37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Baza generalizată. Noi prevederi în practica fiscală

Baza generalizată. Noi prevederi în practica fiscală

22.05.2024226 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care au fost date răspunsuri la următoarele întrebări:

  • La cine apare obligația de achitare a impozitului pe venit în cazul în care plătitorul de venituri nu a asigurat reţinerea finală (inclusiv din royalty, dividende, locaţiune etc.) impozitul la sursa de plată?       

Potrivit art. 181 alin.(1) și alin.(4) din Codul fiscal, persoana cu funcție de răspundere responsabilă de stingerea obligației fiscale a contribuabilului este conducătorul lui sau o altă persoană a acestuia care, în virtutea obligațiilor de serviciu, era/este obligată să stingă obligația fiscală în modul şi în termenele stabilite. Pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentul articol şi a altor obligații prevăzute de legislația fiscală, persoana cu funcție de răspundere a contribuabilului poartă răspundere în conformitate cu legislația.   

În conformitate cu art.182 alin.(2) din Codul fiscal, obligația de a reține sau percepe impozite, taxe, majorări de întârziere (penalități) şi/sau amenzi rămâne a fi a contribuabilului a cărui persoană cu funcție de răspundere este obligată să le rețină sau să le perceapă de la o altă persoană şi să le transfere până cînd impozitele, taxele, majorările de întârziere (penalitățile) şi/sau amenzile vor fi declarate sau trebuiau să fie declarate de persoana de la care trebuia să fie reținute sau percepute ori până la stingerea lor totală în celelalte cazuri.     

Alineatul (3) al aceluiași articol stabilește că obligaţiile fiscale ale contribuabilului pentru care persoana lui cu funcţie de răspundere este responsabilă în conformitate cu prezentul articol rămîn obligaţii ale contribuabilului pînă la stingerea lor deplină în cazul reţinerii sau perceperii impozitelor, taxelor, majorărilor de întîrziere şi/sau amenzilor de la alte persoane.   

Respectiv, în cazul obținerii de către persoana fizică a veniturilor aferent cărora se aplică reținerea finală a impozitului pe venit, ținând cont că articolul 90¹ din Codul fiscal indică expres despre scutirea de la declararea acestora, în cazul în care se constată nereținerea impozitului sau reținerea la o altă cotă decât cea stabilită, urmărirea obligației se realizează la contribuabilul responsabil de reținerea impozitului pe venit la sursa de plată. În cazul admiterii situațiilor de diminuare a obligației fiscale aferente impozitului pe venit, față de contribuabil se vor aplica sancțiuni fiscale în conformitate cu art. 260 și art. 261 din Codul fiscal.

  • Conform cărui formular și în ce termen urmează să se prezinte darea de seamă aferentă taxelor locale de către întreprinzătorii individuali și gospodăriile ţărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A.?

Întreprinzătorii individuali și gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA prezintă, în termen de pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată (art. 292 alin. (1) la titlul VII al Codului fiscal). Formularul Dării de seamă fiscale unificate (Declarație) (Forma UNIF21) este aprobat prin Ordinul SFS nr. 370 din 24.07.2020.

  • Cum urmează a fi declarate obligațiile fiscale aferente taxelor locale, dacă, în cursul anului de gestiune, întreprinzătorii individuali (întreprinderile individuale) și gospodăriile ţărăneşti (de fermier) încetează să întrunească condițiile legale pentru prezentarea dării de seamă fiscale unificate? 

Întreprinzătorii individuali (întreprinderile individuale) și gospodăriile ţărăneşti (de fermier) - subiecți ai impunerii cu taxele locale care, în cursul anului de gestiune, nu mai întrunesc condițiile necesare pentru prezentarea Dării de seamă fiscale unificate (Declaraţie), urmează să prezinte, până la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar în care a apărut situația respectivă, Darea de seamă pe taxele locale (Forma TL13) (conform pct. 3 din Anexa nr. 2 la Ordinul SFS nr. 370/2020).

De exemplu: Gospodăria ţărănească (de fermier), care este constituită dintr-un fondator și doi membri și nu are salariați, este subiect al impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului. În luna septembrie a anului fiscal în curs aceasta s-a înregistrat ca subiect al impunerii cu TVA. În cazul dat, prima perioadă fiscală pentru care gospodăria ţărănească (de fermier) urmează să prezinte Darea de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) este trimestrul III al anului fiscal în curs.

Corespunzător prevederilor lit. a) col. 2 al anexei la titlul VII din Codul fiscal, baza impozabilă aferentă taxei pentru amenajarea teritoriului în cazul gospodăriei țărănești (de fermier) cu referință costituie 3 unități (fondatorul și doi membri). Respectiv, în prima Dare de seamă pe taxele locale (Forma TL 13), ce urmează a fi prezentată pentru trimestrul III al anului gestionar, suma calculată aferentă taxei pentru amenajarea teritoriului se va reflecta cumulativ, pentru primele trei trimestre ale anului gestionar.

  • Cum urmează a fi declarate obligațiile fiscale aferente taxelor locale, dacă, în cursul anului de gestiune, întreprinzătorii individuali (întreprinderile individuale) și gospodăriile ţărăneşti (de fermier) trec din categoria de contribuabili care au obligația de a prezenta Darea de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) în categoria celor care au obligația de a prezenta Darea de seamă fiscală unificată?

Întreprinzătorii individuali (întreprinderile individuale) și gospodăriile ţărăneşti (de fermier) care trec, în cursul anului de gestiune, din categoria de contribuabili care au obligația de a prezenta Darea de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) în categoria celor care au obligația de a prezenta Darea de seamă fiscală unificată (Declaraţie) urmează să prezinte această din urmă Dare de seamă pentru întregul an de gestiune (conform pct. 4 al Anexei nr. 2 la Ordinul SFS nr/ 370/2020).

Totodată, Dările de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) prezentate anterior, pentru perioadele corespunzătoare, aferente anului de gestiune în care a avut loc trecerea, urmează a fi anulate conform modului stabilit de Serviciul Fiscal de Stat (conform pct. 4 din Anexa nr. 2 la Ordinul SFS nr. 370/2020).

Ordinul SFS nr. 216 din 10-05-2024
Ordinul SFS nr. 218 din 14-05-2024

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care au fost date răspunsuri la următoarele întrebări:

  • La cine apare obligația de achitare a impozitului pe venit în cazul în care plătitorul de venituri nu a asigurat reţinerea finală (inclusiv din royalty, dividende, locaţiune etc.) impozitul la sursa de plată?       

Potrivit art. 181 alin.(1) și alin.(4) din Codul fiscal, persoana cu funcție de răspundere responsabilă de stingerea obligației fiscale a contribuabilului este conducătorul lui sau o altă persoană a acestuia care, în virtutea obligațiilor de serviciu, era/este obligată să stingă obligația fiscală în modul şi în termenele stabilite. Pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentul articol şi a altor obligații prevăzute de legislația fiscală, persoana cu funcție de răspundere a contribuabilului poartă răspundere în conformitate cu legislația.   

În conformitate cu art.182 alin.(2) din Codul fiscal, obligația de a reține sau percepe impozite, taxe, majorări de întârziere (penalități) şi/sau amenzi rămâne a fi a contribuabilului a cărui persoană cu funcție de răspundere este obligată să le rețină sau să le perceapă de la o altă persoană şi să le transfere până cînd impozitele, taxele, majorările de întârziere (penalitățile) şi/sau amenzile vor fi declarate sau trebuiau să fie declarate de persoana de la care trebuia să fie reținute sau percepute ori până la stingerea lor totală în celelalte cazuri.     

Alineatul (3) al aceluiași articol stabilește că obligaţiile fiscale ale contribuabilului pentru care persoana lui cu funcţie de răspundere este responsabilă în conformitate cu prezentul articol rămîn obligaţii ale contribuabilului pînă la stingerea lor deplină în cazul reţinerii sau perceperii impozitelor, taxelor, majorărilor de întîrziere şi/sau amenzilor de la alte persoane.   

Respectiv, în cazul obținerii de către persoana fizică a veniturilor aferent cărora se aplică reținerea finală a impozitului pe venit, ținând cont că articolul 90¹ din Codul fiscal indică expres despre scutirea de la declararea acestora, în cazul în care se constată nereținerea impozitului sau reținerea la o altă cotă decât cea stabilită, urmărirea obligației se realizează la contribuabilul responsabil de reținerea impozitului pe venit la sursa de plată.În cazul admiterii situațiilor de diminuare a obligației fiscale aferente impozitului pe venit, față de contribuabil se vor aplica sancțiuni fiscale în conformitate cu art. 260 și art. 261 din Codul fiscal.

  • Conform cărui formular și în ce termen urmează să se prezinte darea de seamă aferentă taxelor locale de către întreprinzătorii individuali și gospodăriile ţărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A.?

Întreprinzătorii individuali și gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA prezintă, în termen de pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată (art. 292 alin. (1) la titlul VII al Codului fiscal). Formularul Dării de seamă fiscale unificate (Declarație) (Forma UNIF21) este aprobat prin Ordinul SFS nr. 370 din 24.07.2020.

  • Cum urmează a fi declarate obligațiile fiscale aferente taxelor locale, dacă, în cursul anului de gestiune, întreprinzătorii individuali (întreprinderile individuale) și gospodăriile ţărăneşti (de fermier) încetează să întrunească condițiile legale pentru prezentarea dării de seamă fiscale unificate? 

Întreprinzătorii individuali (întreprinderile individuale) și gospodăriile ţărăneşti (de fermier) - subiecți ai impunerii cu taxele locale care, în cursul anului de gestiune, nu mai întrunesc condițiile necesare pentru prezentarea Dării de seamă fiscale unificate (Declaraţie), urmează să prezinte, până la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar în care a apărut situația respectivă, Darea de seamă pe taxele locale (Forma TL13) (conform pct. 3 din Anexa nr. 2 la Ordinul SFS nr. 370/2020).

De exemplu: Gospodăria ţărănească (de fermier), care este constituită dintr-un fondator și doi membri și nu are salariați, este subiect al impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului. În luna septembrie a anului fiscal în curs aceasta s-a înregistrat ca subiect al impunerii cu TVA. În cazul dat, prima perioadă fiscală pentru care gospodăria ţărănească (de fermier) urmează să prezinte Darea de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) este trimestrul III al anului fiscal în curs.

Corespunzător prevederilor lit. a) col. 2 al anexei la titlul VII din Codul fiscal, baza impozabilă aferentă taxei pentru amenajarea teritoriului în cazul gospodăriei țărănești (de fermier) cu referință costituie 3 unități (fondatorul și doi membri). Respectiv, în prima Dare de seamă pe taxele locale (Forma TL 13), ce urmează a fi prezentată pentru trimestrul III al anului gestionar, suma calculată aferentă taxei pentru amenajarea teritoriului se va reflecta cumulativ, pentru primele trei trimestre ale anului gestionar.

  • Cum urmează a fi declarate obligațiile fiscale aferente taxelor locale, dacă, în cursul anului de gestiune, întreprinzătorii individuali (întreprinderile individuale) și gospodăriile ţărăneşti (de fermier) trec din categoria de contribuabili care au obligația de a prezenta Darea de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) în categoria celor care au obligația de a prezenta Darea de seamă fiscală unificată?

Întreprinzătorii individuali (întreprinderile individuale) și gospodăriile ţărăneşti (de fermier) care trec, în cursul anului de gestiune, din categoria de contribuabili care au obligația de a prezenta Darea de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) în categoria celor care au obligația de a prezenta Darea de seamă fiscală unificată (Declaraţie) urmează să prezinte această din urmă Dare de seamă pentru întregul an de gestiune (conform pct. 4 al Anexei nr. 2 la Ordinul SFS nr/ 370/2020).

Totodată, Dările de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) prezentate anterior, pentru perioadele corespunzătoare, aferente anului de gestiune în care a avut loc trecerea, urmează a fi anulate conform modului stabilit de Serviciul Fiscal de Stat (conform pct. 4 din Anexa nr. 2 la Ordinul SFS nr. 370/2020).

Ordinul SFS nr. 216 din 10-05-2024
Ordinul SFS nr. 218 din 14-05-2024

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...