37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Contabilitatea persoanelor fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției

Contabilitatea persoanelor fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției

11.01.20192.890 views

2

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În ediția MO nr. 6-12 din 11 ianuarie 2019 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 216 din 28.12.2018 cu privire la aprobarea Indicațiilor metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției.

Indicațiile metodice se extind asupra persoanelor fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției , aplică metoda de casă și se încadrează în următoarele  categorii:

- notari, care activează în baza Legii nr. 69/2016 cu privire la organizarea activității notarilor;

- avocați, care activează în baza Legii nr. 1260/2002 cu privire la avocatură;

- executori judecătorești, care activează în baza Legii nr. 113/2010 privind executorii judecătorești;

- administratori autorizați, care activează în baza Legii nr. 161/2014 cu privire la administratorii autorizați;

- mediatori, care activează în baza Legii nr. 137/2015 cu privire la mediere.

Aceste indicații, nu se aplică de către persoanele fizice/juridice care țin contabilitatea în partidă dublă, în baza contabilității de angajamente conform SNC, inclusiv birourile asociate de avocați, organizațiile de mediere.

Regula generală stabilește că contabilitatea persoanei fizice poate fi ținută nemijlocit de către persoana fizică, de serviciul de contabilitate(contabil titular) sau de o entitate de consultață, societate de audit.

Responsabilittaea pentru ținerea contabilității îi revine persoanei fizice. Astfel, persoana fizică are obligația să întocmească documente primare, registre contabile, declarații fiscale, dări de seamă și alte rapoarte prevăzute de lege. Utilizarea documentelor primare cu regim special de către persoana fizică se va face în cazurile stabilite de Legea contabilității și raportării financiare și conform cerințelor prevăzute de HG nr. 294/1998.

Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor

Veniturile persoanei fizice includ:
- plățile privind remunerarea muncii persoanei fizice;
- plățile pentru îndeplinirea actelor notariale și spezele proceduriloe notariale;
- onorariile;
- taxele pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc;
- avansuri încasate și altele.

Totodată, în componența veniturilor persoanei fizice nu se includ sumele încasate în numele terților din  contractele de intermediere, cauțiunile, sumele rezultate din executarea silită, spezele procedurii de executare, taxele de stat, credite și împrumuturi primite, etc.

În componența cheltuielor se includ:

- cheltuieli de locațiune și întreținere a spațiilor;
- cheltuieli privind stocurile procurate și serviciile prestate de terți;
- cheltuieli privind amortizarea mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale, utilizate în activitatea desfășurată;
- plățile pentru asigurarea de răspundere civilă profesională;
- cotizații;
- avansuri achitate;
- cheltuieli privind intruirea și perfecționarea profesională și altele.

Nu se permite includerea în componența cheltuielilor, cheltuielile privind procurarea terenurilor, cheltuieli legate de achiziționarea sau crearea activelor pentru utilizarea în scopuri personale, cheltuieli ce nu sunt legate de activitatea profesională în sectorul justiției, etc.

Cît privește întocmirea Registrului-jurnal persoana fizică va respecta o serie de cerințe și anume:

 • Registrul-jurnal se deschide pentru fiecare perioadă de gestiune;
 • Registrul-jurnal se întocmește într-un exemplar pe suport de hârtie sau în format electronic;
 • Înregistrările se efectuează în ordine cronologică în baza documentelor primare;
 • Veniturile și cheltuielile în valută străină se reflectă în Registrul-jurnal în monedă națională conform cursului oficial al BNM la data încasării veniturilor sau efectuării cheltuielor (plăților);
 • Sumele veniturilor și cheltuielor se totalizează la finele perioadei de gestiune sau, după caz, pe fiecare lună (trimestru) cu total cumulativ de la începutul perioadei de gestiune.

Persoana fizică care are angajați, va întocmi și un Borderou de evidență a remunerării muncii unde vor indica denumirea borderoului, denumirea persoanei fizice, pentru fiecare angajat  - datele personale, soldul datoriei la începutul perioadei, suma calculată a remunerării, suma reținerilor (pe tipuri), suma spre achitare, suma efectiv achitată, semnătura angajatului și alte date relevante.

Contabilitatea proprietății pentru care se calculează amortizarea

Contabilitatea mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale se ține pe fiecare obiect de evidență destinatutilizării în mod individual sau complexul de componente destinate utilizării în ansamblu.

Proprietatea pentru care se calculează amortizarea se înregistrează Borderoul de evidență a mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale unde se va indica denumirea borderoului, denumirea persoanei fizice, denumirea obiectului, data recepționării, data punerii în funcțiune, costul de intrare, suma amortizării acumulate pînă la începutul perioadei de gestiune, suma amortizării calculate în perioada de gestiune, data ieşirii obiectului şi alte informaţii relevante.

Fiecare obiect de evidenţă se înregistrează la costul de intrare care include valoarea de cumpărare sau de creare şi cheltuielile privind aducerea obiectului în starea necesară pentru folosire după destinație (aferente transportării, încărcării, descărcării, asigurării, instalării).

Amortizarea mijloacelor fixe şi imobilizărilor necorporale care se folosesc în activitatea profesională în sectorul justiției, se calculează conform modului prevăzut în legislaţia fiscală (Codul fiscal, Regulamentul privind evidenţa şi calcularea mijloacelor fixe în scopuri fiscale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului  nr. 289/2007). Suma amortizării calculate pentru perioada de gestiune se reflectă ca cheltuieli în Registrul-jurnal.

Persoana fizică va înregistra ca cheltuieli curente ale perioadei de gestiune:
1) cheltuielile aferente întreţinerii şi deservirii mijloacelor fixe utilizate în activitatea profesională în sectorul justiției;
2) cheltuielile pentru reparaţia mijloacelor fixe în limita permisă spre deducere în anul respectiv conform Codului fiscal, etc.

Cheltuielile pentru reparaţia mijloacelor fixe care depăşesc limita permisă spre deducere conform Codului fiscal, se atribuie la majorarea valorii obiectului reparat.

La ieşirea (vînzarea, lichidarea, etc.) obiectului, persoana fizică va înregistra:

1) valoarea obiectului asupra căruia nu s-a calculat amortizarea, ca cheltuieli în Registrul-jurnal;

2) ieşirea obiectului în Borderoul de evidenţă a mijloacelor fixe şi imobilizărilor necorporale;

3) încasările de numerar sau compensările în altă formă din înstrăinarea obiectului ca venituri în Registrul-jurnal.

Contabilitatea stocurilor

Stocurile persoanei fizice includ: materiale, produse, inventar, mobilier şi alte active a căror valoarea unitară nu depăşeşte limita stabilită de Codul fiscal. Contabilitatea acestora se ţine în expresie cantitativ-valorică şi este obligatorie pentru persoanele fizice care practică activitate profesională în sectorul justiției.. Stocurile se înregistrează în Borderoul de evidenţă a stocurilor care trebuie să conţină următoarele elemente: denumirea borderoului, denumirea persoanei fizice, denumirea stocurilor, unitatea de măsură, soldul iniţial, intrările, ieşirile şi soldul final, alte informaţii relevante.

Contabilitatea numerarului

Numerarul, inclusiv în conturi la bănci se contabilizează de persoana fizică în conformitate cu actele normative privind efectuarea operaţiunilor de casă şi prin virament în economia naţională a Republicii Moldova.

Conform anexei nr. 4 al OMF nr. 2016/2018 actele normative privind efectuarea operaţiunilor de casă şi prin virament în economia naţională a Republicii Moldova sunt următoarele:

1. Legea nr. 845-XII din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi.

2. Legea nr. 62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară.

3. Hotărîrea Guvernului nr. 764 din 25.11.1992 privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova.

4. Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28.04.1998 cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar.

5. Hotărîrea Băncii Naţionale nr. 157 din 01.08.2013, cu privire la aprobarea, modificarea, completarea și abrogarea unor acte ale BNM.

6. Hotărîrea Băncii Naţionale nr. 15 din 30.01.2014 cu privire la modificarea și aprobarea unor acte normative ale BNM.

La efectuarea operaţiunilor în valuta străină (decontări cu debitorii şi creditorii străini, detaşarea în străinătate) numerarul primit/plătit în valuta străină se recalculează în moneda naţională la cursul oficial al Băncii Naţionale a Moldovei la data încasării/plăţii mijloacelor valutare.

Persoana fizică care practică activitate profesională în sectorul justiției la încasarea în numerar a onorariilor și plăților pentru activitatea desfășurată are obligația de a emite bonul de plată, cu excepția administratorului autorizat care emite bonul de casă, iar după prestarea activității profesionale emite factura fiscală. În cazul compensării în numerar a cheltuielilor suportate, persoana fizică care practică activitate profesională în sectorul justiției emite bonul de plată și factura fiscală.

Cît privește inventarierea patrimoniului, persoana fizică are obligaţia să efectueze inventarierea generală a patrimoniului la începutul activităţii, cel puţin o dată pe an, la încetarea activităţii și în alte cazuri prevăzute de Regulamentul privind inventarierea.

Inventarierea patrimoniului se efectuează de către persoana, sau după caz, comisia numită de persoana fizică. La inventarierea patrimoniului se întocmeşte lista de inventariere, în care mijloacele fixe, imobilizările necorporale și stocurile se reflectă în expresie cantitativă şi valorică, iar numerarul – la valoarea nominală. Lista de inventariere se semnează de către persoana (membrii comisiei) care a efectuat inventarierea şi se aprobă de către persoana fizică.

Mai jos prezentăm lista actelor normative privind remunerarea muncii şi reţinerea impozitelor la sursa de plată

1. Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003.

2. Legea salarizării nr. 847-XV din 14.02.2002.

3. Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997.

4. Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr. 1593-XV din 26.12.2002.

5. Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală nr. 1585-XIII din 27.02.2002.

6. Hotărîrea Guvernului nr. 743 din 11.06.2002 cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară.

7. Hotărîrea Guvernului nr. 426 din 26.04.2004 privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu.

8. Hotărîrea Guvernului nr. 535 din 07.05.2003 privind aprobarea Modului de calculare şi de plată a sumei de compensare a pierderii unei părţi din salariu în legătură cu încălcarea termenelor de achitare a acestuia.

9. Hotărîrea Guvernului nr. 152 din 19.02.2004 cu privire la cuantumul sporului de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile.

10. Hotărîrea Guvernului nr. 165 din 09.03.2010 cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real.

11. Hotărîrea Guvernului nr. 550 din 09.07.2014 privind stabilirea cuantumului salariului minim pe ţară.

12. Hotărîrea Guvernului nr. 693 din 11.07.2018 cu privire la determinarea obligaţiilor fiscal aferente impozitului pe venit.

13. Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 05.01.2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova.

14. Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări.

15. Ordinul ministrului finanțelor nr. 09 din 15.01.2018 privind aprobarea formularului tipizat al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei.

În ediția MO nr. 6-12 din 11 ianuarie 2019 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 216 din 28.12.2018 cu privire la aprobarea Indicațiilor metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției.

Indicațiile metodice se extind asupra persoanelor fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției , aplică metoda de casă și se încadrează în următoarele  categorii:

- notari, care activează în baza Legii nr. 69/2016 cu privire la organizarea activității notarilor;

- avocați, care activează în baza Legii nr. 1260/2002 cu privire la avocatură;

- executori judecătorești, care activează în baza Legii nr. 113/2010 privind executorii judecătorești;

- administratori autorizați, care activează în baza Legii nr. 161/2014 cu privire la administratorii autorizați;

- mediatori, care activează în baza Legii nr. 137/2015 cu privire la mediere.

Aceste indicații, nu se aplică de către persoanele fizice/juridice care țin contabilitatea în partidă dublă, în baza contabilității de angajamente conform SNC, inclusiv birourile asociate de avocați, organizațiile de mediere.

Regula generală stabilește că contabilitatea persoanei fizice poate fi ținută nemijlocit de către persoana fizică, de serviciul de contabilitate(contabil titular) sau de o entitate de consultață, societate de audit.

Responsabilittaea pentru ținerea contabilității îi revine persoanei fizice. Astfel, persoana fizică are obligația să întocmească documente primare, registre contabile, declarații fiscale, dări de seamă și alte rapoarte prevăzute de lege. Utilizarea documentelor primare cu regim special de către persoana fizică se va face în cazurile stabilite de Legea contabilității și raportării financiare și conform cerințelor prevăzute de HG nr. 294/1998.

Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor

Veniturile persoanei fizice includ:
- plățile privind remunerarea muncii persoanei fizice;
- plățile pentru îndeplinirea actelor notariale și spezele proceduriloe notariale;
- onorariile;
- taxele pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc;
- avansuri încasate și altele.

Totodată, în componența veniturilor persoanei fizice nu se includ sumele încasate în numele terților din  contractele de intermediere, cauțiunile, sumele rezultate din executarea silită, spezele procedurii de executare, taxele de stat, credite și împrumuturi primite, etc.

În componența cheltuielor se includ:

- cheltuieli de locațiune și întreținere a spațiilor;
- cheltuieli privind stocurile procurate și serviciile prestate de terți;
- cheltuieli privind amortizarea mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale, utilizate în activitatea desfășurată;
- plățile pentru asigurarea de răspundere civilă profesională;
- cotizații;
- avansuri achitate;
- cheltuieli privind intruirea și perfecționarea profesională și altele.

Nu se permite includerea în componența cheltuielilor, cheltuielile privind procurarea terenurilor, cheltuieli legate de achiziționarea sau crearea activelor pentru utilizarea în scopuri personale, cheltuieli ce nu sunt legate de activitatea profesională în sectorul justiției, etc.

Cît privește întocmirea Registrului-jurnal persoana fizică va respecta o serie de cerințe și anume:

 • Registrul-jurnal se deschide pentru fiecare perioadă de gestiune;
 • Registrul-jurnal se întocmește într-un exemplar pe suport de hârtie sau în format electronic;
 • Înregistrările se efectuează în ordine cronologică în baza documentelor primare;
 • Veniturile și cheltuielile în valută străină se reflectă în Registrul-jurnal în monedă națională conform cursului oficial al BNM la data încasării veniturilor sau efectuării cheltuielor (plăților);
 • Sumele veniturilor și cheltuielor se totalizează la finele perioadei de gestiune sau, după caz, pe fiecare lună (trimestru) cu total cumulativ de la începutul perioadei de gestiune.

Persoana fizică care are angajați, va întocmi și un Borderou de evidență a remunerării muncii unde vor indica denumirea borderoului, denumirea persoanei fizice, pentru fiecare angajat  - datele personale, soldul datoriei la începutul perioadei, suma calculată a remunerării, suma reținerilor (pe tipuri), suma spre achitare, suma efectiv achitată, semnătura angajatului și alte date relevante.

Contabilitatea proprietății pentru care se calculează amortizarea

Contabilitatea mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale se ține pe fiecare obiect de evidență destinatutilizării în mod individual sau complexul de componente destinate utilizării în ansamblu.

Proprietatea pentru care se calculează amortizarea se înregistrează Borderoul de evidență a mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale unde se va indica denumirea borderoului, denumirea persoanei fizice, denumirea obiectului, data recepționării, data punerii în funcțiune, costul de intrare, suma amortizării acumulate pînă la începutul perioadei de gestiune, suma amortizării calculate în perioada de gestiune, data ieşirii obiectului şi alte informaţii relevante.

Fiecare obiect de evidenţă se înregistrează la costul de intrare care include valoarea de cumpărare sau de creare şi cheltuielile privind aducerea obiectului în starea necesară pentru folosire după destinație (aferente transportării, încărcării, descărcării, asigurării, instalării).

Amortizarea mijloacelor fixe şi imobilizărilor necorporale care se folosesc în activitatea profesională în sectorul justiției, se calculează conform modului prevăzut în legislaţia fiscală (Codul fiscal, Regulamentul privind evidenţa şi calcularea mijloacelor fixe în scopuri fiscale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului  nr. 289/2007). Suma amortizării calculate pentru perioada de gestiune se reflectă ca cheltuieli în Registrul-jurnal.

Persoana fizică va înregistra ca cheltuieli curente ale perioadei de gestiune:
1) cheltuielile aferente întreţinerii şi deservirii mijloacelor fixe utilizate în activitatea profesională în sectorul justiției;
2) cheltuielile pentru reparaţia mijloacelor fixe în limita permisă spre deducere în anul respectiv conform Codului fiscal, etc.

Cheltuielile pentru reparaţia mijloacelor fixe care depăşesc limita permisă spre deducere conform Codului fiscal, se atribuie la majorarea valorii obiectului reparat.

La ieşirea (vînzarea, lichidarea, etc.) obiectului, persoana fizică va înregistra:

1) valoarea obiectului asupra căruia nu s-a calculat amortizarea, ca cheltuieli în Registrul-jurnal;

2) ieşirea obiectului în Borderoul de evidenţă a mijloacelor fixe şi imobilizărilor necorporale;

3) încasările de numerar sau compensările în altă formă din înstrăinarea obiectului ca venituri în Registrul-jurnal.

Contabilitatea stocurilor

Stocurile persoanei fizice includ: materiale, produse, inventar, mobilier şi alte active a căror valoarea unitară nu depăşeşte limita stabilită de Codul fiscal. Contabilitatea acestora se ţine în expresie cantitativ-valorică şi este obligatorie pentru persoanele fizice care practică activitate profesională în sectorul justiției.. Stocurile se înregistrează în Borderoul de evidenţă a stocurilor care trebuie să conţină următoarele elemente: denumirea borderoului, denumirea persoanei fizice, denumirea stocurilor, unitatea de măsură, soldul iniţial, intrările, ieşirile şi soldul final, alte informaţii relevante.

Contabilitatea numerarului

Numerarul, inclusiv în conturi la bănci se contabilizează de persoana fizică în conformitate cu actele normative privind efectuarea operaţiunilor de casă şi prin virament în economia naţională a Republicii Moldova.

Conform anexei nr. 4 al OMF nr. 2016/2018 actele normative privind efectuarea operaţiunilor de casă şi prin virament în economia naţională a Republicii Moldova sunt următoarele:

1. Legea nr. 845-XII din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi.

2. Legea nr. 62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară.

3. Hotărîrea Guvernului nr. 764 din 25.11.1992 privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova.

4. Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28.04.1998 cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar.

5. Hotărîrea Băncii Naţionale nr. 157 din 01.08.2013, cu privire la aprobarea, modificarea, completarea și abrogarea unor acte ale BNM.

6. Hotărîrea Băncii Naţionale nr. 15 din 30.01.2014 cu privire la modificarea și aprobarea unor acte normative ale BNM.

La efectuarea operaţiunilor în valuta străină (decontări cu debitorii şi creditorii străini, detaşarea în străinătate) numerarul primit/plătit în valuta străină se recalculează în moneda naţională la cursul oficial al Băncii Naţionale a Moldovei la data încasării/plăţii mijloacelor valutare.

Persoana fizică care practică activitate profesională în sectorul justiției la încasarea în numerar a onorariilor și plăților pentru activitatea desfășurată are obligația de a emite bonul de plată, cu excepția administratorului autorizat care emite bonul de casă, iar după prestarea activității profesionale emite factura fiscală. În cazul compensării în numerar a cheltuielilor suportate, persoana fizică care practică activitate profesională în sectorul justiției emite bonul de plată și factura fiscală.

Cît privește inventarierea patrimoniului, persoana fizică are obligaţia să efectueze inventarierea generală a patrimoniului la începutul activităţii, cel puţin o dată pe an, la încetarea activităţii și în alte cazuri prevăzute de Regulamentul privind inventarierea.

Inventarierea patrimoniului se efectuează de către persoana, sau după caz, comisia numită de persoana fizică. La inventarierea patrimoniului se întocmeşte lista de inventariere, în care mijloacele fixe, imobilizările necorporale și stocurile se reflectă în expresie cantitativă şi valorică, iar numerarul – la valoarea nominală. Lista de inventariere se semnează de către persoana (membrii comisiei) care a efectuat inventarierea şi se aprobă de către persoana fizică.

Mai jos prezentăm lista actelor normative privind remunerarea muncii şi reţinerea impozitelor la sursa de plată

1. Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003.

2. Legea salarizării nr. 847-XV din 14.02.2002.

3. Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997.

4. Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr. 1593-XV din 26.12.2002.

5. Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală nr. 1585-XIII din 27.02.2002.

6. Hotărîrea Guvernului nr. 743 din 11.06.2002 cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară.

7. Hotărîrea Guvernului nr. 426 din 26.04.2004 privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu.

8. Hotărîrea Guvernului nr. 535 din 07.05.2003 privind aprobarea Modului de calculare şi de plată a sumei de compensare a pierderii unei părţi din salariu în legătură cu încălcarea termenelor de achitare a acestuia.

9. Hotărîrea Guvernului nr. 152 din 19.02.2004 cu privire la cuantumul sporului de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile.

10. Hotărîrea Guvernului nr. 165 din 09.03.2010 cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real.

11. Hotărîrea Guvernului nr. 550 din 09.07.2014 privind stabilirea cuantumului salariului minim pe ţară.

12. Hotărîrea Guvernului nr. 693 din 11.07.2018 cu privire la determinarea obligaţiilor fiscal aferente impozitului pe venit.

13. Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 05.01.2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova.

14. Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări.

15. Ordinul ministrului finanțelor nr. 09 din 15.01.2018 privind aprobarea formularului tipizat al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei.

Comentarii

 1. Victor Cojocari spune:

  Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28.04.1998 cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar  e  abrogata deja. In locul ei este HG nr. 141 din 27.02.2019 cu privire la aplicarea echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor http://lex.justice.md/md/379799/  Data intrarii in vigoare : 15.04.2019

 2. Victor Cojocari spune:

  Va fi abrogata si Hotărrea Guvernului privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională a Republicii Moldova nr.764/1992. Iara ne astepta modificarea incasarilor in numerar ))))) Numai 1 an cum s-a aprobat pentru noi Indicatiile metodice unde se face referinta la acesta HG si poftim …… iarasi va trebui de vazut ce HG noua au pregatit )))

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...