37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 693 din 21.12.2018

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 693 din 21.12.2018

26.12.2018
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (10.2.17)
    Poate o persoană fizică să solicite eliberarea patentei de întreprinzător pentru unul din genurile de activitate enumerate în anexa la Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr.93-XIV din 15.07.1998, pentru o perioadă mai mare de un an?

Conform art. 7 din Lege, patenta se eliberează sau se prelungește pe o durată de o lună sau, la dorința solicitantului, pe o durată mai mare.

În același timp, conform Anexei nr. 1 la Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător nr. 160 din 22.07.2011, patenta de întreprinzător se eliberează pentru termenul de la o lună pînă la 12 luni.

Prin urmare, termenul maxim pentru care poate fi eliberată patenta de întreprinzător este de 12 luni.

2. (5.8.12)
    Agentul economic deține în proprietate, pe parcursul unei perioade fiscale, două bunuri imobiliare cu destinație comercială, unul există la situația din 1 ianuarie perioade fiscale şi altul dobîndit în a doua jumătate a anului. Conform cărui formular şi în ce termen agentul economic prezintă сalculul impozitului pe bunurile imobiliare?

Pentru bunurile imobiliare existente în proprietatea agentului economic, la situația din 1 ianuarie anului calendaristic, Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (forma BIJ 17) se prezintă în termen de pînă la 25 iulie perioadei fiscale curente, iar pentru bunurile imobiliare dobîndite în a doua jumătate a perioadei fiscale, Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (forma BIJ 17) se prezintă în termen de pînă la 25 martie a anului următor perioadei fiscale.

3. (5.2.6)
    Cine apare în calitate de subiect al impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare în cazul în care un bun imobiliar proprietate a unei persoane fizice se transmite în locațiune unei autorități publice?

Сonform art.277 lit. a) din Codul fiscal, în cazul în care un bun imobiliar proprietate a unei persoane fizice se transmite în locațiune unei autorități publice, subiectul impunerii este persoana fizică – proprietar al bunului imobiliar.

4. (8.3.1.4)
    Ce se înțelege prin vinietă în sensul aplicării taxelor rutiere?

Vinietă în sensul alicării taxelor rutiere reprezintă taxa pentru folosirea drumurilor din Republica Moldova de autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova şi de remorcile ataşate la acestea, a cărei plată se atestă printr-o confirmare valabilă pentru o anumită perioadă.

5. (8.2.6.9)
    Posesorul unui autovehicul înmatriculat în Republica Moldova, a achitat de două ori (eronat) pe parcursul anului, taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM. Are dreptul în acest caz posesorul autovehiculului la folosirea sumei plătite în plus pentru stingerea obligației ficale pentru anul următor sau la restituirea acestei sume?

Potrivit art. 341, alin. (11) din Codul fiscal, suma taxei plătită în plus se trece în contul taxei pasibile de achitare în perioada fiscală următoare sau se restituie subiectului impunerii în modul stabilit.

Prin urmare, în cazul în care pentru una și aceiași unitate de transport – obiect al impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM, în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie a perioadei fiscale taxa a fost plătită în plus, suma taxei plătite în plus se trece în contul taxei pasibile achitării în perioada fiscală următoare sau se restituie în modul stabilit.

În acest sens, contribuabilul este în drept să depună la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază se deserveşte, Cererea privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare şi/sau restituirea mijloacelor băneşti, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind stingerea obligației fiscale prin compensare și/sau restituirea mijloacelor bănești, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 235 din 19 aprilie 2017.

Dovada că taxa a fost achitată în plus în aceiași perioada fiscală vor fi documentele de plată în care sunt indicate VIN-Cod, tipul şi marca autovehiculului.

6. (8.2.5.9)
    Care este mecanismul de calculare şi achitare a taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, în cazul autovehiculelor mixte?

Pentru autovehiculele mixte, taxa se calculează la cota celei mai mari taxe dintre taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct.2, taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct.6 şi taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct.7 din Anexa nr.1 la Titlul IX al Codului fiscal, pornind de la categoria autovehiculului şi caracteristicele tehnice ale acestuia, specificate în certificatul de înmatriculare.

Exemplu: autovehiculul mixt (înregistrat în certificatul de înmatriculare ca microbuz) are capacitatea cilindrică a motorului - 1986 cm³, masa totală - 1,9 tone şi 6 locuri pentru pasageri

Astfel, în cazul exemplului specificat, suma taxei ce urmează a fi achitată la buget se va determina reieşind din următoarele calcule:

1) taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct. 2 din Anexa nr. 1 la Titlul IX al Codului fiscal: 1986 cm³ (capacitatea cilindrică a motorului) * 0,60 lei (cota corespunzătoare mijloacelor de transport din categoria celor de pînă la 2000 cm³ ) = 1191,6;

2) taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct. 6 din Anexa nr. 1 la Titlul IX al Codului fiscal: = 2250 lei (cota corespunzătoare mijloacelor de transport din categoria celor cu masa totală de la 1,6 t pînă la 5,0 t inclusiv);

3) taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct. 7 din Anexa nr. 1 la Titlul IX al Codului fiscal: = 2925 lei (cota corespunzătoare mijloacelor de transport din categoria celor cu capacitatea de pînă la 11 locuri).

Respectiv, suma taxei ce urmează a fi achitată la buget pentru autovehiculul respectiv va constitui 2925 lei.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...