37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Generalități despre vizita fiscală

Generalități despre vizita fiscală

23.06.2022301 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Potrivit prevederilor art. 129 alin. (111) din Codul fiscal, vizită fiscală reprezintă un instrument de administrare fiscală cu scop de asigurare a conformării voluntare prin acordarea consultațiilor, analiza activităţii, acumularea unor date despre activitatea contribuabilului.

Reieșind din noțiunea supra, poate fi dedus faptul că vizita fiscală constituie un procedeu de familiarizare a contribuabililor cu principalele prevederi ale legislației în vigoare şi este un instrument consultativ în scopul preîntâmpinării şi prevenirii posibilelor încălcări. Vizita fiscală implică în sine următoarele măsuri:

- acordarea de sprijin explicativ-consultativ privind modul de aplicare a legislaţiei fiscale;

- stabilirea datelor de ordin general despre activitatea contribuabilului, prin examinarea registrelor contabile, documentelor primare, rapoartelor statistice, precum și din explicațiile angajaților;

- identificarea deficiențelor în activitatea agentului economic și prevenirea acțiunilor ilegale;

- observarea directă a activității contribuabililor privind disciplina de casă sau alte aspecte ce vizează administrarea fiscală.

Funcționarul public va efectua vizita fiscal în temeiul unei delegări în vizită fiscală, care atestă împuternicirea funcţionarului fiscal şi este semnată de către șeful Direcției deservire fiscală din cadrul Direcției generale deservire fiscală, șef/șeful adjunct al Direcției administrare fiscală și analiză din cadrul Direcției generale administrarea contribuabili mari, șef/șeful adjunct al Directiei generale recuperare creanțe.

Notă. Contribuabilul este în drept să refuze efectuarea vizitei fiscale, dacă funcționarul fiscal nu dispune de delegare în vizită fiscală sau aceasta nu corespunde modelului (link) prevăzut de legislație.

Organul fiscal poate iniția vizita fiscal în cazul în care în activitatea contribuabilului au fost constatate cel puțin 3 criterii de risc, după cum urmează:

1) lipsa activității de întreprinzător la data depunerii cererii privind solicitarea înregistrării ca contribuabil al TVA;
2) nu dispune de sediu sau sediul contribuabilului este adresă de domiciliu;
3) schimbarea cu 100% a componenței fondatorilor și/sau a conducătorului în ultimele 6 luni;
4) prezentarea neregulată/tardivă a dărilor de seamă fiscale;
5) prezentarea frecventă sau numeroasă a dărilor de seamă fiscale corectate pe parcursul anului de gestiune;
6) solicitarea unui număr mare de facturi fiscale în raport cu volumul livrărilor și numărul de facturi fiscale utilizate în perioadele precedente;
7) desfășoară sau planifică a desfășura comercializarea mărfurilor cu ridicata fără a dispune de depozit;
8) înregistrarea timp de 2 ani consecutivi a pierderilor fiscale;
9) achitarea neînsemnată sau lipsa achitării impozitelor şi taxelor/admiterea restanțelor la buget, înregistrând livrări semnificative;
10) înregistrarea livrărilor semnificative în raport cu fondul de salarizare;
11) declararea numărului mic de salariați în comparație cu volumul de livrări efectuate;
12) salariu mediu conform datelor declarate de contribuabil este inferior salariului mediu pe ramura respectivă/sau salariului minim garantat;
13) documentarea tranzacțiilor cu întreprinderi în activitatea cărora au fost stabiliți posibili indici de infracțiune;
14) fondatorul/conducătorul contribuabilului este o persoană străină, în etate, este elev, student sau nu poate fi identificat/localizat (sunt reprezentate de alte persoane în baza procurii);
15) conducătorul sau fondatorii entității economice au figurat în calitate de conducători, fondatori la alte entităţi şi/sau figurează drept conducători, fondatori la entitățile care:
a) în activitatea cărora au fost identificați posibili indici a infracțiunilor economico-financiare;
b) nu prezintă dări de seamă fiscale/nu prezintă documente solicitate prin citațiile emise de Serviciul Fiscal de Stat;
16) înregistrarea livrărilor/procurărilor de mărfuri și servicii de la furnizorii anterior anulați în calitate de subiecți ai impunerii cu TVA;
17)divergențe dintre datele din Declarațiile privind TVA, Declarațiile privind TVA depuse de beneficiarii/furnizorii agentului economic şi datele din declarațiile vamale;
18) admiterea încălcărilor repetate privind disciplina de casă;
19) contribuabilul dispune de restanțe la Bugetul Public Național, pentru o perioadă mai mare de 2 luni calendaristice;
20) recepționarea de către SFS a unor sesizări cu referire la posibilele încălcări admise de contribuabil, în scopul clarificării informației sesizate de către terți;
21) contribuabilul plătitor TVA nu declară livrări impozabile într-o perioadă mai mare de  6 luni consecutive;
22) desfășurarea activității de întreprinzător fără a dispune de acte permisive prevăzute de legislație;
23) înregistrarea relațiilor interdependente cu furnizorii și/sau beneficiarii;
24) efectuarea procurărilor de mărfuri/servicii în sumă ce depășește 1,2 milioane de lei, cu  excepţia livrărilor scutite de T.V.A. fără drept de deducere şi a celor care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art.95 alin.(2) din Codul fiscal, pentru perioada ultimelor 12 luni consecutive, fără a fi înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu TVA.

Important! Vizita fiscală la contribuabilii nou-înregistraţi poate fi efectuată ulterior termenului prezentării primei dări de seamă fiscale, cu excepţia cazurilor în care efectuarea acesteia este solicitată de către contribuabil.

În cadrul vizitei fiscale, prin stabilirea datelor de ordin general despre activitatea contribuabilului, se subînţelege constatarea:
- amplasării sediului contribuabilului şi a subdiviziunilor sale structurale;
- veridicităţii datelor şi informaţiilor prezentate de contribuabil Serviciului Fiscal de Stat;
- datelor privind persoanele cu funcţii de răspundere care gestionează activitatea contribuabilului și confirmarea gestionării de către acestea a activității întreprinderii, informației de contact a contribuabilului;
- respectării actelor normative în vigoare privind modul de evidență contabilă;
- genului(rilor) de activitate real practicat(e) și deținerea actelor permisive prevăzute de legislația în vigoare pentru desfășurarea activității de întreprinzător cu informarea agentului economic despre actele necesare;
- dispunerii de active (clădiri, depozite, mijloace de transport, terenuri etc.), inclusiv prin observarea directă a acestora,personalului angajat și informației aferente regimului de lucru, salariului mediu calculat;
- indicarea modalității principale și alternative de comunicare cu autoritatea fiscală;
-  în caz de pluralitate de administratori, identificarea administratorului cu care se va realiza în mod efectiv comunicarea.
- altor informații relevante;

Notă. Vizita fiscal se stabilește pe parcursul unei singure zi și se efectuează în orele programului de lucru al contribuabilului.

În cadrul vizitei fiscale funcționarul fiscal va întreține o conversație cu conducerea agentului economic pe marginea respectării obligațiilor fiscale şi constată datele de ordin general despre activitatea contribuabilului.

Concomitent, funcționarul fiscal va răspunde la întrebările puse de către contribuabil referitor la modul de respectare a legislației fiscale, modul de ținere a evidenței contabile, inclusiv la drepturile şi obligațiile acestuia, tipul şi termenele de achitare a obligațiilor fiscale, prezentare a declarațiilor și dărilor de seamă fiscale aferente activității, consecințelor admiterii restanțelor la buget, precum și măsurile de asigurare și executare silită ce pot fi aplicate de către Serviciul Fiscal de Stat, inclusiv dreptul de a aplica mecanismul legal al insolvabilităţii faţă de contribuabilii care au ajuns în incapacitate de plată, la alte aspecte ce vizează modalitatea aplicării legislaţiei fiscale.

După finalizarea vizitei fiscale funcționarul fiscal perfectează Raportul vizitei fiscal și Procesul-verbal de observare directă a activității contribuabilului, pe foi format A4, în care se consemnează datele/faptele constatate și subiectele discutate în cadrul vizitei fiscal. Documentele se întocmesc în două exemplare, primul se păstrează la Serviciul Fiscal de Stat, iar al doilea se înmânează contribuabilului contra semnăturii.

Raportul vizitei fiscal se va semna de către funcţionarul fiscal, conducătorul şi contabilul şef al contribuabilului. În Raportul vizitei se vor reflecta informații cu privire la:
a) data efectuării vizitei fiscale;
b) numele, prenumele, funcția funcționarului fiscal care a efectuat vizita fiscală;
c) numărul şi data delegării în vizită fiscală;
d) denumirea contribuabilului supus vizitei fiscale;
e) codul fiscal al contribuabilului;
f) perioada de activitate examinată în cadrul vizitei fiscale;
g) locul, adresa unde a fost efectuată vizita fiscală;
h) persoanele ce au participat în cadrul vizitei fiscale;
i) numărul cererii prin care s-a solicitat înregistrarea ca contribuabil al TVA/antrepozitar autorizat;
j) datele de ordin general despre activitatea contribuabilului;
k)pentru contribuabilii restanțieri: restanța înregistrată, explicațiile depuse de reprezentatul contribuabilului;
l) întrebările adresate de către contribuabil şi răspunsurile oferite de către funcţionarul fiscal;
m) concluzii şi propuneri;
n)semnătura funcționarului fiscal, conducătorului, contabilului/contabilului-şef, persoanei împuternicite al întreprinderii;
o) date, informații aferente indicatorilor de activitate ai agentului economic, conform documentelor examinate în cadrul vizitei fiscale;
p) alte date.

Potrivit prevederilor art. 129 alin. (111) din Codul fiscal, vizită fiscală reprezintă un instrument de administrare fiscală cu scop de asigurare a conformării voluntare prin acordarea consultațiilor, analiza activităţii, acumularea unor date despre activitatea contribuabilului.

Reieșind din noțiunea supra, poate fi dedus faptul că vizita fiscală constituie un procedeu de familiarizare a contribuabililor cu principalele prevederi ale legislației în vigoare şi este un instrument consultativ în scopul preîntâmpinării şi prevenirii posibilelor încălcări. Vizita fiscală implică în sine următoarele măsuri:

- acordarea de sprijin explicativ-consultativ privind modul de aplicare a legislaţiei fiscale;

- stabilirea datelor de ordin general despre activitatea contribuabilului, prin examinarea registrelor contabile, documentelor primare, rapoartelor statistice, precum și din explicațiile angajaților;

- identificarea deficiențelor în activitatea agentului economic și prevenirea acțiunilor ilegale;

- observarea directă a activității contribuabililor privind disciplina de casă sau alte aspecte ce vizează administrarea fiscală.

Funcționarul public va efectua vizita fiscal în temeiul unei delegări în vizită fiscală, care atestă împuternicirea funcţionarului fiscal şi este semnată de către șeful Direcției deservire fiscală din cadrul Direcției generale deservire fiscală, șef/șeful adjunct al Direcției administrare fiscală și analiză din cadrul Direcției generale administrarea contribuabili mari, șef/șeful adjunct al Directiei generale recuperare creanțe.

Notă. Contribuabilul este în drept să refuze efectuarea vizitei fiscale, dacă funcționarul fiscal nu dispune de delegare în vizită fiscală sau aceasta nu corespunde modelului (link) prevăzut de legislație.

Organul fiscal poate iniția vizita fiscal în cazul în care în activitatea contribuabilului au fost constatate cel puțin 3 criterii de risc, după cum urmează:

1) lipsa activității de întreprinzător la data depunerii cererii privind solicitarea înregistrării ca contribuabil al TVA;
2) nu dispune de sediu sau sediul contribuabilului este adresă de domiciliu;
3) schimbarea cu 100% a componenței fondatorilor și/sau a conducătorului în ultimele 6 luni;
4) prezentarea neregulată/tardivă a dărilor de seamă fiscale;
5) prezentarea frecventă sau numeroasă a dărilor de seamă fiscale corectate pe parcursul anului de gestiune;
6) solicitarea unui număr mare de facturi fiscale în raport cu volumul livrărilor și numărul de facturi fiscale utilizate în perioadele precedente;
7) desfășoară sau planifică a desfășura comercializarea mărfurilor cu ridicata fără a dispune de depozit;
8) înregistrarea timp de 2 ani consecutivi a pierderilor fiscale;
9) achitarea neînsemnată sau lipsa achitării impozitelor şi taxelor/admiterea restanțelor la buget, înregistrând livrări semnificative;
10) înregistrarea livrărilor semnificative în raport cu fondul de salarizare;
11) declararea numărului mic de salariați în comparație cu volumul de livrări efectuate;
12) salariu mediu conform datelor declarate de contribuabil este inferior salariului mediu pe ramura respectivă/sau salariului minim garantat;
13) documentarea tranzacțiilor cu întreprinderi în activitatea cărora au fost stabiliți posibili indici de infracțiune;
14) fondatorul/conducătorul contribuabilului este o persoană străină, în etate, este elev, student sau nu poate fi identificat/localizat (sunt reprezentate de alte persoane în baza procurii);
15) conducătorul sau fondatorii entității economice au figurat în calitate de conducători, fondatori la alte entităţi şi/sau figurează drept conducători, fondatori la entitățile care:
a) în activitatea cărora au fost identificați posibili indici a infracțiunilor economico-financiare;
b) nu prezintă dări de seamă fiscale/nu prezintă documente solicitate prin citațiile emise de Serviciul Fiscal de Stat;
16) înregistrarea livrărilor/procurărilor de mărfuri și servicii de la furnizorii anterior anulați în calitate de subiecți ai impunerii cu TVA;
17)divergențe dintre datele din Declarațiile privind TVA, Declarațiile privind TVA depuse de beneficiarii/furnizorii agentului economic şi datele din declarațiile vamale;
18) admiterea încălcărilor repetate privind disciplina de casă;
19) contribuabilul dispune de restanțe la Bugetul Public Național, pentru o perioadă mai mare de 2 luni calendaristice;
20) recepționarea de către SFS a unor sesizări cu referire la posibilele încălcări admise de contribuabil, în scopul clarificării informației sesizate de către terți;
21) contribuabilul plătitor TVA nu declară livrări impozabile într-o perioadă mai mare de  6 luni consecutive;
22) desfășurarea activității de întreprinzător fără a dispune de acte permisive prevăzute de legislație;
23) înregistrarea relațiilor interdependente cu furnizorii și/sau beneficiarii;
24) efectuarea procurărilor de mărfuri/servicii în sumă ce depășește 1,2 milioane de lei, cu  excepţia livrărilor scutite de T.V.A. fără drept de deducere şi a celor care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art.95 alin.(2) din Codul fiscal, pentru perioada ultimelor 12 luni consecutive, fără a fi înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu TVA.

Important! Vizita fiscală la contribuabilii nou-înregistraţi poate fi efectuată ulterior termenului prezentării primei dări de seamă fiscale, cu excepţia cazurilor în care efectuarea acesteia este solicitată de către contribuabil.

În cadrul vizitei fiscale, prin stabilirea datelor de ordin general despre activitatea contribuabilului, se subînţelege constatarea:
- amplasării sediului contribuabilului şi a subdiviziunilor sale structurale;
- veridicităţii datelor şi informaţiilor prezentate de contribuabil Serviciului Fiscal de Stat;
- datelor privind persoanele cu funcţii de răspundere care gestionează activitatea contribuabilului și confirmarea gestionării de către acestea a activității întreprinderii, informației de contact a contribuabilului;
- respectării actelor normative în vigoare privind modul de evidență contabilă;
- genului(rilor) de activitate real practicat(e) și deținerea actelor permisive prevăzute de legislația în vigoare pentru desfășurarea activității de întreprinzător cu informarea agentului economic despre actele necesare;
- dispunerii de active (clădiri, depozite, mijloace de transport, terenuri etc.), inclusiv prin observarea directă a acestora,personalului angajat și informației aferente regimului de lucru, salariului mediu calculat;
- indicarea modalității principale și alternative de comunicare cu autoritatea fiscală;
-  în caz de pluralitate de administratori, identificarea administratorului cu care se va realiza în mod efectiv comunicarea.
- altor informații relevante;

Notă. Vizita fiscal se stabilește pe parcursul unei singure zi și se efectuează în orele programului de lucru al contribuabilului.

În cadrul vizitei fiscale funcționarul fiscal va întreține o conversație cu conducerea agentului economic pe marginea respectării obligațiilor fiscale şi constată datele de ordin general despre activitatea contribuabilului.

Concomitent, funcționarul fiscal va răspunde la întrebările puse de către contribuabil referitor la modul de respectare a legislației fiscale, modul de ținere a evidenței contabile, inclusiv la drepturile şi obligațiile acestuia, tipul şi termenele de achitare a obligațiilor fiscale, prezentare a declarațiilor și dărilor de seamă fiscale aferente activității, consecințelor admiterii restanțelor la buget, precum și măsurile de asigurare și executare silită ce pot fi aplicate de către Serviciul Fiscal de Stat, inclusiv dreptul de a aplica mecanismul legal al insolvabilităţii faţă de contribuabilii care au ajuns în incapacitate de plată, la alte aspecte ce vizează modalitatea aplicării legislaţiei fiscale.

După finalizarea vizitei fiscale funcționarul fiscal perfectează Raportul vizitei fiscal și Procesul-verbal de observare directă a activității contribuabilului, pe foi format A4, în care se consemnează datele/faptele constatate și subiectele discutate în cadrul vizitei fiscal. Documentele se întocmesc în două exemplare, primul se păstrează la Serviciul Fiscal de Stat, iar al doilea se înmânează contribuabilului contra semnăturii.

Raportul vizitei fiscal se va semna de către funcţionarul fiscal, conducătorul şi contabilul şef al contribuabilului. În Raportul vizitei se vor reflecta informații cu privire la:
a) data efectuării vizitei fiscale;
b) numele, prenumele, funcția funcționarului fiscal care a efectuat vizita fiscală;
c) numărul şi data delegării în vizită fiscală;
d) denumirea contribuabilului supus vizitei fiscale;
e) codul fiscal al contribuabilului;
f) perioada de activitate examinată în cadrul vizitei fiscale;
g) locul, adresa unde a fost efectuată vizita fiscală;
h) persoanele ce au participat în cadrul vizitei fiscale;
i) numărul cererii prin care s-a solicitat înregistrarea ca contribuabil al TVA/antrepozitar autorizat;
j) datele de ordin general despre activitatea contribuabilului;
k)pentru contribuabilii restanțieri: restanța înregistrată, explicațiile depuse de reprezentatul contribuabilului;
l) întrebările adresate de către contribuabil şi răspunsurile oferite de către funcţionarul fiscal;
m) concluzii şi propuneri;
n)semnătura funcționarului fiscal, conducătorului, contabilului/contabilului-şef, persoanei împuternicite al întreprinderii;
o) date, informații aferente indicatorilor de activitate ai agentului economic, conform documentelor examinate în cadrul vizitei fiscale;
p) alte date.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...