constituie 23000 lei. Amortizarea acumulată la data vînzării este egală cu 11000 lei. Din vînzarea calculatorului s-a încasat 9000 lei.

În baza datelor din exemplu, notarul înregistrează:

 • ieşirea calculatorului în Borderoul de evidenţă a mijloacelor fixe şi imobilizărilor necorporale;
 • valoarea neamortizată a calculatorului ca cheltuieli în sumă de 12000 lei (23000 lei - 11000 lei) în coloana 7 a Registrului-jurnal;
 • veniturile din vînzarea calculatorului în sumă de: 9000 lei - în coloana 5 a Registrului-jurnal.

Rezultatul obţinut din vînzarea calculatorului va constitui pierdere în sumă de 3000 lei (12000 lei - 9000 lei).

Contabilitatea stocurilor

 1. Stocurile persoanei fizice includ: materiale, produse, inventar, mobilier şi alte active a căror valoarea unitară nu depăşeşte limita stabilită de Codul fiscal.
 2. Contabilitatea stocurilor se ţine în expresie cantitativ-valorică şi este obligatorie pentru persoanele fizice care practică activitate profesională în sectorul justiției.
 3. Stocurile se înregistrează în Borderoul de evidenţă a stocurilor care trebuie să conţină următoarele elemente: denumirea borderoului, denumirea persoanei fizice, denumirea stocurilor, unitatea de măsură, soldul iniţial, intrările, ieşirile şi soldul final, alte informaţii relevante.

Contabilitatea numerarului

 1. Numerarul, inclusiv în conturi la bănci se contabilizează de persoana fizică în conformitate cu actele normative privind efectuarea operaţiunilor de casă şi prin virament în economia naţională a Republicii Moldova (anexa 4).
 2. La efectuarea operaţiunilor în valuta străină (decontări cu debitorii şi creditorii străini, detaşarea în străinătate) numerarul primit/plătit în valuta străină se recalculează în moneda naţională la cursul oficial al Băncii Naţionale a Moldovei la data încasării/plăţii mijloacelor valutare.

Exemplul 7. Un birou de mediere a efectuat medierea unui litigiu transfrontalier soldat cu o tranzacție  la 20 decembrie 201X unde o parte a litigiului este o entitate. Suma onorariului este de 500 dolari SUA care a fost achitată la 15 ianuarie 201X+1, iar cursul de schimb oficial a constituit 18,45 lei/dolar SUA.

În baza datelor din exemplu, mediatorul  reflectă în Registrul-jurnal la data primirii onorariului venitul  în sumă de 9225 lei (500 dolari SUA x 18,45 lei/dolar SUA).

 1. Persoana fizică care practică activitate profesională în sectorul justiției la încasarea în numerar a onorariilor și plăților pentru activitatea desfășurată emite bonul de plată, cu excepția administratorului autorizat care emite bonul de casă, iar după prestarea activității profesionale emite factura fiscală. În cazul compensării în numerar a cheltuielilor suportate, persoana fizică care practică activitate profesională în sectorul justiției emite bonul de plată și factura fiscală.

 Inventarierea patrimoniului

 1. Persoana fizică are obligaţia să efectueze inventarierea generală a patrimoniului la începutul activităţii, cel puţin o dată pe an, la încetarea activităţii și în alte cazuri prevăzute de Regulamentul privind inventarierea.
 2. Inventarierea patrimoniului se efectuează de către persoana sau după caz, comisia numită de persoana fizică.
 3. La inventarierea patrimoniului se întocmeşte lista de inventariere, în care mijloacele fixe, imobilizările necorporale și stocurile se reflectă în expresie cantitativă şi valorică, iar numerarul – la valoarea nominală. Lista de inventariere se semnează de către persoana (membrii comisiei) care a efectuat inventarierea şi se aprobă de către persoana fizică.

Exemplul 8. Un cabinet al avocatului la 15 decembrie 20X1 a efectuat inventarierea inventarului și mobilierului şi a întocmit lista de inventariere prezentată mai jos:

Lista de inventariere a activelor cabinetului avocatului din 15 decembrie 201X

Nr. d/o Cod sau denumire Caracteristica Unitatea de măsură  Inventar efectiv Inventar înregistrat în contabilitate Valoarea
A 1 2 3 4 5  
1 Dell 3528 Notebook  buc. 1 1  
2 Epson V30 Scaner buc. 1 1  
3 HP1102 Imprimantă buc. 1 1  
4 052, 053 Masă de birou buc. 2 2  
5 041-045 Scaune buc. 5 5  
  Total x x      

Numele şi prenumele                               Semnătura

 

Rapoartele persoanei fizice

 1. Rapoartele persoanei fizice cuprind: declarații fiscale, dările de seamă privind asigurările sociale şi primele de asigurare medicală de stat obligatorii care se întocmesc în termenele şi conform formularelor şi regulilor stabilite de legislaţie.

Data intrării în vigoare

 1. Prezentele indicaţii metodice intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Anexele 1, 2, 3 și 4 la prezentele Indicații metodice pot fi accesate aici.


Ordinul Nr. 216 din 28-12-2018 cu privire la aprobarea Indicaţiilor metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...