37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Calcularea și achitarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2019

Calcularea și achitarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2019

24.01.20196.691 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Casa Națională de Asigurări Sociale a aprobat prin Dispoziția nr. II-03/10-749 din 22 ianuarie 2019, particularitățile calculării și achitării contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2019.

Reamintim că, prin Legea nr. 211/2018 pentru modificarea Legii nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, prevederile legale care au caracter de aplicabilitate permanentă au fost transferate din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat adoptată anual.

Astfel, potrivit modificărilor prenotate, anexele la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale reglementează:

Anexa nr. 1 – Categoriile de plătirori și de asigurați, tarifele și termenele de virare a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii.

Anexa nr. 2 – Lista funcțiilor personalului din aviația civilă ale cărui condiții de muncă se încadrează în condiții speciale.

Anexa nr. 3 – Tipuri de drepturi și de venituri din care nu se calculează contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii.

Baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale datorate de angajatori și baza de calcul a contribuției individuale de asigurări sociale pentru asigurați în cazul în care persoanele care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, o constituie sumele, care se includ în salariile calculate și alte recompense, cu excepția tipurilor de drepturi și venituri din care nu se calculează contribuții, potrivit prevederilor anexei nr. 3 la Legea 489/1999.

Noțiunea de recompensă este reglementată în art. 1 al Legii nr. 498/1999 și aceasta reprezintă “ orice sumă, alta decît salariul, plătită de angajator în folosul persoanelor angajate prin contract individual de muncă, al persoanelor aflate în raporturi de serviciu în bază de act administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, inclusiv drepturile în natură reglementate prin acte normative sau contract colectiv de muncă, cu excepţia drepturilor şi veniturilor din care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii.”

Lista tipurilor de drepturi și de venituri din care nu se calculează contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii, a fost completată cu tipurile de drepturi și venituri reglementate în punctele:

39) cheltuielile suportate de către angajator pentru acordarea tichetelor de masă în mărimea prevăzută la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 166/2017 cu privire la tichetele de masă;
40) compensațiile bănești anuale acordate personalului didactic din învățămîntul general public conform modului stabilit de către Guvern.

În anexa prenotată mai devreme, nu se regăsește ajutorul material, în expresie bănească sau natural acordat pe parcursul anului de către angajator angajatului sau fostului angajat la locul de muncă de bază în alte cazuri decât în cele specificate la pct. 1), a cărui mărime nu depășește un salariu mediu lunar pe acnomie prognozat și aprobat anual de Guvern.

Respectiv, în cazul în care, angajatorul va acorda angajatului sau fostului angajat ajutoare materiale în expresie bănească sau naturală, altele decît ajutorul material în caz de calamitate naturală şi în alte circumstanţe excepţionale, acordat prin hotărîre de Guvern sau prin decizia autorităţii administraţiei publice locale, din Fondul de susţinere a populaţiei ( pct. 1) din anexa nr. 3 la Legea nr. 489/1999), din acestea se vor calcula contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii.

În scopul aplicării legislaţiei sistemului public de asigurări sociale şi stabilirii tarifului contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, care urmează să fie aplicat de plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat, în art. 1 din Legea nr. 489/1999 sunt stipulate următoarele noţiuni:

a) autoritate / instituţie bugetară – entitate de drept public care, conform actelor de constituire, este finanţată de la bugetele componente ale bugetului public naţional;

b) autoritate / instituţie publică la autogestiune – entitate de drept public care, potrivit actului normativ prin care a fost fondată, desfăşoară activitate necomercială (nonprofit) și activează în baza principiilor de autogestiune;

c) sector privat – persoane fizice şi juridice de drept privat ce se constituie în baza hotărîrii acestora, pe care o dotează potrivit scopului preconizat şi care include, dar fără a se limita la acestea, următoarele forme: societate comercială, cooperative, întreprinderi de stat şi municipale, organizaţii necomerciale.

În categoria plătitorilor prevăzută la punctul 1.1 se includ angajatorii, persoane juridice sau fizice, asimilate angajatorului, care calculează şi virează contribuţia datorată de angajator conform tarifului de 23% sau 18% şi contribuţia individuală de 6% din salariul lunar şi din celelalte recompense. Excepţie fac categoriile de plătitori şi de asiguraţi prevăzuţi la punctele 1.2 - 1.7.
Angajatorii autorităţi / instituţii bugetare şi autorităţi / instituţii publice la autogestiune, cu excepţia instituţiilor de învăţămînt superior şi a instituţiilor medicosanitare calculează şi virează contribuţii de asigurări sociale datorate de angajatori conform tarifului de 23% la fondul de salarizare şi la alte recompense.
Angajatorii sectorului privat, instituţiile de învăţământ superior publice şi private (universităţile, academiile de studii, institutele, şcolile superioare, şcolile de înalte studii, etc.) şi instituţiile medico – sanitare publice şi private calculează şi virează contribuţii de asigurări sociale datorate de angajatori conform tarifului de 18% la fondul de salarizare şi la alte recompense.

Cât privește fondatorul cabinetului individual al medicului de familie sau administratorul centrului medicilor de familie cu acceptul fondatorilor acestuia, pot angaja asistenţi medicali şi alte categorii de personal, respectiv cabinetul individual al medicului de familie şi centrul medicilor de familie au calitatea de angajator. În calitate de angajatori cabinetul individual al medicului de familie sau centrul medicilor de familie - pentru persoanele angajate aplică tariful specificat la pct. 1.1, respectiv, calculează şi se virează contribuţii de asigurări sociale datorate de angajatori conform tarifului de 18% la fondul de salarizare şi la alte recompense şi contribuţia individuală de 6% din salariul lunar şi din celelalte recompense.

Contribuţiile de la rezidenţii parcurilor IT aferente angajaţilor în raport cu veniturile salariale obţinute în baza contractelor individuale de muncă şi actelor normative ce conţin norme ale dreptului muncii sunt parte componentă a impozitului unic. Venitul lunar asigurat al acestor salariaţi constitue 60% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2019. În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 21 din 18.01.2019, cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2019 este aprobat în mărime de 6 975 lei. Astfel, venitul lunar asigurat al salariaţilor în cauză în anul 2019 constituie suma de 4 185 lei {(6 975 lei x 60%) / 100) = 4 185 lei}.

Rezidenţii parcurilor pentru angajaţii şi / sau alte persoane fizice cu care au încheiate contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii calculează şi declară contribuţiile în modul general stabilit. Pentru aceste persoane, angajatorii prenotaţi aplică tariful de 18%.

Angajatorii din agricultură, care practică în decursul întregului an bugetar exclusiv activităţile stipulate în grupele 01.1–01.6 din CAEM calculează pentru toţi angajaţii contribuţia datorată de angajator conform tarifului de 18% la fondul de salarizare şi la alte recompense şi contribuţia individuală de 6% din salariul lunar şi din celelalte recompense. Dat fiind faptul că din contribuţiile datorate de angajator 6% se compensează de la bugetul de stat, angajatorii în cauză virează la bugetul asigurărilor sociale de stat contribuţia datorata de angajator în mărime de 12% şi contribuţia individuală în mărime de 6%. În cazul în care, angajatorul din agricultură pe parcursul anului 2019 desfăşoară şi alte activităţi, acesta pierde dreptul la compensaţia de 6% de la bugetul de stat şi urmează să declare şi să vireze integral contribuţia datorată de angajator în mărime de 18% pentru întreg anul, respectiv, aplică tariful specificat la pct.1.1 din anexa nr. 3. Pentru perioadele anului 2019 pentru care în darea de seamă forma IPC18 în tabelul nr. 3 rândurile „1.4 Angajatorii conform tarifului de 18%” şi „1.5 inclusiv din mijloacele angajatorului 12%” au fost completate se efectuează corectarea acestora şi contribuţiile datorate de angajator se declară în rândul 1.11 tabelul nr. 3 al formei IPC18.

Întreprinzătorii individuali, notarii, executorii judecătoreşti, avocaţii, administratorii autorizaţi, persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu mărfuri supuse accizelor, calculează şi virează contribuţia individuală de asigurări sociale conform taxei fixe – stabilită în mărime de 9456 lei. Persoanele fizice specificate, care sunt pensionari, persoane cu dizabilităţi, precum şi persoanele care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct.1.1–1.6, se scutesc de plata contribuţiei stabilite în sumă fixă. Suma lunară a contribuţiei individuale de asigurări sociale constituie 788 lei. Contribuţiile se achită pentru perioadele de la data înregistrării la organul înregistrării de stat.

Titularii patentei de întreprinzător, virează de asemenea, contribuţia individuală de asigurări sociale conform taxei fixe – 9456 lei. Achitarea contribuţiilor se efectuează la momentul solicitării sau prelungirii patentei de întreprinzător pentru întreaga perioadă solicitată de desfăşurare a activităţii în baza patentei de întreprinzător. Pentru situațiile cînd titularul patentei de întreprinzător în anul 2018 a achitat contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii conform taxei fixe stabilită în Legea nr. 281 din 15.12.2017 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, inclusiv şi pentru perioadele anului 2019, la prelungirea patentei de întreprinzător aceste sume nu se recalculează.

Angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi – pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă care efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi calculează şi virează contribuţia individuală de asigurări sociale conform taxei fixe - 9456 lei.

În cazul angajării persoanei în calitate de conducător auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim taxi pe parcursul lunii, pentru luna în care au fost angajaţi, contribuţia individuală de asigurări sociale se calculează şi se achită proporţional zilelor rămase pînă la finele lunii.

Exemplu: dacă persoana a fost angajată la data de 15 ianuarie 2019, contribuţia calculată pentru luna ianuarie 2019 aferentă acestei persoane va constitui suma de 432.14 lei {(788 lei / 31 zile) * 17 zile = 432.14 lei}.

La eliberarea din serviciu a angajaţilor pe parcursul lunii de gestiune, contribuţia calculată pentru luna în cauză constituie suma lunară de 788 lei şi nu se recalculează, respectiv, contribuţia achitată pentru aceştia nu se restituie şi nu se trece în contul altor plăţi.

Atenție! În cazul în care persoana angajată în calitate de conducător auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim taxi cumulează şi alte funcţii la aceiaşi entitate sau la altă entitate, în aceste cazuri din salariu şi alte recompense obţinute de persoană se calculează şi se achită contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii în modul general stabilit. În aceste cazuri, contribuţiile în sumă fixă şi calculate conform modului general stabilit se vor valorifica la stabilirea pensiei.

Persoanele fizice care exercită activităţi în calitate de zilieri în temeiul Legii nr.22/2018 privind exercitarea unei activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, virează contribuţia individuală de asigurări sociale conform taxei fixe în mărime de 2412 lei. Suma lunară a contribuţiei individuale de asigurări sociale constituie 201 lei. Persoanele specificate, virează contribuţia individuală de asigurări sociale de stat obligatorii, în bază de contract individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale.

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) al Legii nr. 300/2018 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 persoanele fizice, care nu se includ în categoriile de plătitori şi de asiguraţi, specificaţi în anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale pot să se asigure pe bază de contract individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale. Contribuţia individuală de asigurări sociale (taxa fixă anuală) care urmează să se plătească de persoanele menţionate constituie suma de 9456 lei, iar în cazul persoanelor fizice proprietari sau arendaşi de terenuri agricole care lucrează terenul în mod individual suma de 2412 lei. Contractul prenotat se încheie minim pentru o lună. Sumele contribuţiilor pentru o lună constituie, respectiv, 788 lei şi 201 lei.

Va urma!

Casa Națională de Asigurări Sociale a aprobat prin Dispoziția nr. II-03/10-749 din 22 ianuarie 2019, particularitățile calculării și achitării contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2019.

Reamintim că, prin Legea nr. 211/2018 pentru modificarea Legii nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, prevederile legale care au caracter de aplicabilitate permanentă au fost transferate din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat adoptată anual.

Astfel, potrivit modificărilor prenotate, anexele la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale reglementează:

Anexa nr. 1 – Categoriile de plătirori și de asigurați, tarifele și termenele de virare a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii.

Anexa nr. 2 – Lista funcțiilor personalului din aviația civilă ale cărui condiții de muncă se încadrează în condiții speciale.

Anexa nr. 3 – Tipuri de drepturi și de venituri din care nu se calculează contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii.

Baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale datorate de angajatori și baza de calcul a contribuției individuale de asigurări sociale pentru asigurați în cazul în care persoanele care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, o constituie sumele, care se includ în salariile calculate și alte recompense, cu excepția tipurilor de drepturi și venituri din care nu se calculează contribuții, potrivit prevederilor anexei nr. 3 la Legea 489/1999.

Noțiunea de recompensă este reglementată în art. 1 al Legii nr. 498/1999 și aceasta reprezintă “ orice sumă, alta decît salariul, plătită de angajator în folosul persoanelor angajate prin contract individual de muncă, al persoanelor aflate în raporturi de serviciu în bază de act administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, inclusiv drepturile în natură reglementate prin acte normative sau contract colectiv de muncă, cu excepţia drepturilor şi veniturilor din care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii.”

Lista tipurilor de drepturi și de venituri din care nu se calculează contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii, a fost completată cu tipurile de drepturi și venituri reglementate în punctele:

39) cheltuielile suportate de către angajator pentru acordarea tichetelor de masă în mărimea prevăzută la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 166/2017 cu privire la tichetele de masă;
40) compensațiile bănești anuale acordate personalului didactic din învățămîntul general public conform modului stabilit de către Guvern.

În anexa prenotată mai devreme, nu se regăsește ajutorul material, în expresie bănească sau natural acordat pe parcursul anului de către angajator angajatului sau fostului angajat la locul de muncă de bază în alte cazuri decât în cele specificate la pct. 1), a cărui mărime nu depășește un salariu mediu lunar pe acnomie prognozat și aprobat anual de Guvern.

Respectiv, în cazul în care, angajatorul va acorda angajatului sau fostului angajat ajutoare materiale în expresie bănească sau naturală, altele decît ajutorul material în caz de calamitate naturală şi în alte circumstanţe excepţionale, acordat prin hotărîre de Guvern sau prin decizia autorităţii administraţiei publice locale, din Fondul de susţinere a populaţiei ( pct. 1) din anexa nr. 3 la Legea nr. 489/1999), din acestea se vor calcula contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii.

În scopul aplicării legislaţiei sistemului public de asigurări sociale şi stabilirii tarifului contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, care urmează să fie aplicat de plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat, în art. 1 din Legea nr. 489/1999 sunt stipulate următoarele noţiuni:

a) autoritate / instituţie bugetară – entitate de drept public care, conform actelor de constituire, este finanţată de la bugetele componente ale bugetului public naţional;

b) autoritate / instituţie publică la autogestiune – entitate de drept public care, potrivit actului normativ prin care a fost fondată, desfăşoară activitate necomercială (nonprofit) și activează în baza principiilor de autogestiune;

c) sector privat – persoane fizice şi juridice de drept privat ce se constituie în baza hotărîrii acestora, pe care o dotează potrivit scopului preconizat şi care include, dar fără a se limita la acestea, următoarele forme: societate comercială, cooperative, întreprinderi de stat şi municipale, organizaţii necomerciale.

În categoria plătitorilor prevăzută la punctul 1.1 se includ angajatorii, persoane juridice sau fizice, asimilate angajatorului, care calculează şi virează contribuţia datorată de angajator conform tarifului de 23% sau 18% şi contribuţia individuală de 6% din salariul lunar şi din celelalte recompense. Excepţie fac categoriile de plătitori şi de asiguraţi prevăzuţi la punctele 1.2 - 1.7.
Angajatorii autorităţi / instituţii bugetare şi autorităţi / instituţii publice la autogestiune, cu excepţia instituţiilor de învăţămînt superior şi a instituţiilor medicosanitare calculează şi virează contribuţii de asigurări sociale datorate de angajatori conform tarifului de 23% la fondul de salarizare şi la alte recompense.
Angajatorii sectorului privat, instituţiile de învăţământ superior publice şi private (universităţile, academiile de studii, institutele, şcolile superioare, şcolile de înalte studii, etc.) şi instituţiile medico – sanitare publice şi private calculează şi virează contribuţii de asigurări sociale datorate de angajatori conform tarifului de 18% la fondul de salarizare şi la alte recompense.

Cât privește fondatorul cabinetului individual al medicului de familie sau administratorul centrului medicilor de familie cu acceptul fondatorilor acestuia, pot angaja asistenţi medicali şi alte categorii de personal, respectiv cabinetul individual al medicului de familie şi centrul medicilor de familie au calitatea de angajator.În calitate de angajatori cabinetul individual al medicului de familie sau centrul medicilor de familie - pentru persoanele angajate aplică tariful specificat la pct. 1.1, respectiv, calculează şi se virează contribuţii de asigurări sociale datorate de angajatori conform tarifului de 18% la fondul de salarizare şi la alte recompense şi contribuţia individuală de 6% din salariul lunar şi din celelalte recompense.

Contribuţiile de la rezidenţii parcurilor IT aferente angajaţilor în raport cu veniturile salariale obţinute în baza contractelor individuale de muncă şi actelor normative ce conţin norme ale dreptului muncii sunt parte componentă a impozitului unic. Venitul lunar asigurat al acestor salariaţi constitue 60% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2019. În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 21 din 18.01.2019, cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2019 este aprobat în mărime de 6 975 lei. Astfel, venitul lunar asigurat al salariaţilor în cauză în anul 2019 constituie suma de 4 185 lei {(6 975 lei x 60%) / 100) = 4 185 lei}.

Rezidenţii parcurilor pentru angajaţii şi / sau alte persoane fizice cu care au încheiate contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii calculează şi declară contribuţiile în modul general stabilit. Pentru aceste persoane, angajatorii prenotaţi aplică tariful de 18%.

Angajatorii din agricultură, care practică în decursul întregului an bugetar exclusiv activităţile stipulate în grupele 01.1–01.6 din CAEM calculează pentru toţi angajaţii contribuţia datorată de angajator conform tarifului de 18% la fondul de salarizare şi la alte recompense şi contribuţia individuală de 6% din salariul lunar şi din celelalte recompense. Dat fiind faptul că din contribuţiile datorate de angajator 6% se compensează de la bugetul de stat, angajatorii în cauză virează la bugetul asigurărilor sociale de stat contribuţia datorata de angajator în mărime de 12% şi contribuţia individuală în mărime de 6%. În cazul în care, angajatorul din agricultură pe parcursul anului 2019 desfăşoară şi alte activităţi, acesta pierde dreptul la compensaţia de 6% de la bugetul de stat şi urmează să declare şi să vireze integral contribuţia datorată de angajator în mărime de 18% pentru întreg anul, respectiv, aplică tariful specificat la pct.1.1 din anexa nr. 3. Pentru perioadele anului 2019 pentru care în darea de seamă forma IPC18 în tabelul nr. 3 rândurile „1.4 Angajatorii conform tarifului de 18%” şi „1.5 inclusiv din mijloacele angajatorului 12%” au fost completate se efectuează corectarea acestora şi contribuţiile datorate de angajator se declară în rândul 1.11 tabelul nr. 3 al formei IPC18.

Întreprinzătorii individuali, notarii, executorii judecătoreşti, avocaţii, administratorii autorizaţi, persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu mărfuri supuse accizelor, calculează şi virează contribuţia individuală de asigurări sociale conform taxei fixe – stabilită în mărime de 9456 lei. Persoanele fizice specificate, care sunt pensionari, persoane cu dizabilităţi, precum şi persoanele care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct.1.1–1.6, se scutesc de plata contribuţiei stabilite în sumă fixă. Suma lunară a contribuţiei individuale de asigurări sociale constituie 788 lei. Contribuţiile se achită pentru perioadele de la data înregistrării la organul înregistrării de stat.

Titularii patentei de întreprinzător, virează de asemenea, contribuţia individuală de asigurări sociale conform taxei fixe – 9456 lei. Achitarea contribuţiilor se efectuează la momentul solicitării sau prelungirii patentei de întreprinzător pentru întreaga perioadă solicitată de desfăşurare a activităţii în baza patentei de întreprinzător. Pentru situațiile cînd titularul patentei de întreprinzător în anul 2018 a achitat contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii conform taxei fixe stabilită în Legea nr. 281 din 15.12.2017 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, inclusiv şi pentru perioadele anului 2019, la prelungirea patentei de întreprinzător aceste sume nu se recalculează.

Angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi – pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă care efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi calculează şi virează contribuţia individuală de asigurări sociale conform taxei fixe - 9456 lei.

În cazul angajării persoanei în calitate de conducător auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim taxi pe parcursul lunii, pentru luna în care au fost angajaţi, contribuţia individuală de asigurări sociale se calculează şi se achită proporţional zilelor rămase pînă la finele lunii.

Exemplu: dacă persoana a fost angajată la data de 15 ianuarie 2019, contribuţia calculată pentru luna ianuarie 2019 aferentă acestei persoane va constitui suma de 432.14 lei {(788 lei / 31 zile) * 17 zile = 432.14 lei}.

La eliberarea din serviciu a angajaţilor pe parcursul lunii de gestiune, contribuţia calculată pentru luna în cauză constituie suma lunară de 788 lei şi nu se recalculează, respectiv, contribuţia achitată pentru aceştia nu se restituie şi nu se trece în contul altor plăţi.

Atenție! În cazul în care persoana angajată în calitate de conducător auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim taxi cumulează şi alte funcţii la aceiaşi entitate sau la altă entitate, în aceste cazuri din salariu şi alte recompense obţinute de persoană se calculează şi se achită contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii în modul general stabilit. În aceste cazuri, contribuţiile în sumă fixă şi calculate conform modului general stabilit se vor valorifica la stabilirea pensiei.

Persoanele fizice care exercită activităţi în calitate de zilieri în temeiul Legii nr.22/2018 privind exercitarea unei activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, virează contribuţia individuală de asigurări sociale conform taxei fixe în mărime de 2412 lei. Suma lunară a contribuţiei individuale de asigurări sociale constituie 201 lei. Persoanele specificate, virează contribuţia individuală de asigurări sociale de stat obligatorii, în bază de contract individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale.

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) al Legii nr. 300/2018 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 persoanele fizice, care nu se includ în categoriile de plătitori şi de asiguraţi, specificaţi în anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale pot să se asigure pe bază de contract individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale. Contribuţia individuală de asigurări sociale (taxa fixă anuală) care urmează să se plătească de persoanele menţionate constituie suma de 9456 lei, iar în cazul persoanelor fizice proprietari sau arendaşi de terenuri agricole care lucrează terenul în mod individual suma de 2412 lei. Contractul prenotat se încheie minim pentru o lună. Sumele contribuţiilor pentru o lună constituie, respectiv, 788 lei şi 201 lei.

Va urma!

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...