37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Certificate medicale electronice din 1 iulie 2019

Certificate medicale electronice din 1 iulie 2019

28.03.20195.031 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Certificatele de concediu medical se vor întocmi electronic, în modul stabilit prin ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și se vor transmite pentru stabilirea și plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, prin intermediul platformei guvernamentale MConnect, Casei Naționale de Asigurări Sociale și angajatorului, cu respectarea cerințelor de protecție a datelor cu caracter personal.

Prevederile respective, fac parte din Proiectul hotărîrii Guvernului privind modificarea Instrucţiunii privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 469/2005, înaintat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protectiei Sociale spre consultare publică.

Certificatul se eliberează salariaţilor şi ucenicilor asiguraţi în sistemul asigurărilor sociale de stat, şomerilor cu drept la ajutor de şomaj.

Certificatul va fi eliberat pentru:

1) incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă;
2) prevenirea îmbolnăvirilor (carantină);
3) recuperarea capacităţii de muncă;
4) maternitate;
5) îngrijirea copilului bolnav;
6) accident de muncă și boală profesională.

Conform completărilor propuse la pct. 9 din Instrucțiune, medicii de familie sau medicii specialiști de profil vor întocmi certificatele de concediu medical electronic, în modul stabilit prin ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Certificatele de concediu medical, vor fi transmise prin mijloace electronice de transmitere la distanță de către medicii care le eliberează, și vor fi semnate de aceștia cu semnături electronice calificate.

Certificatul pentru caz de boală sau traumă (inclusiv traumatismul habitual) se va elibera bolnavului pe toată perioada tratamentului, pînă la restabilirea capacităţii de muncă, maximum pentru 180 zile pe parcursul unui an calendaristic.

Pentru cazurile de incapacitate temporară de muncă neîntreruptă, cu trecere dintr-un an calendaristic în altul, calculul zilelor se efectuează pentru toată perioada, începînd cu prima zi de incapacitate temporară de muncă. La a 180-a zi calendaristică, dacă există motive întemeiate privind posibilitatea recuperării, evitării stabilirii gradului de dizabilitate şi menţinerii capacităţii de muncă a asiguratului, certificatul de concediul medical se va prelungi, pentru cel mult 30 zile calendaristice, în funcţie de evoluţia cazului şi de rezultatele acţiunilor de recuperare.

Perioada pentru care se eliberează certificatul pentru incapacitate temporară de muncă în caz de tuberculoză, SIDA şi maladie oncologică, este de cel mult un an pe parcursul ultimilor 2 ani.

Șomerilor, în perioada de acordare a ajutorului de șomaj, certificatul se va elibera pentru o perioadă de pînă la 30 de zile în cursul unui an calendaristic. Certificatul pentru incapacitate temporară de muncă a femeii gravide se va acorda pe durata concediului medical fără restricţii.

Conform conținutului pct. 11 din Instrucțiune, medicii de familie vor putea elibera certificate de concediu medical cu durata de 1 până la 10 zile calendaristice, în una sau mai multe etape, dar certificatul de concediu medical se poate prelungi la recomandarea medicilor specialiști de profil, în etape succesive de maximum 30 - 31 de zile calendaristice.

În caz de boli infecţioase certificate de concediu medical poate fi eliberat simultan pentru o perioadă de pînă la 5 zile calendaristice, iar în caz de tuberculoză, SIDA şi maladie oncologică - simultan 30 – 31 zile calendaristice. Certificatele de concediu medical se vor întocmi electronic la data la care se acordă consultaţia medicală și se constată incapacitatea temporară de muncă, stabilindu-se numărul necesar de zile de concediu medical. În situaţia imposibilităţii prezentării asiguratului la medic se pot acorda certificate de concediu medical cu retroactivitate de 24 de ore numai în cazul certificatelor de concediu medical „iniţial”.

Pentru certificatele medicale „în continuare”, data acordării nu poate fi mai mare decât data la care se termină valabilitatea certificatelor de concediu medical acordate anterior pentru aceeaşi afecţiune.

Totodată, certificatele de concediu medical se pot elibera şi la o dată ulterioară, pentru următoarele situaţii:

1) în caz de sarcină şi lăuzie (numai certificat de concediu medical pentru maternitate);
2) pentru perioada de internare în spital.”

Pentru îngrijirea copilului bolnav certificatul se va elibera opţional: mamei, tatălui sau tutorelui. În cazul în care mama, tata sau tutorele, din motive întemeiate, confirmate documentar, nu pot îngriji copilul bolnav în vîrstă de pînă la 10 ani, copilul care suferă de maladie oncologică în vîrstă de pînă la 18 ani sau copilul cu dizabilitate în vîrstă de pînă la 18 ani, certificatul de concediu medical se acordă altor persoane asigurate, opţional: altui membru de familie, bunicului, bunicii.

Pentru îngrijirea copilului bolnav certificatul se va elibera asiguratului și în perioada concediului anual.

Pct. 44 din Instrucțiune, va avea de asemenea un nou cuprins și va stabili că, asiguratelor, soţiilor aflate la întreţinerea soţilor asigurați şi şomerelor care s-au aflat la evidenţă în instituţiile medico-sanitare din Republica Moldova, care au dreptul la concediu de maternitate, ce include concediul prenatal şi concediul postnatal, se eliberează certificatul pentru concediu de maternitate de către medicul de familie.

Faptul că soţia se află la întreţinerea soțului se confirmă prin prezentarea actului de identitate al soţiei şi certificatului de căsătorie. Soţiei care se află la întreţinerea soţului asigurat i se întocmește certificat pentru concediu de maternitate dacă, la data acordării concediului de maternitate, nu este angajată în cîmpul muncii. Certificat pentru concediu de maternitate se eliberează și în cazul înregistrării căsătoriei după producerea riscului asigurat (concediul de maternitate), de la data înregistrării căsătoriei pînă la data expirării concediului de maternitate.

În ceea ce privește modul de păstrare, evidenţă şi completare a certificatului vă informăm că:

Certificatul constituie un document de ordin statistic, financiar, social şi juridic, modelul căruia se aprobă de către Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

Certificatul este de strictă evidență, avînd număr de identificare generat automat din Sistemul informațional.

Certificatul se întocmește electronic conform cerințelor formularului din Sistemul Informațional Automatizat Asistența Medicală Primară (SIA AMP) și Sistemul Informațional Automatizat Asistența Medicală Spitalicească (SIA AMS).

În certificatul generat din sistemul informațional care se va tipări pe suport de hârtie în rubricile „Diagnosticul” şi „Diagnosticul final” în toate cazurile se indică semnul „Z”.

Rubrica „100%” şi „din prima zi și toată perioada” se completează automat de către sistemul informațional în dependență de diagnosticul și cauza incapacității de muncă indicate în certificat.

Certificatul se păstrează în format electronic în baza de date a sistemului informațional utilizat de prestatorul de servicii medicale și în sistemului informațional pentru Certificatele, termenul de păstrare fiind nelimitat.

Evidența certificatelor se efectuează în fișiere electronice conform procedurii stabilite de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

Certificatele care au o vechime mai mare de 5 ani de la data eliberării se arhivează în modul stabilit de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

Datele din certificatul electronic se transmit prin intermediul platformei guvernamentale MConnect Casei Naționale de Asigurări Sociale, Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, angajatorului, cu respectarea cerințelor privind protecția datelor cu caracter personal.

Certificatul generat din sistemul informațional în PDF, semnat electronic, poate fi tipărit pe hîrtie și oferit solicitantului, cu respectarea cerințelor privind protecția datelor cu caracter personal.

În cazul deteriorării certificatului, prestatorul de servicii medicale care l-a eliberat, va genera din nou certificatul în format PDF, cu eliberarea acestuia solicitantului, conform cerințelor.

Actele ce confirmă incapacitatea temporară de muncă a cetăţenilor Moldovei, aflaţi temporar în străinătate în interes de serviciu sau personal, se vor înregistra în sistemul informațional utilizat de prestatorul de servicii medicale și prin întocmirea unui certificat de model național cu completarea datelor corespunzătoare.

Certificatul se anulează în conformitate cu Regulamentul aprobat prin ordinul ministerului sănătăţii, muncii şi protecţiei sociale şi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Prezenta Hotărîre de Guvern intră în vigoare la 1 iulie 2019.

Persoane responsabile:
Tatiana Zatîc, Direcția Politici în Domeniul Asistenței Medicale Primare, Urgente și Comunitare,
Tel.: 022 268 823, Email: tatiana.zatic@msmps.gov.md

Data limită pentru comentarii: 10.04.2019
Proiectul și nota informativă.

Certificatele de concediu medical se vor întocmi electronic, în modul stabilit prin ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și se vor transmite pentru stabilirea și plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, prin intermediul platformei guvernamentale MConnect, Casei Naționale de Asigurări Sociale și angajatorului, cu respectarea cerințelor de protecție a datelor cu caracter personal.

Prevederile respective, fac parte din Proiectul hotărîrii Guvernului privind modificarea Instrucţiunii privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 469/2005, înaintat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protectiei Sociale spre consultare publică.

Certificatul se eliberează salariaţilor şi ucenicilor asiguraţi în sistemul asigurărilor sociale de stat, şomerilor cu drept la ajutor de şomaj.

Certificatul va fi eliberat pentru:

1) incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă;
2) prevenirea îmbolnăvirilor (carantină);
3) recuperarea capacităţii de muncă;
4) maternitate;
5) îngrijirea copilului bolnav;
6) accident de muncă și boală profesională.

Conform completărilor propuse la pct. 9 din Instrucțiune, medicii de familie sau medicii specialiști de profil vor întocmi certificatele de concediu medical electronic, în modul stabilit prin ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Certificatele de concediu medical, vor fi transmise prin mijloace electronice de transmitere la distanță de către medicii care le eliberează, și vor fi semnate de aceștia cu semnături electronice calificate.

Certificatul pentru caz de boală sau traumă (inclusiv traumatismul habitual) se va elibera bolnavului pe toată perioada tratamentului, pînă la restabilirea capacităţii de muncă, maximum pentru 180 zile pe parcursul unui an calendaristic.

Pentru cazurile de incapacitate temporară de muncă neîntreruptă, cu trecere dintr-un an calendaristic în altul, calculul zilelor se efectuează pentru toată perioada, începînd cu prima zi de incapacitate temporară de muncă. La a 180-a zi calendaristică, dacă există motive întemeiate privind posibilitatea recuperării, evitării stabilirii gradului de dizabilitate şi menţinerii capacităţii de muncă a asiguratului, certificatul de concediul medical se va prelungi, pentru cel mult 30 zile calendaristice, în funcţie de evoluţia cazului şi de rezultatele acţiunilor de recuperare.

Perioada pentru care se eliberează certificatul pentru incapacitate temporară de muncă în caz de tuberculoză, SIDA şi maladie oncologică, este de cel mult un an pe parcursul ultimilor 2 ani.

Șomerilor, în perioada de acordare a ajutorului de șomaj, certificatul se va elibera pentru o perioadă de pînă la 30 de zile în cursul unui an calendaristic. Certificatul pentru incapacitate temporară de muncă a femeii gravide se va acorda pe durata concediului medical fără restricţii.

Conform conținutului pct. 11 din Instrucțiune, medicii de familie vor putea elibera certificate de concediu medical cu durata de 1 până la 10 zile calendaristice, în una sau mai multe etape, dar certificatul de concediu medical se poate prelungi la recomandarea medicilor specialiști de profil, în etape succesive de maximum 30 - 31 de zile calendaristice.

În caz de boli infecţioase certificate de concediu medical poate fi eliberat simultan pentru o perioadă de pînă la 5 zile calendaristice, iar în caz de tuberculoză, SIDA şi maladie oncologică - simultan 30 – 31 zile calendaristice. Certificatele de concediu medical se vor întocmi electronic la data la care se acordă consultaţia medicală și se constată incapacitatea temporară de muncă, stabilindu-se numărul necesar de zile de concediu medical. În situaţia imposibilităţii prezentării asiguratului la medic se pot acorda certificate de concediu medical cu retroactivitate de 24 de ore numai în cazul certificatelor de concediu medical „iniţial”.

Pentru certificatele medicale „în continuare”, data acordării nu poate fi mai mare decât data la care se termină valabilitatea certificatelor de concediu medical acordate anterior pentru aceeaşi afecţiune.

Totodată, certificatele de concediu medical se pot elibera şi la o dată ulterioară, pentru următoarele situaţii:

1) în caz de sarcină şi lăuzie (numai certificat de concediu medical pentru maternitate);
2) pentru perioada de internare în spital.”

Pentru îngrijirea copilului bolnav certificatul se va elibera opţional: mamei, tatălui sau tutorelui. În cazul în care mama, tata sau tutorele, din motive întemeiate, confirmate documentar, nu pot îngriji copilul bolnav în vîrstă de pînă la 10 ani, copilul care suferă de maladie oncologică în vîrstă de pînă la 18 ani sau copilul cu dizabilitate în vîrstă de pînă la 18 ani, certificatul de concediu medical se acordă altor persoane asigurate, opţional: altui membru de familie, bunicului, bunicii.

Pentru îngrijirea copilului bolnav certificatul se va elibera asiguratului și în perioada concediului anual.

Pct. 44 din Instrucțiune, va avea de asemenea un nou cuprins și va stabili că, asiguratelor, soţiilor aflate la întreţinerea soţilor asigurați şi şomerelor care s-au aflat la evidenţă în instituţiile medico-sanitare din Republica Moldova, care au dreptul la concediu de maternitate, ce include concediul prenatal şi concediul postnatal, se eliberează certificatul pentru concediu de maternitate de către medicul de familie.

Faptul că soţia se află la întreţinerea soțului se confirmă prin prezentarea actului de identitate al soţiei şi certificatului de căsătorie. Soţiei care se află la întreţinerea soţului asigurat i se întocmește certificat pentru concediu de maternitate dacă, la data acordării concediului de maternitate, nu este angajată în cîmpul muncii. Certificat pentru concediu de maternitate se eliberează și în cazul înregistrării căsătoriei după producerea riscului asigurat (concediul de maternitate), de la data înregistrării căsătoriei pînă la data expirării concediului de maternitate.

În ceea ce privește modul de păstrare, evidenţă şi completare a certificatului vă informăm că:

Certificatul constituie un document de ordin statistic, financiar, social şi juridic, modelul căruia se aprobă de către Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

Certificatul este de strictă evidență, avînd număr de identificare generat automat din Sistemul informațional.

Certificatul se întocmește electronic conform cerințelor formularului din Sistemul Informațional Automatizat Asistența Medicală Primară (SIA AMP) și Sistemul Informațional Automatizat Asistența Medicală Spitalicească (SIA AMS).

În certificatul generat din sistemul informațional care se va tipări pe suport de hârtie în rubricile „Diagnosticul” şi „Diagnosticul final” în toate cazurile se indică semnul „Z”.

Rubrica „100%” şi „din prima zi și toată perioada” se completează automat de către sistemul informațional în dependență de diagnosticul și cauza incapacității de muncă indicate în certificat.

Certificatul se păstrează în format electronic în baza de date a sistemului informațional utilizat de prestatorul de servicii medicale și în sistemului informațional pentru Certificatele, termenul de păstrare fiind nelimitat.

Evidența certificatelor se efectuează în fișiere electronice conform procedurii stabilite de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

Certificatele care au o vechime mai mare de 5 ani de la data eliberării se arhivează în modul stabilit de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

Datele din certificatul electronic se transmit prin intermediul platformei guvernamentale MConnect Casei Naționale de Asigurări Sociale, Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, angajatorului, cu respectarea cerințelor privind protecția datelor cu caracter personal.

Certificatul generat din sistemul informațional în PDF, semnat electronic, poate fi tipărit pe hîrtie și oferit solicitantului, cu respectarea cerințelor privind protecția datelor cu caracter personal.

În cazul deteriorării certificatului, prestatorul de servicii medicale care l-a eliberat, va genera din nou certificatul în format PDF, cu eliberarea acestuia solicitantului, conform cerințelor.

Actele ce confirmă incapacitatea temporară de muncă a cetăţenilor Moldovei, aflaţi temporar în străinătate în interes de serviciu sau personal, se vor înregistra în sistemul informațional utilizat de prestatorul de servicii medicale și prin întocmirea unui certificat de model național cu completarea datelor corespunzătoare.

Certificatul se anulează în conformitate cu Regulamentul aprobat prin ordinul ministerului sănătăţii, muncii şi protecţiei sociale şi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Prezenta Hotărîre de Guvern intră în vigoare la 1 iulie 2019.

Persoane responsabile:
Tatiana Zatîc, Direcția Politici în Domeniul Asistenței Medicale Primare, Urgente și Comunitare,
Tel.: 022 268 823, Email: tatiana.zatic@msmps.gov.md

Data limită pentru comentarii: 10.04.2019
Proiectul și nota informativă.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...