37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Contribuţii de asigurări sociale de stat – modificări efectuate în actele normative în vigoare din anul 2023

Contribuţii de asigurări sociale de stat – modificări efectuate în actele normative în vigoare din anul 2023

25.01.2023432 views CNAS
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Pentru anul 2023 calcularea şi achitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii de către plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat se efectuează în conformitate cu  prevederile  Legii nr.489/ 1999 privind sistemul public  de  asigurări  sociale (Monitorul Oficial nr.1-4  din  06.01.2000) şi Legii nr. 357/2022 bugetului  asigurărilor  sociale de stat pe anul 2023 (Monitorul Oficial nr. 435-437 din 28.12.2022).

Începând cu data de 1 ianuarie 2023 au intrat în vigoare mai multe modificări la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale:

Articolul 5 alin. (1) a fost modificat în partea introductivă şi exclus textul „pe suport de hârtie sau utilizând metode automatizate de raportare electronică cu aplicarea semnăturii digitale".

Modificarea menţionată are caracter de ajustare, dat fiind faptul că contribuţiile de asigurări sociale de stat declarate de plătitorii de contribuţii se încadrează în dări de seamă care se prezintă Serviciului Fiscal de Stat şi art. 187 din Codul fiscal reglementează modalitatea prezentării dărilor de seamă.

Astfel, pentru perioadele începând cu 1 ianuarie 2023 dările de seamă se prezintă doar în mod electronic de către toate persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitatea de întreprinzător sau profesională, indiferent de numărul de salariaţi.

În acest context, toate categoriile de plătitori de contribuţii la BASS începând cu perioadele anului 2023 vor declara contribuţiile de asigurări sociale de stat doar în mod electronic. Respectiv, Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21), Darea de seamă privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi evidenta nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale (Forma CAS18-AN), Darea de seamă privind calculul impozitului pe venit, primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru angajaţii conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim taxi (Forma TAXI18), Informaţia privind stabilirea drepturilor sociale şi medicale aferente raporturilor de muncă (forma IRM19)  pentru perioadele începând cu 1 ianuarie 2023 se vor prezenta doar în format electronic.

Modificările menţionate au fost adoptate prin Legea nr. 356/2022 pentru modificare unor acte normative (Monitorul Oficial nr. 456-459 din 30.12.2022).

Articolul 5 alin. (1) a fost completat cu litera f).

Completarea include reglementări pentru persoanele fizice: întreprinzători individuali care au obţinut dreptul de a desfăşura activitate în modul stabilit de lege, indiferent de forma juridică de organizare, inclusiv fondatorii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu mărfuri supuse accizelor, persoane fizice care desfăşoară activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal, care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă ce au obligaţia prezentării Dării de seamă privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi evidenta nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale (Forma CAS18-AN) - o dată pe an.

Astfel, începând cu anul 2023, în cazul în care persoanele menţionate pe perioada

întregului an de gestiune nu calculează contribuţii de asigurări sociale de stat nu au obligaţia să prezinte darea de seamă forma CAS18-AN. Respectiv, dacă fondatorii întreprinderilor individuale, inclusiv, fondatorii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu mărfuri supuse accizelor; persoanele fizice care exercită activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal pe perioada întregului an de gestiune s-au incardat în excepţia prevăzută la pct. 1.6 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 - a fost pensionar, persoană cu dizabilităţi, persoană asigurată în calitate de angajat nu vor prezenta darea de seamă (Forma CAS18-AN) cu indicii zero.

Modificarea menţionată a fost adoptate prin Legea nr. 356/2022 pentru modificare unor acte normative (Monitorul Oficial nr. 456-459 din 30.12.2022).

Articolul 5 alin. (6) a fost modificat.

Modificarea operată a atribuit dreptul Casei Naționale de Asigurări Sociale de a efectua înscrierea datelor în conturile persoanelor asigurate pentru care nu au fost prezentate în termenele stabilite Declarațiile persoanelor asigurate (Rev-5), de către plătitorii de contribuții care au fost lichidați sau sunt în procesul de lichidare.

Modificarea menţionată a fost adoptată prin Legea nr. 242/2022 pentru modificarea unor acte normative (Monitorul Oficial nr. 264 - 266 din 19.08.2022).

Modalitatea de înscriere a datelor în conturile personale de asigurări sociale a fost reglementată de Casa Naţională de Asigurări Sociale prin Regulamentul privind înscrierea datelor în conturile personale de asigurări sociale ale persoanelor asigurate cu informaţie privind contribuţiile de asigurări sociale achitate și nedeclarate în perioadele din anii 1999-2017, aprobat prin ordinul nr. 173-A din 18.11.2022. Regulamentul menţionat este publicat pe pagina oficială a Casei Naţionale de Asigurări Sociale www.cnas.gov.md  la compartimentul /Pentru plătitorii de contribuţii/ Regulamente/.

Articolul 22 alin. (1) a fost modificat.

Modificările au drept scop asigurarea dependenţei dintre cuantumul pensiei minime şi contribuţiile de asigurări sociale achitate de către angajatori.

Modificările menţionate au fost adoptate prin Legea nr. 242/2022 pentru modificarea unor acte normative (Monitorul Oficial nr. 264 - 266 din 19.08.2022), care ulterior a fost ajustată prin Legea nr. 259/2022 pentru modificarea unor acte normative (Monitorul Oficial nr. 274-277 din 02.09.2022).

Modificările operate reglementează, că baza lunară de calcul pentru fiecare salariat nu poate fi mai mică decât salariul minim lunar pe țară stabilit de legislație, proporțional timpului lucrat şi că contribuția de asigurări sociale calculată la baza lunară de calcul pentru fiecare salariat cu timp de muncă parțial sau regim de activitate redusă nu poate fi mai mică de 25% din contribuția de asigurări sociale calculată la salariul minim lunar pe țară.

Concomitent, menţionăm că potrivit art. 17 alin. (3) din Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, categoriile de plătitori și de asigurați, cotele de contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii, baza de calcul al acestora și termenele de virare la bugetul asigurărilor sociale de stat, precum și tipurile prestațiilor sociale asigurate sînt prezentate în anexa nr. 1 la prezenta lege.

Art. 20 alin. (5) din Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, plătitorii de contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv cei finanțați de la bugetul public național, sunt obligați să calculeze și să vireze, în mărimea cuvenită și în termenele stabilite în anexa nr. 1, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferente salariilor calculate și altor recompense.

Totodată, potrivit anexei nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, contribuţia de asigurări sociale datorată lunar de angajator se calculează prin aplicarea tarifului corespunzător la suma salariilor şi recompenselor calculate lunar pentru toţi angajaţii.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 854/2022 pentru modificarea punctului 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 670/2022 privind stabilirea cuantumului salariului minim pe ţară, s-a stabilit, începând cu 1 ianuarie 2023, salariul minim pe ţară în cuantum de 4000 lei lunar pentru un program complet de lucru.

În acest context, baza minimă lunară de calcul a contribuţiilor de asigurări sociale de stat pentru fiecare salariat cu program complet de lucru care a activat luna completă nu poate fi mai mică decât salariul minim lunar pe țară - 4000 lei.

În cazul în care salariatul cu program complet de muncă nu a activat luna completă (a fost în concediu anual de odihnă, concediu medical, etc.), baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale se stabileşte proporţional timpului lucrat şi nu poate fi mai mică ca suma calculată prin raportarea salariului minim lunar la timpul lucrat.

Pentru cazurile în care salariatul este angajat cu timp de muncă parţial sau regim de activitate redusă luna deplină, contribuţia de asigurări sociale de stat lunară minimă calculată la baza lunară de calcul pentru fiecare salariat nu poate fi mai mică de 25% din contribuția de asigurări sociale calculată la salariul minim lunar pe țară.

În cazul în care salariatul cu timp de muncă parțial nu a activat luna completă (programul de muncă nu este stabilit pentru luna completă, a fost în concediu anual de odihnă, concediu medical, etc.), contribuţia de asigurări sociale de stat minimă calculată la baza de calcul pentru perioada de activitate în luna respectivă nu poate fi mai mică de 25% din contribuţia de asigurări sociale de stat calculată prin raportarea salariului minim lunar la timpul lucrat.

Articolul 35 a fost completat cu alineatele (12) şi (13).

Completările includ reglementări de competenţa Inspectoratului de stat al Muncii şi Serviciului Fiscal de Stat ce au menirea să combată fenomenul de muncă la negru şi de achitare a salariului în plic. Modificările menţionate au fost adoptate prin Legea nr. 355/2022 pentru modificarea unor acte normative (combaterea muncii nedeclarate) (Monitorul Oficial nr. 460-462 din 31.12.2022).

Tarifele contribuţiilor de asigurări sociale de stat în cotă procentuală pentru perioadele anului 2023

Potrivit anexei nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, tarifele contribuţiilor de asigurări sociale de stat în cotă procentuală pentru perioadele anului 2023 au rămas similare tarifelor contribuţiilor de asigurări sociale de stat stabilite pentru anul 2022.

În partea ce ţine de contribuţia de asigurări sociale de stat obligatorie în sumă fixă (taxă fixă anuală), potrivit Legii nr. 357/2022 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023, s-a modificat după cum urmează:

 • Pentru plătitorii specificaţi la pct. 1.6 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999

- persoanele fizice, cu excepția pensionarilor, persoanelor cu dizabilități, precum și a persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1.1-1.5, care se regăsesc în una dintre situațiile: fondatori ai întreprinderilor individuale, inclusiv fondatori ai gospodăriilor țărănești (de fermier); persoane fizice care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția comerțului cu mărfuri supuse accizelor; persoanele fizice care exercită activităţi în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal, contribuţia de asigurări sociale de stat obligatorie în sumă fixă anuală (taxă fixă anuală) se stabileşte în mărime de 14 700 lei. Suma lunară a contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorie constituie 1225 lei.

 • Pentru plătitorii specificaţi la pct. 1.61 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999

- liber-profesioniştii ce practică activitate în sectorul justiţiei, cu excepţia pensionarilor, persoanelor cu dizabilități, precum și a persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1.1-1.6, contribuţia de asigurări sociale de stat obligatorie în sumă fixă anuală (taxă fixă anuală) se stabileşte în mărime de 27 772 lei.  Suma lunară a contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorie pentru lunile ianuarie - noiembrie constituie 2314.33 lei şi pentru luna decembrie constituie 2314.37 lei.

 • Pentru plătitorii specificaţi  la pct. 1.7 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999

- titularii patentei de întreprinzător, cu excepția pensionarilor, persoanelor cu dizabilități, precum și a persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1.1-1.61, contribuţia de asigurări sociale de stat obligatorie în sumă fixă anuală (taxă fixă anuală) se stabileşte în mărime de 14 700 lei. Suma lunară a contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorie constituie 1225 lei.

 • Pentru plătitorii specificaţi la pct. 1.8 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999

- angajatorul din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi - pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă care efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi, contribuţia de asigurări sociale de stat obligatorie în sumă fixă anuală (taxă fixă anuală) se stabileşte în mărime de 14 700 lei. Suma lunară a contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorie constituie 1225 lei.

 • Contribuţia de asigurări sociale de stat în sumă fixă anuală (taxa fixă anuală)

pentru categoriile de persoane care nu sunt menționate în anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 şi care pot fi asigurate pe bază de contract individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale se stabileşte în mărime de 14700 de lei pe an. Suma lunară a contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorie constituie 1225 lei. În cazul persoanelor fizice proprietari sau arendaşi de terenuri agricole care lucrează terenul în mod individual se stabileşte în mărime de 3744 de lei pe an. Suma lunară a contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorie constituie 312 lei.

Cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2023

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 936/2022 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2023 (Monitorul Oficial nr. 438-439 din 29.12.2022) a fost aprobat cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2023, în mărime de 11700 lei, pentru utilizare în modul stabilit de legislație.

Potrivit art. 16 alin. (1) din Legea nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației, venitul lunar asigurat al salariaţilor rezidenţilor parcului pentru tehnologia informaţiei constituie 68% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul respectiv. Astfel, în anul 2023 venitul lunar asigurat al acestor salariaţi va constitui suma de 7956  lei.

Concomitent, cuantumul salariului mediu lunar pe economie se utilizează şi la stabilirea sumei minime a impozitului unic pentru anul 2023 perceput de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei, care conform art. 15 alin. (2) din legea citată supra, va constitui 30% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2023.

Conform pct. 28 din anexa nr. 3 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale din tipurile de drepturi şi de venituri aferent cărora nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, face parte ajutorul material acordat din mijloacele sindicatelor şi patronatelor, în limita unui salariu mediu lunar pe economie, prognozat şi aprobat anual de către Guvern, per angajat anual, cu excepţia ajutorului acordat în caz de deces şi/sau boală a angajatului sau a rudelor şi/sau afinilor de gradul I ai acestuia. Astfel, în anul 2023 ajutorul material acordat din mijloacele sindicatelor şi patronatelor din care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat constituie suma de 11700 lei. În cazul în care acesta este mai mare, din suma ce depăşeşte 11700 lei se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii.

Încasările la bugetul asigurărilor sociale de stat

În conformitate cu Modul de achitare şi evidenţă a plăților la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2023, aprobat prin ordinul Ministrului Finanţelor nr. 126 din 22.12.2022 (Monitorul Oficial nr. 435-437 din 28.12.2022), plăţile ce constituie încasări ale bugetului asigurărilor sociale de stat se vor transfera la codurile IBAN indicate în anexa nr. 4 la documentul menţionat.

Astfel, pentru fiecare clasificaţie economică plăţile se vor transfera la un singur cod IBAN, după cum urmează:

 • 121100 - Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii virate de angajatori

la codul IBAN - MD98TRGAAB12110001000000;

 • 121310 - Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, virate de

persoanele fizice ce îşi desfăşoară activitate pe cont propriu la codul IBAN - MD26TRGAAB12131001000000;

 • 121320 - Contribuţii de asigurări sociale de stat virate de persoanele fizice 

care au încheiat contract individual la codul IBAN MD78TRGAAB12132001000000;

 • 121330 - Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii virate de titularii 

de patentă de întreprinzător la codul IBAN - MD33TRGAAB12133001000000;

 • 121410 - Majorările de întârziere (penalităţile) calculate pentru neachitarea în 

termen a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii se transferă la codul IBAN - MD61TRGAAB12141001000000;

 • 142237 - Mijloacele încasate în bugetul asigurărilor sociale de stat conform 

documentelor executorii privind răspunderea subsidiară se transferă la codul IBAN -  MD90TRGAAB1422370100000;.

 • 143150 - Amenzile şi sancţiunile contravenţionale aplicate de către 

subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat pentru contravențiile prevăzute la art.263 alin. (2), 3011 alin. (3) din Codul contravențional se transferă la codul IBAN - MD07TRGAAB14315001000000;

 • 143430 - Amenzile aferente plăţilor la bugetul asigurărilor sociale de stat

aplicate de organele abilitate cu funcții de control aferente corectitudinii calculării și virării contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii se transferă la codul IBAN - MD08TRGAAB14343001000000.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...