37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Completării aferente Legii privind sistemul public de asigurări sociale

Completării aferente Legii privind sistemul public de asigurări sociale

03.01.2022366 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial nr. 325-333 din 31 decembrie 2021, a fost publicată Legea nr. 238 din 24.12.2021 pentru modificarea Legii nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale.

Drept urmare a modificărilor operate prin legea menționată anterior, unele prevederi din legile anuale ale bugetului asigurărilor sociale de stat au fost transferate în Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale. În special, prevederile aferente:

  • asigurării sociale pe bază de contract individual, potrivit cărora în sistemul public se pot asigura pe bază de contract individual, în condițiile prezentei legi, categoriile de persoane care nu se regăsesc în situațiile prevăzute la art. 4 și/sau nu sunt menționate în anexa nr. 1. Totodată, persoanele prevăzute la alin. (1) se pot asigura pe bază de contract individual încheiat anual cu Casa Națională, după cum urmează: persoanele fizice – cu începere din anul 1999 și persoanele fizice proprietari sau arendași de terenuri agricole care lucrează terenul în mod individual – cu începere din anul 2009.

Potrivit legii în cazul persoanelor menționate anterior, plata contribuției de asigurări sociale se face pentru fiecare an în sumă fixă anuală (taxa fixă anuală) în mărimea prevăzută în legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul în care este încheiat contractul. Cât despre perioada pentru care au fost plătite contribuții de asigurări sociale în baza contractului individual încheiat cu Casa Națională aceasta constituie perioadă asigurată care se include în stagiul de cotizare pentru stabilirea pensiei pentru limită de vârstă și a ajutorului de deces.

  • calculului și plății contribuţiei de asigurări sociale, informații reflectate în cadrul articolului 20, care au fost completate cu noi prevederi:

(5) Plătitorii de contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv cei finanțați de la bugetul public național, sunt obligați să calculeze și să vireze, în mărimea cuvenită și în termenele stabilite în anexa nr. 1, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferente salariilor calculate și altor recompense.
(6) Contribuția de asigurări sociale de stat obligatorii se consideră achitată de la încasarea acesteia în contul Ministerului Finanțelor – Trezoreria de Stat.
(7) Sumele contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, plătite parțial pentru o anumită perioadă, se repartizează pe conturile personale ale asiguraților proporțional cu sumele contribuțiilor calculate pentru fiecare persoană.”

  • calculul majorărilor de întârziere și aplicarea amenzilor aferente bugetului asigurărilor sociale de stat, potrivit cărora majorările de întârziere (penalități) nu se vor calcula plătitorilor de contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat în cazul în care:

a) aceștia au depus documentele pentru transferul, de pe un cont pe altul, al sumelor plătite în cadrul bugetului
asigurărilor sociale de stat – pentru perioada cuprinsă între data achitării și data transferului efectiv, în limitele sumei achitate;

b) aceștia au depus la Serviciul Fiscal de Stat cerere pentru compensarea datoriilor față de bugetul asigurărilor sociale de stat din contul restituirii T.V.A. sau al accizelor – pentru perioada cuprinsă între data înregistrării cererii și data transferului efectiv;
c) sumele obligațiilor față de bugetul asigurărilor sociale de stat au fost stinse prin scădere și luate la evidență specială în baza deciziei Serviciului Fiscal de Stat;
d) aceștia au depus documentele pentru transferul sumelor plătite din contul unui buget (bugetul de stat, bugetul local și fondurile obligatorii de asistență medicală) la contul bugetului asigurărilor sociale de stat – pentru perioada cuprinsă între data intrării documentelor la autoritatea respectivă și data transferului efectiv.

Totodată, pentru angajatorii din agricultură, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, majorarea de întârziere (penalitatea) pentru neplata, în termenele stabilite la pct. 1.5 din anexa nr. 1, a contribuțiilor de asigurări sociale calculate pentru anul de gestiune se aplică cu începere de la 1 noiembrie al anului de gestiune.

Fără emiterea unei decizii speciale, Casa Națională este cea care se va ocupa de calculul majorării de întârziere. Calculul majorărilor de întârziere (penalităților) pentru contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate ca urmare a controlului fiscal se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat.

Concomitent, și articolul 28 a fost completat cu noi alineate, după cum urmează:

(5) Plătitorii la bugetul asigurărilor sociale de stat care au calculate și neachitate majorări de întârziere (penalități) pentru neplata în termen a contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii și nu au datorii la plata contribuțiilor de asigurări sociale de stat și a amenzilor pot beneficia, la solicitare, de eșalonarea stingerii datoriilor la majorările de întârziere (penalități) pe parcursul anului bugetar în curs, cu condiția că transferă integral și în termen suma obligațiilor curente la bugetul asigurărilor sociale de stat.
(6) Stabilirea termenului de stingere a datoriilor la majorările de întârziere (penalități) se efectuează în baza acordului încheiat între Casa Națională și plătitor. Procedura de încheiere, de intrare în vigoare, de acțiune și de rezoluțiune a acordului de eșalonare a stingerii datoriilor la majorările de întârziere (penalități) față de bugetul asigurărilor sociale de stat se stipulează în regulamentul aprobat de Casa Națională. În cazul în care plătitorul de contribuții nu îndeplinește condițiile acordului, Casa Națională are dreptul de a rezolvi acordul înainte de expirarea termenului.

  • privind colectarea şi evidenţa contribuţiilor de asigurări sociale, articolul 35 a fost completat cu un nou alineat potrivit căruia:

În cazul încălcării de către plătitorii de contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat a regulilor de calculare a contribuțiilor de asigurări sociale, Serviciul Fiscal de Stat aplică măsuri după cum urmează:
a) diminuarea cuantumului contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii stabilite în sumă fixă se sancționează cu o amendă egală cu suma cu care a fost diminuat cuantumul;
b) diminuarea cuantumului contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, stabilite în cotă procentuală, prin neprezentarea sau prezentarea către Serviciul Fiscal de Stat a unei dări de seamă fiscale cu informații sau date neveridice atrage răspunderea contribuabililor conform titlului V din Codul fiscal nr. 1163/1997;
c) contribuțiile de asigurări sociale se estimează prin metode și surse indirecte, în conformitate cu prevederile Codului fiscal nr. 1163/1997;
d) pe lângă amenda aplicată conform lit. a) și b), de la plătitori se va percepe suma cu care au fost diminuate contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii ori suma contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, calculate la suma cu care a fost diminuată baza de calcul, și se vor calcula majorări de întârziere (penalități) pentru nevirarea în termen la bugetul asigurărilor sociale de stat a sumei respective;
e) sumele contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, calculate în rezultatul controlului fiscal, se distribuie pe conturile individuale ale persoanelor asigurate. Informația cu privire la descifrarea sumelor recalculate se declară de către plătitorii de contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat, luând în calcul și contribuțiile declarate anterior, pentru perioada la care se referă recalculul, în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii deciziei asupra cazului de încălcare a legislației, în modul stabilit de Ministerul Finanțelor.

Prezenta lege a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2022.

Modificările legislative efectuate precum și comentariile și explicațiile privind aplicarea prevederilor noi vor fi subiect de discuții în cadrul webinarului”Modificări în legislația fiscală 2022” organizat de către revista Contabilsef.md în data de 19.01.2022.

În Monitorul Oficial nr. 325-333 din 31 decembrie 2021, a fost publicată Legea nr. 238 din 24.12.2021 pentru modificarea Legii nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale.

Drept urmare a modificărilor operate prin legea menționată anterior, unele prevederi din legile anuale ale bugetului asigurărilor sociale de stat au fost transferate în Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale. În special, prevederile aferente:

  • asigurării sociale pe bază de contract individual, potrivit cărora în sistemul public se pot asigura pe bază de contract individual, în condițiile prezentei legi, categoriile de persoane care nu se regăsesc în situațiile prevăzute la art. 4 și/sau nu sunt menționate în anexa nr. 1. Totodată, persoanele prevăzute la alin. (1) se pot asigura pe bază de contract individual încheiat anual cu Casa Națională, după cum urmează: persoanele fizice – cu începere din anul 1999 și persoanele fizice proprietari sau arendași de terenuri agricole care lucrează terenul în mod individual – cu începere din anul 2009.

Potrivit legii în cazul persoanelor menționate anterior, plata contribuției de asigurări sociale se face pentru fiecare an în sumă fixă anuală (taxa fixă anuală) în mărimea prevăzută în legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul în care este încheiat contractul. Cât despre perioada pentru care au fost plătite contribuții de asigurări sociale în baza contractului individual încheiat cu Casa Națională aceasta constituie perioadă asigurată care se include în stagiul de cotizare pentru stabilirea pensiei pentru limită de vârstă și a ajutorului de deces.

  • calculului și plății contribuţiei de asigurări sociale, informații reflectate în cadrul articolului 20, care au fost completate cu noi prevederi:

(5) Plătitorii de contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv cei finanțați de la bugetul public național, sunt obligați să calculeze și să vireze, în mărimea cuvenită și în termenele stabilite în anexa nr. 1, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferente salariilor calculate și altor recompense.
(6) Contribuția de asigurări sociale de stat obligatorii se consideră achitată de la încasarea acesteia în contul Ministerului Finanțelor – Trezoreria de Stat.
(7) Sumele contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, plătite parțial pentru o anumită perioadă, se repartizează pe conturile personale ale asiguraților proporțional cu sumele contribuțiilor calculate pentru fiecare persoană.”

  • calculul majorărilor de întârziere și aplicarea amenzilor aferente bugetului asigurărilor sociale de stat, potrivit cărora majorările de întârziere (penalități) nu se vor calcula plătitorilor de contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat în cazul în care:

a) aceștia au depus documentele pentru transferul, de pe un cont pe altul, al sumelor plătite în cadrul bugetului
asigurărilor sociale de stat – pentru perioada cuprinsă între data achitării și data transferului efectiv, în limitele sumei achitate;

b) aceștia au depus la Serviciul Fiscal de Stat cerere pentru compensarea datoriilor față de bugetul asigurărilor sociale de stat din contul restituirii T.V.A. sau al accizelor – pentru perioada cuprinsă între data înregistrării cererii și data transferului efectiv;
c) sumele obligațiilor față de bugetul asigurărilor sociale de stat au fost stinse prin scădere și luate la evidență specială în baza deciziei Serviciului Fiscal de Stat;
d) aceștia au depus documentele pentru transferul sumelor plătite din contul unui buget (bugetul de stat, bugetul local și fondurile obligatorii de asistență medicală) la contul bugetului asigurărilor sociale de stat – pentru perioada cuprinsă între data intrării documentelor la autoritatea respectivă și data transferului efectiv.

Totodată, pentru angajatorii din agricultură, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, majorarea de întârziere (penalitatea) pentru neplata, în termenele stabilite la pct. 1.5 din anexa nr. 1, a contribuțiilor de asigurări sociale calculate pentru anul de gestiune se aplică cu începere de la 1 noiembrie al anului de gestiune.

Fără emiterea unei decizii speciale, Casa Națională este cea care se va ocupa de calculul majorării de întârziere. Calculul majorărilor de întârziere (penalităților) pentru contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate ca urmare a controlului fiscal se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat.

Concomitent, și articolul 28 a fost completat cu noi alineate, după cum urmează:

(5) Plătitorii la bugetul asigurărilor sociale de stat care au calculate și neachitate majorări de întârziere (penalități) pentru neplata în termen a contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii și nu au datorii la plata contribuțiilor de asigurări sociale de stat și a amenzilor pot beneficia, la solicitare, de eșalonarea stingerii datoriilor la majorările de întârziere (penalități) pe parcursul anului bugetar în curs, cu condiția că transferă integral și în termen suma obligațiilor curente la bugetul asigurărilor sociale de stat.
(6) Stabilirea termenului de stingere a datoriilor la majorările de întârziere (penalități) se efectuează în baza acordului încheiat între Casa Națională și plătitor. Procedura de încheiere, de intrare în vigoare, de acțiune și de rezoluțiune a acordului de eșalonare a stingerii datoriilor la majorările de întârziere (penalități) față de bugetul asigurărilor sociale de stat se stipulează în regulamentul aprobat de Casa Națională. În cazul în care plătitorul de contribuții nu îndeplinește condițiile acordului, Casa Națională are dreptul de a rezolvi acordul înainte de expirarea termenului.

  • privind colectarea şi evidenţa contribuţiilor de asigurări sociale, articolul 35 a fost completat cu un nou alineat potrivit căruia:

În cazul încălcării de către plătitorii de contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat a regulilor de calculare a contribuțiilor de asigurări sociale, Serviciul Fiscal de Stat aplică măsuri după cum urmează:
a) diminuarea cuantumului contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii stabilite în sumă fixă se sancționează cu o amendă egală cu suma cu care a fost diminuat cuantumul;
b) diminuarea cuantumului contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, stabilite în cotă procentuală, prin neprezentarea sau prezentarea către Serviciul Fiscal de Stat a unei dări de seamă fiscale cu informații sau date neveridice atrage răspunderea contribuabililor conform titlului V din Codul fiscal nr. 1163/1997;
c) contribuțiile de asigurări sociale se estimează prin metode și surse indirecte, în conformitate cu prevederile Codului fiscal nr. 1163/1997;
d) pe lângă amenda aplicată conform lit. a) și b), de la plătitori se va percepe suma cu care au fost diminuate contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii ori suma contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, calculate la suma cu care a fost diminuată baza de calcul, și se vor calcula majorări de întârziere (penalități) pentru nevirarea în termen la bugetul asigurărilor sociale de stat a sumei respective;
e) sumele contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, calculate în rezultatul controlului fiscal, se distribuie pe conturile individuale ale persoanelor asigurate. Informația cu privire la descifrarea sumelor recalculate se declară de către plătitorii de contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat, luând în calcul și contribuțiile declarate anterior, pentru perioada la care se referă recalculul, în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii deciziei asupra cazului de încălcare a legislației, în modul stabilit de Ministerul Finanțelor.

Prezenta lege a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2022.

Modificările legislative efectuate precum și comentariile și explicațiile privind aplicarea prevederilor noi vor fi subiect de discuții în cadrul webinarului”Modificări în legislația fiscală 2022” organizat de către revista Contabilsef.md în data de 19.01.2022.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...