37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   CET18: termenul limită de depunere a Declarației expiră la 3 mai

CET18: termenul limită de depunere a Declarației expiră la 3 mai

07.03.2022547 views Serviciul Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Potrivit legislației curente, contribuabilii persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător au obligația de a depune Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) aferentă anului 2021 până la 30 aprilie inclusiv a anului curent.

Reieșind din faptul că, data de 30 aprilie 2022 este zi de odihnă, conform prevederilor Codului fiscal, ultima zi de depunere a Declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) aferentă anului 2021 este prima zi lucrătoare care urmează după ziua de odihnă - 3 mai.

Potrivit art.83 din Codul fiscal, dreptul de a prezenta Declarația cu privire la impozitul pe venit îl au toți contribuabilii. Însă obligația de a depune Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) survine la persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și care:

 • au obligații privind achitarea impozitului pe venit;
 • au utilizat scutirea personală stabilită de art.33 alin.(1) din Codul fiscal şi au obţinut venituri impozabile anuale mai mari de 360 000 de lei pe parcursul perioadei fiscale de declarare, cu excepţia veniturilor prevăzute la art.901;
 • persoanele fizice nerezidente care obţin venituri de la alte persoane rezidente;
 • direcționează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat anual la buget;
 • solicită spre restituire impozitul pe venit achitat în plus.
 • au obţinut venituri de la vînzarea proprietății (casă, apartament, automobil etc.) și din care nu a fost reținut pe deplin impozitul pe venit la sursa de plată și au obligații privind achitarea impozitului pe venit;
 • îşi schimbă domiciliul permanent din Republica Moldova în altă țară.
Pentru anul 2021, la calcularea impozitului pe venit fiecare contribuabil are
dreptul, după caz, la următoarele scutiri:
Tipul scutirii Suma scutirii, anuale pentru anul 2021
Scutire personală

25 200 lei 

Scutire majorată, se acordă celor care:
a) s-au îmbolnăvit şi a suferit de boala actinică provocată de consecinţele avariei de la C.A.E. Cernobîl;
b) este persoană cu dizabilităţi şi s-a stabilit că dizabilitatea sa este în legătură cauzală cu avaria de la C.A.E. Cernobîl;
c) este părintele sau soţia (soţul) unui participant căzut sau dat dispărut în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, cît şi în acţiunile de luptă din Republica
Afghanistan;
d) este persoană cu dizabilităţi ca urmare a participării la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, precum şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan;
e) este persoană cu dizabilităţi de pe urma războiului, persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, persoană cu dizabilităţi severe şi accentuate;
f) este pensionar-victimă a represiunilor politice, ulterior reabilitată

30 000 lei

Scutirea pentru soţ (soţie) cu condiţia că soţul (soţia) nu beneficiază de scutire personală.

11 280 lei
sau o scutire în mărime de 18 900 lei aflată în relații de căsătorie cu orice persoană specificată la art.33 alin.(2) din Codul fiscal.

Scutire pentru persoană întreținută se acordă persoanelor care întrunesc condițiile de mai jos:
a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie rudă de gradul doi în linie
colaterală;
b) are un venit ce nu depăşeşte suma de 11280 lei anual. La calcularea venitului nu se include suma alocaţiilor achitate din mijloacele bugetului de stat pentru persoanele cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie şi pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate.

4 500 lei pentru fiecare persoană întreținută sau o scutire în mărime de 18 900 lei pentru fiecare persoană întreținută, cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, persoanelor cu dizabilităţi severe şi accentuate.

Creșterea de capital

Suma creșterii de capital în perioada fiscală 2021, determinată în scopul aprecierii obligațiilor la capitolul impozitul pe venit, este egală cu 50% din suma excedentară a creşterii de capital recunoscute peste nivelul oricăror pierderi de capital suportate pe parcursul perioadei (art.40 alin.(7) din Codul fiscal).

Pentru persoanele fizice, creşterea de capital definită la art.40 alin.(7) este sursă de venit impozabilă (art.18 lit.e).

Este necesar remarcarea faptului că active de capital sunt:
a) acţiunile, obligaţiunile, alte titluri de proprietate în activitatea de întreprinzător;
b) proprietatea privată nefolosită în activitatea de întreprinzător;
c) terenurile;
d) opţionul la procurarea sau vînzarea activelor de capital.

Mărimea creşterii sau pierderii de capital provenite din vînzare, schimb sau din altă formă de înstrăinare a activelor de capital este egală cu diferenţa dintre suma încasată (venitul obţinut) şi baza valorică a acestor active. Baza valorică a activelor de capital reprezintă cheltuielile suportate pentru procurarea sau crearea activelor de capital. Este de remarcat că cheltuielile respective urmează a fi confirmate în modul stabilit de art.42 din Codul fiscal și Ordinul Ministerului Finanțelor nr.40 din 6 februarie 2018.
Creșterea de capital nu este recunoscută în cazul:

 1. Redistribuirii proprietății între soți sau între foștii soți;
 2. Încheierii unui contract de donații între rude de gradul I, precum și între soți;
 3. În cazul înstrăinării locuinței de bază – care este proprietatea contribuabilului în decurs de cel puțin 3 ani și constiuie domiciliul/reședința a acestuia în decursul ultimilor 3 ani până la momentul înstrăinării.

Prin urmare, la înstrăinarea activului de capital, persoana fizică urmează să calculeze impozitul pe venit, luând în calcul suma impozabilă a creșterii de capital, și să o impoziteze conform prevederilor art.15 lit.a) din Codul fiscal.

Desemnarea procentuală

Persoanele fizice rezidente care nu au datorii la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale anterioare sunt în drept de a desemna un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către unul dintre beneficiarii desemnării procentuale. Lista beneficiarilor desemnării procentuale este accesibilă pe pagina oficială a Agenției Servicii Publice, accesând link-ul.

Desemnarea procentuală poate fi efectuată prin completarea codului fiscal al beneficiarului în favoarea căruia se efectuează desemnarea procentuală (codul M1) din Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (formularul CET18). Pentru anul 2021 sunt stabiliți 1051 beneficiari ai desemnării procentuale.

Serviciul Fiscal de Stat validează desemnarea procentuală în următoarele cazuri:

 • declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală a fost depusă în termenul stabilit de legislaţia fiscală;
 • nu are datorii la impozitul pe venit pentru perioadele anterioare perioadei fiscale în care a fost efectuată desemnarea procentuală;
 • a achitat impozitul pe venitul declarat din care s-a efectuat desemnarea procentuală;
 • a fost indicat doar un beneficiar în declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală;
 • beneficiarul desemnării procentuale este inclus în Lista actualizată a beneficiarilor, publicată de către Agenția Servicii Publice.

Metodele de depunere a Declarației

În scopul simplificării modului de declarare a veniturilor pentru anul 2021, persoanele fizice pot depune Declarația la oricare subdiviziune a Serviciului Fiscal de Stat, indiferent de locul de domiciliu sau reședință a acestora. Declarația cu privire la impozitul pe venit poate fi depusă de către contribuabili prin următoarele metode:

în format electronic, prin intermediul serviciului ,,Declarație electronică” utilizând modulul „Declaraţia precompletată”. Serviciu care permite previzualizarea, modificarea și transmiterea Declarației cu privire la impozitul pe venit, accesând Sistemul informațional automatizat „Cabinetul personal al contribuabilului” de pe pagina www.sfs.md.

„Declaraţia precompletată” este o aplicaţie accesibilă persoanelor fizice, care deţin semnătură mobilă, semnătura electronică eliberată de I.P. „CTIF” sau semnătură digitală eliberată de „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”.

Persoanele fizice au posibilitatea de a completa și prezenta „Declarația electronică”, utilizând și dispozitivele mobile prin aplicarea semnăturii mobile.

Procedura de depunere a declarației în format electronic este foarte simplă, persoana fizică urmează să parcurgă următorii pași:

 1. autentificarea prin MPass în SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”.
 2. Accesarea serviciului „Declarație electronică”;
 3. Accesarea, validarea sau ajustarea Declarației precompletate, inclusiv Desemnarea procentuală în valoare de 2% către instituțiile care desfășoară activități de utilitate publică – asociații obștești, fundații, culte religioase și părți componente ale acestora;
 4. Semnarea prin intermediul serviciului Msign;
 5. Transmiterea și ulterior, la necesitate, achitare prin serviciul Mpay a impozitului pe venit.

pe suport de hârtie la direcțiile de deservire fiscală, solicitând versiunea Declarației precompletate în baza actului de identitate sau prin depunerea Declarației rapide. Persoanele fizice pot depune Declarația la oricare subdiviziune a Serviciului Fiscal de Stat, indiferent de locul de domiciliu sau reședința acestora;

expediată prin intermediul oficiului poștal, printr-o scrisoare recomandată.

Declarația menționată (Formularul CET18) poate fi descărcată la link-ul dat.

Persoanele fizice pot achita impozitul pe venit prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice Mpay (mpay.gov.md).

Pentru informații suplimentare, contribuabilii pot accesa portalul www.sfs.md, studia Baza generalizată a practicii fiscale, se pot adresa la direcția de deservire fiscală la care se deservesc sau pot apela Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul 0-8000-1525 (apel gratuit).

Potrivit legislației curente, contribuabilii persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător au obligația de a depune Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) aferentă anului 2021 până la 30 aprilie inclusiv a anului curent.

Reieșind din faptul că, data de 30 aprilie 2022 este zi de odihnă, conform prevederilor Codului fiscal, ultima zi de depunere a Declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) aferentă anului 2021 este prima zi lucrătoare care urmează după ziua de odihnă - 3 mai.

Potrivit art.83 din Codul fiscal, dreptul de a prezenta Declarația cu privire la impozitul pe venit îl au toți contribuabilii. Însă obligația de a depune Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) survine la persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și care:

 • au obligații privind achitarea impozitului pe venit;
 • au utilizat scutirea personală stabilită de art.33 alin.(1) din Codul fiscal şi au obţinut venituri impozabile anuale mai mari de 360 000 de lei pe parcursul perioadei fiscale de declarare, cu excepţia veniturilor prevăzute la art.901;
 • persoanele fizice nerezidente care obţin venituri de la alte persoane rezidente;
 • direcționează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat anual la buget;
 • solicită spre restituire impozitul pe venit achitat în plus.
 • au obţinut venituri de la vînzarea proprietății (casă, apartament, automobil etc.) și din care nu a fost reținut pe deplin impozitul pe venit la sursa de plată și au obligații privind achitarea impozitului pe venit;
 • îşi schimbă domiciliul permanent din Republica Moldova în altă țară.
Pentru anul 2021, la calcularea impozitului pe venit fiecare contribuabil are
dreptul, după caz, la următoarele scutiri:
Tipul scutirii Suma scutirii, anuale pentru anul 2021
Scutire personală

25 200 lei 

Scutire majorată, se acordă celor care:
a) s-au îmbolnăvit şi a suferit de boala actinică provocată de consecinţele avariei de la C.A.E. Cernobîl;
b) este persoană cu dizabilităţi şi s-a stabilit că dizabilitatea sa este în legătură cauzală cu avaria de la C.A.E. Cernobîl;
c) este părintele sau soţia (soţul) unui participant căzut sau dat dispărut în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, cît şi în acţiunile de luptă din Republica
Afghanistan;
d) este persoană cu dizabilităţi ca urmare a participării la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, precum şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan;
e) este persoană cu dizabilităţi de pe urma războiului, persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, persoană cu dizabilităţi severe şi accentuate;
f) este pensionar-victimă a represiunilor politice, ulterior reabilitată

30 000 lei

Scutirea pentru soţ (soţie) cu condiţia că soţul (soţia) nu beneficiază de scutire personală.

11 280 lei
sau o scutire în mărime de 18 900 lei aflată în relații de căsătorie cu orice persoană specificată la art.33 alin.(2) din Codul fiscal.

Scutire pentru persoană întreținută se acordă persoanelor care întrunesc condițiile de mai jos:
a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie rudă de gradul doi în linie
colaterală;
b) are un venit ce nu depăşeşte suma de 11280 lei anual. La calcularea venitului nu se include suma alocaţiilor achitate din mijloacele bugetului de stat pentru persoanele cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie şi pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate.

4 500 lei pentru fiecare persoană întreținută sau o scutire în mărime de 18 900 lei pentru fiecare persoană întreținută, cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, persoanelor cu dizabilităţi severe şi accentuate.

Creșterea de capital

Suma creșterii de capital în perioada fiscală 2021, determinată în scopul aprecierii obligațiilor la capitolul impozitul pe venit, este egală cu 50% din suma excedentară a creşterii de capital recunoscute peste nivelul oricăror pierderi de capital suportate pe parcursul perioadei (art.40 alin.(7) din Codul fiscal).

Pentru persoanele fizice, creşterea de capital definită la art.40 alin.(7) este sursă de venit impozabilă (art.18 lit.e).

Este necesar remarcarea faptului că active de capital sunt:
a) acţiunile, obligaţiunile, alte titluri de proprietate în activitatea de întreprinzător;
b) proprietatea privată nefolosită în activitatea de întreprinzător;
c) terenurile;
d) opţionul la procurarea sau vînzarea activelor de capital.

Mărimea creşterii sau pierderii de capital provenite din vînzare, schimb sau din altă formă de înstrăinare a activelor de capital este egală cu diferenţa dintre suma încasată (venitul obţinut) şi baza valorică a acestor active.Baza valorică a activelor de capital reprezintă cheltuielile suportate pentru procurarea sau crearea activelor de capital. Este de remarcat că cheltuielile respective urmează a fi confirmate în modul stabilit de art.42 din Codul fiscal și Ordinul Ministerului Finanțelor nr.40 din 6 februarie 2018.
Creșterea de capital nu este recunoscută în cazul:

 1. Redistribuirii proprietății între soți sau între foștii soți;
 2. Încheierii unui contract de donații între rude de gradul I, precum și între soți;
 3. În cazul înstrăinării locuinței de bază – care este proprietatea contribuabilului în decurs de cel puțin 3 ani și constiuie domiciliul/reședința a acestuia în decursul ultimilor 3 ani până la momentul înstrăinării.

Prin urmare, la înstrăinarea activului de capital, persoana fizică urmează să calculeze impozitul pe venit, luând în calcul suma impozabilă a creșterii de capital, și să o impoziteze conform prevederilor art.15 lit.a) din Codul fiscal.

Desemnarea procentuală

Persoanele fizice rezidente care nu au datorii la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale anterioare sunt în drept de a desemna un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către unul dintre beneficiarii desemnării procentuale. Lista beneficiarilor desemnării procentuale este accesibilă pe pagina oficială a Agenției Servicii Publice, accesând link-ul.

Desemnarea procentuală poate fi efectuată prin completarea codului fiscal al beneficiarului în favoarea căruia se efectuează desemnarea procentuală (codul M1) din Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (formularul CET18). Pentru anul 2021 sunt stabiliți 1051 beneficiari ai desemnării procentuale.

Serviciul Fiscal de Stat validează desemnarea procentuală în următoarele cazuri:

 • declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală a fost depusă în termenul stabilit de legislaţia fiscală;
 • nu are datorii la impozitul pe venit pentru perioadele anterioare perioadei fiscale în care a fost efectuată desemnarea procentuală;
 • a achitat impozitul pe venitul declarat din care s-a efectuat desemnarea procentuală;
 • a fost indicat doar un beneficiar în declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală;
 • beneficiarul desemnării procentuale este inclus în Lista actualizată a beneficiarilor, publicată de către Agenția Servicii Publice.

Metodele de depunere a Declarației

În scopul simplificării modului de declarare a veniturilor pentru anul 2021, persoanele fizice pot depune Declarația la oricare subdiviziune a Serviciului Fiscal de Stat, indiferent de locul de domiciliu sau reședință a acestora. Declarația cu privire la impozitul pe venit poate fi depusă de către contribuabili prin următoarele metode:

în format electronic, prin intermediul serviciului ,,Declarație electronică” utilizând modulul „Declaraţia precompletată”. Serviciu care permite previzualizarea, modificarea și transmiterea Declarației cu privire la impozitul pe venit, accesând Sistemul informațional automatizat „Cabinetul personal al contribuabilului” de pe pagina www.sfs.md.

„Declaraţia precompletată” este o aplicaţie accesibilă persoanelor fizice, care deţin semnătură mobilă, semnătura electronică eliberată de I.P. „CTIF” sau semnătură digitală eliberată de „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”.

Persoanele fizice au posibilitatea de a completa și prezenta „Declarația electronică”, utilizând și dispozitivele mobile prin aplicarea semnăturii mobile.

Procedura de depunere a declarației în format electronic este foarte simplă, persoana fizică urmează să parcurgă următorii pași:

 1. autentificarea prin MPass în SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”.
 2. Accesarea serviciului „Declarație electronică”;
 3. Accesarea, validarea sau ajustarea Declarației precompletate, inclusiv Desemnarea procentuală în valoare de 2% către instituțiile care desfășoară activități de utilitate publică – asociații obștești, fundații, culte religioase și părți componente ale acestora;
 4. Semnarea prin intermediul serviciului Msign;
 5. Transmiterea și ulterior, la necesitate, achitare prin serviciul Mpay a impozitului pe venit.

pe suport de hârtie la direcțiile de deservire fiscală, solicitând versiunea Declarației precompletate în baza actului de identitate sau prin depunerea Declarației rapide. Persoanele fizice pot depune Declarația la oricare subdiviziune a Serviciului Fiscal de Stat, indiferent de locul de domiciliu sau reședința acestora;

expediată prin intermediul oficiului poștal, printr-o scrisoare recomandată.

Declarația menționată (Formularul CET18) poate fi descărcată la link-ul dat.

Persoanele fizice pot achita impozitul pe venit prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice Mpay (mpay.gov.md).

Pentru informații suplimentare, contribuabilii pot accesa portalul www.sfs.md, studia Baza generalizată a practicii fiscale, se pot adresa la direcția de deservire fiscală la care se deservesc sau pot apela Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul 0-8000-1525 (apel gratuit).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...