37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 588 din 31.10.2018

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 588 din 31.10.2018

02.11.2018
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (8.3.1.0)
    Ce sancțiuni se aplică în cazul în care pe teritoriul Republicii Moldova se depistează autovehicule neînmatriculate în Republica Moldova fără vinietă sau se constată că perioada de valabilitate a vinietei a fost depăşită?

Conform art. 346 alin. (3) din Codul fiscal, în cazul în care pe teritoriul Republicii Moldova se depistează autovehicule neînmatriculate în Republica Moldova fără vinietă sau se constată că perioada de valabilitate a vinietei a fost depăşită, organele abilitate cu funcţie de control în transport rutier întocmesc un proces-verbal de constatare a lipsei dovezii achitării vinietei sau privind depăşirea perioadei de valabilitate a vinietei, cu aplicarea sancţiunii în conformitate cu prevederile art. 2873 din Codul contravenţional, iar Poliţia de Frontieră nu va permite ieşirea din ţară a mijloacelor de transport respective pînă nu se va prezenta dovada de achitare a vinietei pentru toată perioada aflării în Republica Moldova şi a amenzii aplicate.

2. (8.3.5.4)
    Cum se determină perioada de valabilitate a vinietei?

Conform prevederilor art. 3471 din Codul fiscal, perioadele de valabilitate a vinietei se determină astfel:

a) o zi – ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii;

b) 7 zile – ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 6 zile;

c) 15 zile – ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 14 zile;

d) 30 de zile – ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 29 de zile;

e) 90 de zile – ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 89 de zile;

f) 180 de zile – ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 179 de zile;

g) 12 luni – ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 364 de zile.

Perioada de valabilitate a vinietei începe de la ora 00:00 a zilei solicitate de utilizator şi expiră la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei pentru care a fost achitată taxa.

Dacă data de început a valabilităţii este ziua în curs, valabilitatea vinietei începe de la ora eliberării confirmării care atestă plata taxei şi expiră la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei pentru care a fost achitată taxa.

3. (11.1.3)
    Sunt prevăzute de legislația în vigoare careva scutiri de plata impozitului pe avere?

Nu, scutiri sau facilități de plata impozitului pe avere legislația în vigoare nu prevede.

4. (6.16.3.4)
    În cazul în care dispozitivul publicitar amplasat în exteriorul locurilor de comerţ şi/sau de prestări servicii conține emblema firmei și/sau marca comercială, dar și altă informație aferentă desfășurării activității de întreprinzător, apare obligația de calculare și achitare a taxei pentru dispozitivele publicitare?

În cazul în care dispozitivul publicitar amplasat în exteriorul locurilor de comerţ şi/sau de prestări servicii este utilizat pentru amplasarea atît a emblemei firmei şi/sau mărcii comerciale ce corespunde profilului întreprinderii, cît şi publicităţii exterioare, contribuabilul va avea obligaţia de calculare și achitare a taxei pentru dispozitivele publicitare proporţional suprafeţei publicitare utilizate pentru amplasarea publicităţii exterioare şi/sau oricărei altei informaţii aferente activităţii de întreprinzător.

5. (6.16.3.3)
    Apare obligația de calculare și achitare a taxei pentru dispozitivele publicitare, în cazul în care dispozitivul publicitar conține emblema firmei și/sau marca comercială?

Conform art. 17 din Legea cu privire la publicitate nr. 1227-XIII din 27.06.1997, în locurile de comerţ şi de prestări de servicii, folosirea de către agenţii activităţii de întreprinzător în interior şi exterior a elementelor de design şi amenajat artistic şi arhitectural ce conţin emblema firmei, marca comercială ce corespunde profilului întreprinderii nu se consideră publicitate şi se efectuează fără autorizarea autorităţilor administraţiei publice locale.

Respectiv, în cazul în care dispozitivul publicitar, amplasat în exteriorul unităților de comerţ şi/sau de prestări servicii, conține emblema firmei şi/sau marca comercială ce corespunde profilului întreprinderii, suprafața ocupată de acestea nu se va include în baza impozabilă.

6. (10.2.16)
    Ce documente se anexează suplimentar la cererea de eliberare/prelungire a patentei de întreprinzător în cazul genurilor de activitate care necesită notificarea autorităţii administraţiei publice locale?

La cererea de eliberare/prelungire a patentei de întreprinzător în cazul genurilor de activitate care necesită notificarea autorităţii administraţiei publice locale, suplimentar se anexează copia Notificării privind inițierea activității de comerț și copia Înștiințării de recepționare a notificării.

7. (10.2.14)

Arhiva
În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4) al Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător, în cazul în care, conform legislaţiei, pentru desfăşurarea în baza patentei a unor genuri de activitate, specificate în Anexa la această Lege, este necesară autorizaţia autorităţii administraţiei publice locale, la cererea de eliberare a patentei sau de prelungire a termenului ei de valabilitate se anexează decizia autorităţii respective. În legătură cu acest fapt, la organul care eliberează patenta (inspectoratul fiscal teritorial sau primărie) trebuie să rămînă originalul autorizaţiei sau copia acesteia?

În conformitate cu prevederile art. 14 al Legii nr. 231 din 23.09.2010 (în continuare – Lege), autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de comerţ se eliberează de către autoritatea administraţiei publice locale de nivelul întîi sau a municipiului Chişinău, în a cărei raze teritoriale urmează să-şi desfăşoare activitatea comerciantul. Autorizaţia de funcţionare se eliberează în baza cererii depuse la autoritatea administraţiei publice locale, pentru fiecare unitate comercială separat. În acelaşi timp, conform prevederilor art. 22 al Legii, autorităţile administraţiei publice locale (lucrătorii structurilor economice ale consiliilor municipale şi raionale) controlează conformitatea unităţilor de comerţ cu condiţiile prescrise în autorizaţiile eliberate, respectarea regulilor de comercializare a produselor şi serviciilor în limita competenţei lor.

Respectiv, în scop de regularizare a activităţii respective indicate în patenta de întreprinzător, la organul care eliberează patenta rămîne copia autorizaţiei, eliberate de către autoritatea administraţiei publice locale, iar la locul desfăşurării activităţii – originalul autorizaţiei.

8. (6.7.3.3)

Arhiva
La determinarea bazei impozabile a taxei de piaţă urmează a fi incluse şi veniturile din vînzări obţinute de administratorul pieţei din prestarea serviciilor de depozitare, pentru folosirea viceelor, etc?

Nu, baza impozabilă a taxei de piaţă o constituie venitul din vînzări ale serviciilor de piaţă prestate de administratorul pieţei la acordarea de locuri pentru comerţ ((Anexa la Titlul VII Codul fiscal ).

9. (8.3.6.4)

Arhiva
Se achită de către posesorii de autovehicule neînmatriculate în Republicii Moldova o taxă suplimentară, în cazul în care la tranzitarea teritoriului Republicii Moldova, termenul de şedere a autovehiculelor pe teritoriul ei depăşeşte 24 de ore?
Da, dacă în cazul tranzitării teritoriului Republicii Moldova, termenul de şedere a autovehiculelor pe teritoriul ţării depăşeşte 24 de ore, posesorii acestora vor achita suplimentar la taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova o taxă de 24 de euro pentru fiecare 24 de ore următoare de şedere. Această taxă se achită pentru fiecare 24 ore de depăşire, nu pentru fiecare oră de şedere peste termen (art. 346 alin. 3 al Codului fiscal).

10. (8.3.6.3)

Arhiva
Este obligat posesorul autovehicului neînmatriculat în Republica Moldova care tranzitează teritoriul ţării, să achite şi o taxă pentru intrare pe teritoriul Republicii Moldova?

Nu, dacă autovehicul neînmatriculat în Republica Moldova tranzitează teritoriul ţării, taxa se achită doar pentru tranzitare, nu şi pentru intrare (art. 347 alin. 2 al Codului fiscal).

11. (8.3.6.2)
    Unde poate fi achitată taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova (vinieta)?

Conform prevederilor art. 347 alin. (2) și alin. (3) din Codul fiscal, subiecţii impunerii achită taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova (vinieta) la punctele desemnate de Ministerul Economiei şi Infrastructurii, în numerar şi/sau prin virament, în lei moldoveneşti sau în valută străină la cursul oficial al leului moldovenesc valabil în ziua efectuării plăţii. La achitarea vinietei se eliberează o confirmare care atestă plata taxei.

12. (8.3.5.3)

Arhiva
Se va calcula o taxă suplimentară pentru folosirea drumurilor de către autovehicule neînmatriculate în Republica Moldova care tranzitează teritoriul ţării, în cazul în care termenul de şedere a acestora pe teritoriul Republicii Moldova depăşeşte 24 de ore?

Da, în cazul în care termenul de şedere a autocamioanelor care tranzitează ţara este mai mare de 24 ore, faţă de acestea se va calcula o taxă suplimentară în mărime de 24 euro, pentru fiecare 24 de ore depăşire. Taxa respectivă se va calcula pentru fiecare 24 de ore depăşire, dar nu pentru fiecare oră de şedere peste termen a autocamionului (art. 346 alin. 3 al Codului fiscal).

13. (8.3.5.2)
    Cum se calculează taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova?

Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova se calculează pentru fiecare obiect al impunerii pentru o perioadă de valabilitate de o zi, 7 zile, 15 zile, 30 de zile, 90 de zile, 180 de zile şi 12 luni (art. 347 alin. (1) din Codul fiscal).

14. (8.3.5.1)
    Cine calculează taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova?

Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova se calculează de către organul central de specialitate al administraţiei publice din domeniul transporturilor rutiere.

La achitarea vinietei se eliberează o confirmare care atestă plata taxei.         Subiecţii impunerii sînt obligaţi să aibă asupra lor confirmarea ce atestă achitarea vinietei pe întreaga perioadă de aflare pe teritoriul Republicii Moldova.

16. (8.1.2)
    Ce taxe include sistemul taxelor rutiere?

Conform art. 335 alin. (2) din Codul fiscal, sistemul taxelor rutiere include:
a) taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova;
b) taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova (vinieta);
c) taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise;
d) taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj;
e) taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare;
f) taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere.

17. (10.2.8)
    Cine autentifică patenta de întreprinzător?

Potrivit art. 4 alin. (8) al Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător, patenta se autentifică, aplicîndu-se semnătura conducătorului organului ce a eliberat patenta şi se ștampilează.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...