37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 687 din 19.12.2018

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 687 din 19.12.2018

20.12.2018
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.2.6.29)
    Va fi obligată persoana fizică - cetăţean de a declara venitul obţinut, în cazul transmiterii în arendă agentului economic un teren agricol?

În conformitate cu prevederile art. 90 alin. (1) din Codul fiscal, nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91, din înstrăinarea mijloacelor de transport rutier, din înstrăinarea valorilor mobiliare, precum şi din suma arendei terenurilor agricole şi/sau înstrăinării activelor de capital ale persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova conform contractelor de leasing, lease-back, gaj, ipotecă şi/sau în cazurile de înstrăinare forţată a activelor de capital, iar în cazul lichidării agentului economic – din plăţile la lichidare în formă nemonetară.

Astfel, din venitul obținut în urma dării în folosință (arendă) a terenurilor agricole nu se reține impozitul pe venit.

Totodată, conform art. 18 lit. d) din Codul fiscal, veniturile din chirie (arendă) sunt surse de venit impozabile și se includ în venitul brut, care ulterior urmează a fi impozitat conform cotelor stabilite la art. 15 din Codul fiscal.

Potrivit prevederilor art. 83 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sunt obligați să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit, persoanele fizice (cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini, apatrizii, inclusiv membrii societăţilor şi acţionarii fondurilor de investiţii) care au obligaţii privind achitarea impozitului.

De asemenea, suma venitului impozabil urmează a fi declarat nu mai tîrziu de data de 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune și respectivul impozit calculat din acest venit se va achita la buget, în același termen.

Respectiv, pentru persoana fizică - cetăţean, care transmite în locațiune un teren agricol unui agent economic, apare obligaţia privind declararea venitului și achitarea impozitului pe venit.

2. (29.2.4.15)
    Care sunt documentele ce confirmă baza valorică a unui activ de capital capital?

Lista documentelor confirmative ce reprezintă temei pentru confirmarea bazei valorice a activelor de capital este aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 40 din 6 februarie 2018.

Astfel, în dependență de modul în care activul de capital a fost dobîndit baza valorică se va confirma prin documentele corespunzătoare.

În cazul lipsei documentelor de confirmare a activelor de capital, baza valorică a acestora va constitui zero.

3. (29.2.4.14)
    Care este modalitatea de calculare a impozitului pe venit de către persoana fizică care nu desfășoară activitate de întreprinzător, în cazul înstrăinării unui bun imobil, luînd în considerație că plata se va efectua în două tranșe în ani diferiți?

În conformitate cu prevederile art.121 alin.(1) din Codul fiscal, prin perioadă fiscală privind impozitul pe venit se înțelege anul calendaristic la încheierea căruia se determină venitul impozabil şi se calculează suma impozitului care trebuie achitată.

Totodată, potrivit prevederilor art.44 alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit.a) din Codul fiscal, pentru persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător aplică metoda de evidență – contabilitatea de casă. Prin contabilitate de casă se înțelege metoda conform căreia venitul este raportat la anul fiscal în care acesta este obținut în mijloace bănești sau sub altă formă.

4. (36.1.3.4)
    Urmează a fi calculată prima de asigurare obligatorie de asistență medicală din remunerațiile acordate zilierilor?

În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 22 din 23.02.2018 privind exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, din veniturile obţinute din activitatea necalificată cu caracter ocazional exercitată de zilier nu se reţin primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală. Zilierul are obligaţia de a se încadra în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală conform actelor normative în vigoare.

Astfel, în scopuri fiscale persoana fizică va determina venitul impozabil prin aplicarea contabilității de casă conform căreia venitul este raportat la anul fiscal în care acesta este obținut, ținînd cont de prevederile legislației fiscale în vigoare pentru fiecare an în parte.

Prin urmare, același principiu se va aplicat la determinarea creșterii de capital, prin determinarea ponderii din baza valorică totală în raport cu suma încasată pentru anii respectivi de la înstrăinarea activului.

5. (29.2.6.9)
    Va fi obligată persoana fizică cetăţean de a declara venitul obţinut, în cazul transmiterii în locaţiune agentului economic a unui bun imobil (cu excepția terenurilor agricole)?

În conformitate cu prevederile art. 901 alin.(3) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 din Codul fiscal, reţin un impozit în mărime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole.

Astfel, în cazul transmiterii în arendă a unui imobil de către o persoană fizică cetăţean unui agent economic, entitatea urmează să reţină impozitul pe venit la sursa de plată în mărime de 10 % din venitul achitat.

Totodată, conform art.901 alin.(4) din Codul fiscal, reţinerea finală a impozitului stabilit prin articolul dat scuteşte beneficiarul veniturilor specificate la art.901 alin.(3) din Codul fiscal, de la includerea lor în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestora.

Respectiv, pentru persoana fizica cetăţean, care transmite în locațiune un bun imobil unui agent economic, nu apar careva obligaţii fiscale privind achitarea şi declararea impozitului pe venit.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...