37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   CSE a aprobat mai multe măsuri de suport a agenților economici. Vezi Dispoziția din 8 aprilie 2021

CSE a aprobat mai multe măsuri de suport a agenților economici. Vezi Dispoziția din 8 aprilie 2021

09.04.2021234 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Ședința Comisiei pentru Situații Excepționale, în cadrul căreia au fost revizuite unele acțiuni restrictive aprobate anterior și introduse măsuri noi, orientate spre susținerea cetățenilor și a mediului de afaceri din Republica Moldova s-a desfășurat la data 8 aprilie 2021. Prin Dispoziția nr. 2 din 8 aprilie 2021 s-au aprobat următoarele măsuri de susținere a activității agenților economici:

1. Prin derogare de la prevederile Codului fiscal nr. 1163/1997, Legii nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale şi Legii nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, plăţile efectuate de angajator pînă la 31 mai 2021 pentru procurarea vaccinului şi serviciul de vaccinare anti-COVID-19 se permit spre deducere în scopuri fiscale şi sunt scutite de impozitul pe venit, de contribuţia de asigurări sociale de stat obligatorii şi de primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

2. Prin derogare de la prevederile Codului fiscal nr. 1163/1997, Legii nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi Legii nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale:
2.1. întreprinderile, subiecţi ai impunerii, sunt în drept să beneficieze de prelungirea termenului de depunere a dărilor de seamă fiscale şi a termenului de stingere a obligaţiilor fiscale pentru achitarea impozitelor, taxelor şi altor plăţi obligatorii conform dărilor de seamă fiscale respective, în cazul în care conducătorul întreprinderii (reprezentantul acestuia) şi/sau o altă persoană cu funcţie de răspundere a acestuia care, în virtutea atribuţiilor de serviciu, este obligată să prezinte dările de seamă fiscale şi să stingă obligaţia fiscală în modul şi în termenele stabilite de legislaţia în vigoare, se află în concediu medical în legătură cu tratamentul virusului SARS-CoV2, la data limită de depunere a dărilor de seamă fiscale şi de achitare a obligaţiei fiscale către buget.
2.2. Exercitarea dreptului prevăzut de prezentul punct se efectuează în baza cererii depuse la Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu modul stabilit de acesta. La cerere se va anexa copia certificatului medical şi confirmarea de la medicul de familie, potrivit căreia persoana a beneficiat de concediu medical în legătură cu tratamentul virusului SARS-CoV-2.

2.3. In baza actelor prezentate, Serviciul Fiscal de Stat, în termen de 15 zile, va asigura efectuarea ajustărilor de rigoare privind situaţia fiscală a contribuabilului în sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, conform reglementărilor interne.
2.4. Termenul modificat va reprezenta data indicată în cererea depusă de către contribuabil către Serviciul Fiscal de Stat şi care nu va depăşi:
2.4.1. data de 25 aprilie - pentru perioadele al căror termen de declarare şi/sau de achitare a survenit până la data emiterii prezentei dispoziţii;
2.4.2. data de 25 a lunii următoare celei în care a survenit termenul de achitare şi prezentare a dărilor de seamă fiscale corespunzătoare.
În termenul respectiv urmează a fi prezentate dările de seamă şi efectuată achitarea impozitelor, taxelor şi altor plăţi obligatorii la buget.
2.5. Prevederile prezentului punct sunt aplicabile perioadelor fiscale al căror termen de prezentare a dărilor de seamă fiscale şi achitare a obligaţiei fiscale survine în perioada 1 ianuarie - 31 mai 2021.

3. Prin derogare de la prevederile art. 282 alin. ( I 1) şi (41) şi art. 286 din Codul fiscal, art. 4 alin. (7) lit. b) şi c) şi alin. (9) lit. b) din Legea nr. 1056/2000 pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, pentru perioada fiscală aferentă anului 2021:
3.1. în cazul bunurilor imobiliare, inclusiv al terenurilor persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, precum şi al terenurilor neevaluate ale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), termenul de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar până la 30 iunie a anului curent se răsfrânge asupra obiectelor impunerii existente şi/sau dobândite de către categoriile respective de contribuabili până la data de 31 martie inclusiv a anului curent, iar termenul de achitare până la 25 martie a anului următor anului de gestiune - asupra bunurilor dobândite după data de 31 martie a anului curent;
3.2. avizele de plată a impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar ce urmează a fi expediate fiecărui subiect al impunerii de către serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale ale primăriilor cel târziu până la 15 iunie a anului curent vor conţine informaţia cu privire la obligaţiile fiscale calculate pentru obiectele impunerii existente şi/sau dobândite de către categoriile respective de contribuabili până la data de 31 martie inclusiv a anului curent, iar cele ce urmează a fi expediate cel târziu până la 1 februarie a anului următor anului fiscal de gestiune - informaţia cu privire la obligaţiile fiscale calculate pentru obiectele impunerii dobândite după data de 31 martie inclusiv a anului curent.

4. Se extinde perioada de implementare a Programului de rambursare a TVA pe perioada ianuarie-mai 2021 inclusiv, în următoare condiţii:
4.1. Suma rambursării TVA va constitui mărimea minimă dintre următoarele sume:
4.1.1 suma TVA spre deducere în perioada ulterioară, înregistrată pentru ultima perioadă fiscală privind TVA;
4.1.2. suma achitată a impozitului pe venit, a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală datorate de salariat pentru perioada fiscală și/sau perioadele fiscale ce corespund perioadei ianuarie-mai 2021 inclusiv.
4.2. Suma cumulativă a subvenţiei pe perioada Programului de rambursare a TVA nu va depăşi suma TVA destinată perioadei ulterioare, reflectată în declaraţia privind TVA pentru perioada fiscală decembrie 2020.
4.3. Programul de rambursare a TVA se va desfăşura în condiţiile prevederilor art. I cap. II din Legea nr.60/2020 privind instituirea unor măsuri de susţinere a activităţii de întreprinzător şi modificarea unor acte normative şi ale Ordinului Ministerului Finanţelor nr.76/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA şi înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară, în partea în care nu contravine prezentei dispoziţii, cu excepţia producătorilor agricoli afectaţi, pentru care se aplică prevederile Legii nr.60/2020.

5. Se extinde perioada de implementare a Programului de subvenţionare a dobânzilor pe perioada ianuarie-mai 2021 inclusiv, în următoarele condiţii:
5.1. Beneficiari ai Programului de subvenţionare a dobânzilor sunt întreprinderile care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:
5.1.1. au contractat credite în perioada 1 mai 2020-31 mai 2021 inclusiv;
5.1.2. veniturile declarate în dările de seamă fiscale, constatate conform datelor contabilităţii financiare pentru perioada fiscală 2020, sunt mai mici decât cele obţinute şi declarate pentru perioada fiscală 2019.
5.2. Achitarea subvenţiei se efectuează pentru dobânzile achitate până la data de 31 mai 2021 inclusiv.
5.3. Programul de subvenţionare a dobânzilor se va desfăşura în condiţiile prevederilor art. I cap. I din Legea nr.60/2020 privind instituirea unor măsuri de susţinere a activităţii de întreprinzător şi modificarea unor acte normative şi ale Ordinului Ministerului Finanţelor nr.66/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de subvenţionare a dobânzilor la creditele bancare şi/sau nebancare contractate în perioada 1 mai 2020 - 31 decembrie 2020, în partea în care nu contravine prezentei dispoziţii.

Pentru mai multe informații, documentul poate fi accesat aici.

Prezenta Dispoziție a intrat în vigoare la data de 8 aprilie 2021.

Ședința Comisiei pentru Situații Excepționale, în cadrul căreia au fost revizuite unele acțiuni restrictive aprobate anterior și introduse măsuri noi, orientate spre susținerea cetățenilor și a mediului de afaceri din Republica Moldova s-a desfășurat la data 8 aprilie 2021. Prin Dispoziția nr. 2 din 8 aprilie 2021 s-au aprobat următoarele măsuri de susținere a activității agenților economici:

1. Prin derogare de la prevederile Codului fiscal nr. 1163/1997, Legii nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale şi Legii nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, plăţile efectuate de angajator pînă la 31 mai 2021 pentru procurarea vaccinului şi serviciul de vaccinare anti-COVID-19 se permit spre deducere în scopuri fiscale şi sunt scutite de impozitul pe venit, de contribuţia de asigurări sociale de stat obligatorii şi de primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

2. Prin derogare de la prevederile Codului fiscal nr. 1163/1997, Legii nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi Legii nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale:
2.1. întreprinderile, subiecţi ai impunerii, sunt în drept să beneficieze de prelungirea termenului de depunere a dărilor de seamă fiscale şi a termenului de stingere a obligaţiilor fiscale pentru achitarea impozitelor, taxelor şi altor plăţi obligatorii conform dărilor de seamă fiscale respective, în cazul în care conducătorul întreprinderii (reprezentantul acestuia) şi/sau o altă persoană cu funcţie de răspundere a acestuia care, în virtutea atribuţiilor de serviciu, este obligată să prezinte dările de seamă fiscale şi să stingă obligaţia fiscală în modul şi în termenele stabilite de legislaţia în vigoare, se află în concediu medical în legătură cu tratamentul virusului SARS-CoV2, la data limită de depunere a dărilor de seamă fiscale şi de achitare a obligaţiei fiscale către buget.
2.2. Exercitarea dreptului prevăzut de prezentul punct se efectuează în baza cererii depuse la Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu modul stabilit de acesta. La cerere se va anexa copia certificatului medical şi confirmarea de la medicul de familie, potrivit căreia persoana a beneficiat de concediu medical în legătură cu tratamentul virusului SARS-CoV-2.

2.3. In baza actelor prezentate, Serviciul Fiscal de Stat, în termen de 15 zile, va asigura efectuarea ajustărilor de rigoare privind situaţia fiscală a contribuabilului în sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, conform reglementărilor interne.
2.4. Termenul modificat va reprezenta data indicată în cererea depusă de către contribuabil către Serviciul Fiscal de Stat şi care nu va depăşi:
2.4.1. data de 25 aprilie - pentru perioadele al căror termen de declarare şi/sau de achitare a survenit până la data emiterii prezentei dispoziţii;
2.4.2. data de 25 a lunii următoare celei în care a survenit termenul de achitare şi prezentare a dărilor de seamă fiscale corespunzătoare.
În termenul respectiv urmează a fi prezentate dările de seamă şi efectuată achitarea impozitelor, taxelor şi altor plăţi obligatorii la buget.
2.5. Prevederile prezentului punct sunt aplicabile perioadelor fiscale al căror termen de prezentare a dărilor de seamă fiscale şi achitare a obligaţiei fiscale survine în perioada 1 ianuarie - 31 mai 2021.

3. Prin derogare de la prevederile art. 282 alin. ( I 1) şi (41) şi art. 286 din Codul fiscal, art. 4 alin. (7) lit. b) şi c) şi alin. (9) lit. b) din Legea nr. 1056/2000 pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, pentru perioada fiscală aferentă anului 2021:
3.1. în cazul bunurilor imobiliare, inclusiv al terenurilor persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, precum şi al terenurilor neevaluate ale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), termenul de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar până la 30 iunie a anului curent se răsfrânge asupra obiectelor impunerii existente şi/sau dobândite de către categoriile respective de contribuabili până la data de 31 martie inclusiv a anului curent, iar termenul de achitare până la 25 martie a anului următor anului de gestiune - asupra bunurilor dobândite după data de 31 martie a anului curent;
3.2. avizele de plată a impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar ce urmează a fi expediate fiecărui subiect al impunerii de către serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale ale primăriilor cel târziu până la 15 iunie a anului curent vor conţine informaţia cu privire la obligaţiile fiscale calculate pentru obiectele impunerii existente şi/sau dobândite de către categoriile respective de contribuabili până la data de 31 martie inclusiv a anului curent, iar cele ce urmează a fi expediate cel târziu până la 1 februarie a anului următor anului fiscal de gestiune - informaţia cu privire la obligaţiile fiscale calculate pentru obiectele impunerii dobândite după data de 31 martie inclusiv a anului curent.

4. Se extinde perioada de implementare a Programului de rambursare a TVA pe perioada ianuarie-mai 2021 inclusiv, în următoare condiţii:
4.1. Suma rambursării TVA va constitui mărimea minimă dintre următoarele sume:
4.1.1 suma TVA spre deducere în perioada ulterioară, înregistrată pentru ultima perioadă fiscală privind TVA;
4.1.2. suma achitată a impozitului pe venit, a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală datorate de salariat pentru perioada fiscală și/sau perioadele fiscale ce corespund perioadei ianuarie-mai 2021 inclusiv.
4.2. Suma cumulativă a subvenţiei pe perioada Programului de rambursare a TVA nu va depăşi suma TVA destinată perioadei ulterioare, reflectată în declaraţia privind TVA pentru perioada fiscală decembrie 2020.
4.3. Programul de rambursare a TVA se va desfăşura în condiţiile prevederilor art. I cap. II din Legea nr.60/2020 privind instituirea unor măsuri de susţinere a activităţii de întreprinzător şi modificarea unor acte normative şi ale Ordinului Ministerului Finanţelor nr.76/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA şi înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară, în partea în care nu contravine prezentei dispoziţii, cu excepţia producătorilor agricoli afectaţi, pentru care se aplică prevederile Legii nr.60/2020.

5. Se extinde perioada de implementare a Programului de subvenţionare a dobânzilor pe perioada ianuarie-mai 2021 inclusiv, în următoarele condiţii:
5.1. Beneficiari ai Programului de subvenţionare a dobânzilor sunt întreprinderile care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:
5.1.1. au contractat credite în perioada 1 mai 2020-31 mai 2021 inclusiv;
5.1.2venituri.le declarate în dările de seamă fiscale, constatate conform datelor contabilităţii financiare pentru perioada fiscală 2020, sunt mai mici decât cele obţinute şi declarate pentru perioada fiscală 2019.
5.2. Achitarea subvenţiei se efectuează pentru dobânzile achitate până la data de 31 mai 2021 inclusiv.
5.3. Programul de subvenţionare a dobânzilor se va desfăşura în condiţiile prevederilor art. I cap. I din Legea nr.60/2020 privind instituirea unor măsuri de susţinere a activităţii de întreprinzător şi modificarea unor acte normative şi ale Ordinului Ministerului Finanţelor nr.66/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de subvenţionare a dobânzilor la creditele bancare şi/sau nebancare contractate în perioada 1 mai 2020 - 31 decembrie 2020, în partea în care nu contravine prezentei dispoziţii.

Pentru mai multe informații, documentul poate fi accesat aici.

Prezenta Dispoziție a intrat în vigoare la data de 8 aprilie 2021.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...