37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   BNM: Raportul anual 2020

BNM: Raportul anual 2020

09.06.2021771 views BNM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Raportul anual, 2020 (PDF)

Cuvânt înainte al guvernatorului Băncii Naționale a Moldovei

Anul 2020 a fost un an fără precedent la nivel global, marcat de criza pandemică generată de COVID-19 cu repercusiuni severe asupra vieții social-economice. Gestionarea acestei crize a devenit preocuparea majoră a țărilor lumii, impunând un șir de provocări în perimetrul de acțiune al autorităților guvernamentale și monetare.

Pe fondul consecințelor provocate de pandemie asociate deteriorării puternice a condițiilor economice și financiare, anul 2020 s-a soldat cu un declin economic mondial, cele mai afectate sectoare fiind turismul, transporturile și segmentul HoReCa. Cotațiile petroliere au atins valori minime sub impactul litigiilor survenite între marii producători de petrol și cel al diminuării cererii. Inflația pe plan extern s-a menținut la nivelurile joase în pofida măsurilor stimulative de politică monetară adoptate de majoritatea băncilor centrale.

Activitatea economică autohtonă în anul 2020 a fost afectată nu doar de implicațiile defavorabile ale pandemiei, dar și de condițiile meteo adverse care au lovit în unul dintre principalele sectoare ale economiei – agricultura. Produsul intern brut s-a contractat cu 7,0 la sută în anul 2020 comparativ cu anul 2019. Reducerea venitului disponibil al populației și amânarea cheltuielilor populației în contextul incertitudinilor provocate de pandemie au determinat diminuarea consumului final al gospodăriilor populației. Contractarea activității economice s-a înregistrat în majoritatea sectoarelor economiei naționale, cu excepția sectorului financiar și cel al construcțiilor, care au consemnat o dinamică pozitivă.

Pe parcursul anului 2020, rata anuală a inflației a conturat o traiectorie descendentă pronunțată, susținută preponderent de cererea agregată dezinflaționistă asociată impactului pandemiei, de diminuarea prețurilor la resursele energetice pe planuri internațional și regional cu implicații asupra prețurilor interne la combustibili, precum și de ajustarea unor tarife incluse în prețurile reglementate. Rata medie anuală a inflației a constituit 3,8 la sută, poziționându-se în proximitatea limitei inferioare a intervalului de variație al țintei.

În anul 2020, eforturile BNM au fost orientate în direcția atenuării și contracarării impactului pandemiei în condițiile unui impuls fiscal negativ. În acest context, BNM a intervenit cu promptitudine și a aprobat măsuri în sprijinul persoanelor fizice și juridice prin facilitarea restructurării creditelor de către băncile licențiate.

Din perspectiva conduitei politicii monetare, în primăvara anului 2020, Banca Națională a început adoptarea unui șir de măsuri stimulative de natură să impulsioneze cererea agregată și să susțină economia Republicii Moldova în ansamblu. Astfel, în perioada martie – noiembrie 2020, Comitetul executiv al BNM a diminuat succesiv rata de bază până la nivelul de 2,65 la sută anual. Reducerea cumulată a ratei de bază a constituit 2,85 puncte procentuale (în luna martie – cu 2,25 puncte procentuale în total, în lunile august și septembrie – cu câte 0,25 puncte procentuale, în luna noiembrie – cu 0,1 puncte procentuale).

În același timp, în vederea calibrării instrumentelor de politică monetară cu scopul eficientizării mecanismului de transmisie a deciziilor de politică monetară a fost îngustat coridorul ratelor dobânzilor la facilitățile permanente cu 1,0 puncte procentuale cu menținerea simetriei coridorului de ±2,5 puncte procentuale.

Urmărind cu precauție prevenirea riscului de lichiditate și consolidarea stabilității sectorului bancar din Republica Moldova pe fondul perturbărilor provocate de pandemie, precum și în vederea sporirii eficienței transmiterii impulsurilor monetare în sectorul real al economiei, BNM a diminuat norma rezervelor obligatorii în moneda națională până la nivelul de 32,0 la sută. Suplimentar, BNM a urmărit echilibrarea normelor rezervelor obligatorii din perspectiva îmbunătățirii intermedierii financiare din sectorul bancar, temperării fenomenului de dolarizare și întărirea atractivității monedei naționale, justificând astfel majorarea normei rezervelor obligatorii în valută liber convertibilă până la nivelul de 30,0 la sută.

În anul 2020 a fost finalizat un program important cu Fondul Monetar Internațional, care a fost axat pe transparentizarea acționarilor în băncile licențiate, dar și implementarea unor standarde mai înalte de guvernanță în bănci și în Banca Națională a Moldovei. Grație reformelor din anii precedenți, sectorul bancar și-a menținut reziliența, a rămas suficient de capitalizat, cu o guvernanță bună, ceea ce nemijlocit a asigurat și stabilitatea financiară a acestuia. Guvernanța internă, managementul riscului și procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri, riscul de credit și cel operațional, combaterea spălării banilor și finanțării terorismului au fost principalele domenii pe care s-a axat procesul de supraveghere bancară pe parcursul anului 2020. Băncile au menținut un nivel înalt de lichiditate și profitabilitate, fiind respectate și cerințele specifice de capital. De asemenea, a continuat creșterea activelor și a depozitelor, a portofoliului de credite pe sectorul bancar în condițiile reducerii ponderii creditelor neperformante.

Astfel, Banca Națională este dedicată scopului de a menține un mediu monetar și un sistem financiar sigure, stabile și previzibile. În acest sens, reformele din sectorul bancar au continuat, dar implementarea acestora nu este suficientă. Suntem la etapa în care trebuie să apărăm ceea ce a fost realizat – să apărăm reformele - și aceasta este în prezent cea mai mare provocare a Băncii Naționale. Reformele sunt atacate de foștii acționari prin instanțe de judecată, dar și prin intermediul organelor de urmărire penală. Aceste acțiuni continuă să reprezinte un risc major pentru stabilitatea financiară și ar putea aduce prejudicii substanțiale statului Republica Moldova.

Pe parcursul anului 2020, BNM a asigurat gestionarea rezervelor valutare ale statului printr-o politică investițională prudentă, urmărind optimizarea profitabilității cu condiția asigurării lichidității și a siguranței investițiilor, ceea ce a contribuit la sporirea activelor oficiale de rezervă până la circa 3,8 miliarde USD, acoperindu-se 7,7 luni de import efectiv.

Ținând cont de rolul independenței băncii centrale în consolidarea credibilității instituționale, BNM și în anul 2020 a menținut un grad sporit de independență din perspectiva factorilor de decizie și a politicilor promovate. În același timp, BNM a colaborat cu instituțiile statului în domeniile activității sale, conform atribuțiilor legale.

Prejudiciile economice aduse de pandemie sunt colosale. Cu toate acestea noi am reușit să facem față provocărilor, fără a leza obiectivul fundamental – asigurare și menținerea stabilității prețurilor, asigurând un sistem bancar viabil și stabil. În anul 2021 BNM a continuat promovarea unui caracter stimulativ al politicii monetare prin utilizarea normei rezervelor obligatorii în moneda națională. Deciziile de diminuare a acesteia au avut drept scop asigurarea adecvată cu lichidități asociată unei bune funcționări a sistemului financiar-bancar, sporirii intermedierii financiare în monedă națională, precum și creării unor condiții favorabile de creditare a economiei reale în susținerea redresării activității economice.

Astfel, toate măsurile Băncii Naționale se aliniază la abordarea atribuțiilor sale de bancă centrală în beneficiul cetățenilor.


Octavian Armașu
Guvernator

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...