37.9k
Home  »  Articole  »  Fiscalitate   »   Din 1 ianuarie 2013, toţi plătitorii de T.V.A. vor raporta prin intermediul serviciului „Declaraţie electronică”!

Din 1 ianuarie 2013, toţi plătitorii de T.V.A. vor raporta prin intermediul serviciului „Declaraţie electronică”!

31.10.20123.426 views Fiscservinform
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...
 

Din 1 ianuarie 2013, toţi plătitorii de T.V.A. vor raporta prin intermediul

serviciului „Declaraţie electronică”!

Agenţii economici care prestează o anumită activitate sînt obligaţi prin lege să prezinte organului fiscal anumite rapoarte. Pînă în anul 2011, fiecare contribuabil depunea aceste dări de seamă pe suport de hîrtie. Începînd însă cu data 1 ianuarie 2012, această modalitate de prezentare a fost substituită cu serviciul „Declaraţie electronică”. Iniţial, pentru agenţii economici plătitori de T.V.A. din municipiul Chişinău, Bălţi şi Comrat (în număr de 15 000), iar cu începere de la 1 ianuarie 2013 şi pentru cei din republică (în număr de 10 000).

În art.187, alin. (21), lit. b), din Codul Fiscal este stipulat că începînd cu data de 1 ianuarie 2013, agenţii economici plătitori de T.V.A. din republică (în număr de cca 10 000) vor prezenta rapoartele fiscale prin intermediul serviciului „Declaraţie electronică”. Această acţiune vine ca urmare a conectării gratuite, în anul 2011, a celor 15 000 de subiecţi ai impunerii cu T.V.A. din municipiul Chişinău, Bălţi şi Comrat, care din 1 ianuarie 2012 prezintă rapoartele fiscale utilizînd modalitatea enunţată.

Conectarea acestor 10 000 de agenţi economici se încadrează în executarea „Planului de acţiuni a Guvernului pentru anii 2012-2015” (aprobat prin Hotărîrea nr. 289 din 07 mai, 2012), care prevede implementarea generalizată a sistemului de declarare fiscală prin utilizarea tehnologiilor informaţionale (e-declaraţii), astfel încît, pînă în anul 2014, 60% din declaraţiile fiscale să fie depuse prin internet.

Activităţile aferente procesului de conectare a contribuabililor la serviciul „Declaraţie electronică” revin în sarcina Î.S.”Fiscservinform” – administratorul tehnico-tehnologic al Serviciului Fiscal de Stat.

Pentru desfăşurarea eficientă a conectării gratuite a celor 10 000 de agenţi economici, Serviciul Fiscal de Stat a instituit 10 Centre de Conectare Regionale, care activează eficient, cu implicarea unui personal bine instruit. În general, la crearea centrelor s-a ţinut cont de criteriul geografic şi asigurarea comodităţii subiecţilor vizaţi prin excluderea deplasării lor la distanţe lungi.

De la lansarea procesului de conectare (3 septembrie curent) a subiecţilor impunerii cu T.V.A. din republică şi pînă în prezent, s-au înregistrat următoarele date statistice:

Agenţi economici plătitori de T.V.A. din republică programaţi şi conectaţiîn

Centrele de Conectare Regionale

false false false     MicrosoftInternetExplorer4  

  false false false     MicrosoftInternetExplorer4  

Conectarea celorlalţi agenţi economici care fac parte din această categorie, continuă pînă la sfîrşitul lunii decembrie, conform programărilor efectuate în Registrul Programărilor Electronice (RPE). De asemenea, pe parcursul anului 2013 vor fi conectaţi gratuit şi cei care vor trece din categoria neplătitorilor de T.V.A. în cea a plătitorilor de T.V.A.

În urma auditului efectuat de către colaboratorii Î.S.”Fiscservinform” în cadrul Centrelor de Conectare Regionale, s-a constatat înregistrarea unor deficienţe din partea subiecţilor impunerii cu T.V.A, în ceea ce priveşte următoarele aspecte:

- neprezentarea la sediu în vederea încheierii acordului de conectare la serviciul “Declaraţie electronică”;

- întîrzieri;

- prezentarea pachetului incomplet de documente necesare.

Reieşind din aceste considerente, specificăm că agenţii economici vizaţi trebuie să dispună asupra lor de următoarele ACTE NECESARE:

- originalul şi copia certificatului de înregistrare a întreprinderii;

- originalul şi copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;

- ordinul intern al întreprinderii privind stabilirea persoanelor responsabile de semnarea dărilor de seamă fiscale în formă electronică, utilizînd serviciul „Declaraţie electronică” (cu funcţia de conducător şi contabil-şef);

- buletinul de identitate în original şi copie, a persoanelor indicate în ordinul intern şi procură;

- procura autentificată notarial privind împuternicirea persoanei cu dreptul de semnare a dărilor de seamă fiscale (în cazul persoanelor ce substituie conducătorul şi contabilul-şef, precum şi în cazul persoanelor altele decît conducătorul şi contabilul-şef), semnării Acordului şi ridicării semnăturii electronice de autentificare (în cazul prezentării numai a uneia din persoanele indicate în ordinul intern sau procură);

- ştampila întreprinderii.

Pînă la sfîrşitul perioadei de conectare, subiecţii impunerii cu T.V.A. din republică au posibilitatea să participe GRATUIT la cursuri de instruire, în cadrul cărora pot aplica în practică serviciul „Declaraţie electronică”. Seminarele se organizează în fiecare zi de vineri, în baza unei programări prealabile la numărul de telefon (022) 822-222 a Secţiei de Asistenţă a Clienţilor din cadrul Î.S. „Fiscservinform”. Instruirea este desfăşurată atît în limba de stat, cît şi în limba rusă.

Este important să menţionăm că fiecărui agent economic conectat la serviciul „Declaraţie electronică” i se oferă acces de utilizare şi la alte servicii precum:

a) „Registrul general electronic al facturilor fiscale” - destinat organizării evidenţei electronice a facturilor fiscale la agentul economic furnizor al bunurilor materiale şi a serviciilor. Scopul său constă în uşurarea, simplificarea, sporirea eficienţei şi rapidităţii procesului de evidenţă al facturilor fiscale ale agenţilor economici din republică.

b) “Facturi Fiscale” - permite verificarea apartenenţei facturii fiscale prin introducerea codului fiscal al întreprinderii, seriei şi numărului facturii. Ca rezultat, solicitantul obţine informaţia privitor la apartenenţa facturii fiscale întreprinderii emitente.

c) “Descarcă formulare” - oferă posibilitatea descărcării tuturor formularelor dărilor de seamă fiscale. Conţinutul lor este permanent actualizat conform modificărilor sau redactărilor operate de Inspectoratul Fiscal de Stat. Toate formulare sînt în format PDF şi pot fi uşor accesate, descărcate şi imprimate. Totodată, serviciu acordă un suport informativ pentru contribuabili privind modalitatea de completare a formularelor conform instrucţiunilor corespunzătoare ataşate.

d) “Informaţia despre contribuabil” - oferă posibilitatea verificării informaţiilor despre contribuabil. La introducerea codului fiscal, contribuabilul poate obţine informaţie despre identitatea întreprinderii: codul fiscal al întreprinderii solicitate, denumirea acesteia, forma organizatorico-juridică, abreviatura, genurile de activitate, date despre subdiviziuni şi datele despre înregistrarea în calitate de plătitor T.V.A. şi accize.

e) “Semnătura digitală” - semnătură electronică de autentificare pentru semnarea rapoartelor fiscale transmise de către contribuabili prin intermediul serviciului „Declaraţie electronică”.

f) “Acces avansat la informaţii despre contribuabil” - conține informaţii extinse privind contribuabilul verificat. Cu alte cuvinte, pe lîngă datele standarde care conţin codul fiscal şi denumirea, se prezintă informaţii privind genul de activitate al contribuabilului, adresa juridică a sediului, date despre subdiviziuni, date despre înregistrarea în calitate de plătitor T.V.A. şi accize.

g) “Verificarea controalelor fiscale”- permite agentului economic să obțină informații privind controlul fiscal planificat. La introducerea codului fiscal al agentului economic sau denumirea întreprinderii, utilizatorul obține posibilitatea să vizualizeze perioada de timp - semestrul şi anul cînd va fi efectuat controlul fiscal.

h)  “Cutia electronică poştală de înştiinţare” - constă în fortificarea interacţiunii între Serviciul Fiscal şi contribuabil în ceea ce priveşte obţinerea operativă a tuturor informaţiilor din domeniul fiscal.

În contextul celor menţionate, specificăm că începînd cu anul 2013 toţi plătitorii de T.V.A. vor fi deja utilizatori ai serviciului „Declaraţie electronică” şi vor prezenta rapoartele fiscale prin intermediul reţelei internet. În aceste condiţii, nu doar că se va optimiza interacţiunea dintre această categorie de contribuabili şi Serviciul Fiscal de Stat, ci şi le va asigura: acces rapid la informaţie, excluderea cheltuielilor suplimentare de timp, cheltuieli pentru transport, lipsa necesităţii de deplasare la organul fiscal, excluderea necesităţii de imprimare a formularelor pe suport de hîrtie, disponibilitatea de prezentare a declaraţiei 24/24 ore, 7 zile pe săptămînă în condiţii de maximă comoditate.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...