37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Facilitarea activității mediului de afaceri II: ajustările operate în Codul fiscal

Facilitarea activității mediului de afaceri II: ajustările operate în Codul fiscal

22.11.2023687 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial de astăzi, 22 noiembrie curent, a fost publicată Legea nr. 325 din 9 noiembrie 2023 pentru modificarea unor acte normative (facilitarea activității mediului de afaceri II). Astfel, documentul publicat conține o serie de modificări operate asupra Codului fiscal, după cum urmează:

Titlul II Impozitul pe venit

Semnarea declaraţiilor şi altor documente

Au fost ajustate prevederile aferente semnării declaraţiilor şi altor documente (art.85 alin. (1) din CF). Astfel, declaraţia, darea de seamă sau alte documente care, potrivit prevederilor Titlului II, urmează a fi prezentate Serviciului Fiscal de Stat trebuie să fie perfectate şi semnate olograf sau prin aplicarea semnăturii electronice în conformitate cu regulile şi formele stabilite de către Serviciul Fiscal de Stat.

Titlul III Taxa pe valoare adăugată

Deducerea sumei T.V.A. pentru mărfurile, serviciile procurate

Articolul 102 din CF care reglementează deducerea sumei T.V.A. pentru mărfurile, serviciile procurate a fost completat. Respectiv, alin.10) al art. menționat a fost completată cu o nouă literă - d) astfel încât, subiectul impozabil are dreptul la deducerea sumei T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate dacă dispune de bonuri fiscale și care au fost achitate prin intermediul cardului de plată de afaceri (business), dacă valoarea achizițiilor nu depășește 2000 lei inclusiv TVA, dar nu mai mult de 10 mii de lei pentru o perioadă fiscală, cu condiția achitării acestora prin intermediul cardului de plată de afaceri (business).

Livrări scutite de TVA

Conform completărilor aduse alin. (2) art. 103 din CF, se scutesc de T.V.A. fără drept de deducere mărfurile autohtone anterior exportate cu utilizarea serviciilor poștale și reintroduse, în termen de 3 luni de la data exportului, în aceeași stare. Dacă la realizarea exportului suma TVA pentru marfa respectivă a fost restituită, contribuabilul este obligat să calculeze și să declare suma TVA pentru luna în care a avut loc reintroducerea mărfii.

Factura fiscală și cazurile speciale de eliberare a acesteia

Au fost ajustate prevederile aferente facturii fiscale și cazurilor speciale de eliberarea a acestora (117 și 1171 din CF). Potrivit modificărilor operate la art. 117 alin. (3) litera a), textul „.La sfârșitul fiecărei zile de lucru, în registrul echipamentului de casă și de control se înscriu datele raportului de închidere zilnică a echipamentului de casă și de control” a fost exclus.

Totodată, în redacție nouă a fost expus și alin. (4) din art. 1171al CF, conform căruia la livrările de producţie agricolă şi de mărfuri, servicii către proprietarii de teren agricol în contul plăţii pentru arenda pămîntului, factura fiscală se eliberează de arendaş în ultima zi a lunii în care a avut loc livrarea, la valoarea totală a livrării, cu anexarea informaţiei despre beneficiari, ce conţine indicatorii specificaţi în factura fiscală şi semnătura olografă a beneficiarilor, în cazul unui document emis pe suport de hârtie, sau semnătura electronică calificată, în cazul unui document electronic.

Titlul V Administrare fiscală

Noțiuni

Conform ajustărilor aduse pct.13) art. 129 din CF, a fost majorat cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care nu se consider restanță. Astfel, al doilea enunț din pct.13) art. 129 din CF a fost expus în redacție nouă și prevede că suma neachitată a obligațiilor fiscale în cuantum de până la 500 de lei inclusiv nu se consideră restanță față de bugetul public național.

Obligaţiile serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale

Au fost ajustate prevederile aferente obligaţiilor serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale (art. 158 din CF). Ca rezultat al modificărilor operate la art. 158 lit. h) din CF, au fost substiuite cuvintele „la cererea scrisă a contribuabilului,” cu textul „la cererea contribuabilului, depusă pe suport de hârtie sau în formă electronică,”, iar după cuvintele „să elibereze” a fost introdus textul „în forma solicitată – pe suport de hârtie sau în formă electronică”.

Anularea codului fiscal

Prin prezenta lege la art.168 alin. (4) litera a), textul „La cerere se anexează certificatul de atribuire a codului fiscal” a fost substituti cu textul „La cerere se anexează certificatul de atribuire a codului fiscal în forma în care a fost emis de Serviciul Fiscal de Stat – pe suport de hârtie sau în formă de document electronic”.

Astfel, codul fiscal se anulează în baza cererii persoanelor indicate la art.162 alin.(1) lit.a) şi/sau informaţiei prezentate în conformitate cu art.166 alin.(2), sau actului legislativ ori actului emis în baza lui, sau certificatului de confirmare a lichidării sau reorganizării persoanei, eliberat de autoritatea publică competentă. La cerere se anexează certificatul de atribuire a codului fiscal în forma în care a fost emis de Serviciul Fiscal de Stat – pe suport de hârtie sau în formă de document electronic.

Stingerea obligaţiei fiscale prin compensare

Ca rezultat al modificărilor operate la articolul 175 alin. (7) din CF, textul „100 lei” a fost substituit cu textul „500 de lei”, astfel că excedentul sumei compensate se restituie contribuabilului sau se utilizează, conform prevederilor art.101 alin (8), art.1011 alin.(4) sau art.125 alin.(5), în cazul stingerii restanţelor faţă de bugetul public naţional. În acest scop, suma neachitată a obligaţiilor fiscale în cuantum de pînă la 500 lei inclusiv nu se consideră restanţă faţă de bugetul public naţional.

Citaţia la Serviciul Fiscal de Stat, inclusiv citaţia bancară, procedura de audiere

Conform completărilor aduse alin. (1) art. 226 din CF, Serviciul Fiscal de Stat nu va solicita să fie prezentate documentele pe suport de hârtie dacă acestea sunt suficiente și pot fi transmise în formă de document electronic și/sau copii scanate ale documentelor existente pe suport de hârtie, prin aplicarea semnăturii electronice calificate, pe propria răspundere, a persoanei citate.

Concomitent, art. 226 a fost completat cu un nou aliniat - (41), potrivit căruia dacă audierea persoanei citate are loc la distanță, prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare, iar persoana citată nu dispune de semnătură electronică calificată, procesul-verbal nu este semnat de persoana citată și funcționarul fiscal include în procesul-verbal mențiunea despre faptul că persoana audiată nu dispune de semnătură electronică calificată și, dacă este cazul, despre obținerea mărturiilor prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare, cu indicarea datelor de identificare ale înregistrării video corespunzătoare, care se include la dosar pe un purtător de informație.

Participarea persoanei trase la răspundere pentru încălcare fiscală la examinarea cazului

La art. 243, alin. (1) a fost completat cu prevederi potrivit cărora, ședința de examinare a cazului de încălcare fiscală poate fi desfășurată fără întrunirea fizică a participanților, și anume prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare, dacă participanții și persoana trasă la răspundere asigură, la aceeași dată și oră, prezența prin intermediul mijloacelor de comunicare respective.

Pentru desfășurarea ședinței pot fi utilizate doar mijloace electronice de comunicare și programe informatice corespunzătoare, care asigură percepția vizuală și auditivă a tuturor participanților în timp real și permit efectuarea înregistrărilor video și audio.

Examinarea contestaţiilor în cadrul Consiliului de soluţionare a disputelor

Potrivit modificărilor operate la art. 2741 alin. (1) din CF, cuvintele „în formă scrisă” au fost substituite cu textul „în scris, pe suport de hârtie sau în formă de document electronic”.

Respectiv, orice persoană supusă controlului de către Serviciul Fiscal de Stat, care se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, prin actele administrative emise în cadrul procedurii de control, prin acţiunile sau inacţiunile Serviciului Fiscal de Stat sau ale funcţionarilor fiscali în cadrul acestor proceduri, este în drept să le conteste, în tot sau în parte, prin depunerea la Serviciul Fiscal de Stat a unei contestaţii în scris, pe suport de hârtie sau în formă de document electronic.

O altă prevedere se referă la limitarea plafonului obligației fiscale aferente contestațiilor care pot fi examinate în cadrul Consiliului de soluționare. Astfel, contestaţia se examinează în cazul în care persoana supusă controlului a consemnat în cerere acordul cu privire la divulgarea datelor potrivit alin.(5) şi contestă acte administrative prin care s-a stabilit o obligaţie fiscală în sumă de peste 250000 de lei – pentru persoane juridice şi peste 125000 de lei – pentru persoane fizice.

De asemenea, s-a stabilit că Consiliul de soluționare a disputelor va fi constituit în cadrul Serviciului Fiscal de Stat din reprezentanți ai asociațiilor din mediul de afaceri cu relevanță pentru domeniul fiscal, în proporție de cel puțin 50% din componența Consiliului, dar nu mai puțin de 3 reprezentanți.

Legea a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

În Monitorul Oficial de astăzi, 22 noiembrie curent, a fost publicată Legea nr. 325 din 9 noiembrie 2023 pentru modificarea unor acte normative (facilitarea activității mediului de afaceri II). Astfel, documentul publicat conține o serie de modificări operate asupra Codului fiscal, după cum urmează:

Titlul II Impozitul pe venit

Semnarea declaraţiilor şi altor documente

Au fost ajustate prevederile aferente semnării declaraţiilor şi altor documente (art.85 alin. (1) din CF). Astfel, declaraţia, darea de seamă sau alte documente care, potrivit prevederilor Titlului II, urmează a fi prezentate Serviciului Fiscal de Stat trebuie să fie perfectate şi semnate olograf sau prin aplicarea semnăturii electronice în conformitate cu regulile şi formele stabilite de către Serviciul Fiscal de Stat.

Titlul III Taxa pe valoare adăugată

Deducerea sumei T.V.A. pentru mărfurile, serviciile procurate

Articolul 102 din CF care reglementează deducerea sumei T.V.A. pentru mărfurile, serviciile procurate a fost completat. Respectiv, alin.10) al art. menționat a fost completată cu o nouă literă - d) astfel încât, subiectul impozabil are dreptul la deducerea sumei T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate dacă dispune de bonuri fiscale și care au fost achitate prin intermediul cardului de plată de afaceri (business), dacă valoarea achizițiilor nu depășește 2000 lei inclusiv TVA, dar nu mai mult de 10 mii de lei pentru o perioadă fiscală, cu condiția achitării acestora prin intermediul cardului de plată de afaceri (business).

Livrări scutite de TVA

Conform completărilor aduse alin. (2) art. 103 din CF, se scutesc de T.V.A. fără drept de deducere mărfurile autohtone anterior exportate cu utilizarea serviciilor poștale și reintroduse, în termen de 3 luni de la data exportului, în aceeași stare. Dacă la realizarea exportului suma TVA pentru marfa respectivă a fost restituită, contribuabilul este obligat să calculeze și să declare suma TVA pentru luna în care a avut loc reintroducerea mărfii.

Factura fiscală și cazurile speciale de eliberare a acesteia

Au fost ajustate prevederile aferente facturii fiscale și cazurilor speciale de eliberarea a acestora (117 și 1171 din CF). Potrivit modificărilor operate la art. 117 alin. (3) litera a), textul „.La sfârșitul fiecărei zile de lucru, în registrul echipamentului de casă și de control se înscriu datele raportului de închidere zilnică a echipamentului de casă și de control” a fost exclus.

Totodată, în redacție nouă a fost expus și alin. (4) din art. 1171al CF, conform căruia la livrările de producţie agricolă şi de mărfuri, servicii către proprietarii de teren agricol în contul plăţii pentru arenda pămîntului, factura fiscală se eliberează de arendaş în ultima zi a lunii în care a avut loc livrarea, la valoarea totală a livrării, cu anexarea informaţiei despre beneficiari, ce conţine indicatorii specificaţi în factura fiscală şi semnătura olografă a beneficiarilor, în cazul unui document emis pe suport de hârtie, sau semnătura electronică calificată, în cazul unui document electronic.

Titlul V Administrare fiscală

Noțiuni

Conform ajustărilor aduse pct.13) art. 129 din CF, a fost majorat cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care nu se consider restanță. Astfel, al doilea enunț din pct.13) art. 129 din CF a fost expus în redacție nouă și prevede că suma neachitată a obligațiilor fiscale în cuantum de până la 500 de lei inclusiv nu se consideră restanță față de bugetul public național.

Obligaţiile serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale

Au fost ajustate prevederile aferente obligaţiilor serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale (art. 158 din CF). Ca rezultat al modificărilor operate la art. 158 lit. h) din CF, au fost substiuite cuvintele „la cererea scrisă a contribuabilului,” cu textul „la cererea contribuabilului, depusă pe suport de hârtie sau în formă electronică,”, iar după cuvintele „să elibereze” a fost introdus textul „în forma solicitată – pe suport de hârtie sau în formă electronică”.

Anularea codului fiscal

Prin prezenta lege la art.168 alin. (4) litera a), textul „La cerere se anexează certificatul de atribuire a codului fiscal” a fost substituti cu textul „La cerere se anexează certificatul de atribuire a codului fiscal în forma în care a fost emis de Serviciul Fiscal de Stat – pe suport de hârtie sau în formă de document electronic”.

Astfel, codul fiscal se anulează în baza cererii persoanelor indicate la art.162 alin.(1) lit.a) şi/sau informaţiei prezentate în conformitate cu art.166 alin.(2), sau actului legislativ ori actului emis în baza lui, sau certificatului de confirmare a lichidării sau reorganizării persoanei, eliberat de autoritatea publică competentă. La cerere se anexează certificatul de atribuire a codului fiscal în forma în care a fost emis de Serviciul Fiscal de Stat – pe suport de hârtie sau în formă de document electronic.

Stingerea obligaţiei fiscale prin compensare

Ca rezultat al modificărilor operate la articolul 175 alin. (7) din CF, textul „100 lei” a fost substituit cu textul „500 de lei”, astfel că excedentul sumei compensate se restituie contribuabilului sau se utilizează, conform prevederilor art.101 alin (8), art.1011 alin.(4) sau art.125 alin.(5), în cazul stingerii restanţelor faţă de bugetul public naţional. În acest scop, suma neachitată a obligaţiilor fiscale în cuantum de pînă la 500 lei inclusiv nu se consideră restanţă faţă de bugetul public naţional.

Citaţia la Serviciul Fiscal de Stat, inclusiv citaţia bancară, procedura de audiere

Conform completărilor aduse alin. (1) art. 226 din CF, Serviciul Fiscal de Stat nu va solicita să fie prezentate documentele pe suport de hârtie dacă acestea sunt suficiente și pot fi transmise în formă de document electronic și/sau copii scanate ale documentelor existente pe suport de hârtie, prin aplicarea semnăturii electronice calificate, pe propria răspundere, a persoanei citate.

Concomitent, art. 226 a fost completat cu un nou aliniat - (41), potrivit căruia dacă audierea persoanei citate are loc la distanță, prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare, iar persoana citată nu dispune de semnătură electronică calificată, procesul-verbal nu este semnat de persoana citată și funcționarul fiscal include în procesul-verbal mențiunea despre faptul că persoana audiată nu dispune de semnătură electronică calificată și, dacă este cazul, despre obținerea mărturiilor prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare, cu indicarea datelor de identificare ale înregistrării video corespunzătoare, care se include la dosar pe un purtător de informație.

Participarea persoanei trase la răspundere pentru încălcare fiscală la examinarea cazului

La art. 243, alin. (1) a fost completat cu prevederi potrivit cărora, ședința de examinare a cazului de încălcare fiscală poate fi desfășurată fără întrunirea fizică a participanților, și anume prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare, dacă participanții și persoana trasă la răspundere asigură, la aceeași dată și oră, prezența prin intermediul mijloacelor de comunicare respective.

Pentru desfășurarea ședinței pot fi utilizate doar mijloace electronice de comunicare și programe informatice corespunzătoare, care asigură percepția vizuală și auditivă a tuturor participanților în timp real și permit efectuarea înregistrărilor video și audio.

Examinarea contestaţiilor în cadrul Consiliului de soluţionare a disputelor

Potrivit modificărilor operate la art. 2741 alin. (1) din CF, cuvintele „în formă scrisă” au fost substituite cu textul „în scris, pe suport de hârtie sau în formă de document electronic”.

Respectiv, orice persoană supusă controlului de către Serviciul Fiscal de Stat, care se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, prin actele administrative emise în cadrul procedurii de control, prin acţiunile sau inacţiunile Serviciului Fiscal de Stat sau ale funcţionarilor fiscali în cadrul acestor proceduri, este în drept să le conteste, în tot sau în parte, prin depunerea la Serviciul Fiscal de Stat a unei contestaţii în scris, pe suport de hârtie sau în formă de document electronic.

O altă prevedere se referă la limitarea plafonului obligației fiscale aferente contestațiilor care pot fi examinate în cadrul Consiliului de soluționare. Astfel, contestaţia se examinează în cazul în care persoana supusă controlului a consemnat în cerere acordul cu privire la divulgarea datelor potrivit alin.(5) şi contestă acte administrative prin care s-a stabilit o obligaţie fiscală în sumă de peste 250000 de lei – pentru persoane juridice şi peste 125000 de lei – pentru persoane fizice.

De asemenea, s-a stabilit că Consiliul de soluționare a disputelor va fi constituit în cadrul Serviciului Fiscal de Stat din reprezentanți ai asociațiilor din mediul de afaceri cu relevanță pentru domeniul fiscal, în proporție de cel puțin 50% din componența Consiliului, dar nu mai puțin de 3 reprezentanți.

Legea a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...