37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Ce reprezintă mecanismul prețurilor de transfer?

Ce reprezintă mecanismul prețurilor de transfer?

10.02.20232.125 views
(3 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Începând cu data de 1 ianuarie 2023 au intrat în vigoare mai multe modificări în domeniul fiscal-contabil, aprobate prin Legea nr.356 din 29 decembrie 2022 . Prin legea prenotată autoritățile au adus o serie de completări și Codului fiscal.

Conform modificărilor care vor intra în vigoare din 1 ianuarie 2024, titlul V al Codului fiscal va fi suplinit cu un nou capitol 11² - Reguli speciale privind determinarea prețurilor de transfer conform lungimii brațului.

În cadrul prezentului capitol, se folosesc următoarele noțiuni principale:

Persoană afiliată – o persoană este considerată afiliată cu o altă persoană, inclusiv aflată în procedură de insolvabilitate, dacă relația dintre acestea este definită de cel puțin unul dintre următoarele cazuri:

a) o persoană fizică este afiliată cu altă persoană fizică dacă acestea sunt soț/soție sau rude până la gradul al II-lea inclusiv;

b) o persoană fizică este afiliată cu o persoană juridică dacă persoana fizică deține, în mod direct sau indirect, inclusiv deținerile persoanelor afiliate, minimum 25% din participațiuni cu drept de vot ori dacă controlează în mod efectiv persoana juridică;

c) o persoană juridică este afiliată cu altă persoană juridică dacă aceasta deține, în mod direct sau indirect, inclusiv deținerile persoanelor afiliate, minimum 25% din participațiuni cu drept de vot ori dacă controlează în mod efectiv acea persoană juridică;

d) o persoană juridică este afiliată cu altă persoană juridică dacă o persoană terță deține, în mod direct sau indirect, inclusiv deținerile persoanelor afiliate, minimum 25% din participațiuni cu drept de vot la prima persoană juridică, precum și la cea de-a doua ori dacă le controlează în mod efectiv.

2) Persoană independentă – altă persoană decât persoana afiliată.

3) Preț de transfer – condițiile, regulile, metodele stabilite sau impuse de formarea prețurilor în relațiile comerciale sau financiare între două persoane afiliate care diferă de cele care ar fi existat între persoane independente.

4) Principiul lungimii brațului – standard internațional care prevede că, în cazul în care condițiile în relațiile comerciale sau financiare dintre persoanele afiliate sunt diferite de cele între persoane independente, orice venit care s-ar fi acumulat, în lipsa acestor condiții, pentru una dintre persoane poate fi inclus în venitul acelei persoane și impozitat în mod corespunzător.

5) Preț determinat conform principiului lungimii brațului – prețul care ar fi fost plătit de o persoană independentă unei alte persoane independente în același moment și în același loc, pentru același bun sau serviciu ori pentru unul similar, în condiții de concurență loială;

Adițional, noul capitol definește noţiunea de tranzacție și tipurile acesteia (controlată, comparabilă, locală și transfrontalieră) (art. 226¹⁷ pct.6-10 din CF)

Noțiunile menționate se completează cu noțiunile prevăzute de Liniile directoare privind prețurile de transfer pentru întreprinderile multinaționale, emise de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, cu amendamentele/modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor generale la determinarea venitului impozabil urmează să fie respectat principiul lungimii brațului pentru tranzacțiile cu persoane afiliate. Noile prevederi se aplică tranzacțiilor locale și transfrontaliere între persoane afiliate.

Concomitent, ajustarea veniturilor și/sau a cheltuielilor efectuate în conformitate cu prezentul capitol nu afectează suma TVA aferentă livrărilor și procurărilor stabilite în conformitate cu titlul III.

Menționăm că titlul III al Codului fiscal, conține și alte prevederi care reglementează modul de calculare a TVA în anumite sitauții cum ar fi, cea cu privire la relații specifice. Conform art. 93 pct. 12) din CF, relații specifice sunt relații speciale, caracteristice și aplicabile numai unui anumit subiect sau unei circumstanțe concrete, care se deosebesc de relațiile caracteristice pentru subiecți și circumstanțe analogice.

Potrivit art.99 alin.(1) din CF, livrarea efectuată la un preţ mai mic decât cel de piaţă din cauza relaţiilor specifice stabilite între furnizor şi cumpărător (beneficiar) sau din cauză că cumpărătorul (beneficiarul) este un angajat al furnizorului constituie o livrare impozabilă. Valoarea impozabilă a livrării respective constituie valoarea ei de piaţă.

Recomandăm să citiți și articolul Vindeți la prețuri mai mici decît cele de piață? Atenție la consecințe fiscale.

Dosarul prețurilor de transfer

Obligația de întocmire a dosarului prețurilor de transfer revine contribuabililor care încheie tranzacții cu persoane afiliate cu o valoare totală pe parcursul unei perioade fiscale, calculată prin însumarea valorii tranzacțiilor efectuate cu toate persoanele afiliate, fără TVA, egală sau mai mare de 20 000 000 de lei, dar care nu depășește pragul de 50 000 000 de lei. Contribuabilii vor întocmi și prezenta dosarul prețului de transfer numai la solicitarea Serviciului Fiscal de Stat. Dosarul se pune la dispoziție în termen de 60 zile calendaristice din momentul solicitării.

Adițional, contribuabilii care încheie tranzacții cu persoane afiliate cu o valoare totală pe parcursul unei perioade fiscale, calculată prin însumarea valorii tranzacțiilor efectuate cu toate persoanele afiliate, fără TVA, egală sau mai mare de 50 000 000 de lei sunt obligate să întocmească și să prezinte informația privind prețurile de transfer și dosarul privind prețurile de transfer.

Termenul stabilit pentru întocmirea dosarului prețurilor de transfer nu poate de data de 25 a lunii a treia după finele perioadei fiscale de gestiune.

Important! Contribuabilul este obligat să asigure păstrarea dosarului prețurilor de transfer pe parcursul unei perioade de 6 ani.

Metodele de verificare a prețurilor de transfer

Legislația fiscal face referire la cinci metode de stabilire a preturilor de transfer, și anume: metoda comparării prețurilor; metoda cost plus; metoda prețului de revânzare; metoda marjei nete tranzacționale; metoda împărțirii profitului. Suplimentar, metodelor menționate se mai permite utilizarea oricărei alte metode recunoscută în Liniile directoare OCDE privind prețurile de transfer.

În vederea stabilirii celei mai adecvate metode se vor utilizate următoarele criterii:

a) metoda este stabilită în funcție de conținutul tranzacției controlate, precum și în baza rezultatelor analizei funcționale a tranzacției controlate, inclusiv ținând cont de funcțiile îndeplinite, activele utilizate și riscurile suportate;

b) metoda este stabilită în baza informațiilor din surse veridice, inclusiv a informațiilor aferente tranzacțiilor între persoane independente;

c) metoda este stabilită ținând cont de documentele prezentate de către contribuabil;

d) metoda este stabilită în funcție de gradul de comparabilitate dintre tranzacțiile controlate și tranzacțiile între persoane independente;

e) metoda este stabilită în funcție de circumstanțele individuale ale cazului.

Notă. La ajustarea/estimarea de către Serviciul Fiscal de Stat a prețului de transfer conform principiului lungimii brațului se utilizează metoda cea mai adecvată.

În cazul în care principiul lungimii brațului nu este respectat, în cadrul unei tranzacții și/sau al unui grup de tranzacții între persoane afiliate, Serviciul Fiscal de Stat poate ajusta suma veniturilor și/sau a cheltuielilor oricăreia dintre părțile afiliate în baza prețului determinat conform principiului lungimii brațului.

În cazul în care contribuabilul nu prezintă datele necesare pentru a stabili dacă prețurile de transfer respectă principiul lungimii brațului, Serviciul Fiscal de Stat poate estima suma veniturilor și/sau a cheltuielilor oricăreia dintre părțile afiliate în baza prețului determinat conform principiului lungimii brațului.

Notă: Art. 134 alin. (1) din Codul fiscal care reglementează drepturile Serviciului Fiscal de Stat şi ale funcţionarilor fiscali, a fost suplinit cu prevederi care vor acorda dreptul autorității fiscale de a verifica corectitudinea și stabilirea prețului de transfer conform principiului lungimii brațului, cât și dreptul de a nu accepta sau recalifica tranzacțiile, cu recalcularea obligațiilor aferente față de Bugetul Public Național.

La fel, prin derogare de la alin. (4) art. 216 din Codul fiscal, dacă în cadrul controlului sunt supuse verificării tranzacții conform principiului lungimii brațului, durata controlului nu va depăși 12 luni calendaristice. În cazuri excepționale, conducerea organului care exercită controlul fiscal poate să decidă prelungirea duratei în cauză cu cel mult 6 luni calendaristice sau să sisteze controlul. Drept temeiuri pentru sistarea controlului vor constitui:

a) necesitatea obținerii de la terți a unor documente, informații, explicații şi/sau probe suplimentare;
b) solicitarea efectuării expertizei;
c) solicitarea de la persoana supusă verificării a unor documente, informații, explicații şi/sau probe suplimentare.

 Noile prevederi vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2024.

Procedura pentru eliminarea dublei impuneri între persoane rezidente affiliate

În cazul tranzacțiilor între persoane rezidente afiliate, ajustarea și/sau estimarea veniturilor/ cheltuielilor efectuată de către SFS uneia dintre persoanele afiliate este opozabilă și celeilalte persoane afiliate.

SFS va emite decizia de ajustare/ estimare celeilalte persoane rezidente afiliate.

În temeiul deciziei de ajustare/ estimare, cealaltă persoană rezidentă afiliată va fi în drept să prezinte declarația corectată cu privire la impozitul pe venit. În cazurile stabilite la art. 188 alin.(4), contribuabilul este în drept să solicite SFS efectuarea controlului fiscal repetat pentru evitarea dublei impuneri.

Procedura pentru eliminarea dublei impuneri între persoane rezidente și nerezidente

Eliminarea dublei impuneri în rezultatul ajustării veniturilor/ cheltuielilor între persoane rezidente și nerezidente, aferente unei tranzacții controlate, se va realiza în baza acordului de evitare a dublei impuneri între țara de reședință a nerezidentului și RM.

Persoana afiliată rezidentă va fi în drept să depună cerere de ajustare la SFS cu anexarea documentelor confirmative privind efectuarea de către persoana afiliată nerezidentă a ajustărilor/ estimărilor obligațiilor fiscale conform principiului lungimii brațului.

Termenul de examinare a cererii va fi de 30 de zile. La expirarea termenului Serviciul Fiscal de Stat va lua una din următoarele decizii: confirmarea ajustării, respingerea ajustării sau dispunerea efectuării unui contro privind respectarea principiului lungimii brațului.

Ajustarea benevolă

În cazul nerespectării principiului lungimii brațului, contribuabilul este în drept să efectueze ajustarea, cu condiția ca aceasta să nu micșoreze impozitul pe venit declarat la buget.

Contribuabilul va prezenta informațiile corectate, dosarul corectat privind prețurile de transfer și darea de seamă corectată conform art.188.

Surse de informații utilizate la stabilirea respectării principiului lungimii brațului în cadrul tranzacțiilor controlate

Contribuabilul și SFS vor fi în drept să prezinte informații care să permită compararea condițiilor comerciale și financiare ale tranzacțiilor, în special:

a) informații privind tranzacțiile necontrolate comparabile ale contribuabilului, ale celeilalte părți;

b) orice sursă care conțin informații despre tranzacții, condiții și/ sau persoane comparabile;

c) informații primite de SFS în baza acordurilor internaționale la care RM este parte.

Sancțiuni aplicate pentru nerespectarea informațiilor aferente dosarului prețurilor de transfer

Începând cu 1 ianuarie 2024, Serviciul Fiscal de Stat va fi în drept să aplice amenzi cuprinse între:

 • 30 000 lei și 50 000 lei – pentru prezentarea tardivă a informației prevăzute la art. 22619 (informației privind prețurile de transfer și a dosarului privind prețurile de transfer);
 • 150000 lei și 200000 de lei - prezentarea Dosarului preturilor de transfer neautentice care a determinat diminuarea sau eschivarea obligațiilor fiscal;
 •  30 0000 lei și 500000 de lei – pentru neprezentarea informației prevăzute la art.22619 ;
 • 30000 lei și 50000 de lei – pentru prezentarea tardivă a dosarului privind prețurile de transfer;
 • 150000 lei și 200000 de lei – pentru prezentarea dosarului privind prețurile de transfer cu informații neautentice;
 • 300000 lei și 500000 de lei –pentru neprezentarea dosarului privind prețurile de transfer.

Necesitatea evoluției continue este justificată de progresele economice înregistrate. Legislația fiscală reprezintă totalitatea normelor juridice transpunse în acțiuni menite să sprijine și să dezvolte economia națională, însă, multiplele modificări, inclusiv cele legate de implimentarea conceptul ”prețurilor de transfer” , generează o serie de nedumeriri și semne de întrebare.

În vederea realizării unei înțelegeri mai bune a noilor prevederi și asigurării unei legislații fiscale clare și comode pentru contribuabili, sperăm că pe parcursul anului vor fi organizate mai multe dezbateri publice cu reprezentanții mediului de afaceri în vederea elucidării tuturor neclarităților.

Începând cu data de 1 ianuarie 2023 au intrat în vigoare mai multe modificări în domeniul fiscal-contabil, aprobate prin Legea nr.356 din 29 decembrie 2022 . Prin legea prenotată autoritățile au adus o serie de completări și Codului fiscal.

Conform modificărilor care vor intra în vigoare din 1 ianuarie 2024, titlul V al Codului fiscal va fi suplinit cu un nou capitol 11² - Reguli speciale privind determinarea prețurilor de transfer conform lungimii brațului.

În cadrul prezentului capitol, se folosesc următoarele noțiuni principale:

Persoană afiliată – o persoană este considerată afiliată cu o altă persoană, inclusiv aflată în procedură de insolvabilitate, dacă relația dintre acestea este definită de cel puțin unul dintre următoarele cazuri:

a) o persoană fizică este afiliată cu altă persoană fizică dacă acestea sunt soț/soție sau rude până la gradul al II-lea inclusiv;

b) o persoană fizică este afiliată cu o persoană juridică dacă persoana fizică deține, în mod direct sau indirect, inclusiv deținerile persoanelor afiliate, minimum 25% din participațiuni cu drept de vot ori dacă controlează în mod efectiv persoana juridică;

c) o persoană juridică este afiliată cu altă persoană juridică dacă aceasta deține, în mod direct sau indirect, inclusiv deținerile persoanelor afiliate, minimum 25% din participațiuni cu drept de vot ori dacă controlează în mod efectiv acea persoană juridică;

d) o persoană juridică este afiliată cu altă persoană juridică dacă o persoană terță deține, în mod direct sau indirect, inclusiv deținerile persoanelor afiliate, minimum 25% din participațiuni cu drept de vot la prima persoană juridică, precum și la cea de-a doua ori dacă le controlează în mod efectiv.

2) Persoană independentă – altă persoană decât persoana afiliată.

3) Preț de transfer – condițiile, regulile, metodele stabilite sau impuse de formarea prețurilor în relațiile comerciale sau financiare între două persoane afiliate care diferă de cele care ar fi existat între persoane independente.

4) Principiul lungimii brațului – standard internațional care prevede că, în cazul în care condițiile în relațiile comerciale sau financiare dintre persoanele afiliate sunt diferite de cele între persoane independente, orice venit care s-ar fi acumulat, în lipsa acestor condiții, pentru una dintre persoane poate fi inclus în venitul acelei persoane și impozitat în mod corespunzător.

5) Preț determinat conform principiului lungimii brațului – prețul care ar fi fost plătit de o persoană independentă unei alte persoane independente în același moment și în același loc, pentru același bun sau serviciu ori pentru unul similar, în condiții de concurență loială;

Adițional, noul capitol definește noţiunea de tranzacție și tipurile acesteia (controlată, comparabilă, locală și transfrontalieră) (art. 226¹⁷ pct.6-10 din CF)

Noțiunile menționate se completează cu noțiunile prevăzute de Liniile directoare privind prețurile de transfer pentru întreprinderile multinaționale, emise de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, cu amendamentele/modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor generale la determinarea venitului impozabil urmează să fie respectat principiul lungimii brațului pentru tranzacțiile cu persoane afiliate. Noile prevederi se aplică tranzacțiilor locale și transfrontaliere între persoane afiliate.

Concomitent, ajustarea veniturilor și/sau a cheltuielilor efectuate în conformitate cu prezentul capitol nu afectează suma TVA aferentă livrărilor și procurărilor stabilite în conformitate cu titlul III.

Menționăm că titlul III al Codului fiscal, conține și alte prevederi care reglementează modul de calculare a TVA în anumite sitauții cum ar fi, cea cu privire la relații specifice. Conform art. 93 pct. 12) din CF, relații specifice sunt relații speciale, caracteristice și aplicabile numai unui anumit subiect sau unei circumstanțe concrete, care se deosebesc de relațiile caracteristice pentru subiecți și circumstanțe analogice.

Potrivit art.99 alin.(1) din CF, livrarea efectuată la un preţ mai mic decât cel de piaţă din cauza relaţiilor specifice stabilite între furnizor şi cumpărător (beneficiar) sau din cauză că cumpărătorul (beneficiarul) este un angajat al furnizorului constituie o livrare impozabilă. Valoarea impozabilă a livrării respective constituie valoarea ei de piaţă.

Recomandăm să citiți și articolul Vindeți la prețuri mai mici decît cele de piață? Atenție la consecințe fiscale.

Dosarul prețurilor de transfer

Obligația de întocmire a dosarului prețurilor de transfer revine contribuabililor care încheie tranzacții cu persoane afiliate cu o valoare totală pe parcursul unei perioade fiscale, calculată prin însumarea valorii tranzacțiilor efectuate cu toate persoanele afiliate, fără TVA, egală sau mai mare de 20 000 000 de lei, dar care nu depășește pragul de 50 000 000 de lei. Contribuabilii vor întocmi și prezenta dosarul prețului de transfer numai la solicitarea Serviciului Fiscal de Stat. Dosarul se pune la dispoziție în termen de 60 zile calendaristice din momentul solicitării.

Adițional, contribuabilii care încheie tranzacții cu persoane afiliate cu o valoare totală pe parcursul unei perioade fiscale, calculată prin însumarea valorii tranzacțiilor efectuate cu toate persoanele afiliate, fără TVA, egală sau mai mare de 50 000 000 de lei sunt obligate să întocmească și să prezinte informația privind prețurile de transfer și dosarul privind prețurile de transfer.

Termenul stabilit pentru întocmirea dosarului prețurilor de transfer nu poate de data de 25 a lunii a treia după finele perioadei fiscale de gestiune.

Important! Contribuabilul este obligat să asigure păstrarea dosarului prețurilor de transfer pe parcursul unei perioade de 6 ani.

Metodele de verificare a prețurilor de transfer

Legislația fiscal face referire la cinci metode de stabilire a preturilor de transfer, și anume: metoda comparării prețurilor; metoda cost plus; metoda prețului de revânzare; metoda marjei nete tranzacționale; metoda împărțirii profitului. Suplimentar, metodelor menționate se mai permite utilizarea oricărei alte metode recunoscută în Liniile directoare OCDE privind prețurile de transfer.

În vederea stabilirii celei mai adecvate metode se vor utilizate următoarele criterii:

a) metoda este stabilită în funcție de conținutul tranzacției controlate, precum și în baza rezultatelor analizei funcționale a tranzacției controlate, inclusiv ținând cont de funcțiile îndeplinite, activele utilizate și riscurile suportate;

b) metoda este stabilită în baza informațiilor din surse veridice, inclusiv a informațiilor aferente tranzacțiilor între persoane independente;

c) metoda este stabilită ținând cont de documentele prezentate de către contribuabil;

d) metoda este stabilită în funcție de gradul de comparabilitate dintre tranzacțiile controlate și tranzacțiile între persoane independente;

e) metoda este stabilită în funcție de circumstanțele individuale ale cazului.

Notă. La ajustarea/estimarea de către Serviciul Fiscal de Stat a prețului de transfer conform principiului lungimii brațului se utilizează metoda cea mai adecvată.

În cazul în care principiul lungimii brațului nu este respectat, în cadrul unei tranzacții și/sau al unui grup de tranzacții între persoane afiliate, Serviciul Fiscal de Stat poate ajusta suma veniturilor și/sau a cheltuielilor oricăreia dintre părțile afiliate în baza prețului determinat conform principiului lungimii brațului.

În cazul în care contribuabilul nu prezintă datele necesare pentru a stabili dacă prețurile de transfer respectă principiul lungimii brațului, Serviciul Fiscal de Stat poate estima suma veniturilor și/sau a cheltuielilor oricăreia dintre părțile afiliate în baza prețului determinat conform principiului lungimii brațului.

Notă: Art. 134 alin. (1) din Codul fiscal care reglementează drepturile Serviciului Fiscal de Stat şi ale funcţionarilor fiscali, a fost suplinit cu prevederi care vor acorda dreptul autorității fiscale de a verifica corectitudinea și stabilirea prețului de transfer conform principiului lungimii brațului, cât și dreptul de a nu accepta sau recalifica tranzacțiile, cu recalcularea obligațiilor aferente față de Bugetul Public Național.

La fel, prin derogare de la alin. (4) art. 216 din Codul fiscal, dacă în cadrul controlului sunt supuse verificării tranzacții conform principiului lungimii brațului, durata controlului nu va depăși 12 luni calendaristice. În cazuri excepționale, conducerea organului care exercită controlul fiscal poate să decidă prelungirea duratei în cauză cu cel mult 6 luni calendaristice sau să sisteze controlul. Drept temeiuri pentru sistarea controlului vor constitui:

a) necesitatea obținerii de la terți a unor documente, informații, explicații şi/sau probe suplimentare;
b) solicitarea efectuării expertizei;
c) solicitarea de la persoana supusă verificării a unor documente, informații, explicații şi/sau probe suplimentare.

 Noile prevederi vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2024.

Procedura pentru eliminarea dublei impuneri între persoane rezidente affiliate

În cazul tranzacțiilor între persoane rezidente afiliate, ajustarea și/sau estimarea veniturilor/ cheltuielilor efectuată de către SFS uneia dintre persoanele afiliate este opozabilă și celeilalte persoane afiliate.

SFS va emite decizia de ajustare/ estimare celeilalte persoane rezidente afiliate.

În temeiul deciziei de ajustare/ estimare, cealaltă persoană rezidentă afiliată va fi în drept să prezinte declarația corectată cu privire la impozitul pe venit. În cazurile stabilite la art. 188 alin.(4), contribuabilul este în drept să solicite SFS efectuarea controlului fiscal repetat pentru evitarea dublei impuneri.

Procedura pentru eliminarea dublei impuneri între persoane rezidente și nerezidente

Eliminarea dublei impuneri în rezultatul ajustării veniturilor/ cheltuielilor între persoane rezidente și nerezidente, aferente unei tranzacții controlate, se va realiza în baza acordului de evitare a dublei impuneri între țara de reședință a nerezidentului și RM.

Persoana afiliată rezidentă va fi în drept să depună cerere de ajustare la SFS cu anexarea documentelor confirmative privind efectuarea de către persoana afiliată nerezidentă a ajustărilor/ estimărilor obligațiilor fiscale conform principiului lungimii brațului.

Termenul de examinare a cererii va fi de 30 de zile. La expirarea termenului Serviciul Fiscal de Stat va lua una din următoarele decizii: confirmarea ajustării, respingerea ajustării sau dispunerea efectuării unui contro privind respectarea principiului lungimii brațului.

Ajustarea benevolă

În cazul nerespectării principiului lungimii brațului, contribuabilul este în drept să efectueze ajustarea, cu condiția ca aceasta să nu micșoreze impozitul pe venit declarat la buget.

Contribuabilul va prezenta informațiile corectate, dosarul corectat privind prețurile de transfer și darea de seamă corectată conform art.188.

Surse de informații utilizate la stabilirea respectării principiului lungimii brațului în cadrul tranzacțiilor controlate

Contribuabilul și SFS vor fi în drept să prezinte informații care să permită compararea condițiilor comerciale și financiare ale tranzacțiilor, în special:

a) informații privind tranzacțiile necontrolate comparabile ale contribuabilului, ale celeilalte părți;

b) orice sursă care conțin informații despre tranzacții, condiții și/ sau persoane comparabile;

c) informații primite de SFS în baza acordurilor internaționale la care RM este parte.

Sancțiuni aplicate pentru nerespectarea informațiilor aferente dosarului prețurilor de transfer

Începând cu 1 ianuarie 2024, Serviciul Fiscal de Stat va fi în drept să aplice amenzi cuprinse între:

 • 30 000 lei și 50 000 lei – pentru prezentarea tardivă a informației prevăzute la art. 22619 (informației privind prețurile de transfer și a dosarului privind prețurile de transfer);
 • 150000 lei și 200000 de lei - prezentarea Dosarului preturilor de transfer neautentice care a determinat diminuarea sau eschivarea obligațiilor fiscal;
 •  30 0000 lei și 500000 de lei – pentru neprezentarea informației prevăzute la art.22619 ;
 • 30000 lei și 50000 de lei – pentru prezentarea tardivă a dosarului privind prețurile de transfer;
 • 150000 lei și 200000 de lei – pentru prezentarea dosarului privind prețurile de transfer cu informații neautentice;
 • 300000 lei și 500000 de lei –pentru neprezentarea dosarului privind prețurile de transfer.

Necesitatea evoluției continue este justificată de progresele economice înregistrate. Legislația fiscală reprezintă totalitatea normelor juridice transpunse în acțiuni menite să sprijine și să dezvolte economia națională, însă, multiplele modificări, inclusiv cele legate de implimentarea conceptul ”prețurilor de transfer” , generează o serie de nedumeriri și semne de întrebare.

În vederea realizării unei înțelegeri mai bune a noilor prevederi și asigurării unei legislații fiscale clare și comode pentru contribuabili, sperăm că pe parcursul anului vor fi organizate mai multe dezbateri publice cu reprezentanții mediului de afaceri în vederea elucidării tuturor neclarităților.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...