37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Controlul de stat al respectării legislației muncii în perioada ianuarie – octombrie a anului 2020

Controlul de stat al respectării legislației muncii în perioada ianuarie – octombrie a anului 2020

20.11.2020241 views Inspectoratul de Stat al Muncii
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Activitatea Inspectoratului de Stat al Muncii este orientată spre realizarea obiectivelor ce-i revin din Programul său de activitate şi din prevederile legislației din domeniul muncii. Inspectoratul de Stat al Muncii întreprinde activități de inspecție în vederea prevenirii şi combaterii ilegalităţilor din domeniul raporturilor de muncă și desfășoară acţiuni de colaborare cu autoritățile competente în domeniul controlului siguranței ocupaționale.

Capitolul I. Acțiuni în domeniul raporturilor de muncă

Sub aspectul respectării actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii de la începutul anului în curs au efectuat 1338 controale la unități cu un număr de 69751 salariaţi, din care 37810 femei (inclusiv 6556 din mediul rural) și 19 minori. Din numărul total – 906 constituie controale planificate (din care 241 în sectorul public și 665 în sectorul privat) şi 432 inopinate (din care 182 în sectorul public și 250 în sectorul privat). Cu deplasarea în teren la agentul economic au fost efectuate 515 controale (preponderent în sectorul public), iar 823 – din oficiu.

În urma acțiunilor de inspecție au fost întocmite procese–verbale de control, în care au fost stabilite și consemnate 7799 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă. Activităţile de inspecție întreprinse scot în evidenţă faptul, că angajatorii comit cel mai frecvent încălcări ale normelor legale referitoare la stabilirea salariului și respectarea termenilor de plată a acestuia. Pe parcursul perioadei de gestiune au parvenit 870 informații-răspuns de la unități, privind îndeplinirea prescripțiilor consemnate în procesele-verbale de control. 

În contextul monitorizării modului şi termenilor de achitare a salariilor, au fost efectuate 86 controale (16 planificate și 70 inopinate) la unități, care au admis restanţe la plata salariilor în sumă de 24,040 mil. lei față de 1097 angajați, din care 310 femei. Totodată au fost constatate datorii din anii precedenți de 19,460 mil. lei față de 757 angajați de la 27 agenți economici. Inspectorii de muncă au întocmit procese-verbale de control în care au fost stabiliți termeni de lichidare a restanţelor salariale. În temeiul art.57 al.1 Codul contravențional inspectorii de muncă au încheiat 26 procese-verbale cu privire la contravenţie, care au fost înaintate spre examinare instanței de judecată.

Urmare a realizării obiectivului „Intensificarea controlului în scopul depistării evaziunilor fiscale şi contracarării fenomenului „muncii la negru” din Planul de acţiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” şi muncii nedeclarate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.477 din 28.06.2011, la 22 agenți economici și 30 angajatori-persoane fizice au fost depistate 70 persoane, ce activau fără forme legale de angajare, din care 8 femei și 5 minori. De către inspectorii de muncă, în temeiul art. 551 Codul contravențional, au fost încheiate 52 procese-verbale cu privire la contravenţie, care au fost înaintate spre examinare instanței de judecată. Au fost repuse în drepturi 16 persoane, fiindu-le legalizate raporturile de muncă.

Pentru contracararea practicii de achitare a salariilor „în plic” și a „muncii la negru”, au fost efectuate 4 controale planificate în comun cu reprezentanții Serviciului Fiscal de Stat. Cu reprezentanți ai Sindicatului Educației și Științei au fost efectuate 3 controale în comun și au fost examinate 2 petiții, din care 1 colectivă, în rezultatul căreia au fost repuse în drepturi 4 persoane. Totodată, au fost examinate 28 sesizări ale Inspectoratului de poliție privind depistarea muncii nedeclarate.

De către inspectorii de muncă au fost monitorizate 520 unităţi cu un efectiv de 20 şi mai mulți salariați. Potrivit prevederilor art.34 al Legii nr.60-XIX din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, pentru plasarea în câmpul muncii a persoanelor respective, la 93 unităţi au fost rezervate 451 locuri de muncă. La 109 unităţi, în perioada efectuării controlului, își desfășurau activitatea 378 persoane cu dizabilităţi. La 72 unităţi există registrul de evidenţă a cererilor de angajare a persoanelor cu dizabilităţi. Au informat Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă despre locurile de muncă rezervate 43 unități. Inspectorii de muncă au înaintat conducătorilor unităților prescripţii pentru conformare la prevederile legii nominalizate.

În temeiul pct.5 al Ordinului „Cu privire la efectuarea controlului asupra corectitudinii stabilirii, calculării și plății indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă” emis de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Inspectoratul de Stat al Muncii și Casa Națională de Asigurări Sociale, de către inspectorii de muncă au fost întreprinse vizite de control la 27 unități, a căror salariați în perioada 2017 – 2019 au beneficiat de indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă (cauzate de boli obișnuite, accidente nelegate de muncă, prevenirea îmbolnăvirilor, îngrijirea copilului bolnav). Ca rezultat al controalelor nu au fost depistate abateri la calcularea indemnizațiilor.

Pe parcursul perioadei de referință de către inspectorii de muncă au fost examinate şi întreprinse măsuri pentru soluţionare a 1678 petiţii parvenite de la cetăţeni. Din numărul total de petiții examinate 54% - constituie probleme ce ţin de salarizare; 16% - concediere/reducere a personalului; câte 5% - sunt semnalizări privind munca nedeclarată și probleme ce ţin de neacordarea/neplata concediilor de odihnă; 4% - abateri de la prevederile legale la încheierea contractelor individuale de muncă; câte 3% - încălcări la stabilirea regimului de muncă și semnalizări privind comiterea încălcărilor la acordarea, calcularea sau neachitarea indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, calcularea indemnizației în urma producerii accidentelor de muncă; 10% - invocă alte probleme. De asemenea au fost examinate 670 sesizări de la autorități publice și persoane juridice. Au fost repuse în drepturi 1127 persoane. Concomitent, inspectorii de muncă, au acordat ajutor metodologic şi consultativ la circa 7400 cetăţeni.

Ca rezultat al neconformării unităţilor supuse controalelor la prevederile legislaţiei muncii, de către inspectorii de muncă au fost încheiate 125 procese-verbale cu privire la contravenţie şi înaintate spre examinare în instanța de judecată.

La inspecţiile teritoriale de muncă, în baza art.33 alin.1 Codul Muncii, au fost luate la evidență 347 contracte colective de muncă și acorduri adiționale la ele.

Ca măsură de prevenire a muncii nedeclarate în agricultură, conform Legii nr.22 din 23 februarie 2018 privind exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, la solicitarea beneficiarilor de lucrări agricole, de către inspecțiile teritoriale de muncă, pe parcursul lunilor ianuarie – octombrie ale anului 2020 au fost realizate 336 Registre de evidență a zilierilor. De la beneficiarii de lucrări agricole, la inspecțiile teritoriale de muncă, au fost recepționate 554 extrase din Registrele de evidență a zilierilor

Capitolul II. Acțiuni în domeniul securității și sănătății în muncă

În vederea conformării la prevederile legislației în domeniul securității și sănătății în muncă, Inspectoratul de Stat al Muncii permanent întreprinde acțiuni de coordonare în domeniu, acordă ajutor metodologic și consultativ inspectorilor din autoritățile cu atribuții de control în domeniul siguranței ocupaționale.

Potrivit informațiilor prezentate de autoritățile cu atribuții de control în domeniul siguranței ocupaționale, în perioada ianuarie – octombrie a anului 2020 au fost desfășurate următoarele activități:

- au fost efectuate 627 controale, din care 564 planificate și 64 inopinate la unități cu efectivul de personal de 23442 unități, din care 9457 femei, 358 persoane cu dizabilități și 25 minori;

- ca rezultat al controalelor au fost constatate și consemnate în procesele-verbale de control 5847 încălcări;

- de la angajatori au parvenit 213 informații, privind remedierea încălcărilor;

- au fost examinate 53 petiții parvenite de la cetățeni, 127 sesizări de la diferite autorități și au fost întreprinse măsuri de repunere în drepturi a cetățenilor;

- au fost utilizate 15 zile la 15 ședințe de judecată;

- pentru deplasări de serviciu, întruniri și seminare au fost utilizate 126 zile;

- în temeiul art. 55/3 din Codul contravențional au fost încheiate 114 procese-verbale cu privire la contravenție;

- au fost întreprinse 8 acțiuni de colaborare cu mass-media;

- au fost desfășurate 199 acțiuni de sensibilizare, inclusiv prin vizitele de lucru la unități.

De la începutul anului, la Inspectoratul de Stat al Muncii au fost comunicate 270 evenimente de accidentare a lucrătorilor în câmpul muncii, în urma cărora au avut de suferit 277 persoane, inclusiv 50 mortal.

Inspectorii cu atribuții de control în domeniul siguranței ocupaționale au cercetat:

- 17 accidente mortale, din care 9 – de muncă și 8 – în afara muncii;

- 25 accidente grave, din care 22 – de muncă și 3 – în afara muncii.

De către comisiile întreprinderilor au fost cercetate 188 de cazuri de accidentare cu incapacitate temporară de muncă, în urma cărora au avut de suferit 189 persoane.

La data de 30 octombrie se aflau în cercetare 40 evenimente de accidentare din anul 2020 și 8 din anul 2019, din care 30 mortale din anul 2020 și 6 din anul 2019 și 10 grave din anul 2020 și 2 din anul 2019.

În vederea conformării la prevederile legislației în domeniul securității și sănătății în muncă și prevenirii accidentelor, Inspectoratul de Stat al Muncii întreprinde acțiuni de coordonare și consultare în domeniul muncii a persoanelor cu funcţii de răspundere din unităţi (conducători, conducători a locurilor de muncă, specialiști şi persoane desemnate, care se ocupă de activităţile de protecţie şi prevenire la nivel de unitate).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...