37.9k
Home  »  Informaţii utile  »  SNC 2020   »   GHIDUL METODOLOGIC DE ÎNTOCMIRE A SITUAȚIILOR FINANCIARE

GHIDUL METODOLOGIC DE ÎNTOCMIRE A SITUAȚIILOR FINANCIARE

DISPOZIŢII GENERALE

Ghidul metodologic de întocmire a situaţiilor financiare (în continuare - prezentul ghid) este elaborat în baza Legii contabilităţii şi raportării financiare nr. 287 din 15 decembrie 2017 (în continuare - Legea nr. 287/2017), Standardelor Naţionale de Contabilitate (în continuare - SNC) şi altor reglementări contabile și are caracter de recomandare.

Obiectivul prezentului ghid constă în prezentarea modului de întocmire a situaţiilor financiare în baza unui studiu de caz convenţional.

Politicile contabile pe anul 202X*

*În modelul politicilor contabile sînt incluse doar procedeele (variantele) contabile aplicate de către „Alfa” S.R.L. La elaborarea politicilor contabile proprii entitatea poate să includă şi alte procedee care sînt prevăzute în reglementările contabile şi care rezultă din particularităţile activităţii şi necesităţile informaţionale ale utilizatorilor de informaţii financiare. Totodată, în politicile contabile poate fi prezentată caracteristica (conţinutul) elementelor contabile.

Dacă sistemul de reglementare normativă a contabilităţii nu stabileşte metodele de ţinere a contabilităţii referitor la un aspect (problemă) concret(ă), entitatea este în drept să elaboreze metoda respectivă în baza prevederilor Legii nr. 287/2017, SNC şi altor acte normative în care sînt reglementate aspecte similare.

Aprobate prin Ordinul

directorului „Alfa” S.R.L.

125 din 30 decembrie 202X-1

 

 1. Dispoziţii generale

1.1. Contabilitatea se ţine de serviciul contabil (art. 18 alin. (5) din Legea nr. 287/2017).

1.2. Politicile contabile şi modificările acestora se aplică prospectiv (pct. 6 şi 15 din SNC „Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare”).

1.3. Răspunderea pentru ţinerea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare revine directorului entităţii (art. 18 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 287/2017).

1.4. Entitatea reprezintă o entitate mijlocie, ţine contabilitatea în partidă dublă cu întocmirea situaţiilor financiare complete conform SNC (art. 5 alin. (3) din Legea nr. 287/2017) şi utilizarea programului 1C - 8.

1.5. Se aplică formulare tipizate de documente primare, precum şi formulare elaborate de sine stătător (art. 11 alin. (4) din Legea nr. 287/2017) care sînt prevăzute în programul de contabilitate 1C - 8.

1.6. Documentele primare se întocmesc pe suport de hîrtie și în formă electronică (art. 11 alin. (5) din Legea nr. 287/2017).

1.7. Responsabilitatea pentru întocmirea şi semnarea documentelor primare o poartă persoanele prevăzute în anexa 1 (art. 11 alin. (12) din Legea nr. 287/2017).

1.8. Documentele de casă, bancare şi de decontare se semnează de către directorul şi contabilul - şef al entităţii (art. 11 alin. (13) din Legea nr. 287/2017).

1.9. Pentru operaţiunile cu caracter internațional se aplică documentele prevăzute în contract (art. 12 alin. (3) din Legea nr. 287/2017).

1.10. Faptele economice se contabilizează în baza planului de conturi contabile de lucru conform anexei 2 (art. 14 alin. (2) din Legea nr. 287/2017).

1.11. Se utilizează formularele registrelor contabile, elaborate de sine stătător (art. 15 alin. (2) din Legea nr. 287/2017), care sînt prevăzute în programul de contabilitate 1C - 8.

1.12. Registrele contabile se întocmesc în formă electronică şi se imprimă pe suport de hîrtie la data raportării și, după caz, pe parcursul perioadei de gestiune (art. 15 alin. (1) din Legea nr. 287/2017).

1.13. Procedurile interne privind identificarea persoanelor care au iniţiat, dispus şi/sau aprobat introducerea informaţiei în documentele primare și registrele contabile întocmite în formă electronică se prezintă în anexa 3 (art. 11 alin. (9) și art. 15 alin. (4) din Legea nr. 287/2017).

1.14. Perioada de gestiune este anul calendaristic (art. 24 alin. (1) din Legea nr. 287/2017).

1.15. Situaţiile financiare se prezintă în formă electronică (art. 33 alin. (1) din Legea nr. 287/2017).

1.16. Pragul de semnificaţie este stabilit pentru grupe separate de elemente contabile (pct. 30 din SNC „Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare”) şi constituie:

- 14 500 lei - pentru rechizitele de birou, cartuşele şi alte bunuri similare procurate şi utilizate lunar;

- 20% din suprafaţa proprietăţii imobiliare - pentru delimitarea investiţiei imobiliare de proprietatea imobiliară utilizată de posesor pentru necesităţi proprii;

- 6 000 lei - pentru mijloace fixe, obiecte de mică valoare și scurtă durată și alte elemente contabile;

- 0,2% din veniturile de vînzări și costul vînzărilor - pentru stabilirea categoriilor semnificative de venituri și cheltuieli.

1.17. Controlul intern se efectuează de către o subdiviziune separată în conformitate cu regulamentul aprobat de către conducătorul entității (art. 18 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 287/2017).

1.18. Erorile contabile se corectează prin înregistrări contabile de stornare, inverse şi suplimentare (pct. 33 din SNC „Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare”).

1.19. Documentele contabile se păstrează pe suport de hîrtie și/sau în formă electronică (art. 17 alin. (2) din Legea nr. 287/2017).

 1. Procedee contabile pentru care actele normative prevăd diferite variante

Active imobilizate

2.1. Mijloacele fixe cuprind imobilizările corporale transmise în exploatare, valoarea unitară a cărora depăşeşte plafonul valoric prevăzut de legislaţia fiscală (pct. 4 din SNC „Imobilizări necorporale şi corporale”).

2.2. Imobilizările necorporale şi corporale se recunosc iniţial pe obiecte de evidenţă al căror nomenclator se stabileşte de către directorul entităţii (pct. 5 din SNC „Imobilizări necorporale şi corporale”).

2.3. Valoarea imobilizărilor necorporale și corporale amortizabile primite cu titlu gratuit se contabilizează inițial în componența veniturilor anticipate cu decontarea la veniturile curente în mărimea și proporția amortizării calculate (pct. 14 din SNC „Imobilizări necorporale şi corporale”).

2.4. Evaluarea ulterioară a imobilizărilor corporale se efectuează:

- pentru utilaje, mijloace de transport şi alte obiecte de mijloace fixe - conform modelului bazat pe cost (pct. 17 din SNC „Imobilizări necorporale şi corporale”);

- pentru terenuri și clădiri - conform modelului reevaluării (pct. 18 din SNC „Imobilizări necorporale şi corporale”).

2.5. Valoarea contabilă a imobilizărilor reevaluate se ajustează la valoare reevaluată prin eliminarea amortizării acumulate (pct. 184 din SNC „Imobilizări necorporale şi corporale”).

2.6. Duratele de utilizare a imobilizărilor necorporale se stabilesc în funcţie de modelul utilizării acestora şi sînt prezentate în procesele-verbale de primire-predare (transmitere în exploatare) (pct. 20 din SNC „Imobilizări necorporale şi corporale”).

2.7. Durata de decontare a fondului comercial constituie 6 ani (pct. 412 din SNC „Imobilizări necorporale şi corporale”).

2.8. Duratele de utilizare a imobilizărilor corporale se stabilesc în funcţie de modelul utilizării acestora şi sînt prezentate în procesele-verbale de primire-predare (transmitere în exploatare) (pct. 20 din SNC „Imobilizări necorporale şi corporale”).

2.9. Valoarea reziduală a mijloacelor fixe și investițiilor imobiliare este nesemnificativă şi se consideră nulă (pct. 20 din SNC „Imobilizări necorporale şi corporale”).

2.10. Amortizarea imobilizărilor necorporale şi corporale se calculează prin metoda liniară (pct. 23 din SNC „Imobilizări necorporale şi corporale”).

2.11. Amortizarea imobilizărilor necorporale şi corporale se calculează începînd cu prima zi a lunii care urmează după luna transmiterii acestora în utilizare (pct. 28 din SNC „Imobilizări necorporale şi corporale”).

2.12. Transferul obiectelor de imobilizări corporale în/din categoria de investiții imobiliare se efectuează la costul de intrare sau altă valoarea care substituie acest cost (pct. 678 din SNC „Imobilizări necorporale şi corporale”).

2.13. Costurile de ieşire a mijloacelor fixe se înregistrează ca cheltuieli curente (pct. 64 din SNC „Imobilizări necorporale şi corporale”).

2.14. Amortizarea activelor primite în leasing financiar se calculează prin metodele aplicate pentru activele similare proprii (pct. 21 din SNC „Contracte de leasing”).

2.15. Costurile aferente returnării activelor transmise în leasing operaţional se înregistrează ca cheltuieli curente (pct. 50 din SNC „Contracte de leasing”).

2.16. Plăţile de leasing operaţional calculate se înregistrează ca venituri curente în mod uniform pe durata termenului de leasing (pct. 45 din SNC „Contracte de leasing”).

2.17. Amortizarea activelor transmise în leasing operaţional se calculează prin metoda liniară (pct. 46 din SNC „Contracte de leasing”).

2.18. Decizia privind deprecierea activelor imobilizate se aprobă de directorul entităţii (pct. 11 din SNC „Deprecierea activelor”).

Active circulante

2.19. Suma prejudiciului material de primit se înregistrează ca venituri curente (pct. 32 din SNC „Creanţe şi investiţii financiare”).

2.20. Creanţele comerciale compromise se decontează prin metoda provizioanelor care se constituie semestrial în mărime de 0,3% − 0,27% pe grupe din soldul creanţelor (pct. 37 şi 41 din SNC „Creanţe şi investiţii financiare”).

2.21. Diferenţa dintre costul de intrare şi valoarea nominală a titlurilor de creanțe se amortizează prin metoda liniară pe măsura calculării dobînzii (pct. 60 din SNC „Creanţe şi investiţii financiare”).

2.22. Valorile mobiliare ieşite se evaluează după metoda costului mediu ponderat (pct. 68 din SNC „Creanţe şi investiţii financiare”).

2.23. Contabilitatea stocurilor se ţine în expresie cantitativă şi valorică (pct. 10 din SNC „Stocuri”).

2.24. Obiectele de mică valoare şi scurtă durată cuprind bunurile valoarea unitară a cărora nu depăşeşte plafonul stabilit de legislaţie (pct. 6 subpct. 3) din SNC „Stocuri”).

2.25. Stocurile primite cu titlu gratuit se contabilizează inițial în componența veniturilor anticipate cu decontarea ulterioară la veniturile curente pe măsura utilizării (pct. 24 din SNC „Stocuri”).

2.26. Materialele consumate la prestarea serviciilor se includ în costul serviciilor (pct. 19 din SNC „Stocuri”).

2.27. Stocurile importate se evaluează în lei moldoveneşti prin recalcularea valutei străine la cursul de schimb al BNM stabilit la data întocmirii declaraţiei vamale (pct. 26 din SNC „Stocuri”).

2.28. Capacitatea normală de producţie se stabileşte pe fiecare produs/serviciu (grupe de produse/servicii) prin ordinul directorului entității (pct. 30 din SNC „Stocuri”).

2.29. Costurile indirecte de producţie se repartizează pe tipuri de produse fabricate/servicii prestate proporţional salariilor de bază ale muncitorilor încadraţi în activităţile de bază şi auxiliare (pct. 31 din SNC „Stocuri”).

2.30. Stocurile ieşite se evaluează prin metoda costului mediu ponderat (pct. 37 din SNC „Stocuri”).

2.31. Valoarea anvelopelor şi acumulatoarelor procurate separat de mijloacele de transport se decontează (pct. 42 din SNC „Stocuri”):

- pentru autocamioane - conform kilometrajului parcurs/duratei de utilizare;

- pentru autoturisme - în mărime integrală la transmiterea în exploatare.

2.32. Valoarea realizabilă netă a stocurilor se determină prin metoda categoriilor (elementelor) de stocuri (pct. 46 din SNC „Stocuri”).

2.33. Obiectele de mică valoare şi scurtă durată, valoarea unitară a cărora nu depăşeşte 1/6 din plafonul stabilit de legislaţie, se decontează la costuri/cheltuieli curente, active imobilizate etc. în momentul transmiterii în exploatare (pct. 51 din SNC „Stocuri”).

 Datorii

2.34. Veniturile anticipate se decontează la venituri curente în mod uniform cu excepţia veniturilor din primirea cu titlu gratuit a imobilizărilor necorporale și corporale amortizabile care se decontează pe parcursul duratei de exploatare a obiectului proporţional amortizării calculate şi a stocurilor care se decontează pe măsura utilizării (pct. 64 din SNC „Capital propriu şi datorii”).

2.35. Se constituie provizioane pentru acoperirea cheltuielilor (pierderilor) eventuale privind (pct. 851 din SNC „Capital propriu şi datorii”):

- reparaţia şi deservirea în cursul perioadei de garanţie a bunurilor vîndute - în mărime de 0,3%, din suma veniturilor din vînzări de produse și mărfuri vîndute;

- concediile de odihnă - lunar concomitent cu calcularea salariilor în mărime de 10,21% din fondul de salarizare;

- litigiile în curs - la data raportării conform rezultatelor inventarierii dosarelor în litigiu în mărime de 100% din suma estimată a pierderilor ce urmează a fi achitată de către entitate conform hotărîrilor instanţelor judecătoreşti.

 Costuri de producţie

2.36. Costurile de producţie cuprind costurile materiale directe şi repartizabile, costurile cu personalul directe şi repartizabile și costurile indirecte de producţie (pct. 12 − 14 din Indicaţiile metodice privind contabilitatea costurilor de producţie şi calculaţia costului produselor şi serviciilor).

2.37. Contabilitatea costurilor de producţie se ţine separat pe activităţile de bază şi auxiliare (pct. 10 din Indicaţiile metodice privind contabilitatea costurilor de producţie şi calculaţia costului produselor şi serviciilor).

2.38. Perioada de calculaţie o constituie luna calendaristică (pct. 5 din Indicaţiile metodice privind contabilitatea costurilor de producţie şi calculaţia costului produselor şi serviciilor).

2.39. Contabilitatea costurilor de producţie și a costurilor aferente contractelor de locațiune la locator se ţine cu aplicarea conturilor de gestiune (pct. 16 din Indicaţiile metodice privind contabilitatea costurilor de producţie şi calculaţia costului produselor şi serviciilor).

2.40. Costurile materiale repartizabile se atribuie produselor cuplate proporţional normelor de consum al materialelor (pct. 24 din Indicaţiile metodice privind contabilitatea costurilor de producţie şi calculaţia costului produselor şi serviciilor).

2.41. Valoarea justă a deşeurilor recuperabile se repartizează între produse cuplate proporţional normelor deşeurilor (pct. 26 din Indicaţiile metodice privind contabilitatea costurilor de producţie şi calculaţia costului produselor şi serviciilor).

2.42. Costurile cu personalul repartizabile se includ în costul produselor/serviciilor proporţional salariilor tarifare (normative) (pct. 32 din Indicaţiile metodice privind contabilitatea costurilor de producţie şi calculaţia costului produselor şi serviciilor).

2.43. Serviciile prestate şi produsele transmise reciproc între subdiviziunile (secţiile) auxiliare ale entităţii se evaluează la costul normativ (planificat) (pct. 40 din Indicaţiile metodice privind contabilitatea costurilor de producţie şi calculaţia costului produselor şi serviciilor).

2.44. Se aplică normele pierderilor de producţie aprobate prin ordinul directorului entităţii.

2.45. Costul produselor fabricate se calculează prin metoda pe faze cu aplicarea variantei fără semifabricate, iar costul serviciilor prestate - prin metoda pe comenzi (pct. 61 - 63 şi 64 - 65 din Indicaţiile metodice privind contabilitatea costurilor de producţie şi calculaţia costului produselor şi serviciilor).

2.46. Se calculează costul total şi costul unitar al produselor fabricate/serviciilor prestate (pct. 51 din Indicaţiile metodice privind contabilitatea costurilor de producţie şi calculaţia costului produselor şi serviciilor).

Venituri şi cheltuieli

2.47. Veniturile din vînzări cuprind veniturile din comercializarea produselor/mărfurilor, prestarea serviciilor, contractele de leasing (pct. 5 din SNC „Venituri”).

2.48. Veniturile se recunosc separat pentru fiecare tranzacţie (pct. 9 din SNC „Venituri”).

2.49. Veniturile din prestarea serviciilor se recunosc după metoda prestării integrale (pct. 22 din SNC „Venituri”).

2.50. Veniturile sub formă de dobînzi se recunosc în baza condiţiilor contractuale pe măsura survenirii termenelor de plată a dobînzilor stabilite în contractul încheiat între entitate şi utilizatorul activului (pct. 29 din SNC „Venituri”).

2.51. Ajustarea veniturilor în cursul perioadei de gestiune se efectuează prin întocmirea înregistrărilor contabile de stornare şi suplimentare (explicaţii la clasa 6 „Venituri” din capitolul III „Caracteristica și modul de aplicare a conturilor contabile” al Planului general de conturi contabile).

2.52. Costul vînzărilor cuprinde valoarea contabilă/costul efectiv al produselor/mărfurilor vîndute şi serviciilor prestate şi cheltuielile aferente contractelor de leasing (pct. 20 subpct. 1) din SNC „Cheltuieli”).

2.53. Cheltuielile de distribuire cuprind cheltuielile prevăzute în anexa 4 (pct. 24 din SNC „Cheltuieli”).

2.54. Cheltuielile administrative cuprind cheltuielile prevăzute în anexa 5 (pct. 26 din SNC „Cheltuieli”).

2.55. Alte cheltuieli ale activității operaţionale cuprind cheltuielile prevăzute în anexa 6 (pct. 28 din SNC „Cheltuieli”).

2.56. Ajustarea cheltuielilor în cursul perioadei de gestiune se efectuează prin întocmirea înregistrărilor contabile de stornare şi suplimentare (explicaţii la clasa 7 „Cheltuieli” din compartimentul III „Caracteristica și modul de aplicare a conturilor contabile” al Planului general de conturi contabile).

2.57. Operaţiunile de export/import de active/servicii şi alte tranzacţii de comerţ internaţional se contabilizează iniţial în monedă naţională prin aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc la data întocmirii declaraţiei vamale (pct. 7 subpct. 2) din SNC „Diferenţe de curs valutar şi de sumă”).

2.58. Elementele monetare în valută străină (numerarul, creanţele şi datoriile, cu excepţia avansurilor acordate şi primite pentru procurări/livrări de active şi servicii, investiţiile financiare, cu excepţia acţiunilor şi cotelor părţi) se recalculează în moneda naţională la data raportării (pct. 13 din SNC „Diferenţe de curs valutar şi de sumă”).

2.59. Operaţiunile cu rezidenţii în baza contractelor încheiate în valută străină sau unităţi convenţionale se contabilizează în monedă naţională prin aplicarea cursului de schimb stabilit de părţile contractante (pct. 18 din SNC „Diferenţe de curs valutar şi de sumă”).

Anexe la politicile contabile*

* Anexele la politicile contabile pot fi aprobate prin ordine (decizii) separate ale conducătorului entității.

Anexa 1 “Lista funcţiilor persoanelor responsabile de întocmirea şi semnarea documentelor primare”:

Denumirea funcţiei

Documente primare

Directorul entităţii

Documentele de casă, bancare şi de decontare (facturi fiscale, acte de achiziţie a mărfurilor etc.), procesele - verbale de primire - predare a activelor imobilizate, procese-verbale de casare a stocurilor consumate

Contabilul-şef

Documentele de casă, bancare şi de decontare (facturi fiscale, acte de achiziţie a mărfurilor etc.), tabelele de pontaj a personalului administrativ şi de deservire a entităţii

Şeful secţiei de producţie

Bonurile de lucru, tabelele de pontaj a personalului secţiei, rapoartele de producţie, bonurile de predare - primire a produselor

Anexa 2 „Planul de conturi de lucru” - conţine nomenclatorul integral al conturilor de gradul I şi II necesare pentru ţinerea contabilităţii, întocmirea situaţiilor financiare şi alte necesităţi informaţionale.

Anexa 3 „Procedurile interne privind identificarea persoanelor care au iniţiat, dispus şi/sau aprobat introducerea informaţiei în documentele primare și registrele contabile întocmite în formă electronică”.

Anexa 4 „Componenţa cheltuielilor de distribuire”:

- cheltuieli cu personalul implicat în procesul de ambalare, marcare, etichetare, certificare, păstrare şi comercializare a produselor/mărfurilor şi prestare a serviciilor;

- costul materialelor utilizate în procesul de comercializare a produselor/mărfurilor (ambalare, etichetare, păstrare, deservire etc.);

- cheltuieli de depozitare şi pregătire a produselor/mărfurilor pentru comercializare;

- cheltuieli de transportare şi expediere a produselor/mărfurilor de la depozitul entităţii pînă la locul de predare cumpărătorului sau pînă la staţia de expediere (aeroport, debarcader) suportate de către vînzător;

- cheltuieli legate de exportul produselor/mărfurilor (drepturile de export, serviciile brokerului vamal, serviciile terminalului vamal etc.);

- cheltuieli aferente serviciilor de marketing primite;

- cheltuieli de publicitate, participare la expoziţii şi tîrguri: valoarea mostrelor transmise cumpărătorilor/mandatarilor şi care nu vor fi returnate, valoarea produselor/mărfurilor alimentare utilizate pentru degustare, cheltuieli ale altor activităţi similare;

- provizioane constituite pentru compensarea costului serviciilor de reparaţie şi deservire prevăzute în perioada de garanţie pentru produsele/mărfurile vîndute;

- plăţi pentru leasingul operaţional, locaţiunea şi arenda operaţională a imobilizărilor corporale utilizate în scopuri comerciale;

- cheltuieli aferente returnării produselor/mărfurilor vîndute, precum şi reducerile de preţ acordate;

- amortizarea, întreţinerea şi reparaţia imobilizărilor necorporale şi corporale, obiectelor de mică valoare şi scurtă durată utilizate în procesul de comercializare a produselor/mărfurilor;

- corecții (provizioane) constituite pentru creanţe comerciale compromise;

- alte cheltuieli de distribuire.

Anexa 5 „Componenţa cheltuielilor administrative”:

 • cheltuieli cu personalul administrativ;
 • diferenţe de salarii plătite angajaţilor transferaţi de la alte entităţi cu păstrarea, în decursul unei anumite perioade, a cuantumurilor salariilor de funcţie de la locul de muncă precedent, precum şi în cazul interimatului provizoriu, dacă achitarea unor astfel de diferenţe este prevăzută de legislaţia în vigoare;
 • recompense unice pentru vechime în muncă şi adaosuri pentru vechime în muncă pe specialitate la entitatea respectivă, plătite personalului administrativ în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • plata indemnizaţiilor de concediu personalului administrativ, inclusiv compensările pentru concediile anuale nefolosite;
 • plăţi suplimentare, ajutoare materiale, indemnizaţii, sporuri şi compensaţii acordate salariaţilor entităţii (cu excepţia celor legate de procesele de producţie şi prestare a serviciilor);
 • plăţi legate de concedierea personalului entităţii prevăzute de legislaţie în cazul lichidării şi reorganizării entităţii, reducerii numărului sau statelor de personal;
 • amortizarea, întreţinerea şi reparaţia (cu excepţia costurilor capitalizate aferente reparaţiei) imobilizărilor necorporale şi corporale, obiectelor de mică valoare şi scurtă durată cu destinaţie administrativă;
 • plăţi pentru leasingul operaţional al imobilizărilor corporale utilizate în scopuri administrative;
 • cheltuieli de conservare şi de întreţinere a imobilizărilor corporale conservate în conformitate cu actele normative în vigoare;
 • cheltuieli privind rechizitele de birou, formularele documentelor primare şi rapoartelor;
 • cheltuieli pentru paza obiectelor administrative şi asigurarea securităţii antiincendiare a acestora;
 • cheltuieli privind delegarea personalului administrativ;
 • cheltuieli de protocol (reprezentanţă);
 • cheltuieli pentru activităţile de protecţie civilă, inclusiv uzura inventarului şi amortizarea imobilizărilor corporale utilizate în aceste scopuri;
 • compensaţii personalului administrativ al entităţii pentru utilizarea în scopuri de serviciu a autoturismelor personale;
 • defalcări pentru întreţinerea curentă a aparatului de conducere al organizaţiilor ierarhic superioare, asociaţiilor, concernelor, altor structuri şi organe de conducere;
 • cheltuieli suportate în scopuri filantropice şi de sponsorizare;
 • cheltuieli ce ţin de asigurarea personalului administrativ şi a bunurilor cu destinaţie administrativă;
 • cheltuieli aferente angajării forţei de muncă;
 • costul serviciilor prestate entităţii de către bănci, burse de mărfuri, organizaţii de intermediere şi de altă natură, entităţi de consulting şi asistenţă juridică, entităţi de audit, birouri de traduceri, mass-media, oficii poştale, entităţi de telecomunicaţii, internet-provideri etc;
 • cheltuieli ce ţin de pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului administrativ;
 • cheltuieli pentru cercetări ştiinţifice şi dezvoltare care nu se capitalizează;
 • impozite şi taxe cu destinaţie generală, calculate conform legislaţiei în vigoare, cu excepţia impozitului pe venit;
 • cheltuieli pentru procurarea literaturii de specialitate, materialelor normative şi instructive, precum şi abonarea la ediţii speciale (ziare, reviste etc.), cu excepţia celor recunoscute ca imobilizări corporale;
 • cheltuieli pentru acţiunile de ocrotire a sănătăţii, organizarea timpului liber şi a odihnei salariaţilor entităţii;
 • cheltuieli aferente desfăşurării adunărilor generale a acţionarilor şi perfectării documentelor necesare;
 • indemnizaţii curente calculate membrilor consiliului şi comisiei de cenzori ale entităţii, cu excepţia celor achitate din profitul net;
 • cheltuieli privind protecţia muncii personalului administrativ;
 • cheltuieli de judecată şi taxele de stat aferente;
 • alte cheltuieli administrative.

Anexa 6 „Componenţa altor cheltuieli ale activităţii operaţionale”:

 • valoarea contabilă a activelor circulante vîndute şi transmise în schimbul altor active cu excepţia costului produselor/mărfurilor vîndute;
 • costurile îndatorării, inclusiv comisioanele legate de contractarea creditelor bancare şi împrumuturilor; cheltuielile cu amortizarea primelor aferente obligaţiunilor emise; cheltuielile altor activităţi legate de atragerea surselor împrumutate;
 • valoarea contabilă a lipsurilor şi pierderile din deteriorarea activelor constatate la inventariere şi recepţia acestora, cu excepţia deteriorărilor recunoscute de vînzător;
 • costul produselor constatate ca rebut definitiv şi cheltuielile legate de remedierea produselor rebutate parţial;
 • pierderi cauzate de întreruperile în activităţile de bază;
 • costuri indirecte de producţie neincluse în costul produselor fabricate sau serviciilor prestate în conformitate cu SNC „Stocuri”;
 • amenzi, penalităţi, despăgubiri pentru nerespectarea prevederilor legislaţiei şi clauzelor contractuale;
 • diferenţele nefavorabile dintre cursul oficial al Băncii Naţionale a Moldovei şi cursul de cumpărare/vînzare a valutei străine;
 • taxa pe valoarea adăugată şi accizele nerecuperabile;
 • alte cheltuieli operaţionale.

Operațiunile economice ale „Alfa” S.R.L. pe luna decembrie 202X

Nr.

d/o

Conţinutul operaţiunilor

Suma,

lei

 

 

Corespondenţa conturilor

Debit

Credit

1.       

Reflectarea valorii de cumpărare a materialelor procurate (fără TVA)*

31 552 465,79

211

521

*Notă:

Calculele aferente TVA sînt efectuate reieșind din cota TVA 20%

2.       

Deducerea TVA aferentă valorii de cumpărare a materialelor procurate

6 310 493,16

534

521

3.       

Reflectarea valorii de cumpărare a materialelor procurate de la neplatitori de TVA

185 355,50

211

521

4.       

Reflectarea valorii de cumpărare a materialelor importate și păstrate în depozitul vamal (antrepozit)

958 794,58

211

521

5.       

Reflectarea costurilor de păstrare aferente materialelor păstrate în depozitul vamal

55 879,45

211

521

6.       

Reflectarea valorii materialelor primite din depozitul vamal (perfectarea vamală finală)

168 785,41

211

211

7.       

Reflectarea taxei vamale și taxei pentru procedurile vamale aferente materialelor din depozit vamal

28 935,14

211

234

8.       

Deducerea TVA aferente valorii materialelor importate

39 544,11

534

234

9.       

Reflectarea valorii de cumpărare a materialelor importate

20 957 792,86

211

521

10.   

Reflectarea taxei vamale și taxei pentru procedurile vamale aferente materialelor importate

68 935,14

211

234

11.   

Reflectarea costurilor de transport internațional aferente materialelor importate

50 452,10

211

521

12.   

Deducerea TVA aferente valorii materialelor importate

4 215 436,02

534

234

13.   

Reflectarea valorii serviciilor brokerului vamal aferente importului de materiale

2 600,00

211

521

14.   

Deducerea TVA aferente valorii serviciilor brokerului vamal

520,00

534

521

15.   

Reflectarea valorii de cumpărare a OMVSD procurate (fără TVA)

39 997,87

213

521

16.   

Deducerea TVA aferentă valorii de cumpărare a OMVSD procurate

7 999,57

534

521

17.   

Transmiterea în exploatare a OMVSD cu valoarea unitară ce depăşeşte 1/6 din plafonul stabilit de legislaţie

25 889,00

213

213

Notă la operaţiunea 17. Înregistrarea în contul 213 se efectuează în debitul subcontului 2132 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată în exploatare” şi creditul subcontului 2131 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată în stoc”.

18.   

Calcularea uzurii OMVSD cu valoarea unitară ce depăşeşte 1/6 din plafonul stabilit de legislaţie utilizate în scopuri administrative

25 889,00

713

214

19.   

Transmiterea în exploatare a OMVSD cu valoarea unitară ce nu depăşeşte 1/6 din plafonul stabilit de legislaţie utilizate în scopuri administrative

49 703,21

713

213

20.   

Decontarea valorii contabile a materialelor utilizate pentru fabricarea produselor

21 806 161,38

811

211

21.   

Reflectarea valorii energiei electrice consumate pentru fabricarea produselor (fără TVA)

196 061,21

811

521

22.   

Deducerea TVA aferentă energiei electrice consumate pentru fabricarea produselor

39 212,24

534

521

23.   

Calcularea salariilor muncitorilor încadrați în procesul de fabricare a produselor și prestare a serviciilor

908 798,09

811

531

24.   

Reflectarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii ale angajatorului aferente salariilor muncitorilor încadrați în procesul de fabricare a produselor și prestare a serviciilor

163 583,66

811

533

25.   

Reflectarea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală ale angajatorului aferente salariilor muncitorilor încadrați în procesul de fabricare a produselor și prestare a serviciilor

40 895,91

811

541

26.   

Reflectarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pasibile reținerii de la angajat, aferente salariilor muncitorilor încadrați în procesul de fabricare a produselor și prestare a serviciilor

54 527,89

226

533

27.   

Constituirea provizioanelor pentru concediile de odihna ale:

- salariaților încadrați în procesul de fabricare a  produselor și prestare a serviciilor

- personalului de deservire și administrativ al  subdiviziunilor de producție

- salariaților încadrați în comercializarea produselor și mărfurilor

- personalului administrativ

 

92 788,28

 

75 537,66

 

36 206,70

 

26 680,77

 

811

 

821

 

712

 

713

 

538

 

538

 

538

 

538

Notă la operațiunea 27. Constituirea provizioanelor se determină prin înmulțirea coeficientului stabilit în politicile contabile al entității (0,1021) la fondul de salarizare aferent:

- salariaților încadrați în procesul de fabricare a produselor și prestare a serviciilor (908 798,09 lei x 0,1021)

- personalului administrativ şi de deservire a  subdiviziunilor de producție (739 840,00 lei x 0,1021)

- salariaților încadrați în comercializarea produselor și mărfurilor (354 620,00 lei x 0,1021)

- personalului administrativ (261 320,00 lei x 0,1021)

Coeficientul stabilit în politicile contabile pentru constituirea provizionului a fost calculat de entitate în următorul mod:

1)      0,08333 = (28 zile : 12 luni ) : 28 zile)

2)      0,1021 = 0,08333 + 0,08333 x (0,18+0,045)

3)      unde: 0,18 - coeficientul contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii ale angajatorului 0,045 - coeficientul primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

28.   

Decontarea valorii contabile a materialelor utilizate în procesul gestiunii şi deservirii subdiviziunilor de producție

1 087 865,72

821

211

29.   

Calcularea salariilor personalului de deservire și administrativ al  subdiviziunilor de producție

739 840,00

821

531

30.   

Reflectarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii ale angajatorului aferente salariilor personalului de deservire și administrativ al  subdiviziunilor de producție

133 171,20

821

533

31.   

Reflectarea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală ale angajatorului aferente salariilor personalului de deservire și administrativ al subdiviziunilor de producție

33 292,80

821

541

32.   

Reflectarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pasibile reținerii de la angajat, aferente salariilor personalului de deservire și administrativ al subdiviziunilor de producție

44 390,40

226

533

33.   

Reflectarea, în componența cheltuielilor anticipate curente, a costurilor de control medical aferente:

- muncitorilor încadrați în procesul de fabricare a  produselor si prestare a serviciilor

- personalului de deservire și administrativ al subdiviziunilor de producție

 

 

39 789,50

 

24 487,40

 

 

261

 

261

 

 

521

 

521

34.   

Decontarea lunară a costurilor de control medical, înregistrate anterior în componența cheltuielilor anticipate curente, inclusiv aferente:

- muncitorilor încadrați în procesul de fabricare a  produselor și prestare a serviciilor

- personalului de deservire și administrativ al subdiviziunilor de producție

 

 

 

6 631,58

 

2 040,62

 

 

 

811

 

821

 

 

 

261

 

261

Notă la operațiunea 34. Determinarea sumei costurilor aferente controlului medical, ce urmează a fi decontată la costurile/cheltuielile perioadei, se stabilește conform perioadei valabilității controlului medical (3 luni, 6 luni, 12 luni etc.), după cum urmează:

- pentru muncitorii încadrați în procesul de fabricare a produselor și prestare a serviciilor (6 luni): 39 789,50 lei : 6 luni = 6 631,58 lei;

- pentru personalul de deservire și administrativ al subdiviziunilor de producție (12 luni): 24 487,40 lei : 12 luni = 2 040,62 lei.

35.   

Decontarea cotei-părți a costurilor indirecte de producţie repartizate în costul produselor fabricate şi serviciilor prestate ale activităţii de bază a entităţii în dependență de gradul de utilizare a capacității normale de producție pentru fabricarea produselor și prestarea serviciilor

3 323 875,89

811

821

Notă la operaţiunea 35. Gradul de utilizare a capacităților de producție pentru luna decembrie constituie 100%.

36.   

Reflectarea costului efectiv al produselor finite fabricate

26 206 941,20

216

811

37.   

Decontarea valorii contabile a produselor comercializate

20 200 174,50

711

216

38.   

Reflectarea valorii de vînzare a produselor comercializate (fără TVA)

52 164 300,34

221

611

39.   

Calcularea TVA aferentă valorii de vînzare a produselor comercializate

10 432 860,07

221

534

40.   

Încasarea numerarului în casieria entității din comercializarea produselor și a materialelor în unitățile de comerț cu amănuntul

2 697 880,63

241

832

41.   

Reflectarea valorii de vînzare a produselor comercializate cu achitare contra numerar (fără TVA) în unitățile de comerț cu amănuntul

2 248 233,86

832

611

42.   

Calcularea TVA aferentă valorii de vînzare a produselor comercializate în unitățile de comerț cu amănuntul cu achitare contra numerar

449 646,77

832

534

43.   

Decontarea valorii contabile a materialelor comercializate

290 699,07

714

211

44.   

Reflectarea valorii de vînzare a materialelor comercializate (fără TVA)

481 844,48

221

612

45.   

Calcularea TVA aferentă valorii de vînzare a materialelor comercializate

96 368,91

221

534

46.   

Decontarea valorii contabile a serviciilor prestate

150 000,00

711

811

47.   

Reflectarea valorii de vînzare a serviciilor prestate (fără TVA)

324 412,51

221

611

48.   

Calcularea TVA aferentă valorii de vînzare a serviciilor prestate

64 882,49

221

534

49.   

Decontarea valorii contabile a mărfurilor comercializate, inclusiv a mărfurilor a căror valoare a fost anterior ajustată pînă la valoarea realizabilă netă

4 645 654,45

711

217

50.   

Decontarea sumei ajustării pentru deprecierea mărfurilor comercializate

125 456,50

218

612

51.   

Reflectarea valorii de vînzare a mărfurilor comercializate (fără TVA)

6 156 837,49

221

611

52.   

Calcularea TVA aferentă valorii de vînzare a mărfurilor comercializate

1 231 367,50

221

534

53.   

Reflectarea la data raportării a sumei ajustării pentru deprecierea mărfurilor pînă la valoarea realizabilă netă

225 456,50

714

218

54.   

Stornarea valorii contabile a produselor livrate și returnate în aceeași perioadă de gestiune

(301 548,00)

711

216

55.   

Stornarea valorii de vînzare (fără TVA) a produselor livrate și  returnate în aceeași perioadă de gestiune

(585 350,00)

221

611

56.   

Stornarea TVA aferentă valorii de vînzare a produselor livrate și returnate

(117 070,00)

221

534

57.   

Eliberarea numerarului pentru depunere în casieriile băncii (transferuri în expediţie) și înregistrarea ulterioară în conturile curente

2 697 880,63

245

241

58.   

Achitarea creanțelor comerciale, inclusiv conform contractelor cu rezidenții, încheiate în valută străină sau unități convenționale

48 421 283,93

242

221

59.   

Achitarea creanțelor comerciale în valută străină

8 021 280,30

243

221

60.   

Reflectarea diferențelor de sumă favorabile aferente tranzacțiilor cu rezidenții conform contractelor încheiate în valută străină sau unități convenționale

82 837,29

221

622

61.   

Ajustarea TVA de la diferențele de sumă favorabile

16 567,46

221

534

62.   

Înregistrarea în conturile curente a numerarului reflectat anterior ca transferuri în expediție

2 697 880,63

242

245

63.   

Acordarea avansurilor curente altor entități pentru procurarea stocurilor

1 208 770,75

224

242

64.   

 

Acordarea avansului entității de audit pentru auditul situațiilor financiare ale anului 202X

168 500,00

224

242

65.   

Transferul numerarului în monedă națională pentru procurarea valutei străine

8 232 621,14

245

242

66.   

Reflectarea valutei străine procurate

8 107 474,69

243

245

Notă la operațiunea 66. Operaţiunea de transferare poate fi înregistrată direct fără aplicarea contului de tranzit, prin înregistrarea:

Dt 243 Ct 242

67.   

Reflectarea diferențelor nefavorabile dintre cursul oficial al Băncii Naționale a Moldovei și cursul de cumpărare a valutei străine

125 146,45

714

245

68.   

Reflectarea diferențelor nefavorabile de curs valutar aferente soldului de numerar în valută străină, la data raportării

83 567,95

722

243

69.   

Constituirea provizionului pentru reparația și deservirea produselor și mărfurilor comercializate în perioada de garanție aferent:

- anului 202X+1

- anului 202X+2

 

 

 

1 126 494,92

1 126 494,92

 

 

 

712

712

 

 

 

538

426

Notă la operațiunea 69. Potrivit politicilor contabile suma provizionului pentru reparația și deservirea produselor și mărfurilor comercializate în perioada de garanție se determină în baza venitului din vînzări, după cum urmează:

(733 085 562,6 + 17 911 047,49) = 750 996 610,09 lei x 0,0030= 2 252 989,83 lei : 2 ani =1 126 494,92 lei

70.   

Ajustarea la data raportării a provizioanelor constituite anterior pentru concediile anuale ale personalului administrativ

 

45 789,45

 

713

 

538

71.   

Decontarea cotei cheltuielilor anticipate curente aferente asigurării CASCO a mijlocului de transport utilizat pentru transportarea produselor

8 890,00

712

261

72.   

Decontarea creanțelor  comerciale compromise pe seama provizionului (corecției) 

116 781,28

222

221

73.   

Constituirea provizionului (corecțiilor) aferent creanțelor comerciale compromise

391 678,34

712

222

Notă la operațiunea 73. Conform politicilor contabile, constituirea provizionului (corecției) aferent creanțelor comerciale compromise se determină în baza soldului creanțelor semestrial.

Calculul provizionului (corecțiilor) se prezintă după cum urmează:

soldul creanțelor comerciale la:

-     01.12.202X - 40 435 746,78 lei

-     31.12.202X - 143 645 267,97 lei

soldul provizionului (corecției) aferent creanțelor comerciale la:

-     01.12.202X - 326 548 lei

-     31.12.202X - 393 634,78 lei (soldul creantelor pe grupe - 143 645 267,97 lei înmulțit cu coeficentul stabilit în politicile contabile).

Constituirea pe parcursul anului - 178 971 lei.

Decontarea creanțelor comerciale compromise pe seama provizionului pe parcursul anului - 503 562,56 lei (386 781,28 lei +116 781,28 lei).

Constituirea în decembrie - 391 678,34 lei (326 548 lei + 178 971 lei - 503 562,56 lei).

74.   

Reflectarea cotei curente a cheltuielilor anticipate aferente amenajării teritoriului entității

41 785,86

261

171

75.   

Decontarea cotei cheltuielilor anticipate curente aferente campaniei publicitare

81 148,86

712

261

76.   

Calcularea primei de asigurare a utilajului de producție (pentru 12 luni)

94 875,60

261

542

77.   

Decontarea cotei lunare a primei de asigurare a utilajului  (partea lunară de asigurare - 94875,60 lei : 12 luni)

7 906,30

821

261

78.   

Decontarea valorii contabile a anvelopelor și acumulatoarelor transmise în exploatare, procurate separat de mijloacele de transport:

-  pentru autocamioane, conform kilometrajul parcurs

- pentru autoturisme prin decontarea valorii integrale la cheltuieli, utilizate în scopuri:

   comerciale

   administrative

 

 

 

38 623,09

 

 

12 568,56

5 687,85

 

 

 

261

 

 

712

713

 

 

 

211

 

 

211

211

79.   

Decontarea cotei curente a valorii anvelopelor și acumulatoarelor, instalate pe autocamioane, utilizate în scopuri:

- comerciale

- administrative

- generale de fabricare a producției și prestare a serviciilor

 

 

 

579,65

6 500,00

19 500,00

 

 

 

712

713

821

 

 

 

261

261

261

80.   

Reflectarea valorii combustibilului procurat conform facturii fiscale eliberate de furnizorul de produse petroliere 

25 487,43

211

521

81.   

Deducerea TVA aferentă valorii combustibilului procurat de la furnizorul de produse petroliere

5 097,49

534

521

82.   

Decontarea  valorii contabile a combustibilului utilizat în:

-  scopuri administrative

-  activitatea de comercializare a produselor și mărfurilor

-  activitatea de producere și prestări servicii

 

6 737,72

5 789,56

13 576,22

 

713

712

821

 

211

211

211

83.   

Reflectarea cheltuielilor aferente comisioanelor bancare

4 983,31

713

242

84.   

Deducerea TVA aferentă valorii rambursabile a autocamionului primit în leasing financiar

3 325,00

534

 

521

 

85.   

Calcularea dobînzii de leasing pentru autocamionul primit în leasing financiar

4 127,24

722

521

86.   

Achitarea ratelor de leasing datorate locatorului

24 077,24

521

242

87.   

Înregistrarea cotei curente a datoriilor de leasing care urmează a fi achitate în anul 202X+1

239 400,00

421

521

88.   

Înregistrarea subvenției (50 % din totalul costurilor suportate) pentru crearea obiectului de imobilizări necorporale, transmis în exploatare în anul 202X - 1

200 000,00

234

424

89.   

Primirea subvenției pentru crearea obiectului de imobilizări necorporale

200 000,00

242

234

90.   

Calcularea amortizării obiectului de imobilizări necorporale, pentru crearea căruia a fost primită subvenția

6 666,66

821

113

91.   

Decontarea subvenției la venituri curente proporțional amortizării obiectului de imobilizări necorporale calculate (6 666,66 lei x 50%)

3 333,33

424

611

92.   

Reflectarea valorii fără TVA a serviciilor prestate de terți (entități de deservire) pentru reparația şi deservirea în cursul perioadei de garanție a produselor și mărfurilor vîndute

89 000,00

538

521

93.   

Deducerea TVA de la valoarea serviciilor prestate de terți (entități de deservire) pentru reparaţia şi deservirea în cursul perioadei de garanție a produselor și mărfurilor vîndute

17 800,00

534

521

94.   

Primirea în casierie a avansurilor curente în contul livrărilor viitoare de produse, mărfuri şi servicii

314 313,50

241

523

95.   

Calcularea TVA aferentă avansurilor primite

52 385,58

225

534

96.   

Rambursarea din casierie a împrumuturilor pe termen scurt primite anterior de la persoane fizice

122 997,00

512

241

97.   

Restituirea din casierie a cheltuielilor suportate de titularii de avans

128 719,36

532

241

98.   

Transferul numerarului în monedă națională pentru achitarea salariului prin carduri bancare

1 016 531,76

244

242

99.   

Achitarea salariilor angajaților:

-  din casierie

-  prin carduri bancare

 

44 310,07

1 016 531,76

 

531

531

 

241

244

100.           

Reținerea impozitului pe venit la achitarea salariilor angajaților

135 105,95

531

534

101.           

Achitarea impozitului pe venit din salariile angajaţilor

135 105,95

534

242

102.           

Decontarea datoriilor preliminate privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală aferentă salariilor achitate

60 131,45

541

533

103.           

Reținerea primelor individuale de asigurare obligatorie de asistenţă medicală din salariile achitate

60 131,45

531

533

104.           

Reținerea contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii din salariile achitate

80 175,27

531

226

105.           

Reflectarea în conturile curente a avansurilor curente primite de la clienți în contul livrării viitoare a produselor, mărfurilor și prestării serviciilor

2 130 704,00

242

523

106.           

Calcularea TVA aferentă avansurilor primite în contul efectuării livrărilor impozabile cu TVA

355 117,33

225

534

107.           

Înregistrarea creditului bancar pentru suplimentarea activelor circulante, primit pe o perioadă de 3 ani

11 050 000,00

242

411

Notă la operațiunea 107. Creditul a fost primit la 15.12.201X pe un termen de 3 ani cu rata anuală a dobînzii de 8,5 %. Rambursarea creditului şi calcularea dobînzii se efectuează la data de 15 (cincisprezece) a fiecărei luni.

108.           

Înregistrarea cotei curente a creditului bancar pe termen lung

3 683 333,00

411

511

109.           

Înregistrarea creditului bancar (în valută străină) primit pe o perioada de 12 luni

1 210 000,00

243

511

Notă la operațiunea 109. Creditul a fost primit la 20.12.201X pe un termen de 12 luni cu rata anuală a dobînzii de 8 %. Rambursarea creditului şi calcularea dobînzii se efectuează la data de 1 (întîi) a fiecărei luni.

110.           

Înregistrarea transferurilor de numerar în expediție pentru vînzarea valutei străine

1 210 000,00

245

243

111.           

Înregistrarea în conturile curente a numerarului reflectat anterior ca transferuri în expediţie pentru vînzarea valutei străine

1 219 550,00

242

245

112.           

Reflectarea diferențelor favorabile dintre cursul oficial al Băncii Naționale a Moldovei și cursul de cumpărare a valutei străine

9 550,00

245

612

113.           

Reflectarea la data raportării a diferenţei de curs valutar nefavorabile aferentă creditului bancar primit de la banca comercială

28 959,36

722

511

114.           

Capitalizarea dobînzii aferente creditului primit în anul 201X-1 pentru construcția clădirii unui depozit

140 000,00

121

511

115.           

Achitarea dobînzii la creditul primit pentru construcția  clădirii depozitului

140 000,00

511

242

116.           

Achitarea datoriilor faţă de furnizorii din ţară

49 085 891,84

521

242

117.           

Decontarea datoriei cu termen de prescripție expirat față de entitatea „Zeta” SRL

50 000,00

521

612

118.           

Stornarea sumei TVA aferente datoriei cu termen expirat decontate

(10 000,00)

534

521

119.           

Achitarea datoriei faţă de buget privind asigurările sociale de stat și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală

445 150,00

533

242

120.           

Achitarea datoriei faţă de buget privind TVA

857 000,00

534

242

121.           

Achitarea datoriilor faţă de furnizorii din străinătate

9 560 119,34

521

243

122.           

Stingerea creanțelor comerciale din contul avansurilor curente  primite

952 332,00

523

221

123.           

Deducerea TVA aferente avansurilor primite

(158 722,00)

225

534

124.           

Achitarea datoriilor faţă de alte entităţi şi persoane prin intermediul titularilor de avans

157 769,40

521

532

125.           

Calcularea salariilor personalului implicat în comercializarea produselor și mărfurilor

354 620,00

712

531

126.           

Reflectarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii ale angajatorului aferente salariilor personalului implicat în comercializarea produselor și mărfurilor

63 831,60

712

533

127.           

Reflectarea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală ale angajatorului aferentă salariilor personalului implicat în comercializarea produselor și mărfurilor

15 957,90

712

541

128.           

Reflectarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pasibile reținerii de la angajat, aferente salariilor personalului implicat în comercializarea produselor și mărfurilor

21 277,20

226

533

129.           

Reflectarea valorii serviciilor de transport aferente comercializării produselor cumpărătorilor (fără TVA)

110 071,60

712

521

130.           

Deducerea TVA aferentă valorii serviciilor de transport aferente comercializării produselor cumpărătorilor

22 014,32

534

521

131.           

Reflectarea valorii apei şi energiei electrice consumate în scopuri administrative (fără TVA)

26 456,01

713

521

132.           

Deducerea TVA aferentă valorii apei şi energiei electrice consumate în scopuri administrative

5 291,20

534

521

133.           

Reflectarea valorii serviciilor de transport utilizate în scopuri administrative (fără TVA)

42 105,46

713

521

134.           

Deducerea TVA aferentă valorii serviciilor de transport utilizate în scopuri administrative

8 421,08

534

521

135.           

Calcularea salariilor personalului administrativ

261 320,00

713

531

136.           

Calcularea indemnizațiilor pentru membrii consiliului de administrare

250 500,00

713

531


137.           

Reflectarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii ale angajatorului aferente salariilor personalului administrativ și indemnizațiilor membrilor consiliului de administrare

92 127,60

713

533

138.           

Reflectarea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală ale angajatorului aferentă salariilor personalului administrativ și indemnizațiilor membrilor consiliului de administrare

23 031,90

713

541

139.           

Reflectarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pasibile reținerii de la angajat, aferente salariilor personalului administrativ și indemnizațiilor membrilor consiliului de administrare

 

30 709,20

 

226

533

140.           

Calcularea taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii

27 282,55

712

534

141.           

Calcularea taxei pentru amenajarea teritoriului

7 100,00

713

534

142.           

Diminuarea datoriilor aferente taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii efectuate pe seama creanțelor bugetului

27 282,55

534

225

143.           

Calcularea impozitului privind bunurile imobiliare cu destinație administrativă

21 495,20

713

534

144.           

Reflectarea diferențelor favorabile de curs valutar privind datoriile comerciale curente faţă de nerezidenți la data raportării

465 498,62

521

622

145.           

Calcularea impozitelor și taxelor diminuate eronat în anii precedenți

22 184,00

331

534

146.           

Achitarea impozitului pe venit în avans pentru trimestrul IV anul curent

1 200 000,00

225

242

147.           

Calcularea dividendelor din profitul anului 202X-1 conform deciziei fondatorilor

2 300 000,00

332

536

148.           

Achitarea dividendelor calculate din profitul anului 202X-1

2 162 000,00

536

242

149.           

Reținerea impozitului pe venit din suma dividendelor achitate

138 000,00

536

534

150.           

Calcularea dividendelor intermediare din profitul anului 202X

450 000,00

334

536

151.           

Transferul avansului pentru servicii de consultanță unei entități rezidente (1 200 euro x 19,1721 lei/euro), conform contractului încheiat în valută străină

23 006,52

224

242

152.           

Reflectarea valorii (fără TVA) a serviciilor de consultanță  utilizate în scop administrativ (1 200 euro / 1,2 x 19,1721 lei/euro + 500 euro  x 19,1922 lei/euro)

28 768,20

713

521

153.           

Deducerea TVA aferentă valorii  serviciilor de consultanță  utilizate în scop administrativ (200 euro x 19,1721 lei/euro + 100 euro x 19,1922 lei/euro)

5 753,64

534

521

154.           

Achitarea datoriilor pentru serviciile de consultanță (600 euro x 19,2511 lei/euro)

11 550,66

521

242

155.           

Reflectarea diferenței de sumă (fără TVA) aferente decontărilor cu prestatorul serviciilor de consultanță (500 euro x (19,2511 lei/euro – 19,1922 lei/euro))

29,45

722

521

156.           

Deducerea sumei TVA aferente diferenței de sumă, rezultate din decontările cu prestatorul serviciilor de consultanță (500 euro x 0,2 x (19,2511 lei/euro – 19,1922 lei/euro))

5,89

534

521

157.           

Calcularea taxei pentru materialele importate, care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului

22 340,00

211

534

158.           

Calcularea plății pentru poluarea mediului aferentă obiectelor utilizate în activitatea de producție

18 645,20

811

534

159.           

Calcularea plăţii pentru deversările de poluanţi cu ape reziduale pe teritoriile aferente secțiilor de producere

2 536,80

821

534

160.           

Calcularea plății pentru depozitarea deşeurilor de producţie pe teritoriul secțiilor de producție

1 025,65

714

534

161.           

Constituirea provizionului pentru litigiul împotriva entității „Gama” SRL

120 530,00

714

538

162.           

Decontarea pe seama provizionului constituit anterior a compensației materiale pentru prejudiciul cauzat entității „Ionescu” II în baza hotărîrii instanței de judecată

25 000,00

538

544

163.           

Decontarea la venituri curente a veniturilor anticipate aferente unui obiect de mijloace fixe primit cu titlu gratuit în aprilie 202X de la un nerezident (87 400 lei : 5 ani : 12 luni)

 

1 456,67

 

535

 

611

164.           

Înregistrarea cotei curente a veniturilor anticipate pe termen lung aferente unui obiect de mijloace fixe primit cu titlu gratuit, care urmează a fi decontate în anul 202X+1 (87 400 lei : 5 ani)

 

17 480,00

 

424

 

535

Notă la operațiunile 163 - 164. În documentele de însoțire a obiectului primit cu titlu gratuit nu a fost indicată valoarea acestuia. Prin expertiză independentă obiectul a fost evaluat în sumă de 87 400 lei. Durata de utilizare a obiectului este de 5 ani. Înregistrarea operațiunilor 163-164 este precedată de formulele contabile privind:

-    reflectarea valorii obiectului de mijloace fixe primit cu titlu gratuit:

Dt 123 Ct 424 – 87 400 lei;

-    recunoașterea veniturilor anticipate curente care urmează a fi decontate în anul 202X:

Dt 424 Ct 535 – 11 653,33 lei (87 400 lei : 5 ani : 12 luni x 8 luni).

165.           

Reflectarea valorii dreptului de utilizare a terenului primit în contul majorării capitalului social

287 000,00

112

314

166.           

Reflectarea valorii dreptului de utilizare a clădirii cu destinație de producție primit în contul majorării capitalului social

794 500,00

112

314

167.           

Reflectarea valorii dreptului de utilizare a autoturismului primit în contul majorării capitalului social

145 000,00

112

314

Notă la operațiunile 165 - 167. Formulele contabile pentru operațiunile 165-167 sînt întocmite la primirea de la proprietarii (asociații) societății a drepturilor de utilizare a bunurilor în calitate de aport pentru majorarea părților sociale în conformitate cu decizia adunării generale a asociaților cu privire la majorarea capitalului social.

168.           

Calcularea amortizării brevetelor și mărcilor utilizate în procesul fabricării produselor

11 348,00

821

113

169.           

Calcularea amortizării programelor informatice utilizate în scopuri administrative

11 170,00

713

113

170.           

Reflectarea valorii de cumpărare (fără TVA) a utilajului de producție care necesită pregătire pentru utilizare după destinație

 

120 340,00

 

121

 

521

171.           

Deducerea TVA aferente valorii de cumpărare a utilajului de producție

24 068,00

534

521

172.           

Achitarea datoriilor față de furnizor privind valoarea de cumpărare (inclusiv TVA) a utilajului de producție

144 408,00

521

242

Notă la operațiunile 170 - 172. În cazul decontărilor cu părțile afiliate se folosește contul 522 „Datorii curente faţă de părțile afiliate”.

173.           

Reflectarea valorii (fără TVA) serviciilor prestate de terți aferente pregătirii utilajului de producție pentru utilizare după destinație

 

15 635,00

 

121

 

521

174.           

Deducerea TVA de la valorea serviciilor prestate de terți aferente pregătirii utilajului de producție pentru utilizare după destinație

 

3 127,00

 

534

 

521

175.           

Achitarea datoriilor față de terți privind valoarea (inclusiv TVA) serviciilor aferente pregătirii utilajului de producție pentru utilizare după destinație

 

18 762,00

 

521

 

242

176.           

Reflectarea costului de intrare a utilajului de producție transmis în exploatare (120 340 lei + 15 635 lei)

135 975,00

123

121

177.           

Acordarea avansului pe termen de 2 luni pentru procurarea unui obiect de mijloace fixe

27 000,00

224

242

178.           

Calcularea amortizării clădirilor utilizate în procesul de fabricare a produselor și de prestare a serviciilor

102 840,00

821

124

179.           

Calcularea amortizării construcțiilor speciale utilizate în procesul de fabricare a produselor și de prestare a serviciilor

10 986,00

821

124

180.           

Calcularea amortizării mașinilor, utilajelor și instalațiilor tehnice utilizate în procesul de fabricare a produselor și de prestare a serviciilor

 

402 752,00

 

821

 

124

181.           

Calcularea amortizării mijloacelor de transport utilizate în procesul de fabricare a produselor și de prestare a serviciilor

88 845,00

821

124

182.           

Calcularea amortizării inventarului și mobilierului utilizate în procesul de fabricare a produselor și de prestare a serviciilor

 

9 743,00

 

821

 

124

183.           

Calcularea amortizării mijloacelor fixe primite în leasing financiar

93 250,91

821

124

184.           

Calcularea amortizării altor mijloace fixe utilizate în procesul de fabricare a produselor și de prestare a serviciilor

501 677,00

821

124

185.           

Calcularea amortizării mijloacelor de transport utilizate în procesul de comercializare a produselor și mărfurilor

8 214,00

712

124

186.           

Calcularea amortizării clădirii utilizate în scopuri administrative

15 677,00

713

124

187.           

Calcularea amortizării calculatoarelor și instalațiilor tehnice utilizate în scopuri administrative

6 298,00

713

124

188.           

Calcularea amortizării mijloacelor de transport utilizate în scopuri administrative

2 157,00

713

124

189.           

Calcularea amortizării inventarului și mobilierului utilizate în scopuri administrative

1 568,00

713

124

190.           

Calcularea amortizării altor mijloace fixe utilizate în scopuri administrative

5 897,00

713

124

191.           

Reflectarea surplusului de reevaluare a clădirii administrative în limita reducerii de reevaluare recunoscute anterior pentru acest obiect (trecute la cheltuieli curente)

 

287 500,00

 

123

 

621

Notă la operațiunea 191. În conformitate cu politicile contabile ale entității, la reevaluarea clădirilor amortizarea acumulată se elimină din costul de intrare (corectat) al obiectului.

Conform actului de reevaluare a clădirii administrative valoarea justă a acesteia la sfîrșitul anului 202X constituie 1 450 000 lei. Potrivit datelor reevaluării precedente, la cheltuielile curente a fost decontată reducerea de reevaluare în sumă de 287 500 lei. Costul corectat al clădirii după reevaluarea precedentă constituie 1 150 000 lei, amortizarea acumulată după reevaluarea precedentă pănă la 31.12.202X - 187 755 lei.

192.           

Reflectarea surplusului de reevaluare a clădirii administrative peste suma reducerii de reevaluare recunoscute anterior  ca cheltuieli curente

[1 450 000 lei - (1 150 000 lei - 187 755 lei) - 287 500 lei]

 

 

200 255,00

 

 

123

 

 

343

193.           

Decontarea amortizării clădirii administrative reevaluate

187 755,00

124

123

194.           

Reflectarea reducerii de reevaluare a clădirii subdiviziunii de producție în limita surplusului de reevaluare recunoscut anterior pentru acest obiect ca rezerve din reevaluare

 

127 861,00

 

343

 

123

Notă la operațiunea 194. Conform actului de reevaluare a clădirii subdiviziunii de producție, valoarea justă a acesteia la sfîrșitul anului 202X constituie 540 000 lei. Potrivit datelor reevaluării precedente, ca rezerve din reevaluare a fost contabilizat surplusul de reevaluare în sumă de 127 861 lei. Costul corectat al clădirii după reevaluarea precedentă constituie 880 000 lei, amortizarea acumulată după reevaluarea precedentă pînă la 31.12.202X - 130 370 lei.

195.           

Reflectarea reducerii de reevaluare a clădirii subdiviziunii de producție peste suma surplusului de reevaluare recunoscut anterior [(880 000 lei - 130 370) lei - 540 000 lei) - 127 861 lei]

 

 

81 769,00

 

 

721

 

 

123

196.           

Decontarea amortizării clădirii subdiviziunii de producție reevaluate

130 370,00

124

123

197.           

Reflectarea pierderii din deprecierea strungului

 [(195 672 lei - 38 596 lei) - 120 500 lei]

36 576,00

721

129

Notă la operațiunea 197. Conform actului de depreciere a strungului, valoarea justă minus costurile de vînzare a acestuia la sfîrșitul anului 202X constituie 120 500 lei, costul de intrare - 195 672 lei, suma amortizării acumulate la 31.12.202X - 38 596 lei.

198.           

Reluarea pierderii din deprecierea utilajului tehnologic

(96 000 lei - 84 000 lei)

12 000,00

129

621

Notă la operațiunea 198. Conform actului de reluare a pierderii din deprecierea utilajului tehnologic,  valoarea justă minus costurile de vînzare a acestuia la sfîrșitul anului 202X constituie 104 000 lei, valoarea contabilă - 84 000 lei, valoarea contabilă care ar fi determinată dacă nici o pierdere din depreciere nu ar fi fost recunoscută anterior - 96 000 lei.

199.           

Decontarea costului de intrare a clădirii transferate în categoria investițiilor imobiliare în legătură cu transmiterea în locațiune

 

1 834 569,00

 

151

 

123

200.           

Decontarea amortizării clădirii transferate în categoria investițiilor imobiliare

695 228,00

124

152

201.           

Reflectarea valorii (fără TVA) serviciilor agenției imobiliare privind transmiterea clădirii în locaţiune

15 000,00

811

521


Notă la operațiunea 201. Conform politicilor contabile ale entității costurile aferente executării contractelor de leasing (locațiune) se înregistrează în conturile analitice ale contului sintetic 811 „Activități de bază”, subcontul 8113 „Activitate de transmitere a  activelor în leasing (locațiune)”.


202.           

Deducerea TVA aferentă valorii serviciilor agenției imobiliare

3 000,00

534

521

203.           

Reflectarea valorii serviciilor prestate de terți (neplătitori de TVA) aferente deservirii clădirii transmise în locațiune

3 397,35

811

521

204.           

Reflectarea costului serviciilor de locațiune prestate 
(15 000,00 lei + 3 397,35 lei)

18 397,35

711

811

205.           

Calcularea plăţii lunare (fără TVA) pentru clădirea transmisă în locaţiune

21 300,00

231

611

206.           

Calcularea TVA de la plata lunară pentru clădirea transmisă în locaţiune

4 260,00

231

534

207.           

Încasarea plăţii lunare (inclusiv TVA) pentru clădirea transmisă în locaţiune

25 560,00

242

231

208.           

Reflectarea valorii (inclusiv TVA) costurilor refacturate aferente contractului de locațiune a clădirii

5 892,00

836

521

209.           

Achitarea costurilor refacturate aferente contractului de locațiune a clădirii

5 892,00

521

242

210.           

Decontarea costurilor refacturate aferente contractului de locațiune a clădirii

5 892,00

234

836

211.           

Încasarea costurilor refacturate aferente contractului de locațiune a clădirii

5 892,00

242

234

212.           

Reflectarea valorii de vînzare a terenului

320 000,00

234

621

213.           

Decontarea valorii contabile a terenului vîndut

123 700,00

721

122

214.           

Acordarea din casierie a numerarului titularului de avans pentru achitarea serviciilor aferente vînzării terenului

18 500,00

226

241

215.           

Decontarea surplusului de reevaluare a terenului vîndut

45 300,00

343

332

216.           

Decontarea primelor de capital conform deciziei proprietarilor

58 600,00

317

332

217.           

Decontarea altor rezerve conform deciziei proprietarilor

35 800,00

323

332

218.           

Reflectarea valorii (fără TVA) serviciilor prestate de terți aferente pregătirii liniei tehnologice automatizate pentru vînzare

 

71 870,00

 

123

 

521

219.           

Deducerea TVA de la valoarea serviciilor prestate de terți aferente pregătirii liniei tehnologice automatizate pentru vînzare

 

14 374,00

 

534

 

521

220.           

Achitarea datoriilor față de terți privind valoarea (inclusiv TVA) serviciilor aferente pregătirii liniei tehnologice automatizate pentru vînzare

 

86 244,00

 

521

 

242

221.           

Reflectarea valorii contabile a liniei tehnologice automatizate transferate din categoria mijloacelor fixe în categoria stocurilor la finalizarea lucrărilor de pregătire a acestui obiect pentru vînzare.

 

723 517,00

 

217

 

123

222.           

Decontarea amortizării liniei tehnologice automatizate transferate în categoria stocurilor

1 345 192,00

124

123

223.           

Decontarea pierderii din deprecierea liniei tehnologice automatizate transferate în categoria stocurilor

105 400,00

129

123

224.           

Reflectarea valorii de răscumpărare de la asociatul „Alfa” SRL a părții sociale

70 800,00

315

242

225.           

Reflectarea valorii de revînzare a părții sociale răscumpărate anterior de entitate de la asociatul său

50 000,00

242

315

226.           

Decontarea diferenței nefavorabile din revînzarea părții sociale la un preț mai mic decît cel de răscumpărare

20 800,00

332

315

227.           

Reflectarea valorii de procurare a 8 500 bonuri de trezorerie (8 500 bonuri x 98,35 lei)

835 975,00

251

242

Notă la operațiunea 227. Bonurile de trezorerie în cazul dat au fost procurate la 1 decembrie 202X cu prețul de 98,35 lei pentru un bon, au o valoare nominală de 100 lei pentru un bon și data scadenței 31 mai 202X+1 (peste 6 luni). Dobînda pentru aceste bonuri se plătește lunar în mărime de 6,5% anual de la valoarea nominală a bonurilor. Dealerul (banca participantă) percepe un comision în mărime de 0,5% de la valoarea de procurare a bonurilor.

228.           

Reflectarea comisionului de dealer pentru bonurile de trezorerie procurate (835 975 lei x 0,5 %)

4 179,88

251

544

229.           

Achitarea comisionului de dealer pentru bonurile de trezorerie procurate

4 179,88

544

242

230.           

Reflectarea amortizării lunare a diferenței dintre costul de intrare și valoarea nominală a bonurilor de trezorerie procurate cu scont {[8 500 bonuri x 100 lei - (835 975 lei + 4 179,88 lei)] : 6 luni}

 

 

1 640,85

 

 

251

 

 

622

231.           

Reflectarea veniturilor lunare sub formă de dobînzi a bonurilor de trezorerie (8 500 bonuri x 100 lei x 6,5% : 12 luni)

 

4 604,17

 

231

 

622

232.           

Încasarea dobînzii pentru bonurile de trezorerie

4 604,17

242

231

233.           

Reflectarea valorii contabile a materialelor constatate lipsă la inventariere

25 435,00

714

211

234.           

Restabilirea TVA aferentă lipsurilor materialelor constatate la inventariere

5 087,00

714

534

235.           

Reflectarea penalității aferente diminuării taxelor și impozitelor

185,56

714

534

236.           

Reflectarea valorii materialelor primite cu titlu gratuit

154 981,00

211

535

237.           

Reflectarea valorii de vînzare (fără TVA) a materialelor anterior primite cu titlu gratuit

60 000,00

234

612

238.           

Calcularea TVA de la valoarea de vînzare a materialelor anterior primite cu titlu gratuit

12 000,00

234

534

239.           

Decontarea valorii contabile a materialelor comercializate, anterior primite cu titlu gratuit

55 879,25

714

211

240.           

Decontarea veniturilor anticipate curente aferente valorii materialelor primite cu titlu gratuit comercializate

55 879,25

535

612

241.           

Calcularea dobînzilor aferente creditului primit pentru suplinirea mijloacelor circulante

59 692,34

722

511

242.           

Acordarea avansului în valută străină pentru achiziția stocurilor (31 500,00 euro, cursul BNM la data transferului 19,1502 lei/euro)

 

603 231,30

 

224

243

243.           

Reflectarea valorii stocurilor importate (42 000,00 euro cursul BNM la data perfectării declarației vamale 19,1805 lei/euro)

805 581,00

211

521

244.           

Trecerea în cont a datoriilor comerciale din contul avansurilor curente acordate

603 231,30

521

224

245.           

Reflectarea diferenței de curs aferente datoriei comerciale pentru stocurile importate (31 500 euro x (19,1805 lei/euro -19,1502 lei/euro)

954,45

521

622

246.           

Încasarea avansurilor primite pentru exportul de produse (297 410,66 euro, cursul BNM la data încasării 19,1612 lei/euro)

5 698 745,14

243

523

247.           

Reflectarea cheltuielilor privind impozitul pe venit

5 790 980,20

731

534

Notă la operațiunea 247. Conform datelor Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru anul 202X, venitul impozabil a constituit 48 258 168,33 lei, respectiv impozitul pe venit constituie 5 790 980,20 lei (48 258 168,33 lei x 0,12)

248.           

Trecerea în cont a sumei impozitului pe venit achitat în avans pe parcursul anului 202X

4 800 000,00

534

225

249.           

Decontarea veniturilor curente la rezultatul financiar total, inclusiv:

-       venituri din vînzări

-       alte venituri din activitatea operaţională

-       veniturile din operaţiuni cu active imobilizate

-       veniturile financiare

 

753 348 633,60

3 713 721,91

619 500,00

1 965 907,87

 

611

612

621

622

 

351

351

351

351

250.           

Decontarea cheltuielilor curente la rezultatul financiar total, inclusiv:

-          costul vînzărilor

-          cheltuielile de distribuire

-          cheltuielile administrative

-          alte cheltuieli din activitatea operaţională

-          cheltuielile cu active imobilizate

-          cheltuielile financiare

-          cheltuielile privind impozitul pe venit

 

 

523 576 139,72

15 698 960,47

158 507 388,89

11 511 696,93

265 764,10

9 730 066,64

5 790 980,20

 

 

351

351

351

351

351

351

351

 

 

711

712

713

714

721

722

731

251.           

Reflectarea profitului net al perioadei de gestiune

34 566 766,43

351

333

Balanţa de verificare pe anul 202X

 

Contul

Sold la inceputul perioadei

Rulaj pentru perioada

Sold la sfirsitul perioadei

Cod

Denumirea

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

112

Imobilizări necorporale în exploatare

2 341 152,00

 

1 226 500,00

 

3 567 652,00

 

1121

Concesiuni, licenţe şi mărci

1 756 300,00

 

1 226 500,00

 

2 982 800,00

 

1122

Drepturi de autor şi titluri de protecţie

45 879,00

 

 

 

45 879,00

 

1123

Programe informatice 

499 934,00

 

 

 

499 9 34,00

 

1124

Alte imobilizări necorporale

39 039,00

 

 

 

39 039,00

 

113

Amortizarea imobilizărilor necorporale

 

617 935,00

 

324 045,66

 

941 980,66

1131

Amortizarea concesiunilor, licenţelor şi mărcilor

 

543 050,00

 

161 348,00

 

704 398,00

1132

Amortizarea drepturilor de autor şi titlurilor de protecţie

 

22 578,00

 

23 301,00

 

45 879,00

1133

Amortizarea programelor informatice 

 

35 680,00

 

116 984,66

 

152 664,66

1134

Amortizarea altor imobilizări necorporale

 

16 627,00

 

22 412,00

 

39 039,00

121

Imobilizări corporale în curs de execuţie

2 786 890,00

 

2 819 096,00

2 292 398,00

3 313 588,00

 

1211

Construcţii în curs de execuţie

2 530 412,00

 

140 000,00

 

2 670 412,00

 

1212

Utilaj destinat instalării

256 478,00

 

2 543 121,00

2 156 423,00

643 176,00

 

1213

Imobilizări corporale pînă la punerea în utilizare

 

 

135 975,00

135 975,00

 

 

122

Terenuri

3 398 852,00

 

 

123 700,00

3 275 152,00

 

123

Mijloace fixe

105 477 982,43

 

4 121 081,00

4 605 344,10

104 993 719,33

 

1231

Clădiri

28 402 187,89

 

1 189 625,00

2 431 235,10

27 160 577,79

 

1232

Construcţii speciale

5 687 915,00

 

 

 

5 687 915,00

 

1233

Maşini, utilaje şi instalaţii tehnice

52 826 897,54

 

2 356 423,00

 

55 183 320,54

 

1234

Mijloace de transport

14 207 896,00

 

 

 

14 207 896,00

 

1235

Inventar şi mobilier

2 478 523,00

 

575 033,00

2 174 109,00

879 447,00

 

1237

Mijloace fixe primite în leasing financiar

1 874 563,00

 

 

 

1 874 563,00

 

124

Amortizarea mijloacelor fixe

 

37 376 224,14

3 232 654,00

11 391 851,85

 

45 535 421,99

1241

Amortizarea clădirilor

 

6 611 486,00

1 058 545,00

2 949 976,00

 

8 502 917,00

1242

Amortizarea construcţiilor speciale

 

245 698,00

 

132 242,00

 

377 940,00

1243

Amortizarea maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor tehnice

 

21 140 500,14

 

4 891 323,88

 

26 031 824,02

1244

Amortizarea mijloacelor de transport

 

6 800 156,00

 

2 119 077,00

 

8 919 233,00

1245

Amortizarea inventarului şi mobilierului

 

1 786 230,00

2 174 109,00

1 060 222,00

 

672 343,00

1247

Amortizarea mijloacelor fixe primite în leasing financiar

 

792 154,00

 

239 010,97

 

1 031 164,97

128

Deprecierea terenurilor

 

324 112,00

 

 

 

324 112,00

129

Deprecierea mijloacelor fixe

 

402 561,00

117 400,00

36 576,00

 

321 737,00

1293

Deprecierea maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor tehnice

 

125 987,00

117 400,00

36 576,00

 

45 163,00

1294

Deprecierea mijloacelor de transport

 

276 574,00

 

 

 

276 574,00

142

Investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate

157 890,00

 

 

 

157 890,00

 

151

Investiţii imobiliare

 

 

1 834 569,00

 

1 834 569,00

 

152

Amortizarea şi deprecierea investiţiilor imobiliare

 

 

 

695 228,00

 

695 228,00

1521

Amortizarea investiţiilor imobiliare

 

 

 

695 228,00

 

695 228,00

171

Cheltuieli anticipate pe termen lung

135 478,00

 

56 850,00

50 571,72

141 756,28

 

211

Materiale

20 921 088,82

 

506 340 810,03

493 861 601,80

33 400 297,05

 

213

Obiecte de mică valoare şi scurtă durată

76 568,34

 

1 212 962,74

739 426,36

550 104,72

 

214

Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată

 

18 237,00

71 452,36

481 778,00

 

428 562.64

216

Produse

7 484 237,00

 

507 597 047,66

507 159 554,49

7 921 730,17

 

217

Mărfuri

9 024 906,93

 

11 959 140,15

18 447 530,88

2 536 516,20

 

218

Ajustari pentru deprecierea stocurilor

 

489 521,00

125 456,50

225 456,50

 

589 521,00

2186

Ajustari pentru deprecierea marfurilor

 

489 521,00

125 456,50

225 456,50

 

589 521,00

221

Creanţe comerciale

40 435 746,78

 

920 460 816,33

817 251 295,14

143 645 267,97

 

222

Corecţii (provizioane) privind creanţele compromise

 

326 548,00

503 562,56

570 649,34

 

393 634,78

224

Avansuri acordate curente

1 262 454,90

 

3 942 639,87

3 028 221,87

2 176 872,90

 

2241

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale

20 551,96

 

1 008 900,00

978 348,96

51 103,00

 

2242

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

784 912,94

 

27 000,00

704 280,61

107 632,33

 

2243

Avansuri acordate pentru stocuri

456 990,00

 

2 715 233,35

1 345 592,30

1 826 631,05

 

2244

Alte avansuri acordate curente

 

 

191 506,52

 

191 506,52

 

225

Creanţe ale bugetului

128 270,58

 

5 221 521,42

4 899 842,55

449 949,45

 

226

Creanţe ale personalului

174 395,07

 

1 257 568,53

1 259 901,88

172 061,72

 

231

Creanţe privind veniturile din utilizarea de către terţi a activelor entităţii

 

 

55 724,17

55 724,17

 

 

233

Creanţe curente privind asigurările

45 770,09

 

11 178,54

45 770,09

11 178,54

 

234

Alte creanţe curente

2 500 000,00

 

2 603 784,00

4 564 634,41

539 149,59

 

241

Casa

23,31

 

168 725 875,22

168 666 048,64

59 849,89

 

242

Conturi curente în monedă naţională

811 765,66

 

458 875 441,70

456 851 500,03

2 835 707,33

 

243

Conturi curente în valută străină

856 993,81

 

392 377 016,41

382 858 565,73

10 375 444,49

 

244

Alte conturi bancare

 

 

16 516 531,76

16 516 531,76

 

 

245

Transferuri de numerar în expediţie

15 678,00

 

171 757 800,74

171 508 377,59

265 101,15

 

251

Investiţii financiare curente în părţi neafiliate

 

 

841 795,73

 

841 795,73

 

261

Cheltuieli anticipate curente

46 394,70

 

900 339,41

787 977,82

158 756,29

 

262

Alte active circulante

15 678,00

 

835 000,00

778 620,00

72 058,00

 

311

Capital social

 

10 105 400,00

 

 

 

10 105 400,00

314

Capital neînregistrat

 

 

 

1 226 500,00

 

1 226 500,00

315

Capital retras

 

 

70 800,00

70 800,00

 

 

317

Prime de capital

 

300 000,00

58 600,00

 

 

241 400,00

321

Capital de rezervă

 

1 010 540,00

 

 

 

1 010 540,00

322

Rezerve statutare

 

355 568,00

 

 

 

355 568,00

323

Alte rezerve

 

200 000,00

35 800,00

 

 

164 200,00

331

Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi

 

 

22 184,00

 

22 184,00

 

332

Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi

 

68 290 609,26

2 320 800,00

139 700,00

 

66 109 509,26

333

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

 

 

 

34 566 766,43

 

34 566 766,43

334

Profit utilizat al perioadei de gestiune

 

 

450 000,00

 

450 000,00

 

343

Rezerve din reevaluare

 

2 478 523,00

173 161,00

200 255,00

 

2 505 617,00

351

Rezultat financiar total

 

 

759 647 763,38

759 647 763,38

 

 

411

Credite bancare pe termen lung

 

25 564 419,19

21 993 796,43

11 089 700,28

 

14 660 323,04

421

Datorii comerciale pe termen lung

 

2 212 355,00

1 239 400,00

 

 

972 955,00

424

Venituri anticipate pe termen lung

 

 

32 466,66

287 400,00

 

254 933,34

426

Provizioane pe termen lung

 

1 123 460,00

 

1 126 494,92

 

2 249 954,92

428

Alte datorii pe termen lung

 

157 890,00

 

 

 

157 890,00

511

Credite bancare pe termen scurt

 

3 534 422,90

2 620 566,55

7 513 298,20

 

8 427 154,55

512

Împrumuturi pe termen scurt

 

5 011 670,04

178 997,00

715 000,00

 

5 547 673,04

521

Datorii comerciale curente

 

25 381 178,60

653 705 619,02

734 449 264,93

 

106 124 824,51

523

Avansuri primite curente

 

718 794,00

452 983 483,45

460 174 914,23

 

7 910 224,78

531

Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii

 

2 862 300,55

19 545 031,34

19 197 808,88

 

2 515 078,09

532

Datorii faţă de personal privind alte operaţii

 

319 317,32

594 613,36

327 722,15

 

52 426,11

533

Datorii privind asigurările sociale şi medicale

 

904 023,53

6 465 234,09

6 366 526,95

 

805 316,39

534

Datorii faţă de buget

 

4 508 784,30

121 533 305,69

120 552 537,75

 

3 528 016,36

535

Venituri anticipate curente

 

 

67 532,58

184 114,33

 

116 581,75

536

Datorii faţă de proprietari

 

 

2 300 000,00

2 750 000,00

 

450 000,00

538

Provizioane curente

 

1 113 226,07

2 864 574,07

3 638 964,55

 

1 887 616,55

5381

Provizioane pentru beneficiile angajaţilor

 

190 300,00

1 942 933,67

2 175 327,71

 

422 694,04

5382

Provizioane pentru garanţii acordate cumpărătorilor/clienţilor

 

674 589,00

776 945,00

1 276 494,92

 

1 174 138,92

5384

Alte provizioane

 

248 337,07

144 695,40

187 141,92

 

290 783,59

541

Datorii preliminate

 

128 803,52

879 526,40

863 901,40

 

113 178,52

542

Datorii privind asigurarea bunurilor şi a persoanelor

 

 

254 300,00

399 651,20

 

145 351,20

544

Alte datorii curente

 

2 261 793,00

7 934 087,14

8 005 449,03

 

2 333 154,89

611

Venituri din vînzări

 

 

753 348 633,60

753 348 633,60

 

 

6111

Venituri din vînzarea produselor

 

 

733 085 562,60

733 085 562,60

 

 

6112

Venituri din vînzarea mărfurilor

 

 

17 911 047,49

17 911 047,49

 

 

6113

Venituri din prestarea serviciilor

 

 

2 315 736,85

2 315 736,85

 

 

6116

Venituri din contracte de leasing operaţional şi financiar (arendă, locaţiune)

 

 

21 300,00

21 300,00

 

 

6118

Alte venituri din vînzări

 

 

14 986,66

14 986,66

 

 

612

Alte venituri din activitatea operaţională

 

 

3 713 721,91

3 713 721,91

 

 

621

Venituri din operaţiuni cu active imobilizate

 

 

619 500,00

619 500,00

 

 

622

Venituri financiare

 

 

1 965 907,87

1 965 907,87

 

 

6221

Venituri din interese de participare

 

 

287 858,68

287 858,68

 

 

6226

Venituri din diferențe de curs valutar

 

 

1 671 804,17

1 671 804,17

 

 

6227

Venituri din diferențe de sumă

 

 

6 245,02

6 245,02

 

 

711

Costul vînzărilor

 

 

523 576 139,72

523 576 139,72

 

 

7111

Valoarea contabilă a produselor vîndute

 

 

505 327 885,17

505 327 885,17

 

 

7112

Valoarea contabilă a mărfurilor vîndute

 

 

16 079 857,20

16 079 857,20

 

 

7113

Costul serviciilor prestate

 

 

2 150 000,00

2 150 000,00

 

 

7116

Costuri aferente contractelor de leasing operaţional şi financiar (arendă, locaţiune)

 

 

18 397,35

18 397,35

 

 

712

Cheltuieli de distribuire

 

 

15 698 960,47

15 698 960,47

 

 

713

Cheltuieli administrative

 

 

158 507 388,89

158 507 388,89

 

 

714

Alte cheltuieli din activitatea operaţională

 

 

11 511 696,93

11 511 696,93

 

 

721

Cheltuieli cu active imobilizate

 

 

265 764,10

265 764,10

 

 

722

Cheltuieli financiare

 

 

9 730 066,64

9 730 066,64

 

 

7221

Cheltuieli privind dobînzile

 

 

5 050 268,22

5 050 268,22

 

 

7222

Cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente

 

 

 

 

35 425,00

 

 

35 425,00

 

 

7224

Cheltuieli din diferenţe de curs valutar

 

 

4 644 343,97

4 644 343,97

 

 

7225

Cheltuieli din diferenţe de sumă

 

 

29,45

29,45

 

 

731

Cheltuieli privind impozitul pe venit

 

 

5 790 980,20

5 790 980,20

 

 

811

Activităţi de bază

 

 

508 128 534,01

508 128 534,01

 

 

821

Costuri indirecte de producţie

 

 

229 715 103,91

229 715 103,91

 

 

832

Încasări din vînzarea bunurilor în numerar

 

 

110 910 242,79

110 910 242,79

 

 

836

Costuri refacturate

 

 

11 784,00

11 784,00

 

 

 

 

198 098 216,42

198 098 216,42

7 577 067 683,03

7 577 067 683,03

323 768 351,80

323 768 351,80

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 202X

Anexa 1

la SNC „Prezentarea situațiilor financiare”

 BILANŢUL

la 31 decembrie__202X

Nr.

crt.

Activ

Cod.

rd.

Sold la

începutul perioadei de gestiune

sfîrşitul perioadei de gestiune

1

2

3

4

5

A.

Active imobilizate

 

 

 

I.  Imobilizări necorporale

 

 

 

1. Imobilizări necorporale în curs de execuţie

010

 

 

2. Imobilizări necorporale în exploatare, total

020

1 723 217

1 544 171

     din care:

     2.1. concesiuni, licenţe şi mărci

 

021

 

1 213 250

 

1 196 902

 

     2.2. drepturi de autor şi titluri de protecţie

022

23 301

 

 

     2.3. programe informatice 

023

464 254

347 269

 

     2.4. alte imobilizări necorporale

024

22 412

 

 

3. Fond comercial

030

 

 

 

 

4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale

040

20 552

51 103

 

Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)

 

050

 

1 743 769

 

1 595 274

 

II. Imobilizări corporale

 

 

 

 

1. Imobilizări corporale în curs de execuţie

060

2 786 890

3 313 588

 

2. Terenuri

070

3 074 740

3 238 040

 

3. Mijloace fixe, total                   

080

67 699 197

59 931 061

 

    din care:

    3.1. clădiri

 

081

 

21 790 702

 

19 452 161

 

    3.2. construcţii speciale

082

5 442 217

5 309 975

 

    3.3. maşini, utilaje şi instalaţii tehnice

083

31 560 410

29 106 334

 

    3.4. mijloace de transport

084

7 131 166

5 012 089

 

    3.5. inventar şi mobilier

085

692 293

207 104

 

    3.6. alte mijloace fixe

086

1 082 409

843 398

 

4. Resurse minerale

090

 

 

 

5. Active biologice imobilizate

100

 

 

 

6. Investiţii imobiliare

110

 

1 139 341

 

7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

120

784 913

107 632

 

Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)

 

130

 

74 345 740

 

67 729 662

 

III. Investiţii financiare pe termen lung

 

 

 

 

1. Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate

140

 

 

 

2. Investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate, total  

 

150

 

157 890

 

157 890

 

   din care:

    2.1acţiuni. şi cote de participaţie deţinute în părţile afiliate

 

 

151

 

 

52 500

 

 

52 500

 

    2.2împrumuturi acordate. părților afiliate

152

 

 

 

    2.3împrumuturi acordate. aferente intereselor de participare

 

153

 

105 390

 

105 390

 

    2.4. alte investiţii financiare

154

 

 

 

Total investiţii financiare pe termen lung

(rd.140 + rd.150)

 

160

 

157 890

 

157 890

 

IV. Creanţe pe termen lung şi alte active imobilizate

 

 

 

 

1. Creanţe comerciale pe termen lung

170

 

 

 

2. Creanţe ale părţilor afiliate pe termen lung

180

 

 

 

      inclusiv: creanţe aferente intereselor de participare

181

 

 

 

3. Alte creanţe pe termen lung

190

 

 

 

4. Cheltuieli anticipate pe termen lung

200

135 478

141 756

 

5. Alte active imobilizate

210

 

 

 

Total creanţe pe termen lung şi alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. 210)

 

220

 

135 478

 

141 756

 

Total active imobilizate (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)

 

230

 

76 382 877

 

69 624 582

B.

ACTIVE CIRCULANTE

 

 

 

 

I. Stocuri

 

 

 

 

1. Materiale şi obiecte de mică valoare şi scurtă durată

240

20 979 420

33 521 839

 

2. Active biologice circulante

250

 

 

 

3. Producţia în curs de execuţie

260

 

 

 

4. Produse şi mărfuri

270

16 019 623

9 868 726

 

5. Avansuri acordate pentru stocuri

280

456 990

1 826 631

 

Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)

 

290

 

37 456 033

 

45 217 196

 

II. Creanţe curente şi alte active circulante

 

 

 

 

1. Creanţe comerciale curente

300

40 109 199

143 251 633

 

2. Creanţe ale părţilor afiliate curente

310

 

 

 

      inclusiv: creanţe aferente intereselor de participare

311

 

 

 

3. Creanţe ale bugetului

320

128 271

449 949

 

4. Creanţe ale personalului

330

174 395

172 062

 

5. Alte creanţe curente

340

2 545 770

550 328

 

6. Cheltuieli anticipate curente

350

46 395

158 756

 

7. Alte active circulante

360

15 678

263 565

 

Total creanţe curente şi alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)

 

370

 

43 019 708

 

144 846 293

 

III. Investiţii financiare curente

 

 

 

 

1. Investiţii financiare curente în părţi neafiliate

380

 

841 796

 

2. Investiţii financiare curente în părţi afiliate, total  

390

 

 

 

    din care:

    2.1acţiuni. şi cote de participaţie deţinute în părțile afiliate

 

 

391

 

 

 

    2.2împrumuturi acordate. părților afiliate

392

 

 

 

    2.3împrumuturi acordate. aferente intereselor de

Participare

 

393

 

 

 

    2.4. alte investiţii financiare în părţi afiliate

394

 

 

 

Total investiţii financiare curente (rd.380 + rd.390)

400

 

841 796

 

IV. Numerar şi documente băneşti

410

1 684 461

13 536 103

 

Total active circulante (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)

 

420

82 160 202

204 441 388

 

Total active (rd.230 + rd.420)

430

158 543 079

274 065 970

Nr.

cpt.

Pasiv

Cod.

rd.

Sold la

începutul perioadei de gestiune

sfîrşitul perioadei de gestiune

1

2

3

4

5

C.

CAPITAL PROPRIU

 

 

 

 

I. Capital social și neînregistrat

 

 

 

 

1. Capital social

440

10 105 400

10 105 400

 

2. Capital nevărsat

450

 

 

 

3. Capital neînregistrat

460

 

1 226 500

 

4. Capital retras

470

 

 

 

5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate

480

 

 

 

Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)

 

490

 

10 105 400

 

11 331 900

 

II. Prime de capital

500

300 000

241 400

 

III. Rezerve

 

 

 

 

1. Capital de rezervă

510

1 010 540

1 010 540

 

2. Rezerve statutare

520

355 568

355 568

 

3. Alte rezerve

530

200 000

164 200

 

Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)

540

1 566 108

1 530 308

 

IV. Profit (pierdere)

 

 

 

 

1. Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi

550

 

(22 184)

 

2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor

    precedenţi

560

68 290 609

66 109 509

 

3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

570

 

34 566 766

 

4. Profit utilizat al perioadei de gestiune

580

 

(450 000)

 

Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)

 

590

 

68 290 609

 

100 204 091

 

V. Rezerve din reevaluare

600

2 478 523

2 505 617

 

VI. Alte elemente de capital propriu

610

 

 

 

Total capital propriu (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)

 

620

 

82 740 640

 

115 813 316

D.

DATORII pe termen lung

 

 

 

 

1. Credite bancare pe termen lung

630

25 564 419

14 660 323

 

2. Împrumuturi pe termen lung

640

 

 

 

    din care:  

    2.1împrumuturi. din emisiunea de obligaţiuni

 

641

 

 

 

    inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni convertibile

642

 

 

 

 

    2.2. alte împrumuturi pe termen lung

643

 

 

 

3. Datorii comerciale pe termen lung

650

2 212 355

972 955

 

4. Datorii faţă de părţile afiliate pe termen lung

660

 

 

 

    inclusiv: datorii aferente intereselor de participare

661

 

 

 

5. Avansuri primite pe termen lung

670

 

 

 

6. Venituri anticipate pe termen lung

680

 

254 933

 

7. Alte datorii pe termen lung

690

157 890

157 890

 

Total datorii pe termen lung (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)

 

700

 

27 934 664

 

16 046 101

E.

Datorii curente

 

 

 

 

1. Credite bancare pe termen scurt

710

3 534 423

8 427 155

 

2. Împrumuturi pe termen scurt, total

720

5 011 670

5 547 673

 

    din care:

    2.1împrumuturi. din emisiunea de obligaţiuni

 

721

 

 

 

    inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni convertibile

 

722

 

 

 

    2.2. alte împrumuturi pe termen scurt

723

 

 

 

3. Datorii comerciale curente

730

25 381 179

106 124 825

 

4. Datorii faţă de părţile afiliate curente

740

 

 

 

  inclusiv: datorii aferente intereselor de participare

741

 

 

 

5. Avansuri primite curente

750

718 794

7 910 225

 

6. Datorii faţă de personal

760

3 181 618

2 567 504

 

7. Datorii privind asigurările sociale şi medicale

770

904 024

805 316

 

8. Datorii faţă de buget

780

4 508 784

3 528 016

 

9. Datorii faţă de proprietari

790

 

450 000

 

10. Venituri  anticipate curente

800

 

116 582

 

11. Alte datorii curente

810

2 390 597

2 591 685

 

Total datorii CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)

 

 

820

 

 

45 631 089

 

 

138 068 981

F.

PROVIZIOANE

 

 

 

 

1. Provizioane pentru beneficiile angajaţilor

830

190 300

422 694

 

2. Provizioane pentru garanţii acordate cumpărătorilor/clienţilor

 

840

 

1 798 049

 

3 424 094

 

3. Provizioane pentru impozite

850

 

 

 

4. Alte provizioane

860

248 337

290 784

 

total provizioane (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)

 

870

 

2 236 686

 

4 137 572

 

Total PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)

880

158 543 079

274 065 970

Anexa 3

la SNC „Prezentarea situațiilor financiare”

 SITUAŢIA DE PROFIT ŞI PIERDERE

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 202X

Indicatori

Cod

rd.

Perioada de gestiune

precedentă

curentă

1

2

3

4

Venituri din vînzări, total

010

641 016 065

753 348 634

din care:

venituri din vînzarea produselor şi mărfurilor

 

011

 

638 546 440

 

750 996 610

venituri din prestarea serviciilor şi executarea lucrărilor 

012

2 442 230

2 315 737

venituri din contracte de construcţie 

013

 

 

venituri din contracte de leasing

014

22 365

21 300

venituri din contracte de microfinanţare

015

 

 

alte venituri din vînzări

016

5 030

14 987

Costul vînzărilor, total

020

399 754 946

523 576 140

din care:

valoarea contabilă a produselor şi mărfurilor vîndute

 

021 

 

397 478 129

 

521 407 743

costul serviciilor prestate şi lucrărilor executate terţilor

022

2 257 500

2 150 000

costuri aferente contractelor de construcţie

023

 

 

costuri aferente contractelor de leasing

024

19 317

18 397

costuri aferente contractelor de microfinanţare

025

 

 

alte costuri aferente vînzărilor

026

 

 

Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)

030

241 261 119

229 772 494

Alte venituri din activitatea operaţională

040

3 899 408

3 713 722

Cheltuieli de distribuire

050

16 483 908

15 698 960

Cheltuieli administrative

060

166 432 758

158 507 389

Alte cheltuieli din activitatea operaţională

070

12 087 283

11 511 698

Rezultatul din activitatea operaţională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)

 

080

 

50 156 578

 

47 768 169

Venituri  financiare, total

090

2 064 203

1 965 908

din care: venituri din interese de participare

091

 

287 859

inclusiv:  veniturile obţinute de la părţile afiliate

092

 

 

venituri din dobînzi:

093

 

 

    inclusiv: veniturile obţinute de la părțile afiliate 

094

 

 

venituri din alte investiţii financiare pe termen lung

095

 

 

    inclusiv:  veniturile obţinute de la părțile afiliate 

096

 

 

venituri aferente ajustărilor de valoare privind investiţiile financiare pe termen lung şi curente

 

097

 

 

venituri din ieșirea investițiilor financiare

098

 

 

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă

099

2 064 203

1 678 049

Cheltuieli financiare, total

100

11 289 645

9 730 067

din care: 

cheltuieli privind dobînzile

 

101

 

5 644 823

 

5 050 268

    inclusiv: cheltuielile aferente părţilor afiliate

102

 

 

cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investiţiile financiare pe termen lung şi curente

 

103

 

38 188

 

35 425

cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare

104

 

 

cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă

105

5 606 634

4 644 374

Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)

(rd.090 – rd.100)

 

110

 

(9 225 442)

 

(7 764 159)

Venituri cu active imobilizate și excepționale

120

667 821

619 500

Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale

130

286 494

265 764

Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)

 

140

 

381 327

 

353 736

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)

 

150

 

(8 844 115)

 

(7 410 423)

Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)

160

41 312 463

40 357 746

Cheltuieli privind impozitul pe venit

170

4 489 456

5 790 980

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

(rd.160 – rd.170)

 

180

 

36 823 007

 

34 566 766

Anexa 5

la SNC „Prezentarea situațiilor financiare”

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 202X

Nr.
cpt.

Indicatori

Cod
rd.

Sold la începutul perioadei de gestiune

Majorări

Diminuări

Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune

1

2

3

4

5

6

7

 

I. Capital social şi neînregistrat

 

 

 

 

 

 

1. Capital social

010

10 105 400

 

 

10 105 400

 

2. Capital nevărsat

020

 

 

 

 

 

3. Capital neînregistrat

030

 

1 226 500

 

1 226 500

 

4. Capital retras

040

 

(70 800)

(70 800)

 

 

5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate

 

050

 

 

 

 

 

Total capital social şi neînregistrat
(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)

 

 

060

 

 

10 105 400

 

 

1 155 700

 

 

(70 800)

 

 

11 331 900

 

II. Prime de capital

070

300 000

 

58 600

241 400

 

III. Rezerve

 

 

 

 

 

 

1. Capital de rezervă

080

1 010 540

 

 

1 010 540

 

2. Rezerve statutare

090

355 568

 

 

355 568

 

3. Alte rezerve

100

200 000

 

35 800

164 200

 

Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)

 

110

 

1 566 108

 

 

35 800

 

1 530 308

 

IV. Profit (pierdere)

 

 

 

 

 

 

1. Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi

 

120

 

 

 

22 184

 

(22 184)

 

2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi

 

130

 

68 290 609

 

139 700

 

2 320 800

 

66 109 509

 

3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

 

140

 

 

34 566 766

 

 

34 566 766

 

4. Profit utilizat al perioadei de gestiune

 

150

 

 

(450 000)

 

 

(450 000)

 

Total profit (pierdere)
(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)

 

 

160

 

 

68 290 609

 

 

34 256 466

 

 

2 342 984

 

 

100 204 091

 

V. Rezerve din reevaluare

170

    2 478 523

200 255

173 161

2 505 617

 

VI. Alte elemente de capital propriu

 

180

 

 

 

 

 

Total capital propriu
(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)

 

 

190

 

 

82 740 640

 

 

35 612 421

 

 

2 539 745

 

 

115 813 316

Anexa 6

la SNC „Prezentarea situațiilor financiare”

SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 202X

Indicatori

Cod. rd.

Perioada de gestiune

precedentă

curentă

1

2

3

4

Fluxuri de numerar din activitatea operaţională

 

 

 

Încasări din vînzări

010

715 211 271

817 285 535

Plăţi pentru stocuri şi servicii procurate

020

608 612 800

654 758 040

Plăţi către angajaţi şi organe de asigurare socială şi medicală

030

20 057 754

22 286 393

Dobînzi plătite

040

901 200

4 911 875

Plata impozitului pe venit

050

5 000 000

8 800 000

Alte încasări

060

358 612

453 094

Alte plăţi

070

103 181 904

94 192 125

Fluxul net de numerar din activitatea operaţională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )

 

080

 

(22 183 775)

 

32 840 816

Fluxuri de numerar din activitatea de investiţii

 

 

 

Încasări din vînzarea activelor imobilizate

090

843 254

260 984

Plăţi aferente intrărilor de active imobilizate

100

6 210 632

7 540 200

Dobînzi încasate

110

 

 

Dividende încasate

120

 

 

   inclusiv: dividende încasate din străinătate

121

 

 

Alte încasări (plăţi)

130

 

(835 975)

Fluxul net de numerar din activitatea de investiţii (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)

 

140

 

(5 367 378)

 

(8 115 191)

Fluxuri de numerar din activitatea financiară

 

 

 

Încasări sub formă de credite şi împrumuturi

150

37 250 300

12 975 000

Plăţi aferente rambursării creditelor şi împrumuturilor

160

3 539 787

18 549 490

Dividende plătite

170

2 500 000

2 162 000

   inclusiv: dividende plătite nerezidenţilor

171

 

 

Încasări din operaţiuni de capital

180

 

50 000

Alte încasări (plăţi)

190

 

70 800

Fluxul net de numerar din activitatea financiară
(rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)

 

200

 

31 210 513

 

(7 615 690)

Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)

210

3 659 360

17 109 935

Diferenţe de curs valutar favorabile (nefavorabile)

220

(4 562 311)

(5 258 293)

Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune

230

2 587 412

1 684 461

Sold de numerar la sfârşitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)

240

1 684 461

13 536 103

Nota explicativă

la situațiile financiare

 1. Date generale

1.1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Agenția Servicii Publice.

Număr de înregistrare  XXXXXXXXXXXXX

Data înregistrării 02.02.202X-5

Seria MD Număr XXXXXXX

1.2. Capitalul social a fost înregistrat la 2 februarie 202X - 5 și constituie 10 105 400 lei.

1.3. Entitatea desfășoară următoarele activități care nu necesită licență:

 • fabricarea produselor;
 • prestarea serviciilor inclusiv leasing operațional;
 • comercializarea produselor și a mărfurilor.

1.4. Numărul mediu al personalului în perioada de gestiune - 202 persoane, inclusiv pe categorii:

 • personal administrativ - 12 persoane;
 • personal încadrat în activitatea de distribuire - 25 persoane;
 • personal încadrat în procesul de fabricare a produselor și prestare a serviciilor - 118 persoane;
 • personalul de deservire și administrativ al subdiviziunilor de producție - 47 persoane.

          1.5. Remunerarea totală constituie 18 762 553  lei, inclusiv:

 • personalului entității în perioada de gestiune 18 512 053 lei, din care:

personalul administrativ - 2 463 878 lei;

personalul încadrat în activitatea de distribuire - 2 417 849 lei;

personalul încadrat în procesul de fabricare a  produselor și prestare a serviciilor - 8 291 716 lei;

personalul de deservire și administrativ al subdiviziunilor de producție - 5 338 610 lei.

 • membrilor organelor de administrare, de conducere şi supraveghere şi alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe - 250 500 lei.
 1. Politici contabile

Situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 287/2017 și SNC în vigoare la 31 decembrie 202X. Abateri de la principiile generale și caracteristicile calitative prevăzute în Legea nr. 287/2017 și SNC nu au fost comise.

Perioada de gestiune coincide cu anul calendaristic.

Indicatorii situațiilor financiare sunt determinați în baza următoarelor metode și procedee, prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordinul directorului entității nr. 125 din 30 decembrie 202X-1:

2.1. În componența mijloacelor fixe sunt incluse imobilizările corporale transmise în exploatare, valoarea cărora depășește plafonul stabilit de legislație.

2.2. Valoarea imobilizărilor necorporale și corporale amortizabile primite cu titlu gratuit și utilizate în procesul de fabricare a produselor/prestarea serviciilor a fost contabilizată inițial în componența veniturilor anticipate cu decontarea la veniturile din vînzări în mărimea și proporția amortizării calculate.

2.3. Amortizarea imobilizărilor necorporale și corporale s-a calculat prin metoda liniară începînd cu prima zi a lunii, care urmează după luna transmiterii acestora în exploatare.

2.4. Transferul obiectelor de imobilizări corporale în/din categoria de investiții imobiliare s-a efectuat la costul de intrare.

2.5. Costurile de ieşire a imobilizărilor corporale au fost înregistrate ca cheltuieli cu active imobilizate.

2.6. Imobilizările necorporale sunt înregistrate în bilanț conform modelului bazat pe cost.

2.7. Utilajele, mijloacele de transport și alte obiecte de mijloace fixe sunt înregistrate în bilanț conform modelului bazat pe cost, iar terenurile și clădirile - conform modelului reevaluării.

2.8. Suma prejudiciului material de primit a fost înregistrat în mărime integrală în componența altor venituri din activitatea operațională.

2.9. Creanţele comerciale compromise au fost decontate pe seama corecțiilor (provizioanelor) constituite.

2.10. Contabilitatea stocurilor s-a ţinut în expresie cantitativă şi valorică.

2.11. Stocurile primite cu titlu gratuit au fost contabilizate inițial în componența veniturilor anticipate cu decontarea ulterioară la veniturile din vînzări pe măsura utilizării în procesul de fabricare a produselor/prestare a serviciilor.

2.12. Materialele consumate la prestarea serviciilor sunt incluse în costul serviciilor.

2.13. Stocurile importate sunt evaluate în lei moldoveneşti prin recalcularea valutei străine la cursul de schimb al BNM stabilit la data întocmirii declaraţiei vamale.

2.14. Soldurile stocurilor la data raportării sunt evaluate prin metoda costului mediu ponderat.

2.15. Valoarea anvelopelor şi acumulatoarelor procurate separat de mijloacele de transport a fost decontată la costurile/cheltuielile curente în următorul mod:

pentru autocamioane - conform kilometrajului parcurs/durata de utilizare;

pentru autoturisme - în mărime integrală la transmiterea în exploatare.

2.16. Valoarea realizabilă netă a stocurilor este determinată la data raportării prin metoda categoriilor (elementelor) de stocuri.

2.17. În componența obiectelor de mică valoare şi scurtă durată sunt incluse bunurile, valoarea unitară a cărora nu depăşeşte plafonul stabilit de legislaţie.

2.18. Obiectele de mică valoare şi scurtă durată, valoarea unitară a cărora nu depăşeşte 1/6 din plafonul stabilit de legislaţie, sunt decontate la costurile/cheltuielile curente în momentul transmiterii în exploatare.

2.19. Veniturile anticipate sunt decontate la veniturile curente în mod uniform cu excepţia veniturilor din primirea cu titlu gratuit a imobilizărilor necorporale și corporale amortizabile și stocurile care sunt decontate respectiv pe parcursul duratei de exploatare a obiectului proporţional amortizării calculate și pe măsura ieșirii.

2.20. Cheltuielile (pierderile) privind reparaţia şi deservirea în cursul perioadei de garanţie a bunurilor vîndute; concediile de odihnă și litigiile în curs sunt compensate pe seama provizioanelor constituite.

2.21. Contabilitatea costurilor de producţie s-a ţinut separat pe activităţile de bază şi auxiliare.

2.22. Costurile indirecte de producţie sunt repartizate pe tipuri de produse fabricate/servicii prestate proporţional salariilor de bază ale muncitorilor încadraţi în activităţile de bază şi auxiliare.

2.23. Costul produselor fabricate și a serviciilor prestate s-a calculat lunar.

2.24. Contabilitatea costurilor de producţie și a costurilor aferente contractelor de leasing la locator s-a ţinut cu aplicarea conturilor de gestiune.

2.25. Costul produselor fabricate este calculat prin metoda pe faze cu aplicarea variantei fără semifabricate, iar costul serviciilor prestate - prin metoda pe comenzi.

2.26. Veniturile din vînzări cuprind veniturile din comercializarea produselor/mărfurilor, prestarea serviciilor și din contractele de leasing.

2.27. Veniturile din vînzări sunt recunoscute separat pentru fiecare tranzacţie.

2.28. Veniturile din prestarea serviciilor sunt recunoscute după metoda prestării integrale.

2.29. Ajustarea veniturilor curente în cursul perioadei de gestiune a fost efectuată prin întocmirea înregistrărilor contabile de stornare şi suplimentare.

2.30. Costul vînzărilor cuprinde valoarea contabilă/costul efectiv al mărfurilor/produselor vîndute şi serviciilor prestate şi cheltuielile aferente contractelor de leasing.

2.31. Componența cheltuielilor de distribuire, cheltuielilor administrative și a altor cheltuieli din activitatea operațională a fost stabilită de către entitate de sine stătător în baza anexelor 2, 3 și 4 la SNC „Cheltuieli”.

2.32. Ajustarea cheltuielilor curente în cursul perioadei de gestiune a fost efectuată prin întocmirea înregistrărilor contabile de stornare şi suplimentare.

2.33. Operaţiunile de export/import de active/servicii şi alte tranzacţii de comerţ internaţional sunt contabilizate iniţial în monedă naţională prin aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc la data întocmirii declaraţiei vamale.

2.34. Elementele monetare în valută străină (numerarul, creanţele şi datoriile, cu excepţia avansurilor acordate şi primite pentru procurări/livrări de active şi servicii, investiţiile financiare, cu excepţia acţiunilor şi cotelor părţi) sunt recalculate în moneda naţională la data raportării.

 3. Imobilizări necorporale

3.1. Costul de intrare a imobilizărilor necorporale la 01.01.202X - 2 341 152 lei.

3.2. Majorările costului de intrare a imobilizărilor necorporale în cursul 202X - 1 226 500 lei.

3.3. Costul de intrare a imobilizărilor necorporale la 31.12.202X - 3 567 652 lei.

3.4. Amortizarea acumulată a imobilizărilor necorporale la 01.01.202X - 617 935 lei.

3.5. Majorarea amortizării acumulate a imobilizărilor necorporale în cursul 202X - 324 046 lei.

3.6. Amortizarea acumulată a imobilizărilor necorporale la 31.12.202X - 941 981 lei.

3.7. Valoarea contabilă a imobilizărilor necorporale amortizabile la 31.12.202X - 1 544 171 lei.

 1. Imobilizări corporale

4.1. În anul 202X entitatea a efectuat evaluarea ulterioară a terenurilor și clădirilor conform modelului reevaluării. Informațiile privind aceste categorii de imobilizări sînt prezentate în tabelul 4.1.

Tabelul 4.1.

Informațiile privind imobilizările corporale evaluate conform modelului reevaluării

(în lei)

Categorii de imobilizări

Valoarea reevaluată

Diferențe (rezerve) din reevaluare la  01.01.202X

Modificarea  diferențelor din reevaluare în cursul 202X

Diferențe (rezerve) din reevaluare la 31.12.202X

Valoarea contabilă la 31.12.202X

în cazul în care imobilizările nu ar fi fost reevaluate

la 01.01. 202X

la 31.12. 202X

1. Terenuri

3 398 852

3 275 152

298 780

(45 300)

253 480

3 021 672

2. Clădiri

28 402 188

27 160 578

2 179 743

72 394

2 252 137

17 020 544

Total

31 801 040

30 435 730

2 478 523

27 094

2 505 617

20 042 216

 Tratamentul fiscal al diferențelor din reevaluare:

- venitul din reevaluarea mijloacelor fixe și a altor active nu se include în venitul brut, adică majorarea diferențelor din reevaluare este neimpozabilă (conform prevederilor art. 20 lit. z9) din Codul fiscal);

- nu se permite deducerea sumei din reevaluarea mijloacelor fixe și a altor active, adică diminuarea diferențelor din reevaluare este nedeductibilă (conform prevederilor art. 24 alin. (18) din Codul fiscal).

4.2. Costul de intrare (sau altă valoare ce substituie costul de intrare) a imobilizărilor corporale la 01.01.202X - 111 663 724 lei.

4.3. Majorările costului de intrare (sau altei valori ce substituie costul de intrare) a imobilizărilor corporale în cursul 202X - 8 774 746 lei.

4.4. Diminuările costului de intrare (sau altei valori ce substituie costul de intrare) a imobilizărilor corporale în cursul 202X - 6 916 042 lei.

4.5. Transferurile imobilizărilor corporale în cursul 202X la costul de intrare (sau altă valoare ce substituie costul de intrare) în categoria stocurilor - 105 400 lei.

4.6. Costul de intrare (sau altă valoare ce substituie costul de intrare) a imobilizărilor corporale la 31.12.202X - 113 417 028 lei.

4.7. Amortizarea acumulată a imobilizărilor corporale la 01.01.202X - 37 376 224 lei.

4.8. Majorarea amortizării acumulate a imobilizărilor corporale în cursul 202X - 8 854 426 lei.

4.9. Amortizarea acumulată a imobilizărilor corporale la 31.12.202X - 46 230 650 lei.

4.10. Pierderile acumulate din deprecierea imobilizărilor corporale (terenurilor, mașinilor, utilajelor și mijloacelor de  transport) la 01.01.202X - 726 673 lei.

4.11. În 202X a fost depreciat un strung de tăiere în legătură cu deteriorarea fizică semnificativă.

4.12. Suma pierderilor din depreciere recunoscute în 201X - 36 576 lei.

4.13. Drept bază pentru determinarea valorii juste minus costurile de vînzare a activelor depreciate au servit rapoarte de evaluare a obiectelor respective, întocmite de evaluatori desemnați.

4.14. În 202X a fost reluată pierderea din deprecierea utilajului tehnologic în legătură cu majorarea prețurilor de piață pentru active similare.

4.15. Suma pierderilor din depreciere reluate în 201X - 12 000 lei.

4.16. Suma pierderilor din depreciere decontate la ieșirea imobilizărilor corporale în cursul 202X - 105 400 lei.

4.17. Pierderile acumulate din deprecierea imobilizărilor corporale la 31.12.202X - 645 849 lei.

4.18. Costurile îndatorării capitalizate în cursul 202X - 1 680 000 lei.

4.19. Costurile ulterioare capitalizate în cursul 202X - 530 783 lei.

4.20. Valoarea contabilă a imobilizărilor corporale care nu se utilizează temporar la 31.12.202X - 842 953 lei.

4.21. Costul de intrare (sau altă valoare ce substituie costul de intrare) a obiectelor amortizate integral și care continuie să funcționeze la 31.12.202X - 1 592 648 lei.

4.22. Valoarea contabilă a imobilizărilor corporale gajate, ipotecate, acordate drept garanție pentru anumite datorii ale entității la 31.12.202X - 1 820 635 lei.

4.23. În cursul anului 202X a fost în derulare contractul încheiat în 202X-1 privind primirea unui autocamion în leasing financiar pe 5 ani.

4.24. Suma dobînzilor de leasing constatate ca cheltuieli curente în cursul 202X - 79 749 lei.

4.25 Denumirea și valoarea contabilă a obiectelor transferate în componența investițiilor imobiliare în cursul 202X: clădirea transferată în decembrie 202X din categoria mijloacelor fixe în legătură cu transmiterea în locațiune - 1 139 341 lei.

4.26. Suma plăților de locațiune constatate ca venituri curente în cursul 202X - 21 300 lei.

 1. Investiții financiare

5.1. Entitatea „Alfa” SRL deține cota de participație în valoare de 52 500 lei care constituie 42% din capitalul social al entității „Beta” SRL.

5.2. În noiembrie 202X-1 entitatea „Alfa” a acordat entității „Beta” un împrumut în sumă de 105 390 lei pe un termen de 2 ani. Conform condițiilor contractuale, dobînda anuală constituie 8% și va fi achitată la sfîrșitul termenului de împrumut.

5.3. Entitatea „Alfa” SRL la 01.12.202X a procurat 8 500 bonuri de trezorerie cu o valoare nominală unitară de 100 lei cu data scadenței 31 mai 202X+1. Dobînda pentru aceste bonuri se plătește lunar în mărime de 6,5% anuale de la valoarea nominală a bonurilor în cauză. Valoarea contabilă a acestei grupe de investiții la 31.12.202X constituie 841 796 lei.

 1. Creanțe

          6.1. Valoarea contabilă a fiecărei grupe de creanțe la începutul şi sfîrșitul perioadei de gestiune, inclusiv cota curentă a creanțelor pe termen lung, este prezentată în tabelul 6.1.

 Tabelul 6.1.

Informații privind valoarea contabilă a creanțelor pentru anul 202X

Nr.

crt.

Grupe de creanțe

Suma,

lei

la 01.01.202X

la 31.12.202X

1.

Creanțe comerciale

40 435 747

143 645 268

2.

Avansuri acordate

1 262 455

2 176 873

3.

Creanțe ale bugetului

128 271

449 949

4.

Creanțe ale personalului

174 395

172 062

5.

Alte creanțe

2 545 770

550 328

TOTAL

44 546 638

146 994 480

6.2 Informația privind mărimea provizioanelor (corecțiilor) privind creanțele comerciale compromise, inclusiv mărimea creanțelor compromise decontate în perioada de gestiune, sunt prezentate în tabelul 6.2.

Tabelul 6.2.

Informații privind creanțele comerciale compromise și provizioanele (corecțiile) privind creanțele comerciale compromise pentru anul 202X

Denumirea corecției

Sold la 01.01.202X

Constituirea

Utilizarea pentru decontarea creanțelor

Decontarea la venituri

Sold la 31.12.202X

Corecţii (provizioane) privind creanţele comerciale compromise (lei)

326 548

570 649

503 563

0

393 634

Pe parcursul perioadei de gestiune au fost înregistrate creanțe comerciale compromise în sumă de 503 563 lei (tabelul 6.3.).

Tabelul 6.3.

Descifrarea creanțelor comerciale compromise înregistrate în anul 202X

Denumirea entității

Suma, lei

Motivul calificării creanței drept compromisă

„Gama” SRL

503 563

Expirarea termenului de prescripție extinctivă

TOTAL creanțe comerciale compromise înregistrate în perioada de gestiune

503 563

X

 1. Stocuri

          7.1. Informația privind stocurile pentru anul 202X, în contextul prevederilor de SNC „Stocuri”, este prezentată în tabelul 7.1.

Tabelul 7.1.

Informații privind stocurile pentru anul 202X

Nr.

crt.

Denumirea indicatorilor

Suma,

lei

1.

Valoarea stocurilor intrate în perioada de gestiune, inclusiv:

1 026 459 398

 

    Materiale

506 172 025

 

    Obiecte de mică valoare și scurtă durată

731 185

 

    Produse

507 597 048

 

    Mărfuri

11 959 140

2.

Valoarea stocurilor ieșite în perioada de gestiune, inclusiv:

1 019 557 549

 

    Materiale

493 692 816

 

    Obiecte de mică valoare și scurtă durată

257 648

 

    Produse

507 159 554

 

    Mărfuri

18 447 531

3.

Valoarea contabilă a stocurilor evaluate la valoarea realizabilă netă la situația din data raportării, inclusiv:

887 290

 

-          la cost de intrare

1 476 811

 

-          ajustarea pentru deprecierea stocurilor

589 521

4.

Suma ajustării pentru deprecierea stocurilor în perioada de gestiune

 

 

-          recunoscută

225 457

 

-          decontată

125 457

5.

Valoarea contabilă a stocurilor gajate în contul datoriilor la situația din data raportării

5 714 522

7.2. Baza de repartizare a costurilor indirecte de producție – salariile de bază ale muncitorilor încadraţi în activităţile de bază şi auxiliare.

 1. Capital propriu

8.1. Entitatea „Alfa” SRL are trei asociați care dețin următoarele cote de participație în capitalul social:

- entitatea „Omega” SRL - 4 042 160 lei (40%);

- Ursu Victor - 3 031 620 lei (30%);

- Crețu Ion - 3 031 620 lei (30%).

8.2. În anul 202X au fost efectuate următoarele operațiuni cu elementele de capital propriu:

- depuse aporturi suplimentare ale participanților în sumă totală de 1 226 500 lei, inclusiv de către:

entitatea „Omega” SRL - 490 600 lei (40%);

Ursu Victor - 367 950 lei (30%);

Crețu Ion - 367 950 lei (30%).

- răscumpărată partea socială a asociatului SRL la valoare de răscumpărare de 70 800 lei și revîndută la valoare de revînzare - 50 000 lei;

- înregistrate pierderi (corecții) ale anilor precedenți în sumă de 22 184 lei;

- repartizate dividende pe seama profitului anului:

202X-1 - în sumă de 2 300 000 lei,

202X - în sumă de 450 000 lei,

         - înregistrat profit nerepartizat al anilor precedenți în sumă totală de 139 700 lei, inclusiv din decontarea:

     primelor de capital în sumă de 58 600 lei,

     altor rezerve în sumă de 35 800 lei,

   surplusului de reevaluare aferent terenului vîndut în sumă de 45 300 lei,

- reflectate pierderile neacoperite ale anilor precedenți din decontarea diferenței nefavorabile dintre valoarea de răscumpărare și valoarea de revînzare a părții sociale în sumă de 20 800 lei;

- înregistrat surplusul din reevaluarea clădirii administrative în sumă de 200 255 lei și reducerea din reevaluarea clădirilor în sumă de 127 861 lei;

-  reflectată reducerea de reevaluare a clădirii subdiviziunii de producție în sumă de 127 861 lei.

 1. Datorii

9.1. La data raportării entitatea înregistrează datorii cu un termen de achitare mai mare de 5 ani în sumă de 10 000 000 lei.

          9.2. Valoarea totală a datoriilor acoperite cu garanții constituie 22 756 478 lei. Valoarea contabilă a activelor depuse în calitate de garanții pentru acoperirea datoriilor constituie:

 • stocuri - 5 714 522 lei;
 • clădiri - 18 500 460 lei;
 • mașini și utilaje - 6 420 155 lei.

9.3. Valoarea contabilă a fiecărei grupe de datorii la începutul şi sfîrşitul perioadei de gestiune, inclusiv cota curentă a datoriilor pe termen lung, este prezentată în tabelul 9.1.

Tabelul 9.1.

Informații privind valoarea contabilă a datoriilor pentru anul 202X

Nr.

crt.

Grupe de datorii

Suma,

 lei

Datorii pe termen lung

Datorii curente

la 01.01.202X

la 31.12.202X

la 01.01.202X

la 31.12.202X

1.

Datorii financiare

25 564 419

14 660 323

8 546 093

13 974 828

2.

Datorii comerciale

2 212 355

972 955

26 099 973

114 035 050

3.

Datorii calculate

 

58 266

8 594 426

7 467 418

4.

Subvenții

 

196 667

 

 

5.

Alte datorii

157 890

157 890

2 390 597

2 591 685

TOTAL

27 934 664

16 046 101

45 631 089

138 068 981

9.4. În perioada de gestiune au fost decontate la venituri curente datorii cu termenul de prescripție expirat în sumă totală de 50 000 lei fără TVA.

9.5. Informația privind subvențiile pentru perioada de gestiune este prezentată după cum urmează:

 • valoarea contabilă a subvenţiilor la 01.01.202X 0 lei
 • valoarea contabilă a subvenţiilor la 31.12.202X 196 667 lei
 • mărimea subvenţiilor primite pe parcursul perioadei de gestiune 200 000 lei
 • mărimea subvenţiilor decontate pe parcursul perioadei de gestiune     3 333 lei
 • mărimea subvenţiilor restituite în perioada de gestiune 0 lei
 • mărimea subvenţiilor care urmează a fi restituite în
  perioada de gestiune ulterioară 0 lei
 1. Provizioane

10.1. În anul 202X entitatea a constituit și a utilizat provizioane, ale căror solduri și majorări/diminuări sunt prezentate în tabelul 10.1.

Tabelul 10.1

Informații privind provizioanele pe anul 202X

(în lei)

Nr. crt.

Denumirea provizionului

Sold la 01.01.202X

Majorări

Diminuări

Sold la 31.12.202X

1

Provizioane pentru beneficiile angajaților

190 300

2 175 328

1 942 934

422 694

2

Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților

1 798 049

2 402 990

776 945

3 424 094

3

Alte provizioane

248 337

187 141

144 695

290 784

 

Total

2 236 686

4 765 459

2 864 574

4 137 572

10.2. Soldul la 31.12.202X a provizioanelor pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților include suma:

- provizioanelor pe termen lung de 2 249 955 lei;

- provizioanelor curente de 1 174 139 lei.

10.3. Alte provizioane cuprind provizioanele constituite pentru litigii.

 1. Venituri

  11.1. În anul 202X au fost înregistrate categoriile semnificative de venituri prezentate în tabelul 11.1.

Tabelul 11.1.

Informații privind categoriile semnificative de venituri

Nr.

crt.

Venituri

Suma,

 lei

1.

Venituri din vînzarea produselor

733 085 563

2.

Venituri din vînzarea mărfurilor

17 911 047

3.

Venituri din ieşirea altor active circulante

2 959 671

4.

Venituri din prestarea serviciilor şi executarea lucrărilor 

2 315 737

5.

Venituri aferente diferențelor de curs valutar

1 671 804

 1. Cheltuieli

            12.1. În anul 202X au fost înregistrate categoriile semnificative de cheltuieli prezentate în tabelul 12.1.

Tabelul 12.1.

Informații privind categoriile semnificative de cheltuieli

Nr.

crt.

Cheltuieli

Suma,

lei

1.

Valoarea contabilă a produselor vîndute

505 327 886

2.

Valoarea contabilă a mărfurilor vîndute

16 079 857

3.

Cheltuieli privind dobînzile

5 050 268

4.

Cheltuieli de publicitate şi marketing

4 711 025

5.

Cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar

4 644 344

6.

Cheltuieli cu personalul administrativ

3 533 889

7.

Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente altor active circulante ieşite

3 280 444

8.

Cheltuieli cu personalul comercial

3 239 070

9.

Cheltuieli privind reparaţiile şi deservirea produselor şi mărfurilor în perioada de garanţie

2 402 990

10.

Costul serviciilor prestate şi lucrărilor executate terților

2 150 000

11.

Cheltuieli aferente diferenţelor nefavorabile dintre curs oficial BNM si curs de cumpărare

1 458 942

12.2. Cheltuieli grupate după natură în contextul prevederilor Anexei nr. 1 din SNC „Cheltuieli”, sunt prezentate în tabelul 12.2.

Tabelul 12.2.

Informații privind cheltuielile  activității de bază grupate după natură (elemente)

Nr.

crt.

Indicatori

Suma,

 lei

1.

Variația stocurilor de producție (semifabricate, produse finite,  produse în curs de execuție etc.)*

(437 493)

2.

Cheltuieli cu materiale

487 378 402

3.

Cheltuieli cu personalul

25 199 807

4.

Cheltuieli privind amortizarea

10 271 795

5.

Alte cheltuieli

186 881 675

6

Total cheltuieli ale activităţii de bază  (rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5)

709 294 186

* Variația stocurilor de producție în sumă de 437 493 lei se determină în următorul mod: col.4 - col.5 din rd.260 și 270 (cu excepția mărfurilor) din bilanț (7 484 237 lei - 7 921 730 lei).

 1. Evenimente ulterioare

13.1. Evenimente ulterioare care conduc la ajustarea situațiilor financiare pe anul 202X nu au avut loc.

13.2. După data raportării au fost înregistrate următoarele evenimente ulterioare, care nu conduc la ajustarea situațiilor financiare pe anul 202X:

în ianuarie 202X+1 - modificări semnificative ale cursului de schimb valutar;

în februarie 202X+1 - vînzarea unei clădiri administrative cu valoare semnificativă.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...