37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 616 din 10.12.2020

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 616 din 10.12.2020

15.12.2020
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

1. (29.1.3.5.24)

    Cum se va determina baza valorică a autoturismului la momentul trecerii la metoda liniară de calculare a amortizării?

În conformitate cu prevederile pct.40 din Regulamentul privind evidența şi calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.704/2019, în cazul în care în categoria de proprietate sînt reflectate mijloace fixe constatate conform art.26 alin.(3) din Codul fiscal nr.1163/1997 (în vigoare la finele perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de tranziție), precum și autoturisme incluse în categoria de proprietate cu valoarea stabilită la art.26 alin.(9) lit.b) din Codul fiscal nr.1163/1997 (în vigoare la finele perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de tranziție), acestea urmează a fi excluse din categorie, cu baza valorică determinată separat pentru fiecare mijloc fix respectiv.

Baza valorică a mijloacelor fixe, constatate conform art.26 alin.(3) din Codul fiscal nr.1163/1997 (în vigoare la finele perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de tranziție), precum și baza valorică autoturismelor incluse în categoria de proprietate cu valoarea stabilită la art.26 alin.(9) lit.b) din Codul fiscal nr.1163/1997 se determină prin calcul, pornind de la valoarea de intrare a proprietății care a fost inclusă în categoria respectivă, micșorată cu suma amortizării calculate în scopuri fiscale.

Astfel, la începutul perioadei fiscale de tranziție (prima perioadă în care se aplică calculul amortizării în scopuri fiscale prin metoda liniară), baza valorică a automobilului constituie diferența dintre valoarea de intrare a proprietății în scopuri fiscale care a fost inclusă în categoria respectivă (conform limitei stabilite la art.26 alin.(9) lit.a) din Codul fiscal) și suma amortizării calculate în scopuri fiscale.

[Temei: Explicaţiile Ministerului Finanțelor nr.15/2-13/268 din 14.07.2020]

2. (29.1.11.16)

    Societatea cu Răspundere Limitată care aplică regimul fiscal al agenţilor economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii primește drept donație de la persoane fizice marfă care ulterior este comercializată. Apare în situația data obligația de calculare a impozitului pe venit conform cap.71 din Codul Fiscal pentru valoarea mărfii primită cu titlu gratuit?

În conformitate cu art.542 alin.(1) și alin.(3) din Codul fiscal obiect al impunerii pentru agenţii economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii este venitul determinat conform contabilităţii financiare, obţinut în perioada fiscală de declarare.

În obiectul impunerii nu se includ:

a) veniturile din subvenţii;

b) veniturile din recuperarea prejudiciului material;

c) veniturile din plusurile de active imobilizate şi circulante, constatate la inventariere;

d) veniturile din decontarea datoriilor cu termen de prescripţie expirat faţă de persoanele interdependente;

e) veniturile din dividende;

f) veniturile din compensarea pierderilor în urma calamităţilor şi altor evenimente excepţionale;

g) veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul venitului impozabil în perioada aplicării regimului general;

h) veniturile rezultate din diferenţa de curs valutar.

În conformitate cu pct. 5 din SNC “Stocuri”, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 118 din 06.08.2013, stocuri reprezintă active circulante care sînt:

1) destinate pentru a fi vîndute pe parcursul desfăşurării normale a activităţii;

2) în curs de execuţie în procesul desfăşurării normale a activităţii; sau

3) sub formă de materii prime, materiale de bază şi alte materiale consumabile, care urmează a fi folosite în procesul de producţie, pentru prestarea serviciilor şi/sau în alte scopuri gospodăreşti.

Concomitent potrivit pct. 24 din SNC menționat, stocurile primite cu titlu gratuit (ca donaţie) se evaluează conform datelor din documentele primare de intrare sau la valoarea justă, cu suplimentarea în cazurile necesare a costurilor direct atribuibile. Costul acestor stocuri se contabilizează ca majorare concomitentă a stocurilor şi a datoriilor (veniturilor anticipate). Pe măsura utilizării, valoarea stocurilor primite cu titlu gratuit se decontează la venituri curente. Conform politicilor contabile costul stocurilor primite cu titlul gratuit pot fi contabilizate ca majorare concomitentă a stocurilor şi a veniturilor curente.

Respectiv, valoarea mărfii primite cu titlul gratuit, va fi reflectată în evidența contabilă potrivit normelor stabilite în SNC menționat și va fi inclusă în obiectul impunerii pentru agenții economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.

3. (29.1.3.1.39)

    Organizația de creditare nebancară a făcut o tombolă de vouchere printre clienții săi persoane fizice, care le vor putea folosi la achitarea ratei. Cum se vor contabiliza aceste cheltuieli și dacă vor fi deductibile?

În conformitate cu art. 5 pct. 38) din Codul fiscal, campanie promoțională este modalitate de promovare a vînzărilor prin organizarea de concursuri, jocuri, loterii anunţate public şi desfăşurate pe o perioadă de timp limitată, cu acordarea de cadouri, premii, cîştiguri, precum şi organizarea de către autorităţi şi instituţii publice a acestor activităţi în alt scop decât cel de promovare a vânzărilor.

Totodată, potrivit prevederilor cap. III din Legea cu privire la publicitate (nr.1227 din 27 iunie 1997), accesul la publicitate se realizează prin intermediul mijloacelor de informare precum: radioul, televiziunea, presa periodică, în serviciile cinematografice, video, informaționale, cu folosirea rețelelor telefonice, telegrafice, telex, publicității exterioare, amenajarea locurilor de comerț și de prestări de servicii, publicitatea pe mijloacele de transport și pe trimiterile poștale.

Prin urmare, caracterul public al campaniei promoționale se va asigura prin una din sursele specificate în Legea menționată anterior.

În conformitate cu art. 901 alin. (33) din Codul fiscal fiecare plătitor de cîştiguri urmează să reţină şi să verse la buget un impozit în mărime de 12% din cîştigurile de la campaniile promoţionale în partea în care valoarea fiecărui cîştig depăşeşte mărimea scutirii personale stabilite la art.33 alin.(1) din Codul fiscal.

De asemenea, potrivit art. 20 lit. p2) din Codul fiscal, cîştigurile de la campaniile promoţionale în partea în care valoarea fiecărui cîştig nu depăşeşte mărimea scutirii personale stabilite la art.33 alin.(1) din Codul fiscal, reprezintă sursă de venit neimpozabilă. 

Respectiv, în cazul în care organizația de creditare nebancară va desfășura o companie promoțională (tombolă) cu valoarea cîștigurilor de 1000 de lei, aceasta nu va avea obligația reținerii impozitului pe venit la sursa de plată.

Totodată, menționăm că potrivit art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare și necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul perioadei fiscale, exclusiv în cadrul activității de întreprinzător.

Cheltuielile ordinare și necesare reprezintă cheltuielile caracteristice gestionării activității de întreprinzător și cheltuielile reglementate prin acte normative în vigoare, caracteristice pentru gestionarea anumitor tipuri de activități de întreprinzător, în scopul desfășurării activității economice și obținerii de venituri, pct. 26 din Anexa nr.1 la Hotarîrea Guvernului nr. 693 din 11 iulie 2018.

Prin urmare, cheltuielile aferente desfășurării campaniei promoționale, sunt permise la deducere în temeiul art. 24 din Codul fiscal, deoarece campania promoțională are scopul să susțină interesul public față de produs și să contribuie la comercializarea lui.

În ceea ce privește contabilizarea cheltuielilor menționate relatăm că acestea se vor efectua în conformitate cu prevederile Legii contabilității şi raportării financiare nr. 287/2017 și Standardelor Naționale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul MF nr. 118/2013.

Astfel, potrivit art. 11 din Legea menționată, faptele economice se contabilizează în temeiul documentelor primare. Documentele primare se întocmesc în timpul efectuării (producerii) faptelor economice, iar dacă acest lucru este imposibil – nemijlocit după efectuarea (producerea) faptelor respective.

Entitatea utilizează formulare tipizate de documente primare aprobate de Ministerul Finanțelor şi alte autorități publice sau poate elabora şi utiliza formulare de documente primare, aprobate de conducerea acesteia, cu respectarea prevederilor art.11 alin.(7) şi (8) din Legea nr. 287/2017.

4. (37.41)

    Care este valoarea maximă a creditului pentru agenții economici rezidenți ai parcurilor IT, în raport cu care poate fi realizat dreptul la subvenționare conform Regulamentului aprobat prin Ordinul nr.66 din 20 mai 2020?

Potrivit prevederilor pct.8 din Regulamentul privind modul de subvenționare a dobânzilor la creditele bancare şi/sau nebancare contractate în perioada 01 mai 2020 – 31 decembrie 2020, aprobat prin Ordinul Ministerului finanțelor nr.66 din 20 mai 2020 (în continuare – Regulament), valoarea maximă a creditului/creditelor, în raport cu care poate fi realizat dreptul la subvenționare conform Regulamentului, constituie suma cumulativă a plăţilor salariale declarate de beneficiari la Serviciul Fiscal de Stat pentru lunile septembrie 2019 – februarie 2020.

Reieșind din prevederile pct.8 și pct.9 lit.b) din Regulamentul menționat, modalitatea determinării sumei cumulative a plaților salariale pentru rezidenții parcurilor IT constituie totalul plăților salariale reflectate în Declarația pe propria răspundere. Astfel, în cazul solicitării subvenţionării pentru perioadele până la luna iulie 2020, informația dată va fi completată pentru lunile decembrie 2019, ianuarie 2020 şi februarie 2020, iar în cazul solicitării subvenţionării pentru perioadele începând cu luna iulie 2020, pentru lunile septembrie 2019 – februarie 2020.

Prin urmare, rezidenții parcurilor IT, pentru a realiza dreptul la subvenționare, urmează să prezinte Declarația pe proprie răspundere a solicitantului subvenționării a dobânzilor la creditele bancare şi/sau nebancare (anexa nr.3 la Regulament), întocmită în baza informației din documentele contabile care confirmă achitarea plăților salariale.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...