37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 629 din 16.11.2018

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 629 din 16.11.2018

20.11.2018
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.2.3.60)
    Va avea dreptul persoana fizica– zilier sa beneficieze de scutiri şi în ce mod?

Potrivit noțiunii expuse la art.2 din Legea nr.22 din 23.02.2018 privind exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri „zilier” este persoană fizică, cetățean al Republicii Moldova, cetățean străin sau apatrid, care are capacitate de muncă şi care exercită, contra unei remunerații, activități necalificate cu caracter ocazional pentru un beneficiar.

Conform prevederilor art.33-35 din Codul fiscal, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire personală, la o scutire suplimentară pentru soţ (soţie) şi pentru fiecare persoană întreținută.

Concomitent, potrivit pct.9 din Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.697 din 22.08.2014, scutirile la care are dreptul contribuabilul rezident al Republicii Moldova se acordă fie la locul de muncă de bază, fie la locul de muncă prin cumul.

Ţinînd cont de faptul că serviciile/lucrările necalificate cu caracter ocazional se efectuează prin negociere directă între părţi, fără semnarea acordului de muncă, pentru a beneficia de scutirile menţionate la art.33-35 din Codul fiscal, zilierul (persoana fizică rezidentă) urmează să prezinte Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală corespunzătoare.

2. (29.1.6.49)
    Cum se vor reflecta în Darea de seama lunară (forma IPC18) și anuală (forma IALS18) veniturile achitate persoanelor fizice –zilieri, pentru serviciile şi lucrările ocazionale efectuate?

Potrivit noțiunii expuse la art.2 din Legea nr.22 din 23.02.2018 privind exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, „zilier” este persoană fizică, cetățean al Republicii Moldova, cetățean străin sau apatrid, care are capacitate de muncă şi care exercită, contra unei remunerații, activități necalificate cu caracter ocazional pentru un beneficiar.

Din plăţile achitate zilierilor pentru serviciile şi lucrările ocazionale efectuate, beneficiarii urmează să reţină la sursa de plată impozitul pe venit conform art.88 alin.(5) din Codul fiscal, aplicînd cota prevăzută la art.15 lit.a) din Codul fiscal.

Astfel, suma impozitului reținut din venitul calculat obţinut din activitatea necalificată cu caracter ocazional exercitată de zilier, urmează a fi declarată de către beneficiarul serviciului prestat de către zilieri prin Darea de seamă (forma IPC18) în tabelul nr.1 la codul sursei de venit „SAL”.

Concomitent, beneficiarul serviciului prestat de zilieri urmează să prezinte Serviciului Fiscal de Stat, pînă la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal, o dare de seamă (forma IALS18) în care va indica numele şi prenumele (denumirea), adresa şi codul fiscal al persoanei fizice în folosul căreia au fost efectuate plățile, precum şi suma totală a plății şi a impozitului pe venit reținut (conform art.92 alin.(3) din Codul fiscal).

3. (29.2.6.28)
    Se va reține impozitul pe venit la sursa de plata din sumele achitate zilierului pentru serviciile şi lucrările ocazionale efectuate?

Potrivit art. 6 din Legea nr.22 din 23.02.2018 privind exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, plata impozitului pe venit din activitatea necalificată cu caracter ocazional exercitată de zilier se efectuează de către beneficiar în conformitate cu prevederile Codului fiscal.

În conformitate cu art.88 alin.(5) din Codul fiscal, veniturile persoanei fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, obţinute din prestarea serviciilor şi/sau lucrărilor, sînt considerate drept salariu din care se reţine impozitul conform cotei prevăzute la art.15 lit.a) din Codul fiscal.

Astfel, beneficiarii urmează să reţină la sursa de plată impozitul pe venit din plăţile achitate zilierului pentru serviciile şi lucrările ocazionale efectuate, conform art.88 alin.(5) din Codul fiscal, aplicînd cota prevăzută la art.15 lit.a) din Codul fiscal, fără acordarea scutirilor.

4. (29.3.26)
    Care este modalitatea de declarare şi achitare a impozitului pe venit de către cabinetul avocatului?

Conform art.30 din Legea cu privire la avocatură nr.1260-XV din 19.07.2002, în cabinetul avocatului îşi exercită profesia un singur avocat (fondatorul cabinetului). Cabinetul avocatului activează şi se prezintă în raporturile juridice ca persoană fizică.

Articolul 5 pct.362 din Codul fiscal stabileşte că activitate profesională în sectorul justiţiei constituie activitatea permanentă, desfăşurată în cadrul formelor de organizare a activităţii prevăzute de lege de către avocat, avocat-stagiar, notar public, executor judecătoresc, administrator autorizat, mediator, expert judiciar în cadrul biroului de expertiză judiciară.

Astfel, regimul de impozitare a cabinetului avocatului urmează a fi efectuată în conformitate cu art.695 din Codul fiscal. Reieşind din prevederile articolului menţionat, calcularea impozitului pe venit se efectuează anual prin aplicarea cotei impozitului stabilite în art.694 din Codul fiscal, la venitul obţinut din desfășurarea activităţii profesionale în sectorul justiției.

Potrivit prevederilor art. 695 alin. (6) din Codul fiscal, Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma DAJ 17) se prezintă nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de declarare, utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică.

Achitarea impozitului la buget se efectuează în rate, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului corespunzător.

5. (29.3.25)
    Se permit la deduceri în scopuri fiscale pentru biroul asociat de avocați cheltuielile sub formă de taxe de aderare şi cotizaţii de membru destinate activităţii patronatelor?

Potrivit art.24 alin.(15) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor achitate de contribuabili în decursul perioadei fiscale sub formă de taxe de aderare şi cotizaţii de membru destinate activităţii patronatelor. Plafonul de deductibilitate a acestor cheltuieli constituie 0,15% din fondul de retribuire a muncii.

Menționăm că, conform art.29 alin.(1) din Legea cu privire la avocatură nr.1260-XV din 19.07.2002 birou asociat de avocați constituie una din formele prin care se exercită profesia de avocat. Biroul asociat de avocaţi este fondat de doi şi mai mulţi avocaţi (fondatori ai biroului). Avocaţii îşi exercită profesia de sine stătător. (art.31 din legea menţionată).

Astfel, biroul asociat de avocați – subiect al impunerii cu impozitul pe venit, care dispune de baza impozabilă, urmează de a deduce din suma cheltuielilor suportate în decursul perioadei fiscale, sub formă de taxe de aderare şi cotizaţii de membru destinate activităţii patronatelor suma, egală cu 0,15% din fondul entității de retribuire a muncii, exceptînd onorariile achitate avocaţilor, avocaţilor-stagiari.

6. (29.3.24)
    Care este modalitatea de declarare a impozitului pe venit obținut de către biroul asociat de avocaţi?

Potrivit art.29 alin.(1) din Legea cu privire la avocatură nr.1260-XV din 19.07.2002, birou asociat de avocați (în continuare BAA) constituie una din formele prin care se exercită profesia de avocat.

Biroul asociat de avocaţi este fondat de doi şi mai mulţi avocaţi (fondatori ai biroului). Avocaţii îşi exercită profesia de sine stătător. BAA este persoana juridică (art.31 din legea menţionată).

Astfel, veniturile și cheltuielile ce țin nemijlocit de activitatea BAA, urmează a fi incluse în Declarația persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12), prezentată de acesta nu mai tîrziu de data de 25 a lunii a treia după finele perioadei fiscale de gestiune (art.83 alin.(2) lit. c) din Codul fiscal), în modul general stabilit pentru persoanele juridice. Impozitul pe venit urmează a fi calculat conform cotei stabilite la art.15 lit.b) din Codul fiscal.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...